ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ของแมลงวันดูดเลือดในฟาร์ม ปศุสัตว์ อ.เมือง จ.ราชบุรี นันทิยา แซ่เตียว การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
On the Classical Lionville Integrability ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาดินเหนียววัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตโอ่งในจังหวัดราชบุรี เอกพล แก้วนวม การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
องค์ประกอบของการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เสรี เพิ่มชาติ นงลักษณ์ เพิ่มชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การสำรวจข้อมูลชั้นดินในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่องานออกแบบฐานรากตื้น ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ การประชุมวิชาการวิศวกรรม โยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 วันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2559 28 มิ.ย. 2559 การประชุมระดับชาติ
เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือก แบบใช้การดึงความชื้นออกด้วย เทอร์โมอิเล็กตริก สมิต อินทร์ศิริพงษ์ การประชุมวิชาการเครือข่าย พลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 วันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2559 8 มิ.ย. 2559 การประชุมระดับชาติ
การประยุกต์ใช้วิธีอาณานิคมมดเพื่อจัดเส้นทางการท่องเที่ยวในอำเภอเขาค้อ นพดล อ่ำดี การประชุมวิชาการเครือข่าย วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2559 25 พ.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH และปริมาณสารประกอบฟีนอลรวม ในข้าวไร่ภาคตะวันตกของไทย ณิชากร ปทุมรังสรรค์ การประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2559 26 พ.ย. 2559 การประชุมระดับชาติ
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2559 สมิต อินทร์ศิริพงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8 วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาเปรียบเทียบส่วนประกอบในดินเหนียวที่ใช้เป็นวัตถุดิบการผลิตเครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดราชบุรี เอกพล แก้วนวม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8 วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 มี.ค. 2559 วารสารระดับชาติ
Optimal Cost Driver by Activity Based Costing Method นพดล อ่ำดี การประชุมวิชาการระดับชาติ IE NETWORK CONFERENCE 2016 ระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2559 จังหวัดขอนแก่น 7 ก.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
ผลของผงหินยางมะตอยที่ใช้เป็นสารตัวเดิมในยางธรรมชาติเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกลของกระเบื้องยางปูพื้น ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2559 จังหวัดเพชรบูรณ์ 21 ก.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
Comparisom of β-Carotene Capsaicinoid, and Aflatoxin Content on Dried Capsicum Varieties Grown along Thai-Myanmar Border ชนกภัทร ผดุงอรรถ V13 Food Net Conference 2015 ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2558 ณ Nha Trang University, Vietnam 24 พ.ย. 2559 การประชุมระดับนานาชาติ
The Variation of Indigenous Upland Rice Landraces in Ratchaburi, Thailand Based on Seed Morphology and DNA Sequencing ปริญญ์ พันธ์งาม 2016 Jejn Island Conference 23 – 25 rAK4k8, 2559 Republic of Korea 23 ม.ค. 2559 การประชุมระดับนานาชาติ
Characterizations of Cartoon Materials Prepared from Biomass Charcoals กรกนก ตั้งจิตมั่น The 10th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium Shibaura Institute Of Technology 22nd-24th February 2016 22 ก.พ. 2559 การประชุมระดับนานาชาติ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ยุพา สะรุโณ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
ความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กนกวรรณ แสนเมือง การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนโดยใช้หลักการบริหารโดยวัตถุประสงค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อภิลักษณ์ ธรรมวิมุตติ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการใช้ประเพณีท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว: กรณีศึกษาประเพณีกินข้าวห่อ (อั่งหมีถ่อง) ของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สัจจา ไกรศรรัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว ด้วยจักรยานบนฐานทรัพยากรท้องถิ่น ชุมชนจอมบึง จังหวัดราชบุรี สัจจา ไกรศรรัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนในตำบล เจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ลำใย มีเสน่ห์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการในการบริโภคผลิตผล ทางการเกษตรปลอดสารพิษ ของผู้บริโภคในเขตอำเภอ จอมบึง จังหวัดราชบุรี ชุติรัตน์ เจริญสุข การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น อัจฉรียา โชติกลาง การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยความสำเร็จของผู้ประกอบการพ่อค้าเร่ตลาดนัดจังหวัดราชบุรี อัจฉรียา โชติกลาง การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558 26 พ.ย. 2558 การประชุมระดับชาติ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าตีนจกไท-ยวนในจังหวัดราชบุรี วรรณา โชคบรรดาลสุข การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558 26 พ.ย. 2558 การประชุมระดับชาติ
การสื่อสารเชิงบูรณาการเพื่อ การรับรู้สิทธิประกันสังคม พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 22 ธ.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง “โรคไข้เลือดออก” สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี กำธร ไพจิตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การเปรียบเทียบความเข้าใจและความสนใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสัมฤทธิ์กั บการสอนแบบปกติ อินธิรา เกื้อเสนาะ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง : โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษาเพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษา อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ชวน ภารังกูล พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ พัชราวลัย สังข์ศรี การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเทศบาล ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สุจิตตรา จันทร์ลอย การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเรียนมวยไทยในค่ายมวยไทย ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การใช้ชีวิตของนักท่องเที่ยว ชาวต่างประเทศที่มาเรียนมวยไทยในค่ายมวยไทย ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาสภาพความเป็นจริงของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเรียนมวยไทยในค่ายมวยไทย ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาแบบฝึกหัดการอ่าน เชิงวิเคราะห์เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อัญทิวา อุ่นไธสง การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
พฤติกรรมการบริโภคผักและอาหาร ว่างของวัยรุ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาองค์ประกอบของการจัด ทำโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การจำลองโมเลกุลสารมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากสมุนไพรด้วยโปรแกรม Arguslab อัญทิวา อุ่นไธสง การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 27 พ.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เนตรตะวัน โสมนาม การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
ระดับความสามารถด้านการพูดในที่ชุมชนของผู้นำและผู้บริหารท้องถิ่น จีรพรรณ นิลทองคำ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
ปัญหาการใช้ดุลยพินิจ การตีความการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ยุพยงค์ วิงวร การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
พจนานุกรมของขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์) ในฐานะเอกสารประวัติศาสตร์กฎหมายไทย เชาวลิต สมพงษ์เจริญ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีของไทยทรงดำ : กรณีศึกษาเสนฆ่าแม่เกือด บ้านหัวเขาจีน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ปุณย์จรีย์ สรสีสม การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
บทบาทการเกิดและการเปลี่ยนแปลง เพลงเรือลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี ไตรตรึงษ์ พลอยม่วง การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
หนังสือวาดภาพพฤกษศาสตร์ กล้วยป่าในประเทศไทยในมิติทางศิลปะ : เครื่องมือการเรียนรู้การวาดภาพและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏในภูมิภาคตะวันตก อุรารัตน์ วงศ์ศิลป์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
ปัจจัยของการยอมรับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประชาชน บ้านทุ่งกระถิน จังหวัดราชบุรี วินัย ชุ่มชื่น การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาจีน ประไพร จันทะบัณฑิต การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
วัฒนธรรมการทำงานในองค์กรที่มี อิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ชฎาพร โพคัยสวรรค์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
พฤติกรรมผู้นำที่มีอิทธิพลต่อผล การปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชฎาพร โพคัยสวรรค์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาความคิดเห็นของทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีผลต่อนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชฎาพร โพคัยสวรรค์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม การสอนศิลปศึกษาบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะเพื่อพัฒนาศักยภาพครูศิลปศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดราชบุรี ปรียาพร ทองผุด การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
ศาลเจ้าจีนในเขตเทศบาลอำเภอ โพธาราม : บทบาท ความเชื่อ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นุกูล ธรรมจง การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย เพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 9 ก.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
บทเรียนภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวท้องถิ่นสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี นุกูล ธรรมจง การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 10 มิ.ย. 2559 การประชุมระดับชาติ
บทบาทที่เหมาะสมของพระสงฆ์ ด้านการพัฒนาเยาวชนในปัจจุบัน จีรพรรณ นิลทองคำ ประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 10 มิ.ย. 2559 การประชุมระดับชาติ
โทษปรับในกฎหมายตราสามดวง: การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์กฎหมายไทย เชาวลิต สมพงษ์เจริญ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยปทุมธานี 16 ก.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
หลักเกณฑ์การพิจาณาโทษปรับ: ศึกษากรณีกฎหมายตราสามดวง เชาวลิต สมพงษ์เจริญ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 7 ก.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชฎาพร โพคัยสวรรค์ การประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2558 26 พ.ย. 2558 การประชุมระดับชาติ
พฤติกรรมการสื่อสารผู้สูงอายุชมรมของผู้สูงอายุราชบุรี วนิดา ตรีสวัสดิ์ การสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 8 ส.ค. 2557 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไปที่เรียนรู้ด้วยการนำตนเองในวิชาสัมมนาปัญหาการจัดการ นงลักษณ์ เพิ่มชาติ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 6 พ.ย. 2557 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเงินธุรกิจของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ลำใย มีเสน่ห์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนการบริการด้านอุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กุลยา อนุโลก การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาชุมชนบ้านหนองน้ำใสอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วรลักษณ์ ทองประยูร การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
ประเพณีของชาวกะเหรี่ยงบ้านยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี อัจฉรียา โชติกลาง การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
ปัจจัยแห่งความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านหนองขนาก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี วรรณา โชคบรรดาลสุข กุลยา อนุโลก วรลักษณ์ ทองประยูร การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การวิจัยปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการจัดการ ด้านการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านหัวเขาจีน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ชุติรัตน์ เจริญสุข อัจฉรียา โชติกลาง การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมมอญ จังหวัดราชบุรี สัจจา ไกรศรรัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
สื่อเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยี ความจริงเสริมเรื่องวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย วิลัยพร ไชยสิทธิ์ อดิศักดิ์ โฮนอก อ.สถาพร จะนุ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การสื่อสารการตลาดของตลาดชุมชนโบราณเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดชุมชนโบราณสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สัจจา ไกรศรรัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การปรับค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของระบบตรรกศาสตร์แบบคลุมเครือชนิดที่ 2 ด้วยขั้นตอนวิธีการผสมผสานการหาค่า ที่เหมาะสมที่สุดของกลุ่ม นกนางแอ่น อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า The 12 th National Conference on Computing and Information Technology วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2559 จังหวัดขอนแก่น 7 ก.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
ความหลากหลายทางชีวภาพของผักพื้นบ้านและการนำมาใช้ ในการประกอบอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดราชบุรี ทัศนีย์ นาคเสนีย์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาชุดการสอนที่เน้นพัฒนาทักษะทางปัญญาตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา อัจฉรียา โชติกลาง การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อ Anaplasma Marginale ในโคเนื้อในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี นันทิยา แซ่เตียว สัตวแพทย์มหานครสาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 ก.ค. 2558 วารสารระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาอาหารชาติพันธุ์จังหวัดราชบุรีสู่การท่องเที่ยว สัจจา ไกรศรรัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการใช้นวัตกรรมท้องถิ่นจังหวัดราชบุรีเป็นฐานในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว สัจจา ไกรศรรัตน์ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 20 พ.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
Photocatalytic Antibacterial Activity of TiO2 Thin Films by Spray Pyrolysis Technique ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย Key Engineering Materials Vols. 675 - 676 (2016) pp. 189 - 192 ก.ค. 2559 วารสารระดับนานาชาติ
วิถีชีวิตของผู้ประกอบการพ่อค้าเร่ตลาดนัดจังหวัดราชบุรี อัจฉรียา โชติกลาง การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 20 พ.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
Photo–and Radioluminescence of Dy3+-Doped Oxide Glass with High-Gd2O3 Content ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย วารสาร Physica Status Solidi A (Applications and Materials Science) ก.ค. 2559 วารสารระดับนานาชาติ
Luminescence and Scintillation Response of Ce3+-Doped Oxide Glasses with High-Gd2O3 Content ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย Key Engineering Materials Vol. 675 - 676 (2016) pp. 434 - 437 ก.ค. 2559 วารสารระดับนานาชาติ
The Photoluminescence, Optical and Physical Properties of Sm3+-doped Lithium Yttrium Borate Glasses เอกพล แก้วนวม Phisics and Chemistry of Glasses : European Journal of Glass Science and Technology Part B Volume 57 Number 2 April 2016 2 เม.ย. 2559 วารสารระดับนานาชาติ
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีครัวเรือน กรณีศึกษาหมู่บ้านทุ่งน้อย ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ยุพา สะรุโณ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 20 พ.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
Thermal, Strength and Leachability Characteristics of Cellulose Fibre Reinforced Lime – soil Brick วีรพล นามบุญเรือง ประยูร ยงค์อำนวย Key Engineering Materials Vol. 703, pp. 386 - 395 ก.ค. 2559 วารสารระดับนานาชาติ
ปัจจัยด้านมุมมองทางการตลาดที่ส่งผลต่อความสำเร็จใน การดำเนินงานของธุรกิจที่พักแรมสำหรับแหล่งท่องเที่ยว ในจังหวัดราชบุรี ยุพา สะรุโณ การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี “มหาวิทยาลัยศรีปทุม 23 พ.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการกับผลการปฏิบัติงาน ของทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชฎาพร โพคัยสวรรค์ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีที่ 4 ครั้งที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 2558 วารสารระดับชาติ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชฎาพร โพคัยสวรรค์ วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 7 ฉบับพิเศษ ตุลาคม 2558 26 พ.ย. 2558 วารสารระดับชาติ
พฤติกรรมและผลกระทบของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วนิดา ตรีสวัสดิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนบ้านหนองน้ำใส ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี วรลักษณ์ ทองประยูร วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 (TCI กลุ่ม 2) 2557 วารสารระดับชาติ
ปัจจัยคุณค่าต่อการตัดสินใจ พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 27 พ.ย. 2558 การประชุมระดับชาติ
การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้า ตีนจกไท-ยวนในจังหวัดราชบุรี วรรณา โชคบรรดาลสุข วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2559 ม.ค. 2559 วารสารระดับชาติ
การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผ้าทอพื้นเมืองไทยทรงดำในจังหวัดราชบุรี วรรณา โชคบรรดาลสุข กุลยา อนุโลก วรลักษณ์ ทองประยูร วารสาร สมาคมนักวิจัย ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558 (TCI กลุ่ม 1) ม.ค. 2558 วารสารระดับชาติ
การพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชา การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วนิดา สาระติ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
ประสิทธิผลของโปรแกรมคลายเครียดโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถ ตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคมร่วมกับการออกกำลังกายด้วย การรำเซิ้งในกลุ่มวัยทอง ตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2558 ต.ค. 2558 วารสารระดับชาติ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการออกเสียงพินอินโดยใช้ชุดฝึกทักษะการออกเสียงพินอิน ประไพร จันทะบัณฑิต การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาทักษะฝีมือการวาดภาพของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยใช้กระบวนการวาดภาพ ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การฟื้นฟูและเผยแพร่ภูมิปัญญาห้าไหไทยทรงดำในภูมิภาคตะวันตก ปุณย์จรีย์ สรสีสม การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เนตรตะวัน โสมนาม การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย เพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 “พลังงานทดแทน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” 23 ส.ค. 2557 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จีรพรรณ นิลทองคำ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
บทความชุมชนและหน่วยงานภาครัฐในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาเยาวชนสร้างสรรค์ จีรพรรณ นิลทองคำ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
เยาวชนสร้างสรรค์ จีรพรรณ นิลทองคำ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฏหมายการป้องกันมลพิษของตลาดน้ำดำเนินสะดวก วินัย ชุ่มชื่น การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
ปัจจัยภูมิหลังและสมรรถนะหลักสำหรับการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเลือกตั้งนักการเมืองท้องถิ่นของจังหวัดราชบุรี วินัย ชุ่มชื่น การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาประวัติศาสตร์และการเสริมสร้างอัตลักษณ์ตลาดน้ำบางน้อยเทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม วินัย ชุ่มชื่น การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การวิจัยปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการจัดการ ด้านการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านหัวเขาจีน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี อาคม เจริญสุข การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย เพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 “พลังงานทดแทน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” 23 ส.ค. 2557 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาองค์ประกอบความสำเร็จของผู้ประกอบการผ้าไหม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา วินัย ชุ่มชื่น การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
Botanical Illustration of Thai Banana (Musaceae) Species Based on Morphological Data ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี ผลงานสร้างสรรค์เผยแพร่ระดับนานาชาติ 16th Flora of Thailand conference ณ Royal Botanic Gardens วันที่ 7-12 กันยายน 2557 7 ก.ย. 2557 วารสารระดับนานาชาติ
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงวิชาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สุรางค์ มันยานนท์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาทักษะด้านการวิจัยจากโจทย์ปัญหาภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับความเชื่อในการอบรมเลี้ยงดูเด็กใน 8 ชาติพันธุ์ จังหวัดราชบุรี สมภัสสร บัวรอด การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาความเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดราชบุรี ชวน ภารังกูล การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของผู้บริหารในการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การประเมินโครงการบริหารวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2556 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อรุณี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัยสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รักตวรรณ ศิริถาพร การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาแนวการปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี วิจิตรา เงินบาท การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาทักษะด้านการวิจัยจากโจทย์ปัญหาภูมิปัญญาท้องถิ่น 8 ชาติพันธุ์ในจังหวัดราชบุรี ถาวร เส้งเอียด การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยมวยไทยศึกษา และการแพทย์แผนไทย นิตยา เรืองมาก การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
ความคาดหวังของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในเรือนจำต่อพระเทศน์ในเรือนจำกลางจังหวัดราชบุรี ชวน ภารังกูล การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของหน่วยงานทางการศึกษาภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี ชวน ภารังกูล การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชาติพันธุ์ไทยทรงดำและชาติพันธุ์ไทยมอญ จังหวัดราชบุรี แชล่ม บุญล่ม การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงวิชาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สุรางค์ มันยานนท์ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 20 พ.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปุณย์จรีย์ สรสีสม การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
รูปแบบศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจำท้องถิ่น (ศปก.) จังหวัดราชบุรี ทรงเกียรติ อิงคามระธร การประชุมวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ครั้งที่ 3 14 ส.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
รูปแบบการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันตก ชวน ภารังกูล การประชุมวิชาการบริหารการศึกษา สัมพันธ์ประเทศไทย ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 22 ธ.ค. 2557 การประชุมระดับชาติ
Readiness of School Administrators in Developing and Managing Thai Schools for the AEC พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ The Inaugural Asian Conference on Education & International Development 29 มี.ค. 2558 การประชุมระดับนานาชาติ
การประเมินค่ากิจกรรมโปรติเอสในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเอนไซม์ จากสับปะรด ครองศักดา ภัคธนกนก การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 5 ก.ย. 2557 การประชุมระดับชาติ
การจัดกลุ่มหมู่บ้านโดยใช้ข้อมูลสถิติเชิงสังคมและเศรษฐกิจ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รัตติกาล ทาโบราณ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 5 “คุณภาพงานวิจัย เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน” 21 ต.ค. 2557 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไปที่เรียนรู้ด้วยการนำตนเองในวิชาสัมมนาปัญหาการจัดการ เสรี เพิ่มชาติ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 6 พ.ค. 2557 การประชุมระดับชาติ
Activity Based Costing in Automotive Part Industry by Optimal Cost Drivers นพดล อ่ำดี การประชุมวิชาการ งานวิศวกรรมอุตสาหกรรม ประจำปี 2557 “IE NETWORK CONFERENCE 2014” ณ โรงแรมโนโวเทล สนามบินสุวรรณภูมิ 30 ธ.ค. 2557 การประชุมระดับชาติ
ศึกษาสภาวะการสกัดเซริซินของ Bombyxmori ด้วยน้ำขี้เถ้าจากแกลบและชานอ้อย ณิชากร ปทุมรังสรรค์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลของวัสดุก่อสร้างที่มีส่วนประกอบของแบเรียมคาร์บอเนต (BaCO3) และ ตะกั่วคาร์บอเนต (PbCO3) ฐนสพล ปรีชาญาณ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การส่งเสริมการท่องศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพสำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ อภินพ จิตใจงาม การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาโปรแกรมพจนานุกรม 2 ภาษาเพื่อการท่องเที่ยวในเขตอำเภอสวนผึ้ง โดยผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เมตตา คงคากูล การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาคู่มือนักท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีแบบ e-Book ผ่านระบบออนไลน์ นาวิน คงรักษา การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนากระบวนการผลิตสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง วรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
รูปแบบของระบบจัดการแอพพลิเคชั่นแบบฝึกทักษะระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สำหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต วิลัยพร ไชยสิทธิ์ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 20 พ.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการสนทนาภาษากะเหรี่ยงสำหรับ แท็บเล็ตพีซีสำหรับบุคคลทั่วไปในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี อ.สถาพร จะนุ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 20 พ.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การวิจัยการพัฒนารูปแบบการทำอิฐผสมแกลบสำหรับสร้างบ้านราคาประหยัดในชุมชนชาวกะเหรี่ยงชายแดนไทยและเมียนมาร์ วีระยุทธ สุริคำ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 20 พ.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาเครื่องบิดเกลียวเหล็กเส้น วสันต์ นาคเสนีย์ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 20 พ.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก 5 สายพันธุ์ ในจังหวัดราชบุรี ณิชากร ปทุมรังสรรค์ เวทีประชุมวิชาการระดับชาติ เพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 23 ส.ค. 2557 การประชุมระดับชาติ
Photon Interaction Study on Building Materials in Thailand for Radiation Shielding Materials Application ฐนสพล ปรีชาญาณ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th International Conference on Sciences and Social Science 2014 : Integrated Creative Research for Local Development toward the ASEAN Economic Community (ICSSS 2014) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 18 ก.ย. 2557 การประชุมระดับนานาชาติ
The Feasibility of Utilizing Skimmilk Powder and Whey Protein Power in Greek-Style Yogurt Production ชนกภัทร ผดุงอรรถ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Bioscience Conference and the 5th International PSU-UNs Bioscience Conference 2014, Phuket 29 ก.ย. 2557 การประชุมระดับนานาชาติ
The Impact of Skim Milk Powder and Sweet Whey Power on pH, Total Sugar and Sensory Evaluation of Greek-Style Yogurt ชนกภัทร ผดุงอรรถ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 2 ต.ค. 2557 การประชุมระดับนานาชาติ
Optimal Cost Drivers in Activity Based Costing Based on Artificial Neural Network นพดล อ่ำดี การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2014 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, Malaysia 9 ธ.ค. 2557 การประชุมระดับนานาชาติ
Greek-Style Yogurt and Its Application in Cheesecake ชนกภัทร ผดุงอรรถ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2015 6th International Conference on Biotechnology and Food Science Istanbul, Turkey. 24 เม.ย. 2558 การประชุมระดับนานาชาติ
Rain Gauge Modification Project : A Service – Learning Project for Undergraduate Students in Civil Technology Program ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ International Business & Educations Conferences, London, United Kingdom 7 มิ.ย. 2558 การประชุมระดับนานาชาติ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องวงจร RLC โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ : กรณีศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี สุริยาวุธ เสาวคนธ์ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558 ม.ค. 2558 วารสารระดับชาติ
Development of Management System for Mobile Learning Application on Android (OS) Tablets : Participatory Enhancement of Local Teachers; Competency วิลัยพร ไชยสิทธิ์ วารสาร International Journal of the Computer, The Internet and Management (IJCIM) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม –เมษายน 2558 (TCI กลุ่ม 1) ม.ค. 2558 วารสารระดับนานาชาติ
ระบบตรรกศาสตร์คลุมเครือชนิดที่ 2 สอนด้วยขั้นตอนวิธีแบบ ผสมผสานเชิงสามัญสำนึกสำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที 11 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2558 ก.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนเนคติวิซึมด้วยวิธีการปริทัศน์ความรู้ นาวิน คงรักษา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 ก.ค. 2557 การประชุมระดับชาติ
Prevalence and genetic diversity of Ana plasma marginale infections in water buffaloes in Northeast Thailand นันทิยา แซ่เตียว วารสาร J Top Med Parasitol.201538 : 9-16. Available online at http://www.mahidol .ac.th/ptat มิ.ย. 2558 วารสารระดับนานาชาติ
Development of Barium Borosilicate Glasses for Radiation Shielding Materials Using Rice Husk Ask as a Silica Source สมิต อินทร์ศิริพงษ์ วารสาร Progress in Nuclear Energy 83 (2015) ส.ค. 2558 วารสารระดับนานาชาติ
Forecasting Technique for the Production Plan of the Local Earthenware Industries of Thailand วีรพล นามบุญเรือง วารสาร Applied Mechanics and Materials Vol. 577 (2014) pp. 1279-1282 ก.ค. 2557 วารสารระดับนานาชาติ
Techno-Eco assessment and sustainable development of a novel “Muban Chombueng Product” of the local industries of Thailand วีรพล นามบุญเรือง วารสาร Advanced Materials Research Vols. 953-954 (2014) pp.1505-1508 มิ.ย. 2557 วารสารระดับนานาชาติ
The Fabrication of Tatanium Dioxide (TiO2) Thin Film via Deposited Spray Pyrolysis using for Antibacterial Applications ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย วารสาร Applied Mechanics and Materials Vol. 804 (2015) pp. 183-186 ต.ค. 2558 วารสารระดับนานาชาติ
การศึกษากลยุทธ์การจัดการแข่งขันมวยไทยอาชีพสู่สากล : กรณีศึกวันทรงชัย ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูมวยไทยอาชีพ ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
ผลการพัฒนาทัศนคติต่อมวยไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การใช้มวยไทยแอโรบิคเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเยาวชนในเขตชุมชนเทศบาลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สำราญ สุขแสวง การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมศิลปะมวยไทยโคราชเพื่อสร้างเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการค่ายมวยไทยอาชีพ ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมอนุรักษ์มวยไทยเพื่อเพิ่มทุนทางสังคมด้านวัฒนธรรม ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การประยุกต์รูปแบบพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการออกกำลังกายแบบฤาษีดัดตนของผู้สูงอายุในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ณิภารัตน์ บุญกุล การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 14 ส.ค. 2557 การประชุมระดับชาติ
การป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายและตัวโม่งยุงลายด้วยสารละลายปูนแดง สานนท์ เลาหบุตร การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 14 ส.ค. 2557 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนโดยใช้การเต้นแอโรบิคมวยไทย รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 14 ส.ค. 2557 การประชุมระดับชาติ
การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนายอดนักมวยไทยสู่การเป็นครูมวยไทยมืออาชีพ รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำจัดมูลฝอยของชุมชนอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้วยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักฮอร์โมนชีวภาพจากน้ำชะมูลฝอยทั่วไปของครัวเรือน เขตพื้นที่ หมู่ 4 บ้านหนองบัว ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สานนท์ เลาหบุตร การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
ผลโปรแกรมสุขศึกษาในการออกกำลังกายแบบฤๅษีดัดตนของผู้สูงอายุในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ณิภารัตน์ บุญกุล การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาหลักสูตรพิเศษครูมวยไทยระดับสูงสำหรับยอดนักมวยไทย รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 22 ส.ค. 2557 การประชุมระดับชาติ
ประสิทธิผลของโปรแกรมคลายเครียดด้วยการออกกำลังกายโดยการรำเซิ้งในกลุ่มวัยทอง รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาตำรับเอโทโซมที่มีส่วนผสมของสารสกัดมะหาด กันตา นิ่มทัศนศิริ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 14 ส.ค. 2557 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาการต้านฤทธิ์อนุมูลอิสระของรากหม่อน โสรายา ไทยวานิช อัญทิวา อุ่นไธสง อัชฌา สมนึก การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาลิโพโซมที่บรรจุออกซิเรสเวอราทรอล : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบของคลอเรสเตอรอลกับทวีน 80 ในการเป็นสารช่วยสร้างความเสถียรของถุงทรงกลม กันตา นิ่มทัศนศิริ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 27 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาตำรับลิโพโซมที่กักเก็บสารสกัดเปลือกผลมังคุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำส่งผ่านผิวหนัง เฟื่องลดา ทบศรี การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 27 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาสื่อแอมิเนชั่นเรื่องเครื่องหมายจราจร อดิศักดิ์ โฮนอก การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มีนาคม 2559 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาเลิร์นนิ่งออบเจกต์ฝึกทักษะทางด้านคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 6 เขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อดิศักดิ์ โฮนอก การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 1 มีนาคม 2558 การประชุมระดับชาติ
การจำลองการจับกันของสารมีฤทธิ์ต้านการอักเสบจากสมุนไพรกับเอนไซม์ COX-2 ด้วยโปรแกรม ArgusLab อัญทิวา อุ่นไธสง การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 "ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย" 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
Photoluminescence Study of Eu3+ Doped Lithium Lanthanum Borate Phosphop เอกพล แก้วนวม ฺBook of Abstracts SACT 2016 The 4 th Southeast Asia Conference on Theermoelectrics 2016 15-18 December 2016 การประชุมระดับนานาชาติ
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ ประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5" 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
สำรวจการใช้พลังงานสำหรับการแปรรูปสับปะรดในจังหวัดราชบุรี นพดล อ่ำดี การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การหาตัวแบบการพยากรณ์อนุกรมเวลาของอุตสาหกรรมเซรามิกส์จังหวัดราชบุรี นพดล อ่ำดี การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาวัฏจักรชีวิตต้นทุนของอุตสาหกรรมเซรามิกส์วิสาหกิจท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี นพดล อ่ำดี การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมระบบทำความเย็นภายใต้เขตเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาระบบทำความเย็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ทองแท่ง ทองลิ่ม การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การวิเคราะห์นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนโดยใช้พลวัตระบบ ทองแท่ง ทองลิ่ม การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ผลของความเข้มข้น NAA (Aaphthalene Acetic Acid) ร่วมกับ IBA (Indolebutyric Acid) ในการชักนำให้เกิดรากของปลายยอดอ่อนกล้วยไม้ว่านหางช้าง (Grammatophyllum Specinocum BL.) ในสภาพปลอดเชื้อ กรกนก ตั้งจิตมั่น การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การสำรวจพืชสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์โดยชาวกะเหรี่ยง ณ หมู่บ้านห้วยน้ำหนักและหมู่บ้านหนองตาดั้ง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี กรกนก ตั้งจิตมั่น การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การตรวจหายาฆ่าแมลงตกค้างในผักจากตลาดในจังหวัดราชบุรี กรกนก ตั้งจิตมั่น การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
สมบัติทั่วไปของแก้วออกซีฟฟลูออไรด์ที่เจือด้วย Dy3+ สมิต อินทร์ศิริพงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
เครื่องสลัดน้ำออกจากเห็ด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่ม 28 หมู่ที่ 2 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี วีระยุทธ สุริคำ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์บนสมาร์ทโฟน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น เรื่อง คำราชาศัพท์หมวดร่างกาย วิลัยพร ไชยสิทธิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
สื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง เมาไม่ขับ ดาราวรรณ ญาณะนันท์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
สื่อแอนิเมชั่นเรื่อง กลเม็ดเคล็ดลับเมื่อปวดท้องประจำเดือน อ.สถาพร จะนุ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
แอพพลิเคชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี วริยา เย็นเปิง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
คุณลักษณะและการประยุกต์ใช้ไฟโตซีสเตติน ที่เป็นสารยับยั้งเอนไซม์โปรติเอส ครองศักดา ภัคธนกนก การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
กากกาแฟ : มูลค่าเพิ่มและการใช้ประโยชน์ รพีพรรณ กองตูม การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาการเรียนรู้และความสามารถในการสนทนาวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติผ่านสื่อสังคมออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาล การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การศึกษาการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 3/5 โรงเรียนสิรินธรราช ภัทรกฤต คัชมาตย์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ผลการประยุกต์ใช้แนวคิดการสอนน้อยแต่เรียนรู้มากต่อการเรียนรู้เรื่องของเล่นที่ใช้หลักการทางไฟฟ้า : กรณีศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สุริยาวุธ เสาวคนธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการหาพื้นที่รูปเรขาคณิตสองมิติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2558 เสรี เพิ่มชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เสรี เพิ่มชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาความหลากหลายของพันธุ์พืช ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ชลธิชา พันธ์สว่าง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การออกแบบบทเรียนออนไลน์ พนารัตน์ แสงวิจิตร การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้และการใช้งานบทเรียนออนไลน์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พนารัตน์ แสงวิจิตร การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
บทบาทของวัดในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในฐานะสื่อชุมชนเพื่อการแข่งขันภูมิปัญญาท้องถิ่น วนิดา ตรีสวัสดิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการสื่อสารอัตลักษณ์เชิงการแข่งขันของงานวิ่ง สสส. จอมบึงมาราธอน สัจจา ไกรศรรัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
แนวทางเสริมสร้างบทบาทในการสืบทอด อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของวัด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี วนิดา ตรีสวัสดิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ผู้สูงอายุจังหวัดราชบุรี : คุณภาพชีวิต คุณค่าและคลังสมองของชุมชน วนิดา ตรีสวัสดิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
วิทยุดิจิทัล : การสื่อสารผ่านเสียง วนิดา ตรีสวัสดิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในตลาดนัดจังหวัดราชบุรี อัจฉรียา โชติกลาง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการออกแบบตราสินค้าข้าวไร่ของชุมชนกะเหรี่ยง จังหวัดราชบุรี อัจฉรียา โชติกลาง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ตลาดดิจิทัลในยุคไทยแลนด์ 4.0 พนารัตน์ แสงวิจิตร การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
โมเดลธุรกิจจากตัวตนของผู้ประกอบการ พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเขตภูมิภาคตะวันตก สัจจา ไกรศรรัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการจัดทำเส้นทางปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันตกเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ทัศนีย์ นาคเสนีย์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
พฤติกรรมนักปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ด้วยตนเองในเขตภูมิภาคตะวันตก ทัศนีย์ นาคเสนีย์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ศิลปะการต่อสู้มวยไทยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สัจจา ไกรศรรัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาชุมชนสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงกีฬา : กรณีศึกษาชุมชนจอมบึง จังหวัดราชบุรี สัจจา ไกรศรรัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ความคาดหวังและสภาพที่เป็นจริงของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่มีต่อการจัดการวิ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเขตภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย นงลักษณ์ เพิ่มชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การคาดการณ์แนวโน้มและความท้าทายของการจัดการการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในประเทศไทย ชลธิชา พันธ์สว่าง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ดัชนีชี้วัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชลธิชา พันธ์สว่าง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติและนำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอที่มีคำบรรยายภาษาอังกฤษใต้ภาพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ถาวร เส้งเอียด การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการออกเสียงพยัญชนะควบกล้ำท้ายคำภาษาอังกฤษ ชฎาพร โพคัยสวรรค์ อินธิรา เกื้อเสนาะ ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาบทเรียน E-Learning รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น 1 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประไพร จันทะบัณฑิต การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน: กรณีศึกษาอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เนตรตะวัน โสมนาม การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิธัญญา แซ่ล้อ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การจัดการความรู้ในการถ่ายทอดดนตรีไทยจังหวัดราชบุรี ไตรตรึงษ์ พลอยม่วง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
รูปแบบการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษากรณีศึกษาโรงเรียนบ้านเบิกไพร ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี นิติพัฒน์ แก้วประสิทธิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาทักษะการพูดในที่ประชุมของสามเณรวัดถ้ำสิงโตทอง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จีรพรรณ นิลทองคำ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การเรียนรู้ภาษาของมนุษย์ ชฎาพร โพคัยสวรรค์ อินธิรา เกื้อเสนาะ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาความสามารถของครูไม่ตรงวุฒิในการเสริมสร้างบรรยากาศ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลางด้วยบทเรียนศึกษา สุรางค์ มันยานนท์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมเพื่อเตรียมความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัยเชื้อสายกะเหรี่ยง วิจิตรา เงินบาท การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จังหวัดกาญจนบุรี พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการทดสอบ O-NET ของโรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ทรงเกียรติ อิงคามระธร การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครูตามการรับรู้ของอาจารย์นิเทศและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สมภัสสร บัวรอด การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารและการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของผู้บริหารโรงเรียนกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ราชบุรี ชวน ภารังกูล การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ชวน ภารังกูล การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี ชวน ภารังกูล การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ชวน ภารังกูล การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ชวน ภารังกูล การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับสับปะรดสวนผึ้ง - บ้านคา จังหวัดราชบุรี สุจิตตรา จันทร์ลอย การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนโดยการมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี วรลักษณ์ กรรณวัฒน์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์ สายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทรงเกียรติ อิงคามระธร ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของเยาวชนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สุธิดา ปรีชานนท์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ผลการออกกำลังกายด้วยศิลปะมวยไทย เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเยาวชนในจังหวัดราชบุรี รวย ตั้งมุททาภัทรกุล การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ผลของโปรแกรมการฝึกซ้อมมวยไทยสำหรับนักมวยไทยอาชีพ สำราญ สุขแสวง ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการใช้บริการของ ค่ายมวยไทยต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มาเรียนมวยไทยในค่ายมวยไทย ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ส่วนประสมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้ชมมวยของสนามมวยราชดำเนินและเวทีมวยช่อง 7 สี สำราญ สุขแสวง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ความรู้การใช้สารกำจัดศัตรูพืชและระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในกลุ่มเกษตรกร ตำบลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นัฏกร สุขเสริม การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความตันโลหิตสูง ในชุมชนบ้านนาขุนแสน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ณิภารัตน์ บุญกุล การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การประยุกต์ใช้หมอลำกลอนเพื่อป้องกันโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาตำรับโลชั่นเพื่อผิวขาวของสาร ออกซีเรสเวอราทอลที่สกัดจากแก่นมะหาด ในรูปแบบเอโทโซม กันตา นิ่มทัศนศิริ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาตำรับเอโทโซมที่เก็บกักสารสกัดเปลือกผลมังคุด เฟื่องลดา ทบศรี การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การจำลองการจับกันของสารมีฤทธิ์ต้าน การอักเสบจากสมุนไพรกับเอนไซม์ COX – 2 ด้วยโปรแกรม ArgusLab อัญทิวา อุ่นไธสง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านจังหวัดราชบุรี อัชฌา สมนึก การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ความคาดหวังและสภาพที่เป็นจริงของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่มีต่อการจัดการวิ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเขตภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย เสรี เพิ่มชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การวิเคราะห์อัตราการล้มเหลวของสวิตซ์ตัดตอนแรงสูงระดับแรงดัน 115/230 กิโลโวลต์ และวิธีการบำรุงรักษาตามวาระ สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์ งานประชุมวิชาการ กฟภ. ปี 2559 วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ กรุงเทพฯ การประชุมระดับชาติ
การบำรุงรักษาบนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือ กรณีศึกษาโรงงานอาหารทำแห้งแบบพ่นฝอย ทองแท่ง ทองลิ่ม การประชุมวิชาการและผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 การประชุมระดับชาติ
Photoluminescence Study of Eu3+ doped lithium lanthanum borate phosphor เอกพล แก้วนวม The 4th Southeast Asia Conference on Thermoelectric 2016 ระหว่างวันที่ 15-18 ธ.ค. 2559 การประชุมระดับนานาชาติ
Particle Swarm Optimization for Integrated Production-Distribution Scheduling Problem ทองแท่ง ทองลิ่ม 2017 3rd International Conference on Control, Automation and Robotics ICCA 12, 2017 ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2560 ณ ประเทศญี่ปุ่น การประชุมระดับนานาชาติ
Effect of Proportion of Fatty Acids from Soybean Oil and Beef Tallow on Fatty Acids Accumulation in Egg Yolk พุทธพร พุ่มโรจน์ The 17th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science Congress ระหว่างวันที่ 22-25 ส.ค. 2559 ณ ประเทศญี่ปุ่น การประชุมระดับนานาชาติ
การสร้างแบบฝึกทักษะวิชาทัศนศิลป์ เรื่องการพิมพ์ภาพเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการพิมพ์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีย์ ชัชวาล อินทรปาลิต การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องวาดเส้นทิวทัศน์ของสาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทรงศักดิ์ เกษมรุจิภาคย์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ภาษา: เครื่องมือสื่อสารในสังคม ชฎาพร โพคัยสวรรค์ อินธิรา เกื้อเสนาะ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
บทบาทของศูนย์การเรียนรู้ดนตรีจีนและวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีที่มีต่อการหลอมรวมความเป็น ชาติพันธุ์จีน นุกูล ธรรมจง วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ปีที่ 11 ฉบับบพิเศษ 2559 วารสารระดับชาติ
การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี จีรพรรณ นิลทองคำ วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ปีที่ 11 ฉบับบพิเศษ 2559 วารสารระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คนของพระราชา : ตามรอยพ่อครูของแผ่นดิน ชฎาพร โพคัยสวรรค์ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับบพิเศษ 2560 วารสารระดับชาติ
ผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์ สายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชฎาพร โพคัยสวรรค์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ปีที่ 6 มกราคม - มิถุนายน 2560 วารสารระดับชาติ
การแสดงผลงานสร้างสรรค์ชื่อ Musa namensis Swangpol & Traiperm ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี The Exhibition of Botanical Art at the 19th International Botanecal Congress at china การประชุมระดับนานาชาติ
การแสดงผลงานสร้างสรรค์ชื่อ Musa acuminate Calla ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี The Exhibition of Botanical Art at the 19th International Botanecal Congress at china การประชุมระดับนานาชาติ
ตำราเรื่อง มานุษยวิทยาทางดนตรี พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 29 กันยายน 2559 การประชุมระดับชาติ
Luminescence and light yield of (Gd2 Y) (Ga3 Al2) O12 : Pr3+ single crystal scintillators ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย The 18th International Conference on Crystal Growth and Epitaxy ระหว่างวันที่ 7-12 กรกฎาคม 2559 ณ ประเทศญี่ปุ่น การประชุมระดับนานาชาติ
Failure Rate Analysis of 115 KV Circuit Breaker Using Weibull Distribution Method สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์ 2016 International Workshop on Smart Info-Media Systems in Asia ระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2559 ณ Classic Kameo Hotel & Serviced การประชุมระดับนานาชาติ
The Reliability Evaluation of Configuration of Bus Arrangement in Substations by the Variable Failure Rate of Power Circuit Breaker under Time-based Maintenance สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์ 2016 International Conference on Condition Monitoring and Diagnosis-Xi’ an-China การประชุมระดับนานาชาติ
การประยุกต์ใช้เทคนิคการพยากรณ์สำหรับการวางแผนการผลิต : กรณีศึกษา บริษัทยูเคเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด นพดล อ่ำดี วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 วารสารระดับชาติ
การจัดการวิ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเขตภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย เสรี เพิ่มชาติ วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ พฤศจิกายน 2559 วารสารระดับชาติ
Capsaicinoid, B- Carotene, Total Polyphenols and Color Attributes of Dried Capsicum Varieties Grown along Thai-Myanmar Border ชนกภัทร ผดุงอรรถ วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ พฤศจิกายน 2559 วารสารระดับชาติ
Fuzzy Logic Systems Optimized by Adaptive Hybrid Heuristic Algorithm for Classification Breast Cancer อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ พฤศจิกายน 2559 วารสารระดับชาติ
ระบบต้นแบบการผลิตน้ำเชื่อมเข้มข้นจากอ้อย ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ พฤศจิกายน 2559 วารสารระดับชาติ
Some coincidence points theorems for multi-valued F- weak contractions on complete metric space endowed with a graph เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง Thai Journal of Mathematics, 2016 Journal of Alloys and Compounds วารสารระดับชาติ
Spectroscopic investigations of Nd3+ doped gadolinium calcium silica borate glasses for the NIR emission at 1059 nm เอกพล แก้วนวม Journal of Alloys and Compounds วารสารระดับชาติ
Thermal Insulation and Strength Characteristics of Refractory Incorporating Natural Silica วีรพล นามบุญเรือง MATEC Web of Conference 67 (2016) วารสารระดับชาติ
The Concrete Testing by Ultrasonic Pulse Velocity (UPV) วีรพล นามบุญเรือง MATEC Web of Conference 61 (2016) วารสารระดับชาติ
Scintillation and luminescence characteristics of Ce3+doped in Li2 O-Go2 O3-BaO-B2 O3 Scintillating glasses เอกพล แก้วนวม Radiation Physics and Chemistry วารสารระดับชาติ
The Results of a Learning Model Using Augmented Reality Technology in a Digital Learning Playground to Develop Information and Communication Technology Skills for Primary School Students บุรินทร์ นรินทร์ Turkish Online Journal of Educational Technology ธันวาคม 2559 วารสารระดับชาติ
Pr3+ Doped Lithium Lanthanum Borate Glass for White-Emitting Photonics Application เอกพล แก้วนวม Journal of Materials Science and Applied Energy 6(1) 2017 pp.123-127 2560 วารสารระดับชาติ
ตำราเรื่อง การออกแบบและบริหารฐานข้อมูล วิลัยพร ไชยสิทธิ์ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 4/2560 30 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษากับการประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารและการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นิมิตร มั่งมีทรัพย์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการบริหารวิชาการที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 ไม่ระบุ
แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาครูที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
พฤติกรรมการบริหาร การรับรู้ประสิทธิภาพแห่งตน ที่ส่งผลต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นิมิตร มั่งมีทรัพย์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ทรงเกียรติ อิงคามระธร ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาแบบวัดเจตคติต่อการสอนวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สมภัสสร บัวรอด การประชุมวิชาการระดับชาติ: สันตพลจินตนาการสู่งานวิจัย ครั้งที่ 1 26 พฤศจิกายน 2559 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รักตวรรณ ศิริถาพร การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติประจำปี 2559 1-2 สิงหาคม 2559 การประชุมระดับชาติ
ผลการติดตามการนำหนังสือเด็กประเภท Pop up ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครู ในจังหวัดราชบุรี จรินทร์ งามแม้น การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 31 สิงหาคม 2559 การประชุมระดับชาติ
การบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ Jipp เพื่อส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโคกทอง จังหวัดราชบุรี พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 วารสารระดับชาติ
การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รักตวรรณ ศิริถาพร Academic Journal Uttaradit Rajabhat University ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ สิงหาคม – พฤศจิกายน 2016 วารสารระดับชาติ
ผลการใช้หลักสูตรการฝึกอบรมการสอนศิลปศึกษาบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนศิลปศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ปรียาพร บุษบา การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และทักษะการระบายสีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคสีน้ำ ปรียาพร บุษบา การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ผลการใช้แบบฝึกทักษะวิชาทัศนศิลป์ เรื่องการวาดเส้นเหมือนจริงเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะวาดภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปรียาพร บุษบา การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจที่พักในจังหวัดราชบุรี ยุพา สะรุโณ การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 16-17 ก.พ. 2560 การประชุมระดับชาติ
ปัจจัยอิทธิพลด้านการสื่อสารที่มีผลต่อการตระหนักรู้วิสัยทัศน์องค์กร พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ การประชุมสังคมศาสตร์ วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 20 ม.ค. 2560 การประชุมระดับชาติ
กลวิธีการขายของการประกอบอาชีพในตลาดนัด อัจฉรียา โชติกลาง การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4” 22-24 พ.ย. 2559 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์เครื่องเงินกะเหรี่ยง อัจฉรียา โชติกลาง การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4” 22-24 พ.ย. 2559 การประชุมระดับชาติ
คุณค่าของลูกค้าในยุคสังคมออนไลน์ พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ The 4th Business Management Research Conference ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 18 พฤศจิกายน 2559 การประชุมระดับชาติ
การดำรงอัตลักษณ์ไทยทรงดำ: ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหมู่บ้านหัวเขาจีน อภิลักษณ์ ธรรมวิมุตติ วารสารวิชาการ Verdian E-Journal Silapakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปี่ที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2560 วารสารระดับชาติ
การพัฒนาการจัดการวิ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเขตภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย นงลักษณ์ เพิ่มชาติ วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ พฤศจิกายน 2559 วารสารระดับชาติ
การสื่อสารอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ลาวเวียงของวัดในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วนิดา ตรีสวัสดิ์ วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับพิเศษ พฤศจิกายน2559 วารสารระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คนของพระราชา: ตามรอยพ่อครูของแผ่นดิน วนิดา ตรีสวัสดิ์ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ วารสารระดับชาติ
ตามรอยเท้าพ่อ : ถอดบทเรียนประสบการณ์ เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน จังหวัดราชบุรี อรรถพล อุสายพันธ์ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ 2560 วารสารระดับชาติ
Extraction and Phytochemical screening of the root of mulberry in local area of Ratchaburi โสรายา ไทยวานิช การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4" มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 22-24 พ.ย. 2559 การประชุมระดับชาติ
กรพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือการคณะสงฆ์สำหรับพระสังฆาธิการ สมคิด ดวงจักร์ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี 16 ก.ค.2559 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 "มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0" ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 6-7 ก.ค.2560 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติและนำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอที่มีคำบรรยายภาษาอังกฤษใต้ภาพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นภธีรา จวอรรถ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 1 มี.ค. 2560 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การแสดงผลงานสร้างสรรค์ชื่อ Musa namensis Swangpol & Traiperm ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี The Exhibition of Botanical Art at the 19th International Botanecal Congress at china 23-29 กรกฎาคม 2560 วารสารระดับนานาชาติ
การแสดงผลงานสร้างสรรค์ชื่อ Musa acuminate Calla ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี The Exhibition of Botanical Art at the 19th International Botanecal Congress at china 23-29 กรกฎาคม 2560 วารสารระดับนานาชาติ
การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติด้วยเปลือกหอยแมลงภู่ ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ศึกษาปริมาณของเส้นใยหญ้าคาที่ส่งผลต่อสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติ ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
อิทธิพลของเส้นใยกากมะพร้าวที่ส่งผลต่อสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาจิ ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติด้วยอนุภาคผงเซรามิกส์และขี้เรื่อย ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ศึกษาปริมาณของซังข้าวโพดที่ส่งผลต่อสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติ ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
อิทธิพลของใบอ้อยที่ส่งผลต่อสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติ ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การปรับปรุงสมบัติเชิงกลขอยางธรรมชาติด้วยอนุภาคผงเซรามิกส์ ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นเรื่องจับอารมณ์ สยบวิวาทชัยชนะบนท้องถนนที่ทุกคนทำได้ ดาราวรรณ ญาณะนันท์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาเบื้องต้นของการกำจัดความกระด้างในน้ำบาดาลในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงโดยใช้วิธีการรวมตะกอนด้วยไฟฟ้าโดยใช้แผ่นอลุมิเนียมเป็นขั้วไฟฟ้า สันติ รักษาวงศ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นเรื่อง งดใช้โทรศัพท์ช่วยระงับอุบัติเหตุ ดาราวรรณ ญาณะนันท์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นที่ใช้บนโซเชียลคลาวน์เรื่อง รู้ทันการใช้สมาร์ทโฟน อ.สถาพร จะนุ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การสร้างเกมคอมพิวเตอร์แบบแคชชวลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการคิดแบบอัลกอริทึม อ.สถาพร จะนุ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์แบบ RPG เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา วิลัยพร ไชยสิทธิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วิลัยพร ไชยสิทธิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาเว็บไซต์ระบบให้คำปรึกษานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อดิศักดิ์ โฮนอก การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการสนทนาภาษาอาเซียนบนแท็บเล็ตสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี อ.สถาพร จะนุ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ลักษณะโครงข่ายแก้วและสมบัติการเปล่งแสงที่ปรับเปลี่ยนได้ของแก้วลิเทียมแลนทานัมบอเรตที่เจือด้วยไอออนของเพรซิโอเดียม เอกพล แก้วนวม การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติด้วยแกลบ ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย ณิชากร ปทุมรังสรรค์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
สัมประสิทธิ์การลดลอนเชิงมวลภาคตัดขวางเชิงอะตอมและอิเล็กตรอนของวัสดุทันตกรรมเรซินคอมโพสิตและฟันปลอม ฐนสพล ปรีชาญาณ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาลักษณะทางกายภาพและสารพฤกษเคมีของสับปะรดพันธุ์ MD2 ที่ปลูกในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดราชบุรี ณิชากร ปทุมรังสรรค์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมและคุณลักษณะบางประการของเอนไซม์โปรติเอสที่ผลิตได้จากพด.7 ครองศักดา ภัคธนกนก อภินพ จิตใจงาม รพีพรรณ กองตูม การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การแยกและคัดเลือกเชื้อไธโอบาซิลลัสที่สามารถลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟต์ในถังหมักก๊าซชีวภาพ ศุภลักษณ์ สุดขาว การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การแยกและคัดเลือกเชื้อไธโอบาซิลลัสที่สามารถลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟต์ในถังหมักก๊าซชีวภาพ ศุภลักษณ์ สุดขาว การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การประเมินคุณภาพดินเพื่อเพาะปลูกสับปะรดในจังหวัดราชบุรี ณิชากร ปทุมรังสรรค์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
วิถีชีวิตชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุกับโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดราชบุรี ณิภารัตน์ บุญกุล การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ความพึงพอใจและสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการห้องส้วมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นัฏกร สุขเสริม การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ประสิทธิผลของสมุนไพรสกัดเสริมฤทธิ์จากตะไคร้หอม บอระเพ็ด สะเดา มหาหงส์ และเปลือกส้มโอในการป้องกันยุงกัด สานนท์ เลาหบุตร การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ความสัมพันธ์ของความรู้และทัศนคติต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอสวยผึ้ง จังหวัดราชบุรี รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อาทิตธเนศ อุไรกุล การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ช่องทางการจัดจำหน่ายสำหรับสับปะรด อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี อัจฉรียา โชติกลาง กนกวรรณ แสนเมือง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสำหรับพริกแกงกะเหรี่ยง จังหวัดราชบุรี อัจฉรียา โชติกลาง เจนคณิต สุขสัมฤทธิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเซรามิกส์วิสาหกิจขนาดกลางงท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี นพดล อ่ำดี การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ปัญจรัศมิ์ สามนเสน ชลธิชา พันธ์สว่าง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
บริบทเชิงพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ทัศนีย์ นาคเสนีย์ ชลธิชา พันธ์สว่าง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไท-ยวน ชุมชนบ้านนาขุนแสน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ชุติรัตน์ เจริญสุข อาคม เจริญสุข การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
รูปแบบความต้องการปัจจัยทางการตลาดโดยใช้มวยไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเขตภูมิภาคตะวันตก รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการใช้ศิลปะการต่อสู้มวยไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเขตภูมิภาคตะวันตก ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตก สมคิด ดวงจักร์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในวัดของจังหวัดราชบุรี วนิดา ตรีสวัสดิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อองค์กรสมรรถนะสูงของบริษัทเอ็มเอ็นอาร์อินชัวรันส์โบรกเกอร์ จำกัด สมคิด ดวงจักร์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์แบบอาร์พีจี (RPG) เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก อาณัติ หน่อทองคำ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าหลบหนีเข้าเมืองในจังหวัดราชบุรี สมคิด ดวงจักร์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในความคิดเห็นของบุคลากร สังกัดเทศบาลตำบลจอมบึง จังหวัดราชบุรี ปริญญา จรูญโรจน์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนเชิงสร้างสรรค์ผ่านศาสนวัตถุวัดถ้ำสิงโตทอง นุกูล ธรรมจง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การตั้งชื่อวัดในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วนิดา ตรีสวัสดิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
องค์ประกอบของดนตรีในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา เทอดพงศ์ วรรณวงค์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
แนวคำวินิจฉัยของศาลเกี่ยวกับการตีความคำว่า การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยุพยงค์ วิงวร การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
รูปแบบการถ่ายทอดดนตรีมอญในจังหวัดราชบุรี ไตรตรึงษ์ พลอยม่วง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การขยายความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบพิเศษผ่านคำวินิจฉัยของศาลยุติธรรมยุโรป: กรณีศึกษาจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษเปรียบเทียบกับประเทศไทย สุธี อังศุชัยกิจ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
กวีนิพนธ์รูปแบบใหม่ของนิ้วกลม : ประดิษฐการทางวรรณกรรมในยุคเครือข่ายสังคม กษริน วงศ์กิตติชวลิต การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายรูปลักษณ์ภายใต้พระรราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ศึกษากรณีการให้ความคุ้มครองการตกแต่งร้านอาหาร สุธี อังศุชัยกิจ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ความหลากหลายในการใช้ภาษา ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ทรงเกียรติ อิงคามระธร การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ปัจจัยความต่างของการใช้ภาษาในสังคม ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ทรงเกียรติ อิงคามระธร การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
สมองกับการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์ ชฎาพร โพคัยสวรรค์ อินธิรา เกื้อเสนาะ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านจิตรกรรมในวัด วนิดา ตรีสวัสดิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ต้นทุนการปลูกสบปะรดในจังหวัดราชบุรี อรรถพล อุสายพันธ์ เชิดชัย ธุระแพง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้สินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วรลักษณ์ ทองประยูร การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 ไม่ระบุ
การพัฒนาศูนย์รวมแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในเขตจังหวัดราชบุรี บุรินทร์ นรินทร์ เมตตา คงคากูล การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มสตรีเด็กและเยาวชนปั้นดินไทยประดิษฐ์ จังหวัดราชบุรี วรรณา โชคบรรดาลสุข สุดารัตน์ เทียนน้อย การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาการระเหยของน้ำผลไม้โดยเทคนิคคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิค ภัทรกฤต คัชมาตย์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality เรื่องหน่วยความจำและหน่วยสำรองข้อมูลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จิรากร เฉลิมดิษฐ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การหาปริมาณสารประกอบฟินอลิกทั้งหมดในผักเบี้ยใหญ่ (Purslane) ในเขตจังหวัดราชบุรี รพีพรรณ กองตูม สุทธิรักษ์ อ้วนศิริ จรรยา พรหมเฉลิม การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การออกแบบแอพพลิเคชั่นเพื่อพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ Activity Map ของมหาวิทยาลัยบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ นาวิน คงรักษา การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ขี้เถ้าไม้สำหรับเคลือบเซรามิกส์ อรนุช จินดาสกุลยนต์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับสับปะรดและผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดจังหวัดราชบุรี สุจิตตรา จันทร์ลอย การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
แคโอไทม์ของปลาสลิดหินแก้มดำ นันทพร เกตุเลขา การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาสมบัติทางเคมีของดินพื้นที่เพาะปลูกสับปะรดในอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี นันทิยา แซ่เตียว ปริญญ์ พันธ์งาม พุทธพร พุ่มโรจน์ นิชนันท์ ชูเกิด วัชระ นิลเพชร การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
กระบวนการเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาการปลูกสับปะรดแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ปรียาพร ทองผุด การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์และน้ำส้มสายชูหมักสับปะรดจากสับปะรดเหลือทิ้ง ชนกภัทร ผดุงอรรถ วรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร สวรรยา ปัญญานันท์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการเสริมสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าสับปะรดจังหวัดราชบุรีที่สัมพันธ์กับคุณลักษณะเฉพาะตามเกณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์์ สัจจา ไกรศรรัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาความหลากหลายและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้สมุนไพรเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทย กรณีศึกษาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี อัชฌา สมนึก การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทยตามวิธีการแพทย์แผนไทยด้วยภาพอินโฟกราฟิกส์ อัญทิวา อุ่นไธสง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ความเครียดของประชาชนในชุมชนบ้านนครบาล ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ ภรัณยา ใจยงค์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของตำรับยาบำรุงกำลังจากหมอพื้นบ้านในจังหวัดสงขลา วิภาวี จันทศรี การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การถอดบทเรียนและการศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของ Smart Farmer ต้นแบบ ด้านการปลูกสับปะรดในจังหวัดราชบุรี ทรงเกียรติ อิงคามระธร อาณัติ หน่อทองคำ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่องการแปรงฟัน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานโดยการผสมผสานตามแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ภัทรกฤต คัชมาตย์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาผลการเรียนรู้วิชาวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 เรื่องพื้นฐานวงจรไฟฟ้าของผู้เรียนที่เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP สุริยาวุธ เสาวคนธ์ โกเมศ กาบแก้ว การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาบนแท็บเล็ตโดยเน้นกระบวนการการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในพื้นที่ภาคตะวันตก นพดล อ่ำดี บุรินทร์ นรินทร์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาความต้องการและแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขานวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในพื้นที่ภาคตะวันตก นพดล ทุมเชื้อ เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง เรืองอุไร ตัณฑ์เจริญรัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา LW 54717 การบริหารงานและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของนักศึกษานิติศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem - Based Instruction) ชดาทิพ ชูจิตร สมชาติ เกตุพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2559 พิษณุ วรดิษฐ์ เสรี เพิ่มชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2559 กิตติคม คาวีรัตน์ เสรี เพิ่มชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วรรณะ บุษบา การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาสมรรถภาพการสร้างสื่อการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนจามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดราชบุรี จรินทร์ งามแม้น การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
แบบฝึกทักษะการออกเสียงพินอินสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน(คบ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภานุกรณ์ จันทร์สว่าง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมศิลปะมวยไทยสำหรับข้าราชการตำรวจ ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพด้านผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เกศินี โสขุมา การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 11 16 ธันวาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การประเมินโครงการปลอดขยะของโรงเรียนอนุบาลราชบุรีโดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPI ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี การวิจัยสู่เมืองนวัตกรรมอาหาร 24 พฤศจิกายน 2560 การประชุมระดับชาติ
การพิจารณาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเครือข่ายโพธารามที่ 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 เกศินี โสขุมา การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี การวิจัยสู่เมืองนวัตกรรมอาหาร 24 พฤศจิกายน 2560 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทาน สงวนศรี โทรอค การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8 22 มิถุนายน 2561 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 โรงเรียนบ้านหนองปล้องโดยใช้วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมเพลงและเกม สงวนศรี โทรอค การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8 22 มิถุนายน 2561 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น (เริ่มประชานุกูล) โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของคีธ จอห์นสัน สงวนศรี โทรอค การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8 22 มิถุนายน 2561 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตลาดควาย (ประชานุกูล) โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทาน สงวนศรี โทรอค การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8 22 มิถุนายน 2561 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและตความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู กรุงเทพมหานครโดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทาน สงวนศรี โทรอค การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8 22 มิถุนายน 2561 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขาขลุงโดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทานพื้นบ้าน สงวนศรี โทรอค การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8 22 มิถุนายน 2561 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎ๊การสอนแบบอรรภฐานด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือ สงวนศรี โทรอค การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8 22 มิถุนายน 2561 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมโรงเรียนบ้านคลองโยงโดยใช้วิธีสอนด้วยกิจกรรมเพลงจากสื่อวีดิทัศน์ สงวนศรี โทรอค การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8 22 มิถุนายน 2561 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองรีประชานิมิตโดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ สงวนศรี โทรอค การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8 22 มิถุนายน 2561 การประชุมระดับชาติ
ตามรอยเท้าพ่อ ถอดบทเรียนประสบการณ์เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน จังหวัดราชบุรี อรรถพล อุสายพันธ์ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ 2560 วารสารระดับชาติ
Journalism as Potential Approach for Climate Change ทักษิณา ชัยอิทธิพรวงศ์ International Journal of Culture and History Vol.3 No.7 December 2017 วารสารระดับนานาชาติ
นวทางการพัฒนาเอกลักษณ์ตราสินค้าสำหรับตลาดชุมชนโบราณในฐานะของแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดร้อยปีสามชุกและตลาดเก้าห้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สัจจา ไกรศรรัตน์ วารสารรัชต์ภาคย์ ฉบับพิเศษ ครบรอบ 23 ปี วารสารระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคนของพระราชา ตามรอยพ่อ ครูของแผ่นดิน ชฎาพร โพคัยสวรรค์ วนิดา ตรีสวัสดิ์ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ 2560 วารสารระดับชาติ
Guidenlines for Management of Kew Mae Pan and Pha Mon Nature trail, Doi Inthanon National Park, Chiang Mai ปัญจรัศมิ์ สามนเสน The 2nd International Conference (UNSDGs) December 28-29 วารสารระดับนานาชาติ
การวัดทักษะทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดราชบุรี ยุพา สะรุโณ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวผจญภัยด้วยจักรยานเสือภูเขาจังหวัดราชบุรี สัจจา ไกรศรรัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุมระดับชาติ
พฤติกรรม ความคาดหวัง และ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในเขตภูมิภาคตะวันตก ทัศนีย์ นาคเสนีย์ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุมระดับชาติ
กระบวนการสร้างตราสินค้าให้กับตลาดชุมชนโบราณลุ่มน้ำสุพรรณบุรีในฐานะของแหล่งท่องเที่ยว สัจจา ไกรศรรัตน์ วารสารวิชาการมนุษยสังคมปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2560 วารสารระดับชาติ
ทุนทางสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านผาหมอน อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ปัญจรัศมิ์ สามนเสน ชลธิชา พันธ์สว่าง วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561 วารสารระดับชาติ
บทบาทของการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่ออิทธิพลระหว่างทรัพยากรทีมงานและประสิทธิผลของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อภิลักษณ์ ธรรมวิมุตติ วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 September 2017 วารสารระดับชาติ
การพัฒนารูปแบบการฝึกนวอาวุธมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ ประไพร จันทะบัณฑิต การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ผลของโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสำหรับนักมวยไทยอาชีพ สำราญ สุขแสวง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การตรวจวิเคราะห์สารระเหยจากเหง้าไพลสดโดยเทคนิคเฮดสเปรสแก๊สโครมาโตรกราฟี กันตา นิ่มทัศนศิริ เฟื่องลดา ทบศรี การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 27-29 พฤษภาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
Antioxident capacities and total phenolic contents of 20 polyherbal remedies used as tonics by folk healers in Phatthalung and Songkhla provinces, Thailand วิภาวี จันทศรี BMC Complementary and alternative Medicine วารสารระดับนานาชาติ
CCTV Based Surveillance System for Railway Station Security นฤมล ชูเมือง The 3rdJoint International Conference on Digital Arts, Medis and Technology 2018 25-28 Febuary 2018 การประชุมระดับนานาชาติ
Criminal Background Record Verify System With Fingerprint Images นฤมล ชูเมือง The International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language 27-29 August 2017 การประชุมระดับนานาชาติ
Economic of Solar Photovoltaic for Rural Electrification in Agriculture Area-based in Ratchaburi Province, Thailand สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์ ISMAC2017 International Symposium on Multimedia and Communication Technology 23-25 August 2017 การประชุมระดับนานาชาติ
Thai Banknotes Reconition System by Using Key Points Feature นฤมล ชูเมือง ICESIT2017 The 2017 International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology "Smart Embedded Systems for Industry 4.0" 2-4 August 2017 การประชุมระดับนานาชาติ
A Resource Survey of Lateritic Soils and Impact Evaluation toward Community Members Living Nearby the Excavation Pits ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ international scholarly and scientific research & innovation 23-30 March 2018 การประชุมระดับนานาชาติ
License Plate Recognition for Tracking Vehicles นฤมล ชูเมือง 2017 Fourth Asian Conference on Defence Technology 29 November - 1 December 2017 การประชุมระดับนานาชาติ
Techno-Economic and dynamic analysis of law velocity wind turbines for rural electrification in agricultural area of Ratchaburi Province, Thailand วีรพล นามบุญเรือง สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์ 2nd International Conference on Energy Materials and Applications การประชุมระดับนานาชาติ
Techno-economicc and ;eachability effect of Ca2SiO4 interlockink composite brick วีรพล นามบุญเรือง ประยูร ยงค์อำนวย 2nd International Conference on Energy Materials and Applications การประชุมระดับนานาชาติ
Combination of Superheated Steam Explosion and Alkaline Autoclaving Pretreatment for Improvement of Enzymatic Digestibility of the Oil Palm Tree Residues as Alternative Sugar Sources เสาวณีย์ ชูจิต Waste and BiomassValorization Published 24 April 2018 วารสารระดับนานาชาติ
Optimization of Acid Hydrolysis ofPineappleLeaf Residue and Bioconversion to Ethanol by Saccharomyces Cerevisiae เสาวณีย์ ชูจิต Cellulose Chemistry and Technology 52 วารสารระดับนานาชาติ
การใช้ประโยชน์จากเถ้าปาล์มและอนุภาคผงหินเป็นสารตัวเดิมในยางธรรมชาติเพื่อปรับปรุงสมบัติเชิงกล ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 "ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู้ประเทศไทย 4.0" 8-9 สิงหาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
Development of Sm3+ doped ZnO-Al2O3-BaO-B2O3 glasses for optical gain medium เอกพล แก้วนวม Journal of Non-Crystalline Solids 482 วารสารระดับนานาชาติ
Energy transfer based emission analysis of Eu3+ doped Gd2O3-CaO-SiO2-B2O3 glasses for laser and Q-rays detection material applications เอกพล แก้วนวม Journal of Luminescence 194 2 October 2017 วารสารระดับนานาชาติ
ผลการใช้หอยเชอรี่ป่นในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตไข่และค่าโลหิตวิทยาของนกกระทาญี่ปุ่น พุทธพร พุ่มโรจน์ นิชนันท์ ชูเกิด ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19 แก่นเกษตร ปีที่ 46 ฉบับพิเศษ 1 29-30 มกราคม 2561 การประชุมระดับชาติ
Development of the Management System of the Instructional Innovation Enhancing Thai Language Literacy for Students in Primary Schools Located in the Border Area, in Ratchaburi, Thailand Participatory Project Collaborated with Local Teachers วิลัยพร ไชยสิทธิ์ ดาราวรรณ ญาณะนันท์ อ.สถาพร จะนุ International Journal of The Computer, The Internet and Management Vol.26 Number 1 วารสารระดับนานาชาติ
ข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมบทบาทที่เหมาะสมของพระสงฆ์ด้ารการพัฒนาเยาวชนในปัจจุบัน ศึกษากรณีจังหวัดราชบุรี จีรพรรณ นิลทองคำ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 วารสารระดับชาติ
องค์ประกอบแผ่นกระเบื้องยางปูพื้นผสมผงหินยางมะตอย ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย อนุสิทธิบัตร 3 มกราคม 2561 ไม่ระบุ
พุทธวิธีกับการบริหารการศึกษา พัชราวลัย สังข์ศรี Veridian E-Journal Silpakorn University ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 วารสารระดับชาติ
พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นิตยา เรืองมาก การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาความต้องการช่วยเหลือในการทำวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สมภัสสร บัวรอด เทวเดช ห้วยหงษ์ทอง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) จังหวัดราชบุรี ถาวร เส้งเอียด นภธีรา จวอรรถ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมเพ้นท์ เมตตา คงคากูล การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการจัดการการบัญชีครัวเรือนด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล เมตตา คงคากูล การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมฟลิปอัลบั้ม เมตตา คงคากูล การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภุมรินทร์ ชวนชม การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
รูปแบบการปริทัศน์ความรู้ตามแนวคิดการเชื่อมโยงนิยมเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นาวิน คงรักษา การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์บนฐานข้อมูลออนไลน์เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ระดับชั้นประถมศึกษา นพดล ทุมเชื้อ อดิศักดิ์ โฮนอก การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่า่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จังหวัดราชบุรี ชวน ภารังกูล การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษากับการประพฤติตนตามจรรณยาบรรณวิชาชีพของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1 พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการใช้นโยบายการจัดหลักสูตรท้องถิ่น ภาษาท้องถื่นมอญในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ปุณย์จรีย์ สรสีสม การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะของสถานศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับต่อการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ นพดล ทุมเชื้อ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การประเมินกระแสหลักเพื่อการพัฒนาองค์กร สมภัสสร บัวรอด เทวเดช ห้วยหงษ์ทอง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การขับเคลื่อนการศึกษาในระดับโรงเรียนด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กานต์พิชชา กชกานน การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
สื่อดิจิทัลของผู้เรียนในยุค Generation Z พนารัตน์ แสงวิจิตร การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
กลยุทธ์การสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การบรรเลงเพลงชุดโหมโรงเย็นของคณะแตรวงชาวบ้านท่ามะขาม ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จินตนา กล้ายประยงค์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศชายรักชายของนักศึกษามหาวิทยาลัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิธัญญา แซ่ล้อ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การให้เหตุผลทางกฎหมายในประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์กฎหมายไทย เชาวลิต สมพงษ์เจริญ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
เจตนารมณ์ของการบังคับโทษปรับในกฎหมายตราสามดวง การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์กฎหมายไทย เชาวลิต สมพงษ์เจริญ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
โครงการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านห้วยน้ำขาว ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี วรลักษณ์ กรรณวัฒน์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อาคม เจริญสุข อนงค์ สระบัว วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 วารสารระดับชาติ
การศึกษาการปฏิบัติบทบาทหน้าท่ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศ฿กษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อาคม เจริญสุข อนงค์ สระบัว วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 วารสารระดับชาติ
การประเมินหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ ศ 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วินัย ชุ่มชื่น ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 วารสารระดับชาติ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนายช่างรังวัดตามความคิดเห็นของผู้ขอรังวัดที่ดินในพื้นที่สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาปราณบุรี สมคิด ดวงจักร์ จีรพรรณ นิลทองคำ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 วารสารระดับชาติ
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วินัย ชุ่มชื่น เกศินี โสขุมา วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 วารสารระดับชาติ
การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือการคณะสงฆ์สำหรับพระสังฆาธิการ สมคิด ดวงจักร์ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 วารสารระดับชาติ
บทบาทการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เนตรตะวัน โสมนาม วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 วารสารระดับชาติ
ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ทรงเกียรติ อิงคามระธร การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ปัจจัยในการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนผลผลิตทางการเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพเชิงพาณิชย์ นงลักษณ์ เพิ่มชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านสื่อดิจิทัล พนารัตน์ แสงวิจิตร การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
เจตคติการวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พนารัตน์ แสงวิจิตร การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการประกอบการวิสาหกิจชุมชนผลผลิตทางการเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตก นงลักษณ์ เพิ่มชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุมระดับชาติ
กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจที่พักในจังหวัดราชบุรี ยุพา สะรุโณ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 วารสารระดับชาติ
ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดราชบุรี ณิภารัตน์ บุญกุล วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 วารสารระดับชาติ
ศึกษาผลการใช้โปรแกรม ArgusLab เพื่อจำลองการจับกันของสารมรฤทธิ์ต้านการอักเสบจากสมุนไพรกับเอนไซม์ COX-2 อัญทิวา อุ่นไธสง วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 การประชุมระดับชาติ
การวิจัยเชิงการประเมินโครงการมวยไทยในสถานศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรี กรณีศึกษา โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ และโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์สับปะรดจากสับปะรดเหลือทิ้ง ชนกภัทร ผดุงอรรถ วรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร สวรรยา ปัญญานันท์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
Scoville Heat Units of Jungle Curry Paste and Sensory Evaluation of Jungle Curry Made of Different Dried Capsicum Varieties Grown along Thai-Myanmar Border ชนกภัทร ผดุงอรรถ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 วารสารระดับชาติ
อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการสังเคราะห์ที่มีผลต่อโครงสร้างของสารประกอบลิเทียมแลนทานัมบอเรต เอกพล แก้วนวม วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 วารสารระดับชาติ
การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของระบบตรรกศาสตร์แบบคลุมเครือด้วยการปรับปรุงขั้นตอนวิธีการปัญญารวมหมู่เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการพยากรณ์โรคใบไหม้ในข้าว อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 วารสารระดับชาติ
พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยงหมู่บ้านห้วยน้ำหนัก ตำบลตะนาวศรีอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี กรกนก ตั้งจิตมั่น วารสารพฤกษศาสตร์ไทย ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 วารสารระดับชาติ
การเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์การผลิตของอุตสาหกรรมเซรามิกส์ระหว่างวิธีอนุกรมเวลาแบบคลาสสิคและวิธีบอกซ์แอนด์เจนกินส์ นพดล อ่ำดี วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 วารสารระดับชาติ
ผลของการประยุกต์ใช้แนวคิดการสอนน้อยแต่เรียนรู้มากต่อการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้ากระแสของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สุริยาวุธ เสาวคนธ์ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 วารสารระดับชาติ
การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่สำหรับครัวเรือนของชุมชนในตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี วสันต์ นาคเสนีย์ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาระบบการขนส่งด้วยรถไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยวิธีการสร้างแบบจำลองและวิธีอาณานิคมมด นพดล อ่ำดี วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 วารสารระดับชาติ
การศึกษาระดับเสียงจากการจราจรในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน กรณีศึกษา: ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จันทิมา ดรจันทร์ใต้ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 วารสารระดับชาติ
การบริหารจัดการพลังงานและของเสียสำหรับธุรกิจรีสอร์ทในจังหวัดกาญจนบุรี ทองแท่ง ทองลิ่ม จินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
เซนเซอร์นับจำนวนผลมะนาวแป้นอย่างง่ายโดยการใช้เครื่องชั่งมวล ภัทรกฤต คัชมาตย์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาการแปลภาษาจีน-ไทย สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประไพร จันทะบัณฑิต การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) จังหวัดราชบุรี นภธีรา จวอรรถ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ขนบนิทานและกลวิธีการเล่าเรื่องนิทานเทพนิยายที่ปรากฏใน หนังสือนิทานล้านบรรทัด วรรณนิสา ปานพรม การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
Synthesis-temperature effect on the luminescence under light and UV excitation of Eu3+ doped lithium lanthanum borate phosphor เอกพล แก้วนวม Materails Today Proceeding 5 (2018) วารสารระดับนานาชาติ
Comparative luminescence study of LaBMoO6:Tb phosphor under VIS and Near-UV excitation for green photonic applications เอกพล แก้วนวม Materails Today Proceeding 5 (2018) วารสารระดับนานาชาติ
Luminescence study and Judd-Ofelt analysis of Nd3+ doped lithium lanthanum borate glass for green laser device เอกพล แก้วนวม Materails Today Proceeding 5 (2018) วารสารระดับนานาชาติ
The Genetic Variation of the Indigenous Rice Landraces in Western Thailand Based on the Partial CatA Gene ปริญญ์ พันธ์งาม International Scientific Conference on Engineering and Applied Sciences 27-29 June 2018 การประชุมระดับนานาชาติ
Effect of Degumming Factors Type and Concentration of Alkali Solutions Time and Temperature on Silk Fibers ณิชากร ปทุมรังสรรค์ International Scientific Conference on Engineering and Applied Sciences 27-29 June 2018 การประชุมระดับนานาชาติ
การบูรณาการศึกษาโครงข่ายโลจิสติกส์-เศรษฐศาสตร์-การปล่อยก๊าซเรือนกระจก-การพัฒนาผลิตภัณฑ์วิศวกรรมและผลกระทบด้านวิถึสังคมชุมชนของปัจจัยขยะองค์กรท้องถิ่นพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีเชื่อมโยง โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดราชบุรี ประยูร ยงค์อำนวย Solid State Phenomena 27 สิงหาคม 2561 วารสารระดับนานาชาติ
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวันตกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทย ทัศนีย์ นาคเสนีย์ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ตามรอยพระบาทพ่อเพื่อสานต่อพระราชปณิธาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุมระดับชาติ
ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงวันดูดเลือดและความชุกของเชื้อที่นำโดยแมลงวันดูดเลือดในฟาร์มโคนมภาคกลางของประเทศไทย นันทิยา แซ่เตียว สัตวแพทย์มหานครสาร กรกฎาคม 2561 วารสารระดับชาติ
Simulation of the Heat-Insulating Sludge Waste Rubber Composite Brick by the Finite Element Method (FEM) วีรพล นามบุญเรือง Solid State Phenomena Vol.280 pp. 451-461 August 2018 วารสารระดับนานาชาติ
การศึกษารูปแบบและแนวทางการใช้จักรยานเสือภูเขาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผจญภัย ในจังหวัดราชบุรี สัจจา ไกรศรรัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 “ตามรอยพระบาทพ่อเพื่อสานต่อพระราชปณิธาน” มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์บนสมาร์ทโฟน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
Preparation of activated carbon production from oil palm empty fruit bunch and its application เสาวณีย์ ชูจิต Kasem Bundit Engineering Journal May-August 2018 วารสารระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากเถ้าลอยในจังหวัดราชบุรีเป็นสารเติมแต่งในยางธรรมชาติ เพื่อปรับปรุงสมบัติทางกลของกระเบื้องยางปูพื้น ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลับราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 20 กรกฎาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
Improving the mechanical properties of rubber floor tiles by rock powder particle as filler in natural rubber ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย ScienceDirect 2018 วารสารระดับนานาชาติ
Investigate the Properties of Solid Waste Bottom AshZSBAX and Lime Reinfored in Composite Bricks วีรพล นามบุญเรือง Solid State Phenomena Vol.280 pp. 462-468 August 2018 วารสารระดับนานาชาติ
An Effect on Properties of Hybrid FibresBio-Composite Sustainable on Rural Building Materials วีรพล นามบุญเรือง Key Engineering Materials Vol.777 p.491-498 31 August 2018 วารสารระดับนานาชาติ
การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์เป็นฐานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในรูปแบบแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต สมภัสสร บัวรอด การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 20 กรกฎาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
Comparative Algorithm for Predicting the Protein Localization Sites with Yeast Dataset นฤมล ชูเมือง The 14th International Conference on Signal Image Technology & Internet Based Systems (SITIS 2018) November,2018 การประชุมระดับนานาชาติ
Community Communication in Eco-Town Development ทักษิณา ชัยอิทธิพรวงศ์ GSRD International Conference Fukuoka, Japan 8-9 December 2018 การประชุมระดับนานาชาติ
การศึกษาแคริโอไทป์และอิดิโอแกรมมาตรฐานของปลาสลิดหินอันดามัน (Pomacentrus alleni) ด้วยเทคนิคการย้อมสีแบบธรรมดา นันทพร เกตุเลขา การประชุวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยภูเก็ต ครั้งที่ 11 20 ธันวาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนารูปแบบการให้บริการด้านการออกกำลังกายแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สารัช ดีงาม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 7 กันยายน 2561 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกปฏิบัติ เรื่องพื้นฐานการวัดทางไฟฟ้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สุริยาวุธ เสาวคนธ์ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 วารสารระดับชาติ
The Gd2O3 effect study on properties of CaGdSiB:Tb3+ glass for photonics applications เอกพล แก้วนวม The 8th International Conference on Theoretical and Applied Physics 2018 การประชุมระดับนานาชาติ
Fostering undergraduate students’ communicative competence through classroom-based instruction in an EFL classroom: does mode of instruction play a role? กิตติภา หิมพานต์ The 12th Malaysia international conference on English language teaching 5-6 ตุลาคม 2561 การประชุมระดับนานาชาติ
การพัฒนาสื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มสตรีเด็กและเยาวชนปั้นดินไทยประดิษฐ์ จังหวัดราชบุรี วรรณา โชคบรรดาลสุข วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 หน้า 46 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 วารสารระดับชาติ
Guidelines for Management of KEW Nae Pan and Pha Mon Nature Trail, Doi Inthanon Nation Park, Chiang Mai Province, Northern Thailand ปัญจรัศมิ์ สามนเสน ชลธิชา พันธ์สว่าง The 2nd International Conference of Multidiscriplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals Deccember 28-29,2017 การประชุมระดับนานาชาติ
Community Communication in Eco-Town Development ทักษิณา ชัยอิทธิพรวงศ์ Proceedings of GSRD International Conference, Fukuoka Japan 8th – 9th December, 2018 การประชุมระดับนานาชาติ
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวไทยเชิงสุขภาพ : กรณีศึกษา เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 30 พฤศจิกายน 2561 การประชุมระดับชาติ
รูปแบบการจัดทำโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 วารสารระดับชาติ
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวทางการจัดการการศึกษาแบบ Active Learning โดยการมีส่วนร่วมของครูในจังหวัดราชบุรี อนุชา สมานมิตร การประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 2-3 กรกฎาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
Development of Pineapple Cider Beverage from Low Valued Pineapple in Ratchaburi ชนกภัทร ผดุงอรรถ The 5th Rajaphat University National & International Research and Academic Conference (RUNIRAC V) 24-25 August 2018 การประชุมระดับนานาชาติ
Nucleolar Organizer Regions Polymorphism and Karyplogical Analysis of Black Lancer, Bagrichthys majusculus (Siluriformes, Bagridae) in Thailand นันทพร เกตุเลขา Cytologia, The Japan Mendel Society วารสารระดับนานาชาติ
Standardized karyotype and ideogram of Andaman damselfish (Pomacentrus alleni) by conventional cytogenetic analyses นันทพร เกตุเลขา การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 11 การประชุมระดับชาติ
ผลของการเติมเอนไซม์โปรติเอสในขั้นตอนการสกัดต่อประสิทธิภาพการวิเคราะห์อะฟลาทอกซินด้วยวิธีอิไลซา ครองศักดา ภัคธนกนก รพีพรรณ กองตูม การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้ง ที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2-5 ธันวาคม 2561 การประชุมระดับนานาชาติ
การศึกษาความสัมพันธ์ธาตุอาหารในใบและปริมาณน้ำตาลทั้งหมดในสับปะรดปัตตาเวีย ราชบุรี ณิชากร ปทุมรังสรรค์ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้ง ที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2-5 ธันวาคม 2561 การประชุมระดับนานาชาติ
Yellow and blue emission from BaO-(ZnO/ZnF2)-B2O3-TeO2 glasses doped with Dy3+ for laser medium and scintillation material applications เอกพล แก้วนวม Optical Materials วารสารระดับนานาชาติ
Ce3+ doped glass for radiation detection material เอกพล แก้วนวม Ceramics International วารสารระดับนานาชาติ
Study on structure and luminescence properties of LaBMoO6:Dy3+ phosphor for photonic material applications เอกพล แก้วนวม Journal of Metals, Materials and Minerals, Vol.28 No.2 pp.63-68, 2018 วารสารระดับนานาชาติ
Coupled coincidence and coupled common fixed point theorems on a fuzzy metric space with a graph ภูมินทร์ สุมาลัย Carpathian J. 34 (2018), No.3, Math.417-424 วารสารระดับนานาชาติ
Common fixed point theorems via CLRg Property in complete fuzzy metric-like spaces ภูมินทร์ สุมาลัย Proceedings of the 18th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, CMMSE 2018 การประชุมระดับนานาชาติ
Monte Carlo Design and Experiments on the Neutron Shielding Performances of B2O3-ZnO-Bi2O3 Glass System สมิต อินทร์ศิริพงษ์ Glass Physics and Chemistry, 2017, Vol. 43, No.6, pp.537-540 วารสารระดับนานาชาติ
Investigate the Properties of Solid Waste Bottom Ash (SBA) and Lime Reinforced in Composite Bricks วีรพล นามบุญเรือง ประยูร ยงค์อำนวย Solid State Phenomena Vol.280 pp. 462-468 วารสารระดับนานาชาติ
Simulation of the Heat-Insulating Sludge Waste Rubber Composite Brick by the Finite Element Method (FEM) วีรพล นามบุญเรือง ประยูร ยงค์อำนวย Solid State Phenomena Vol.280 pp. 451-461 วารสารระดับนานาชาติ
Statistical Optimization for Alkali Extraction of Xylan from Sugarcane Bagasse by Surface Response Methodology เสาวณีย์ ชูจิต International Journal of Advances in Science Engineering and Technology,Vol-6 December 2, 2018 วารสารระดับนานาชาติ
Gamma-rays interaction study on calcite and quartz: Theoretical calculation ฐนสพล ปรีชาญาณ SNRU Journal of Science and Technology 10(2) May-August(2018) 124-129 May-August(2018) วารสารระดับนานาชาติ
A Note on Some Recent Strong Convergence Theorems of Iterative Schemes for Semigroups with Certain Conditions ภูมินทร์ สุมาลัย Springer Nature Switzerland AG 2019 pp.251-261 วารสารระดับนานาชาติ
DEVELOPING THE MIXED METHOD MATHEMATICS INSTRUCTION MODEL FOR IMPROVING COGNITIVE LEARNING IN MATHEMATICS เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง International Conference on Social science, Humanities and Education December 21-23, 2018 การประชุมระดับนานาชาติ
การสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนโดยการมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี วรลักษณ์ กรรณวัฒน์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย 1 มีนาคม 2562 การประชุมระดับชาติ
การควบคุมปริมาณเชื้อเพลิงแกลบก่อนวิกฤตในกระบวนการผลิตโพลีเอสเตอร์ สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 11 15-17 พฤษภาคม 2562 การประชุมระดับชาติ
การออกแบบและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เครื่องอบและกวนน้ำพริกด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 11 15-17 พฤษภาคม 2562 การประชุมระดับชาติ
Common fixed point theorems in fuzzy metric-like spaces employing common property (E.A.) ภูมินทร์ สุมาลัย Math Meth Appl Sci. 2019:1-11 July 31, 2018 วารสารระดับนานาชาติ
ศาสตร์และศิลปะมวยไทย สำราญ สุขแสวง ตำรา 22 กรกฎาคม 2563 ไม่ระบุ
Karyological Studies on Hammerhead Flatworm, BipaliumKewense (Tricladida, Terricola) from Thailand นันทพร เกตุเลขา Chiang Mai University Journal of Natural Sciences Vol.19 No.3 (Impact Factor) 17 September 2019 วารสารระดับชาติ
Measurement of radon concentrations and effective dose assessment in groundwater from Kamphaeng-Saen district, NakhonPathom province and Ban-Pong district, Ratchaburi province สันติ รักษาวงศ์ Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society. Journal of Physics: Conference Series 1380(2019) 24 December 2019 วารสารระดับชาติ
JUNGCK-TYPE FIXED POINT THEOREM IN 0-COMPLETE PARTIAL b (s)-METRIC SPACES ภูมินทร์ สุมาลัย Thai Journal of Mathematics Vol. 18, No.1 (2020) Pages 104-112 วารสารระดับชาติ
Development of Fun Hint Game Applications for Special Children on Smart Devices บุรินทร์ นรินทร์ International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing Proceedings October 30 – November 1, 2019 การประชุมระดับนานาชาติ
การศึกษาสมบัติบางประการของพันธุ์พริกพื้นเมือง (พริกกะเหรี่ยง) ที่ปลูกในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย รพีพรรณ กองตูม การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2. วันที่ 8 พ.ย. 2562 8 พฤษจิกายน 2562 วารสารระดับนานาชาติ
The optimization of ethanol production from oil palm empty fruit bunches hydrolysate by using statistical experimental design เสาวณีย์ ชูจิต วารสาร International Journal of Integrated Engineering vol.12 no.2 (2020) online 28 February 2020 ฐานข้อมูล Scopus Journal วารสารระดับนานาชาติ
Bioethanol production from oil palm empty fruit bunch with SSF and SHF processes using Kluyveromycesmarxianus yeast เสาวณีย์ ชูจิต Springer Nature B.V. 2019 28 September 2019 18 October 2019 วารสารระดับนานาชาติ
The Development of a Model to Predict Marbling Score for fattening KamphaengSaen Beef Breed Using Data Mining วัชระ นิลเพชร International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing iSAI-NLP 2019 October 30-November 1, 2019 จ.เชียงใหม่ การประชุมระดับนานาชาติ
การระบุตัวตนโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ขณะแสดงอาการเป็นสัดโดยการถูกปีนทับด้วยเทคนิค Scale Invariant Feature Transform วัชระ นิลเพชร การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 11 ธันวาคม 2562 มรภ.หมู่บ้านจอมบึง การประชุมระดับชาติ
การวิเคราะห์ลักษณะแคริไทป์และตำแหน่งนอร์ (NORs) ของปลาสลิดหิน “Neplyhidodonnigroris” นันทพร เกตุเลขา วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 47 ฉบับที่ 4 ต.ค.-ธ.ค. 62 (TCI) ฐาน 1 วารสารระดับชาติ
การศึกษาแคริโอไทป์ของปลาสลิดหินเขียว นันทพร เกตุเลขา การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12 “การวิจัยสหวิทยาการบนพื้นฐาน ยุค 5.0” 20 ตุลาคม 2562 การประชุมระดับชาติ
Luminescence and scintillation properties of Ce3+-doped SiO2-Al2O3-BaF2-Gd2O3 glasses ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย Contents lists available at ScienceDirect. Optical Materials journal homepage: http://www.elsevier.com/locate/optmat. 16 October 2019 วารสารระดับนานาชาติ
Training Curriculum Development on Information Technology to Enhance Local Community Products in Ratchaburi: a Community-Based Participatory Study วิลัยพร ไชยสิทธิ์ International Journal of the Computer, the Internet and Management Vol.27 No.3 (September-December, 2019) pp.27-32 วารสารระดับนานาชาติ
การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ระบบเปิดสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วริยา เย็นเปิง การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 21-22 พ.ย. 2562 จ.เชียงใหม่ การประชุมระดับชาติ
การสร้างสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง หิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กรณีศึกษา โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม นาวิน คงรักษา ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) 1 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การประเมินผลการจัดงานวิ่งบางแสน 21 ฮาล์ฟมาราธอน 2020 เสรี เพิ่มชาติ ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) 1 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การประเมินผลการจัดงานวิ่งบางแสน 21 ฮาล์ฟมาราธอน 2020 นงลักษณ์ เพิ่มชาติ ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) 1 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
ผลของการออกกำลังกายด้วยวิธีเต้นบาสโลบต่อการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ภณิชชา จงสุภางค์กุล วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน (ISSN 2408-2686) ปีที่ 6 ฉ. 4 ต.ค.-ธ.ค. 63 TCI ฐาน 2 ธันวาคม 2563 วารสารระดับชาติ
ความสัมพันธ์ระหว่างการติดสมาร์ทโฟนกับผลกระทบต่อสุขภาพด้านลบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 1 มี.ค. 2564 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การเปรียบเทียบพฤติกรรมและปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาวิทยาลัย มวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัย ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 1 มี.ค. 2564 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติแบบนิวนอร์มอลในช่วงการ แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของประชากรหมู่ที่ 4 ตําบลดอนตะโก อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รินรำไพ พุทธิพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 1 มี.ค. 2564 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชลธิรา กาวไธสง การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 1 มี.ค. 2564 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน กรณีศึกษานายใส มากยอด บ้านบางแหวน ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร อัญทิวา อุ่นไธสง การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 1 มี.ค. 2564 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 1 มี.ค. 2564 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันเหง้าไพลสกัดเย็นกับสารสกัดไพลที่หมักกับ แอลกอฮอล เฟื่องลดา ทบศรี การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 1 มี.ค. 2564 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองด้วยการแพทย์แผนไทย ของนักศึกษา ญษมณ ละทัยนิล การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 1 มี.ค. 2564 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
พฤติกรรมการป้องกันโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ของผู้สูงอายุ ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี บารมี ชูชัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 1 มี.ค. 2564 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
ความคาดหวังและการรับรู้ของประชาชนต่อคุณภาพบริการงานการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ญษมณ ละทัยนิล การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 1 มี.ค. 2564 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
ความรู้ความเข้าใจในโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางการจัดการด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษานักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย รัชดาพร ฐานมั่น การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 1 มี.ค. 2564 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาคุณภาพชีวิตวิถีใหม่จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รัชดาพร ฐานมั่น การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 1 มี.ค. 2564 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนารูปแบบการฝึกมวยไทยเพื่อการป้องกันและการจับกุม สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันปราบปราม ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม สำราญ สุขแสวง วารสารบัณฑิตวิจัย (ISSN 2229-2756) ปีที่ 11 ฉ. 2 ก.ค.-ธ.ค. 63 TCI ฐาน 2 ธันวาคม 2563 วารสารระดับชาติ
การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายด้วยศิลปะมวยไทยเชิงมวยที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขาผึ้ง ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สำราญ สุขแสวง วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉ. 2 (ก.ค. – ธ.ค. 63) TCI ฐาน 2 ธันวาคม 2563 วารสารระดับชาติ
การสร้างสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง หิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กรณีศึกษา โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม นาวิน คงรักษา ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในสถานการณ์จำลองดินเสริมกำลัง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ อนุชา บุญเกิด กันยาพร สกุลกิจบรรจง ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การสร้างเครื่องตัดใบโพธิ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับวิสาหกิจชุมชน เชิดชัย ธุระแพง จินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย ปกรณ์ แสนจิตต์ ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การสร้างเครื่องตัดใบโพธิ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับวิสาหกิจชุมชน เชิดชัย ธุระแพง จินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การสร้างเครื่องย่อยใบไม้สำหรับผลิตปุ๋ยชีวภาพ เพื่อประยุกต์ใช้ในไร่พสุธารา อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ทองแท่ง ทองลิ่ม จินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย พลอยไพลิน น้อยบาท ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การประเมินผลการจัดงานวิ่งบางแสน21 ฮาลฟมาราธอน 2020 เสรี เพิ่มชาติ นงลักษณ์ เพิ่มชาติ ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
เครื่องตัดใบโพธิ์ พลอยไพลิน น้อยบาท ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
ความเสี่ยงทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเกษตรกรในศตวรรษที่ 21 จันทิมา ดรจันทร์ใต้ อมลรดา รงค์ทอง ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การทดลองจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ของจังหวัดราชบุรี กำธร ไพจิตร์ เชิดชัย ธุระแพง สุวรรนีย์ ธุระแพง วัฒนพงศ์ อ่อนนุ่ม ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การจัดเส้นทางเดินรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้า: กรณีบริษัทขนส่งผลิตภัณฑ์เครื่องนอน โชติ อินทวงศ์ ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การประเมินผลการจัดงานวิ่งบางแสน21 ฮาฟมาราธอน 2020 เสรี เพิ่มชาติ นงลักษณ์ เพิ่มชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการจอมบึงวิจัยครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาในการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารของผู้เรียนในวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปีที่ 2 บุญงอกงาม เอี่ยมศรีปลั่ง รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการจอมบึงวิจัยครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2563 อภิลักษณ์ ธรรมวิมุตติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการจอมบึงวิจัยครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเพาะเห็ดนางฟ้าของกลุ่มเกษตรที่เพาะเห็ดนางฟ้า ตำบล ปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ยุพา สะรุโณ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการจอมบึงวิจัยครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี และความสำเร็จด้านการเงินของธุรกิจโรงแรม ขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศไทย ยุพา สะรุโณ วารสารสังคมศาสตร์และมานุษวิทยา เชิงพุทธ ปีที่ 5 ฉ.10 (ต.ค. 63) ตุลาคม 2563 วารสารระดับชาติ
ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจของแรงงานนอกระบบวัยทำงานภาคเกษตรกรรมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ วรรณา โชคบรรดาลสุข กุลยา อนุโลก กอบกุล วิศิษฎ์สรศักดิ์ ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค. 63) TCI ฐาน 2 ธันวาคม 2563 วารสารระดับชาติ
การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสับปะรดของเกษตรกรตำบลหนองพันจันทร์ อัจฉรียา โชติกลาง ศุภฤกษ์ สายแก้ว วารสารการจัดการ (WMS Journal of Management) ปีที่ 9 ฉ.3 (ก.ค. – ก.ย. 63) TCI ฐาน 2 กันยายน 2563 วารสารระดับชาติ
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ธีร์วรา สุตัณฑวิบูลย์ วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กันยายน 2563 วารสารระดับชาติ
การวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวและปัจจัยด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดราชบุรี ชลธิชา พันธ์สว่าง วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย.64) เมษายน 2564 วารสารระดับชาติ
การจัดการการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดราชบุรี ชลธิชา พันธ์สว่าง วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.63) ธันวาคม 2563 วารสารระดับชาติ
The development of the relationship model of causal factors affecting the financial report quality and financial success of small and medium sized hotel business in Thailand ยุพา สะรุโณ Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (Scopus Q4) ISSN 1309-4653 20 April 2021 Vol.12 No.8 เมษายน 2564 วารสารระดับนานาชาติ
Analyze Costs and Financial Return of Phoenix Oyster Mushroom Cultivation Process of Farmers in Pakchong Sub-district Chombueng District Ratchaburi Province ยุพา สะรุโณ Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (Scopus Q4) ISSN 1309-4653 20 April 2021 Vol.12 No.8 เมษายน 2564 วารสารระดับนานาชาติ
Thai Films Digital: Self-Esteem in Feminine Culture of New Women ภคมินทร์ เศวตพัฒนโยธิน Solid State Technology Volume : 63 Issue: 2s Publication Year: 2020 ธันวาคม 2563 วารสารระดับนานาชาติ
ความสัมพันธ์ของเครือข่ายการอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่กลอง ชัชวาล แอร่มหล้า อาคม เจริญสุข เนตรตะวัน โสมนาม ประภัสสร มีน้อย ภาณิกานต์ คงนันทะ วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2563) พ.ค. – ส.ค. 63 (TCI ฐาน 2) สิงหาคม 2563 วารสารระดับชาติ
ผลการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7E เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อรายวิชาสัมมนากฎหมายอาญาของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ยุพยงค์ วิงวร เชาวลิต สมพงษ์เจริญ สุธี อังศุชัยกิจ สมชาติ เกตุพันธ์ วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2563) พ.ค. – ส.ค. 63 (TCI ฐาน 2) สิงหาคม 2563 วารสารระดับชาติ
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต จังหวัดราชบุรี ยุพยงค์ วิงวร สุธี อังศุชัยกิจ ชดาทิพ ศุภสุวรรณ วารสารการบริหารการปกครอง และนวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2563) พ.ค. – ส.ค. 63 (TCI ฐาน 2) สิงหาคม 2563 วารสารระดับชาติ
การรับฟังพยานหลักฐานที่เกิดจากการล่อซื้อและการล่อให้กระทำความผิดเชิงเปรียบเทียบ ยุพยงค์ วิงวร วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563) (TCI ฐาน 2) สิงหาคม 2563 วารสารระดับชาติ
การบรรเลงเพลงมาร์ชของนักดนตรี แตรวงชาวบ้านในจังหวัดราชบุรี เทอดพงศ์ วรรณวงค์ วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563) (TCI ฐาน 2) สิงหาคม 2563 วารสารระดับชาติ
คุณลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมของ ผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการประหยัดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ยุทธจักร งามขจิต ธนภูมิ ชาติดี วัลภา รัศมีโชติ ประสิทธิ์ โสมนัส วารสารการบริหารการปกครอง และนวัตกรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2563) พ.ค.– ส.ค. 63 (TCI ฐาน 2) สิงหาคม 2563 วารสารระดับชาติ
กฎหมายเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกับการรับรู้ของเกษตรกรชาวนาจังหวัดราชบุรี ยุทธจักร งามขจิต ธนภูมิ ชาติดี วัลภา รัศมีโชติ ประสิทธิ์ โสมนัส วารสารการบริหารการปกครอง และนวัตกรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2563) พ.ค.– ส.ค. 63 (TCI ฐาน 2) สิงหาคม 2563 วารสารระดับชาติ
โรงเรียนควาย: การจัดการชุมชนท่องเที่ยววิถีชาวนาไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ภาณิกานต์ คงนันทะ วารสารรัตนปัญญา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 63) TCI ฐาน 2 ธันวาคม 2563 วารสารระดับชาติ
การวิเคราะห์อิทธิพลของนวนิยายเรื่อง “The Lord of the Ring” และ The Da Vinci Code” ที่ส่งผลต่อนวนิยายเรื่อง “กาหลมหรทึก” กษริน วงศ์กิตติชวลิต ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 1 มี.ค. 2564 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาการเล่น “มะกอน” ในรูปแบบการเลือกคู่ครองของชาติพันธุ์ไทยทรงดำ กรณีศึกษาประเพณีอิ้นกอนฟ้อนแคนไทยทรงดำ บ้านเกาะแรต ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ปุณย์จรีย์ สรสีสม ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 1 มี.ค. 2564 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาพัฒนาการและการคงอยู่ “ประเพณีจองโอะห์ต่าน” ของชาวมอญ วัดม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ปุณย์จรีย์ สรสีสม ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 1 มี.ค. 2564 มีนาคม 2564 วารสารระดับชาติ
การวิเคราะห์การผสมผสานนิยายรักวัยรุ่นกับนิยายจีนกำลังภายใน และนิยายเกมออนไลน์ กรณีศึกษา เรื่องเวยเวย...ยิ้มนิดพิชิตใจ กษริน วงศ์กิตติชวลิต ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 1 มี.ค. 2564 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การประเมินสมรรถนะครูสังคมจอมบึง กันต์กนิษฐ ธนัชพรพงศ์ ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 1 มี.ค. 2564 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
มาตรฐานแรงงานของผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตวัยเกษียณ ชดาทิพ ศุภสุวรรณ ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 1 มี.ค. 2564 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
ความเชื่อของอาหารจีนที่ใกล้สูญหายต่อการดำเนินชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีนปากท่อ จังหวัดราชบุรี นุกูล ธรรมจง ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 1 มี.ค. 2564 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในการเรียนรายวิชากระบวนการพัฒนาชุมชนโดยการสอนแบบมีส่วนร่วม เนตรตะวัน โสมนาม ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 1 มี.ค. 2564 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
แอปพลิเคชันภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ประไพร จันทะบัณฑิต - ตุลาคม 2563 จดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ตำราคำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์ สุธี อังศุชัยกิจ - ตุลาคม 2563 จดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
Well Known Trademark in Thailand สุธี อังศุชัยกิจ - ตุลาคม 2563 จดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับวางแผนการผลิต และการตลาดเพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุรีสู่การเป็น Smart Farmer ดาราวรรณ ญาณะนันท์ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีที่ 9 ฉ.2 (ก.ค. - ธ.ค. 63) TCI ฐาน 2 ธันวาคม 2563 วารสารระดับชาติ
X-ray/proton and photoluminescence behaviors of Sm3+ doped high density tungsten gadolinium borate scintillating glass เอกพล แก้วนวม Journal of Alloys and Compounds ฉ. 849 บทความที่ 156574 (อยู่ในฐานข้อมูลสากลและมีค่าดัชนีผลกระทบ 4.650) online: 6 ส.ค. 2020 สิงหาคม 2563 วารสารระดับนานาชาติ
The Calculation of Photon Interactions of Gd2 Y AI2Ga3O12 Phosphor by the Phy-X Software Compared with the XCom Program เอกพล แก้วนวม The 21st International Union of Materials Research Societies-International Conference in Asiz (Iumrs-ICA 2020) 23-26 February 2021 The Empress Convention Center, Chiang Mai, Thailand มีนาคม 2564 วารสารระดับนานาชาติ
Stability of Euler-Lagrange-Type Cubic Functional Equations in Quasi-Banach Spaces อนุรักษ์ ธัญญเจริญ Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society (2020) วารสารอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS มีค่า Impact factor 0.856 V.43 Issue 5, September 20 กันยายน 2563 วารสารระดับนานาชาติ
On new stability results for composite functional equations in quasi-B-normed spaces อนุรักษ์ ธัญญเจริญ Demonstration Mathematica Volume 54 lssue 1 วารสารอยู่ในฐาน SCOPUS Q3 มีค่า Impact factor 0.33 (2019) online : 20 เมษายน 2021 เมษายน 2564 วารสารระดับนานาชาติ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ ประชุมวิชาการระดับชาติ “การขับเคลื่อนงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ครั้งที่ 5 วันที่ 25 ก.ย. 2563 กันยายน 2563 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนแบบเปิดสำหรับหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วริยา เย็นเปิง ประชุมวิชาการระดับชาติ “การขับเคลื่อนงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ครั้งที่ 5 วันที่ 25 ก.ย. 2563 กันยายน 2563 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติและประหยัดพลังงาน IOT บนระบบปฏิบัติการ IOS วริยา เย็นเปิง ประชุมวิชาการระดับชาติ “การขับเคลื่อนงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ครั้งที่ 5 วันที่ 25 ก.ย. 2563 กันยายน 2563 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหนับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วริยา เย็นเปิง ประชุมวิชาการระดับชาติ “การขับเคลื่อนงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ครั้งที่ 5 วันที่ 25 ก.ย. 2563 กันยายน 2563 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาระบบลงชื่อปฏิบัติงานด้วยใบหน้าของบุคลากรแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี วริยา เย็นเปิง ประชุมวิชาการระดับชาติ “การขับเคลื่อนงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ครั้งที่ 5 วันที่ 25 ก.ย. 2563 กันยายน 2563 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วริยา เย็นเปิง ประชุมวิชาการระดับชาติ “การขับเคลื่อนงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ครั้งที่ 5 วันที่ 25 ก.ย. 2563 กันยายน 2563 การประชุมระดับชาติ
ศึกษาสมบัติการเปล่งแสงและซินทิลเลชันของแก้วบอโรซิลิเกตที่เจือด้วยเพรซีโอดิเมียม ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย อนุวัฒน์ แววศรี นัครินทร์ สุวรรณหงษ์ ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
ศึกษาแก้วซิลทิลเลเตอร์ที่เจือด้วยเพรซีโอดิเมียม ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติด้วยเส้นใยบวบ ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติด้วยเส้นใยใบสับปะรด ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
ผลของฮอร์โมน Benzylaminopurine (BA) ต่อการเกิดยอดของต้นจันทน์ผา กรกนก ตั้งจิตมั่น ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
ชุดกิจกรรมมาลัยสวยด้วยมือคณิต เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พิมพา จันทาแล้ว ฐิติมา สิริย่างสกุล ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาทักษะการประมาณน้ำหนักตัวโคของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้นวัตกรรมแบบฝึกการสังเกตด้วยคะแนนความสมบูรณ์ร่างกายโคและขนาดของร่างกายโค วัชระ นิลเพชร ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH และปริมาณฟีนอลิกรวมจากมะตูม ชะเอมเทศ และอบเชย ณิชากร ปทุมรังสรรค์ ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH และปริมาณฟีนอลิกรวม จากใบมะละกอที่มีระยะการเจริญเติบโตของใบแตกต่างกันและชาใบมะละกอ ณิชากร ปทุมรังสรรค์ ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิชิตา ตุงคัษฐาน ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันระบบการจองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุรี ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ ปิยะดา บุตรหงษ์ ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
ระบบจัดการร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์ของ Risflex สุรศักดิ์ คุ้มภัย ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
ผลรวมบางส่วนของสามเหลี่ยมปาสคาลทั่วไป อนุรักษ์ ธัญญเจริญ ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
ผลเฉลยทั้งหมดของสมการไดโอแฟนไทน์ x y 2 10 + = 24 z เมื่อ x, y และ z เป็น จำนวนเต็มที่ไม่ใช่จำนวนเต็มลบ อนุรักษ์ ธัญญเจริญ ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าห้องพักของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ รัตติกาล ทาโบราณ ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
ผลการจัดกิจกรรมแมทบ็อกซ์ที่มีต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย รัตติกาล ทาโบราณ ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
กราฟระบุทิศทางหรือไดกราฟที่เกิดจากความสัมพันธ์สมภาค x6 = y(mod n) อนุชา สมานมิตร ชญานนท์ เกตุมณี กนกพร แก้วใสย์ พรณัฏฐา ตันศรีวงศ์ ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
ผลหารของเลขโดดที่เรียงกันเป็นจำนวนคู่ เยาวเรศ ขนเข็ม ปรางทิพย์ พุทธโคตร ศุภากาญจน์ สระสม สรวิทย์ หวานนุ่น ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาระบบการจองห้องออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (อาคาร 1) ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ สุณัฐธิดา นันทรัตน์ ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการจัดการเรียนรู้แบบปกติกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยการจัดกิจกรรมเรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน จังหวัดราชบุรี อนุชา สมานมิตร ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นคลังข้อมูลเครื่องดนตรีหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 16 บนกูเกิล ไดร์ฟด้วยกูเกิลเอพีไอไคลเอนต์ไลบรารีในภาษาไพธอน วริยา เย็นเปิง วัชรินทร์ ปรีดาภิรมย์ ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาระบบตรวจจับควันและก๊าซ LPG ภายในห้องครัว วริยา เย็นเปิง เกียรติศักดิ์ กับปิยะ ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การสอนแบบปกติและการสอนโดยการใช้ตารางการคูณตาม แนวคิดของเนเปียร์ ในการพัฒนาความรู้เรื่องการคูณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดราชบุรี อนุชา สมานมิตร ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกพัฒนาทักษะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 เสาวณีย์ ชูจิต วิศรุตา ปลดกระโทก ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การปรับปรุงพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งการบ้านในรายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการใช้สัญญาเงื่อนไขด้านพฤติกรรมส่วนบุคคล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เสาวณีย์ ชูจิต ศศินิภา แก้วบัง ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาเกม 2 มิติ เรื่อง ฝ่าด่านความเร็วพิชิตมอนสเตอร์ ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ ธนธิป แช่มช้อย ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เสาวณีย์ ชูจิต สุมารี ดอกไม้แย้ม ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาระบบควบคุมเครื่องตีน้ำจากระยะไกลโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ วริยา เย็นเปิง ธีรศักดิ์ โพธิ์ทอง ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
พัฒนาเกม 3 มิติ เสริมความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน วริยา เย็นเปิง นนทวัฒน์ เพชร์ไทย ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความพึงพอใจ ในการจัดเรียนการสอนแบบออนไลน์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สุรีรัตน์ อนุเพ็ญ พิมลดา พุฒเอก เกษกนก สุพรรณราช ชลธิชา นาวิรัตน์ ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ ร่วมมือด้วยเทคนิค TGT กับการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น (5 STEPs) ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) จังหวัดราชบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เยาวเรศ ขนเข็ม ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
ลำดับของจำนวนเต็มบนจุดของพีระมิดเชิงรูปแปดเหลี่ยม มุทิตา ทองใบ พิเชฐ โค้วสกุล เสาวนีย์ นามติง อรวรรณ บุญทูล ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
เงื่อนไขที่จำเป็นและเพียงพอสำหรับการใส่รูปสามเหลี่ยมหน้ำจั่วลงในรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่า มุมเท่า อนุสรา กิจพงศ์พาณิชย์ กรรณิการ์ ทองลิ่ม สุภาพิมล พรหมจินดา อรอุมา สหสมบูรณ์ ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
ผลของการใช้เกมเศษส่วนมหาสนุกที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี อนุสรา กิจพงศ์พาณิชย์ จรรยา โพธิ์จันทร์ วิยะดา ลิ่มเถาว์ สุรัตน์ เปรมเกิด ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ลำดับเลขคณิต ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี อนุสรา กิจพงศ์พาณิชย์ ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
ระบบควบคุมการรดน้ำแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น ร่วมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ วริยา เย็นเปิง ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นสมาร์ทฟาร์มควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ร่วมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ วริยา เย็นเปิง ภานุ สังขสูตร์ ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การพยากรณ์ราคาทองคำแท่งโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์ทางสถิต รัตติกาล ทาโบราณ ฐิติมา สิริย่างสกุล อิทธิกร มิถุรากร พรชัย อนุวัน ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์กรณีศึกษา ร้าน Zeezaa Jeans วริยา เย็นเปิง ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
สุรีรัตน์ อนุเพ็ญ กิตติ พูลเกษม ธรวรรธน์ รู้สุข บูรณ์พิภพ ท้าววรรณชาติ ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การวิเคราะห์โครงสร้างสารในสบู่ดำด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรด วราภรณ์ บุญยรัตน์ ศศิธร สายแก้ว วันทนา นาคีสินธุ์ ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาผลตอบแทนการปลูกข้าวเกษตรแบบอินทรีย์ เกษตรแบบเคมี และเกษตรแบบผสม ในจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้ทฤษฎีเกม สุรีรัตน์ อนุเพ็ญ ธนวัฒน์ ภมร กิตติชัย กุลชัยกุล กมลวรรณ จินดาเพ็ง ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การใช้เทคนิครีนาวน์เพื่อคัดเลือกโคพันธุ์กำแพงแสน วัชระ นิลเพชร อรญา ไชยรัตน์ สมิต ยิ้มมงคล ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
“Glocalization” and Intercultural Representation in Filipino TV Commercials: A Multidimensional Discourse Analysis ลีมาร์ท พาดัว ดูมลาว Journal of Intercultural Communication 20(2):72-88 Q2 ; SJR 0.15 สิงหาคม 2563 วารสารระดับนานาชาติ
ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจิตพิสัยของบลูมในการพัฒนาด้านจิตอาสาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วนิดา สาระติ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 1 มี.ค. 2564 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การจัดการเรียนรู้บนดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบ Active Learning ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง การญ์พิชชา กชกานน การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 1 มี.ค. 2564 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 1 มี.ค. 2564 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
พฤติกรรมการป้องกันโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ของผู้สูงอายุ ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 1 มี.ค. 2564 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ