ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ของแมลงวันผลไม้ในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย อภินพ จิตใจงาม การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ของแมลงวันดูดเลือดในฟาร์ม ปศุสัตว์ อ.เมือง จ.ราชบุรี นันทิยา แซ่เตียว การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
On the Classical Lionville Integrability ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาดินเหนียววัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตโอ่งในจังหวัดราชบุรี เอกพล แก้วนวม การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
องค์ประกอบของการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เสรี เพิ่มชาติ นงลักษณ์ เพิ่มชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การสำรวจข้อมูลชั้นดินในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่องานออกแบบฐานรากตื้น ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ การประชุมวิชาการวิศวกรรม โยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 วันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2559 28 มิ.ย. 2559 การประชุมระดับชาติ
เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือก แบบใช้การดึงความชื้นออกด้วย เทอร์โมอิเล็กตริก สมิต อินทร์ศิริพงษ์ การประชุมวิชาการเครือข่าย พลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 วันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2559 8 มิ.ย. 2559 การประชุมระดับชาติ
การประยุกต์ใช้วิธีอาณานิคมมดเพื่อจัดเส้นทางการท่องเที่ยวในอำเภอเขาค้อ นพดล อ่ำดี การประชุมวิชาการเครือข่าย วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2559 25 พ.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH และปริมาณสารประกอบฟีนอลรวม ในข้าวไร่ภาคตะวันตกของไทย ณิชากร ปทุมรังสรรค์ การประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2559 26 พ.ย. 2559 การประชุมระดับชาติ
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2559 สมิต อินทร์ศิริพงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8 วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาเปรียบเทียบส่วนประกอบในดินเหนียวที่ใช้เป็นวัตถุดิบการผลิตเครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดราชบุรี เอกพล แก้วนวม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8 วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 มี.ค. 2559 วารสารระดับชาติ
Optimal Cost Driver by Activity Based Costing Method นพดล อ่ำดี การประชุมวิชาการระดับชาติ IE NETWORK CONFERENCE 2016 ระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2559 จังหวัดขอนแก่น 7 ก.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
ผลของผงหินยางมะตอยที่ใช้เป็นสารตัวเดิมในยางธรรมชาติเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกลของกระเบื้องยางปูพื้น ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2559 จังหวัดเพชรบูรณ์ 21 ก.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
Comparisom of β-Carotene Capsaicinoid, and Aflatoxin Content on Dried Capsicum Varieties Grown along Thai-Myanmar Border ชนกภัทร ผดุงอรรถ V13 Food Net Conference 2015 ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2558 ณ Nha Trang University, Vietnam 24 พ.ย. 2559 การประชุมระดับนานาชาติ
The Variation of Indigenous Upland Rice Landraces in Ratchaburi, Thailand Based on Seed Morphology and DNA Sequencing ปริญญ์ พันธ์งาม 2016 Jejn Island Conference 23 – 25 rAK4k8, 2559 Republic of Korea 23 ม.ค. 2559 การประชุมระดับนานาชาติ
Characterizations of Cartoon Materials Prepared from Biomass Charcoals กรกนก ตั้งจิตมั่น The 10th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium Shibaura Institute Of Technology 22nd-24th February 2016 22 ก.พ. 2559 การประชุมระดับนานาชาติ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ยุพา สะรุโณ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
ความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กนกวรรณ แสนเมือง การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนโดยใช้หลักการบริหารโดยวัตถุประสงค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อภิลักษณ์ ธรรมวิมุตติ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการใช้ประเพณีท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว: กรณีศึกษาประเพณีกินข้าวห่อ (อั่งหมีถ่อง) ของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สัจจา ไกรศรรัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว ด้วยจักรยานบนฐานทรัพยากรท้องถิ่น ชุมชนจอมบึง จังหวัดราชบุรี สัจจา ไกรศรรัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนในตำบล เจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ลำใย มีเสน่ห์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการในการบริโภคผลิตผล ทางการเกษตรปลอดสารพิษ ของผู้บริโภคในเขตอำเภอ จอมบึง จังหวัดราชบุรี ชุติรัตน์ เจริญสุข การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น อัจฉรียา โชติกลาง การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยความสำเร็จของผู้ประกอบการพ่อค้าเร่ตลาดนัดจังหวัดราชบุรี อัจฉรียา โชติกลาง การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558 26 พ.ย. 2558 การประชุมระดับชาติ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าตีนจกไท-ยวนในจังหวัดราชบุรี วรรณา โชคบรรดาลสุข การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558 26 พ.ย. 2558 การประชุมระดับชาติ
การสื่อสารเชิงบูรณาการเพื่อ การรับรู้สิทธิประกันสังคม พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 22 ธ.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง “โรคไข้เลือดออก” สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี กำธร ไพจิตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การเปรียบเทียบความเข้าใจและความสนใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสัมฤทธิ์กั บการสอนแบบปกติ อินธิรา เกื้อเสนาะ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง : โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษาเพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษา อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ชวน ภารังกูล พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ พัชราวลัย สังข์ศรี การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเทศบาล ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สุจิตตรา จันทร์ลอย การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเรียนมวยไทยในค่ายมวยไทย ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การใช้ชีวิตของนักท่องเที่ยว ชาวต่างประเทศที่มาเรียนมวยไทยในค่ายมวยไทย ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาสภาพความเป็นจริงของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเรียนมวยไทยในค่ายมวยไทย ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาแบบฝึกหัดการอ่าน เชิงวิเคราะห์เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อัญทิวา อุ่นไธสง การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
พฤติกรรมการบริโภคผักและอาหาร ว่างของวัยรุ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาองค์ประกอบของการจัด ทำโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การจำลองโมเลกุลสารมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากสมุนไพรด้วยโปรแกรม Arguslab อัญทิวา อุ่นไธสง การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 27 พ.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เนตรตะวัน โสมนาม การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
ระดับความสามารถด้านการพูดในที่ชุมชนของผู้นำและผู้บริหารท้องถิ่น จีรพรรณ นิลทองคำ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
ปัญหาการใช้ดุลยพินิจ การตีความการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ยุพยงค์ วิงวร การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
พจนานุกรมของขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์) ในฐานะเอกสารประวัติศาสตร์กฎหมายไทย เชาวลิต สมพงษ์เจริญ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีของไทยทรงดำ : กรณีศึกษาเสนฆ่าแม่เกือด บ้านหัวเขาจีน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ปุณย์จรีย์ สรสีสม การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
บทบาทการเกิดและการเปลี่ยนแปลง เพลงเรือลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี ไตรตรึงษ์ พลอยม่วง การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
หนังสือวาดภาพพฤกษศาสตร์ กล้วยป่าในประเทศไทยในมิติทางศิลปะ : เครื่องมือการเรียนรู้การวาดภาพและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏในภูมิภาคตะวันตก อุรารัตน์ วงศ์ศิลป์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
ปัจจัยของการยอมรับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประชาชน บ้านทุ่งกระถิน จังหวัดราชบุรี วินัย ชุ่มชื่น การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาจีน ประไพร จันทะบัณฑิต การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
วัฒนธรรมการทำงานในองค์กรที่มี อิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ชฎาพร โพคัยสวรรค์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
พฤติกรรมผู้นำที่มีอิทธิพลต่อผล การปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชฎาพร โพคัยสวรรค์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาความคิดเห็นของทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีผลต่อนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชฎาพร โพคัยสวรรค์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม การสอนศิลปศึกษาบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะเพื่อพัฒนาศักยภาพครูศิลปศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดราชบุรี ปรียาพร ทองผุด การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
ศาลเจ้าจีนในเขตเทศบาลอำเภอ โพธาราม : บทบาท ความเชื่อ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นุกูล ธรรมจง การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย เพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 9 ก.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
บทเรียนภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวท้องถิ่นสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี นุกูล ธรรมจง การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 10 มิ.ย. 2559 การประชุมระดับชาติ
บทบาทที่เหมาะสมของพระสงฆ์ ด้านการพัฒนาเยาวชนในปัจจุบัน จีรพรรณ นิลทองคำ ประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 10 มิ.ย. 2559 การประชุมระดับชาติ
โทษปรับในกฎหมายตราสามดวง: การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์กฎหมายไทย เชาวลิต สมพงษ์เจริญ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยปทุมธานี 16 ก.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
หลักเกณฑ์การพิจาณาโทษปรับ: ศึกษากรณีกฎหมายตราสามดวง เชาวลิต สมพงษ์เจริญ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 7 ก.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชฎาพร โพคัยสวรรค์ การประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2558 26 พ.ย. 2558 การประชุมระดับชาติ
พฤติกรรมการสื่อสารผู้สูงอายุชมรมของผู้สูงอายุราชบุรี วนิดา ตรีสวัสดิ์ การสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 8 ส.ค. 2557 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไปที่เรียนรู้ด้วยการนำตนเองในวิชาสัมมนาปัญหาการจัดการ นงลักษณ์ เพิ่มชาติ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 6 พ.ย. 2557 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเงินธุรกิจของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ลำใย มีเสน่ห์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนการบริการด้านอุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กุลยา อนุโลก การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาชุมชนบ้านหนองน้ำใสอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วรลักษณ์ ทองประยูร การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
ประเพณีของชาวกะเหรี่ยงบ้านยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี อัจฉรียา โชติกลาง การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
ปัจจัยแห่งความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านหนองขนาก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี วรรณา โชคบรรดาลสุข กุลยา อนุโลก วรลักษณ์ ทองประยูร การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การวิจัยปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการจัดการ ด้านการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านหัวเขาจีน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ชุติรัตน์ เจริญสุข อัจฉรียา โชติกลาง การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมมอญ จังหวัดราชบุรี สัจจา ไกรศรรัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
สื่อเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยี ความจริงเสริมเรื่องวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย วิลัยพร ไชยสิทธิ์ อดิศักดิ์ โฮนอก อ.สถาพร จะนุ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การสื่อสารการตลาดของตลาดชุมชนโบราณเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดชุมชนโบราณสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สัจจา ไกรศรรัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การปรับค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของระบบตรรกศาสตร์แบบคลุมเครือชนิดที่ 2 ด้วยขั้นตอนวิธีการผสมผสานการหาค่า ที่เหมาะสมที่สุดของกลุ่ม นกนางแอ่น อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า The 12 th National Conference on Computing and Information Technology วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2559 จังหวัดขอนแก่น 7 ก.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
ความหลากหลายทางชีวภาพของผักพื้นบ้านและการนำมาใช้ ในการประกอบอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดราชบุรี ทัศนีย์ นาคเสนีย์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาชุดการสอนที่เน้นพัฒนาทักษะทางปัญญาตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา อัจฉรียา โชติกลาง การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อ Anaplasma Marginale ในโคเนื้อในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี นันทิยา แซ่เตียว สัตวแพทย์มหานครสาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 ก.ค. 2558 วารสารระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาอาหารชาติพันธุ์จังหวัดราชบุรีสู่การท่องเที่ยว สัจจา ไกรศรรัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการใช้นวัตกรรมท้องถิ่นจังหวัดราชบุรีเป็นฐานในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว สัจจา ไกรศรรัตน์ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 20 พ.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
Photocatalytic Antibacterial Activity of TiO2 Thin Films by Spray Pyrolysis Technique ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย Key Engineering Materials Vols. 675 - 676 (2016) pp. 189 - 192 ก.ค. 2559 วารสารระดับนานาชาติ
วิถีชีวิตของผู้ประกอบการพ่อค้าเร่ตลาดนัดจังหวัดราชบุรี อัจฉรียา โชติกลาง การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 20 พ.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
Photo–and Radioluminescence of Dy3+-Doped Oxide Glass with High-Gd2O3 Content ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย วารสาร Physica Status Solidi A (Applications and Materials Science) ก.ค. 2559 วารสารระดับนานาชาติ
Luminescence and Scintillation Response of Ce3+-Doped Oxide Glasses with High-Gd2O3 Content ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย Key Engineering Materials Vol. 675 - 676 (2016) pp. 434 - 437 ก.ค. 2559 วารสารระดับนานาชาติ
The Photoluminescence, Optical and Physical Properties of Sm3+-doped Lithium Yttrium Borate Glasses เอกพล แก้วนวม Phisics and Chemistry of Glasses : European Journal of Glass Science and Technology Part B Volume 57 Number 2 April 2016 2 เม.ย. 2559 วารสารระดับนานาชาติ
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีครัวเรือน กรณีศึกษาหมู่บ้านทุ่งน้อย ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ยุพา สะรุโณ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 20 พ.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
Thermal, Strength and Leachability Characteristics of Cellulose Fibre Reinforced Lime – soil Brick วีรพล นามบุญเรือง ประยูร ยงค์อำนวย Key Engineering Materials Vol. 703, pp. 386 - 395 ก.ค. 2559 วารสารระดับนานาชาติ
ปัจจัยด้านมุมมองทางการตลาดที่ส่งผลต่อความสำเร็จใน การดำเนินงานของธุรกิจที่พักแรมสำหรับแหล่งท่องเที่ยว ในจังหวัดราชบุรี ยุพา สะรุโณ การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี “มหาวิทยาลัยศรีปทุม 23 พ.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการกับผลการปฏิบัติงาน ของทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชฎาพร โพคัยสวรรค์ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีที่ 4 ครั้งที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 2558 วารสารระดับชาติ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชฎาพร โพคัยสวรรค์ วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 7 ฉบับพิเศษ ตุลาคม 2558 26 พ.ย. 2558 วารสารระดับชาติ
พฤติกรรมและผลกระทบของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วนิดา ตรีสวัสดิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนบ้านหนองน้ำใส ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี วรลักษณ์ ทองประยูร วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 (TCI กลุ่ม 2) 2557 วารสารระดับชาติ
ปัจจัยคุณค่าต่อการตัดสินใจ พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 27 พ.ย. 2558 การประชุมระดับชาติ
การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้า ตีนจกไท-ยวนในจังหวัดราชบุรี วรรณา โชคบรรดาลสุข วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2559 ม.ค. 2559 วารสารระดับชาติ
การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผ้าทอพื้นเมืองไทยทรงดำในจังหวัดราชบุรี วรรณา โชคบรรดาลสุข กุลยา อนุโลก วรลักษณ์ ทองประยูร วารสาร สมาคมนักวิจัย ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558 (TCI กลุ่ม 1) ม.ค. 2558 วารสารระดับชาติ
การพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชา การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วนิดา สาระติ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาผลการใช้รูปแบบนวัตกรรมเครือข่ายการวิจัย ในชั้นเรียนของหมู่บ้านจอมบึง ถาวร เส้งเอียด วารสารบริหารการศึกษา มศว. ปีที่ 13 ฉบับที่ 25 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 2559 วารสารระดับชาติ
ประสิทธิผลของโปรแกรมคลายเครียดโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถ ตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคมร่วมกับการออกกำลังกายด้วย การรำเซิ้งในกลุ่มวัยทอง ตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2558 ต.ค. 2558 วารสารระดับชาติ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการออกเสียงพินอินโดยใช้ชุดฝึกทักษะการออกเสียงพินอิน ประไพร จันทะบัณฑิต การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาทักษะฝีมือการวาดภาพของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยใช้กระบวนการวาดภาพ ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การฟื้นฟูและเผยแพร่ภูมิปัญญาห้าไหไทยทรงดำในภูมิภาคตะวันตก ปุณย์จรีย์ สรสีสม การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เนตรตะวัน โสมนาม การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย เพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 “พลังงานทดแทน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” 23 ส.ค. 2557 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จีรพรรณ นิลทองคำ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
บทความชุมชนและหน่วยงานภาครัฐในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาเยาวชนสร้างสรรค์ จีรพรรณ นิลทองคำ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
เยาวชนสร้างสรรค์ จีรพรรณ นิลทองคำ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฏหมายการป้องกันมลพิษของตลาดน้ำดำเนินสะดวก วินัย ชุ่มชื่น การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
ปัจจัยภูมิหลังและสมรรถนะหลักสำหรับการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเลือกตั้งนักการเมืองท้องถิ่นของจังหวัดราชบุรี วินัย ชุ่มชื่น การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาประวัติศาสตร์และการเสริมสร้างอัตลักษณ์ตลาดน้ำบางน้อยเทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม วินัย ชุ่มชื่น การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การวิจัยปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการจัดการ ด้านการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านหัวเขาจีน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี อาคม เจริญสุข การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย เพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 “พลังงานทดแทน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” 23 ส.ค. 2557 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาองค์ประกอบความสำเร็จของผู้ประกอบการผ้าไหม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา วินัย ชุ่มชื่น การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
Botanical Illustration of Thai Banana (Musaceae) Species Based on Morphological Data ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี ผลงานสร้างสรรค์เผยแพร่ระดับนานาชาติ 16th Flora of Thailand conference ณ Royal Botanic Gardens วันที่ 7-12 กันยายน 2557 7 ก.ย. 2557 วารสารระดับนานาชาติ
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงวิชาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สุรางค์ มันยานนท์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาทักษะด้านการวิจัยจากโจทย์ปัญหาภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับความเชื่อในการอบรมเลี้ยงดูเด็กใน 8 ชาติพันธุ์ จังหวัดราชบุรี สมภัสสร บัวรอด การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาความเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดราชบุรี ชวน ภารังกูล การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของผู้บริหารในการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การประเมินโครงการบริหารวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2556 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อรุณี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัยสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รักตวรรณ ศิริถาพร การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาแนวการปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี วิจิตรา เงินบาท การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาทักษะด้านการวิจัยจากโจทย์ปัญหาภูมิปัญญาท้องถิ่น 8 ชาติพันธุ์ในจังหวัดราชบุรี ถาวร เส้งเอียด การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยมวยไทยศึกษา และการแพทย์แผนไทย นิตยา เรืองมาก การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
ความคาดหวังของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในเรือนจำต่อพระเทศน์ในเรือนจำกลางจังหวัดราชบุรี ชวน ภารังกูล การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของหน่วยงานทางการศึกษาภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี ชวน ภารังกูล การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชาติพันธุ์ไทยทรงดำและชาติพันธุ์ไทยมอญ จังหวัดราชบุรี แชล่ม บุญล่ม การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงวิชาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สุรางค์ มันยานนท์ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 20 พ.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปุณย์จรีย์ สรสีสม การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
รูปแบบศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจำท้องถิ่น (ศปก.) จังหวัดราชบุรี ทรงเกียรติ อิงคามระธร การประชุมวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ครั้งที่ 3 14 ส.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
รูปแบบการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันตก ชวน ภารังกูล การประชุมวิชาการบริหารการศึกษา สัมพันธ์ประเทศไทย ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 22 ธ.ค. 2557 การประชุมระดับชาติ
Readiness of School Administrators in Developing and Managing Thai Schools for the AEC พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ The Inaugural Asian Conference on Education & International Development 29 มี.ค. 2558 การประชุมระดับนานาชาติ
การประเมินค่ากิจกรรมโปรติเอสในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเอนไซม์ จากสับปะรด ครองศักดา ภัคธนกนก การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 5 ก.ย. 2557 การประชุมระดับชาติ
การจัดกลุ่มหมู่บ้านโดยใช้ข้อมูลสถิติเชิงสังคมและเศรษฐกิจ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รัตติกาล ทาโบราณ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 5 “คุณภาพงานวิจัย เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน” 21 ต.ค. 2557 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไปที่เรียนรู้ด้วยการนำตนเองในวิชาสัมมนาปัญหาการจัดการ เสรี เพิ่มชาติ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 6 พ.ค. 2557 การประชุมระดับชาติ
Activity Based Costing in Automotive Part Industry by Optimal Cost Drivers นพดล อ่ำดี การประชุมวิชาการ งานวิศวกรรมอุตสาหกรรม ประจำปี 2557 “IE NETWORK CONFERENCE 2014” ณ โรงแรมโนโวเทล สนามบินสุวรรณภูมิ 30 ธ.ค. 2557 การประชุมระดับชาติ
ศึกษาสภาวะการสกัดเซริซินของ Bombyxmori ด้วยน้ำขี้เถ้าจากแกลบและชานอ้อย ณิชากร ปทุมรังสรรค์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลของวัสดุก่อสร้างที่มีส่วนประกอบของแบเรียมคาร์บอเนต (BaCO3) และ ตะกั่วคาร์บอเนต (PbCO3) ฐนสพล ปรีชาญาณ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การส่งเสริมการท่องศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพสำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ อภินพ จิตใจงาม การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาโปรแกรมพจนานุกรม 2 ภาษาเพื่อการท่องเที่ยวในเขตอำเภอสวนผึ้ง โดยผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เมตตา คงคากูล การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาคู่มือนักท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีแบบ e-Book ผ่านระบบออนไลน์ นาวิน คงรักษา การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนากระบวนการผลิตสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง วรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
รูปแบบของระบบจัดการแอพพลิเคชั่นแบบฝึกทักษะระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สำหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต วิลัยพร ไชยสิทธิ์ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 20 พ.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการสนทนาภาษากะเหรี่ยงสำหรับ แท็บเล็ตพีซีสำหรับบุคคลทั่วไปในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี อ.สถาพร จะนุ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 20 พ.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การวิจัยการพัฒนารูปแบบการทำอิฐผสมแกลบสำหรับสร้างบ้านราคาประหยัดในชุมชนชาวกะเหรี่ยงชายแดนไทยและเมียนมาร์ วีระยุทธ สุริคำ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 20 พ.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาเครื่องบิดเกลียวเหล็กเส้น วสันต์ นาคเสนีย์ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 20 พ.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก 5 สายพันธุ์ ในจังหวัดราชบุรี ณิชากร ปทุมรังสรรค์ เวทีประชุมวิชาการระดับชาติ เพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 23 ส.ค. 2557 การประชุมระดับชาติ
Photon Interaction Study on Building Materials in Thailand for Radiation Shielding Materials Application ฐนสพล ปรีชาญาณ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th International Conference on Sciences and Social Science 2014 : Integrated Creative Research for Local Development toward the ASEAN Economic Community (ICSSS 2014) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 18 ก.ย. 2557 การประชุมระดับนานาชาติ
The Feasibility of Utilizing Skimmilk Powder and Whey Protein Power in Greek-Style Yogurt Production ชนกภัทร ผดุงอรรถ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Bioscience Conference and the 5th International PSU-UNs Bioscience Conference 2014, Phuket 29 ก.ย. 2557 การประชุมระดับนานาชาติ
The Impact of Skim Milk Powder and Sweet Whey Power on pH, Total Sugar and Sensory Evaluation of Greek-Style Yogurt ชนกภัทร ผดุงอรรถ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 2 ต.ค. 2557 การประชุมระดับนานาชาติ
Optimal Cost Drivers in Activity Based Costing Based on Artificial Neural Network นพดล อ่ำดี การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2014 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, Malaysia 9 ธ.ค. 2557 การประชุมระดับนานาชาติ
Greek-Style Yogurt and Its Application in Cheesecake ชนกภัทร ผดุงอรรถ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2015 6th International Conference on Biotechnology and Food Science Istanbul, Turkey. 24 เม.ย. 2558 การประชุมระดับนานาชาติ
Rain Gauge Modification Project : A Service – Learning Project for Undergraduate Students in Civil Technology Program ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ International Business & Educations Conferences, London, United Kingdom 7 มิ.ย. 2558 การประชุมระดับนานาชาติ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องวงจร RLC โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ : กรณีศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี สุริยาวุธ เสาวคนธ์ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558 ม.ค. 2558 วารสารระดับชาติ
Development of Management System for Mobile Learning Application on Android (OS) Tablets : Participatory Enhancement of Local Teachers; Competency วิลัยพร ไชยสิทธิ์ วารสาร International Journal of the Computer, The Internet and Management (IJCIM) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม –เมษายน 2558 (TCI กลุ่ม 1) ม.ค. 2558 วารสารระดับนานาชาติ
ระบบตรรกศาสตร์คลุมเครือชนิดที่ 2 สอนด้วยขั้นตอนวิธีแบบ ผสมผสานเชิงสามัญสำนึกสำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที 11 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2558 ก.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนเนคติวิซึมด้วยวิธีการปริทัศน์ความรู้ นาวิน คงรักษา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 ก.ค. 2557 การประชุมระดับชาติ
Prevalence and genetic diversity of Ana plasma marginale infections in water buffaloes in Northeast Thailand นันทิยา แซ่เตียว วารสาร J Top Med Parasitol.201538 : 9-16. Available online at http://www.mahidol .ac.th/ptat มิ.ย. 2558 วารสารระดับนานาชาติ
Development of Barium Borosilicate Glasses for Radiation Shielding Materials Using Rice Husk Ask as a Silica Source สมิต อินทร์ศิริพงษ์ วารสาร Progress in Nuclear Energy 83 (2015) ส.ค. 2558 วารสารระดับนานาชาติ
Forecasting Technique for the Production Plan of the Local Earthenware Industries of Thailand วีรพล นามบุญเรือง วารสาร Applied Mechanics and Materials Vol. 577 (2014) pp. 1279-1282 ก.ค. 2557 วารสารระดับนานาชาติ
Techno-Eco assessment and sustainable development of a novel “Muban Chombueng Product” of the local industries of Thailand วีรพล นามบุญเรือง วารสาร Advanced Materials Research Vols. 953-954 (2014) pp.1505-1508 มิ.ย. 2557 วารสารระดับนานาชาติ
The Fabrication of Tatanium Dioxide (TiO2) Thin Film via Deposited Spray Pyrolysis using for Antibacterial Applications ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย วารสาร Applied Mechanics and Materials Vol. 804 (2015) pp. 183-186 ต.ค. 2558 วารสารระดับนานาชาติ
การศึกษากลยุทธ์การจัดการแข่งขันมวยไทยอาชีพสู่สากล : กรณีศึกวันทรงชัย ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูมวยไทยอาชีพ ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
ผลการพัฒนาทัศนคติต่อมวยไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การใช้มวยไทยแอโรบิคเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเยาวชนในเขตชุมชนเทศบาลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สำราญ สุขแสวง การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมศิลปะมวยไทยโคราชเพื่อสร้างเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการค่ายมวยไทยอาชีพ ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมอนุรักษ์มวยไทยเพื่อเพิ่มทุนทางสังคมด้านวัฒนธรรม ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การประยุกต์รูปแบบพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการออกกำลังกายแบบฤาษีดัดตนของผู้สูงอายุในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ณิภารัตน์ บุญกุล การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 14 ส.ค. 2557 การประชุมระดับชาติ
การป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายและตัวโม่งยุงลายด้วยสารละลายปูนแดง สานนท์ เลาหบุตร การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 14 ส.ค. 2557 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนโดยใช้การเต้นแอโรบิคมวยไทย รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 14 ส.ค. 2557 การประชุมระดับชาติ
การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนายอดนักมวยไทยสู่การเป็นครูมวยไทยมืออาชีพ รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำจัดมูลฝอยของชุมชนอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้วยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักฮอร์โมนชีวภาพจากน้ำชะมูลฝอยทั่วไปของครัวเรือน เขตพื้นที่ หมู่ 4 บ้านหนองบัว ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สานนท์ เลาหบุตร การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
ผลโปรแกรมสุขศึกษาในการออกกำลังกายแบบฤๅษีดัดตนของผู้สูงอายุในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ณิภารัตน์ บุญกุล การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาหลักสูตรพิเศษครูมวยไทยระดับสูงสำหรับยอดนักมวยไทย รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 22 ส.ค. 2557 การประชุมระดับชาติ
ประสิทธิผลของโปรแกรมคลายเครียดด้วยการออกกำลังกายโดยการรำเซิ้งในกลุ่มวัยทอง รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาตำรับเอโทโซมที่มีส่วนผสมของสารสกัดมะหาด กันตา นิ่มทัศนศิริ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 14 ส.ค. 2557 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาการต้านฤทธิ์อนุมูลอิสระของรากหม่อน โสรายา ไทยวานิช อัญทิวา อุ่นไธสง อัชฌา สมนึก การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาลิโพโซมที่บรรจุออกซิเรสเวอราทรอล : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบของคลอเรสเตอรอลกับทวีน 80 ในการเป็นสารช่วยสร้างความเสถียรของถุงทรงกลม กันตา นิ่มทัศนศิริ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 27 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาตำรับลิโพโซมที่กักเก็บสารสกัดเปลือกผลมังคุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำส่งผ่านผิวหนัง เฟื่องลดา ทบศรี การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 27 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาสื่อแอมิเนชั่นเรื่องเครื่องหมายจราจร อดิศักดิ์ โฮนอก การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มีนาคม 2559 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาเลิร์นนิ่งออบเจกต์ฝึกทักษะทางด้านคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 6 เขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อดิศักดิ์ โฮนอก การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 1 มีนาคม 2558 การประชุมระดับชาติ
การจำลองการจับกันของสารมีฤทธิ์ต้านการอักเสบจากสมุนไพรกับเอนไซม์ COX-2 ด้วยโปรแกรม ArgusLab อัญทิวา อุ่นไธสง การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 "ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย" 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
Photoluminescence Study of Eu3+ Doped Lithium Lanthanum Borate Phosphop เอกพล แก้วนวม ฺBook of Abstracts SACT 2016 The 4 th Southeast Asia Conference on Theermoelectrics 2016 15-18 December 2016 การประชุมระดับนานาชาติ
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ ประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5" 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
สำรวจการใช้พลังงานสำหรับการแปรรูปสับปะรดในจังหวัดราชบุรี นพดล อ่ำดี การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การหาตัวแบบการพยากรณ์อนุกรมเวลาของอุตสาหกรรมเซรามิกส์จังหวัดราชบุรี นพดล อ่ำดี การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาวัฏจักรชีวิตต้นทุนของอุตสาหกรรมเซรามิกส์วิสาหกิจท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี นพดล อ่ำดี การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมระบบทำความเย็นภายใต้เขตเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาระบบทำความเย็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ทองแท่ง ทองลิ่ม การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การวิเคราะห์นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนโดยใช้พลวัตระบบ ทองแท่ง ทองลิ่ม การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ผลของความเข้มข้น NAA (Aaphthalene Acetic Acid) ร่วมกับ IBA (Indolebutyric Acid) ในการชักนำให้เกิดรากของปลายยอดอ่อนกล้วยไม้ว่านหางช้าง (Grammatophyllum Specinocum BL.) ในสภาพปลอดเชื้อ กรกนก ตั้งจิตมั่น การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การสำรวจพืชสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์โดยชาวกะเหรี่ยง ณ หมู่บ้านห้วยน้ำหนักและหมู่บ้านหนองตาดั้ง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี กรกนก ตั้งจิตมั่น การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การตรวจหายาฆ่าแมลงตกค้างในผักจากตลาดในจังหวัดราชบุรี กรกนก ตั้งจิตมั่น การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
สมบัติทั่วไปของแก้วออกซีฟฟลูออไรด์ที่เจือด้วย Dy3+ สมิต อินทร์ศิริพงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
เครื่องสลัดน้ำออกจากเห็ด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่ม 28 หมู่ที่ 2 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี วีระยุทธ สุริคำ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์บนสมาร์ทโฟน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น เรื่อง คำราชาศัพท์หมวดร่างกาย วิลัยพร ไชยสิทธิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
สื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง เมาไม่ขับ ดาราวรรณ ญาณะนันท์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
สื่อแอนิเมชั่นเรื่อง กลเม็ดเคล็ดลับเมื่อปวดท้องประจำเดือน อ.สถาพร จะนุ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
แอพพลิเคชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี วริยา เย็นเปิง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
คุณลักษณะและการประยุกต์ใช้ไฟโตซีสเตติน ที่เป็นสารยับยั้งเอนไซม์โปรติเอส ครองศักดา ภัคธนกนก การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
กากกาแฟ : มูลค่าเพิ่มและการใช้ประโยชน์ รพีพรรณ กองตูม การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาการเรียนรู้และความสามารถในการสนทนาวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติผ่านสื่อสังคมออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาล การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การศึกษาการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 3/5 โรงเรียนสิรินธรราช ภัทรกฤต คัชมาตย์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ผลการประยุกต์ใช้แนวคิดการสอนน้อยแต่เรียนรู้มากต่อการเรียนรู้เรื่องของเล่นที่ใช้หลักการทางไฟฟ้า : กรณีศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สุริยาวุธ เสาวคนธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการหาพื้นที่รูปเรขาคณิตสองมิติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2558 เสรี เพิ่มชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เสรี เพิ่มชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาความหลากหลายของพันธุ์พืช ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ชลธิชา พันธ์สว่าง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การออกแบบบทเรียนออนไลน์ พนารัตน์ แสงวิจิตร การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้และการใช้งานบทเรียนออนไลน์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พนารัตน์ แสงวิจิตร การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
บทบาทของวัดในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในฐานะสื่อชุมชนเพื่อการแข่งขันภูมิปัญญาท้องถิ่น วนิดา ตรีสวัสดิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการสื่อสารอัตลักษณ์เชิงการแข่งขันของงานวิ่ง สสส. จอมบึงมาราธอน สัจจา ไกรศรรัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
แนวทางเสริมสร้างบทบาทในการสืบทอด อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของวัด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี วนิดา ตรีสวัสดิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ผู้สูงอายุจังหวัดราชบุรี : คุณภาพชีวิต คุณค่าและคลังสมองของชุมชน วนิดา ตรีสวัสดิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
วิทยุดิจิทัล : การสื่อสารผ่านเสียง วนิดา ตรีสวัสดิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในตลาดนัดจังหวัดราชบุรี อัจฉรียา โชติกลาง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการออกแบบตราสินค้าข้าวไร่ของชุมชนกะเหรี่ยง จังหวัดราชบุรี อัจฉรียา โชติกลาง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ตลาดดิจิทัลในยุคไทยแลนด์ 4.0 พนารัตน์ แสงวิจิตร การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
โมเดลธุรกิจจากตัวตนของผู้ประกอบการ พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเขตภูมิภาคตะวันตก สัจจา ไกรศรรัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการจัดทำเส้นทางปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันตกเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ทัศนีย์ นาคเสนีย์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
พฤติกรรมนักปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ด้วยตนเองในเขตภูมิภาคตะวันตก ทัศนีย์ นาคเสนีย์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ศิลปะการต่อสู้มวยไทยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สัจจา ไกรศรรัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาชุมชนสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงกีฬา : กรณีศึกษาชุมชนจอมบึง จังหวัดราชบุรี สัจจา ไกรศรรัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ความคาดหวังและสภาพที่เป็นจริงของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่มีต่อการจัดการวิ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเขตภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย นงลักษณ์ เพิ่มชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การคาดการณ์แนวโน้มและความท้าทายของการจัดการการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในประเทศไทย ชลธิชา พันธ์สว่าง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ดัชนีชี้วัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชลธิชา พันธ์สว่าง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติและนำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอที่มีคำบรรยายภาษาอังกฤษใต้ภาพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ถาวร เส้งเอียด การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการออกเสียงพยัญชนะควบกล้ำท้ายคำภาษาอังกฤษ ชฎาพร โพคัยสวรรค์ อินธิรา เกื้อเสนาะ ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาบทเรียน E-Learning รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น 1 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประไพร จันทะบัณฑิต การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน: กรณีศึกษาอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เนตรตะวัน โสมนาม การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิธัญญา แซ่ล้อ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การจัดการความรู้ในการถ่ายทอดดนตรีไทยจังหวัดราชบุรี ไตรตรึงษ์ พลอยม่วง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
รูปแบบการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษากรณีศึกษาโรงเรียนบ้านเบิกไพร ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี นิติพัฒน์ แก้วประสิทธิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาทักษะการพูดในที่ประชุมของสามเณรวัดถ้ำสิงโตทอง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จีรพรรณ นิลทองคำ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชฎาพร โพคัยสวรรค์ สมิต อินทร์ศิริพงษ์ ทรงเกียรติ อิงคามระธร การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การเรียนรู้ภาษาของมนุษย์ ชฎาพร โพคัยสวรรค์ อินธิรา เกื้อเสนาะ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาความสามารถของครูไม่ตรงวุฒิในการเสริมสร้างบรรยากาศ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลางด้วยบทเรียนศึกษา สุรางค์ มันยานนท์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมเพื่อเตรียมความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัยเชื้อสายกะเหรี่ยง วิจิตรา เงินบาท การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จังหวัดกาญจนบุรี พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการทดสอบ O-NET ของโรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ทรงเกียรติ อิงคามระธร การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครูตามการรับรู้ของอาจารย์นิเทศและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สมภัสสร บัวรอด การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารและการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของผู้บริหารโรงเรียนกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ราชบุรี ชวน ภารังกูล การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ชวน ภารังกูล การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี ชวน ภารังกูล การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ชวน ภารังกูล การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ชวน ภารังกูล การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับสับปะรดสวนผึ้ง - บ้านคา จังหวัดราชบุรี สุจิตตรา จันทร์ลอย การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนโดยการมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี วรลักษณ์ กรรณวัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์ สายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทรงเกียรติ อิงคามระธร ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของเยาวชนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สุธิดา ปรีชานนท์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ผลการออกกำลังกายด้วยศิลปะมวยไทย เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเยาวชนในจังหวัดราชบุรี รวย ตั้งมุททาภัทรกุล การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ผลของโปรแกรมการฝึกซ้อมมวยไทยสำหรับนักมวยไทยอาชีพ สำราญ สุขแสวง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการใช้บริการของ ค่ายมวยไทยต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มาเรียนมวยไทยในค่ายมวยไทย ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ส่วนประสมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้ชมมวยของสนามมวยราชดำเนินและเวทีมวยช่อง 7 สี สำราญ สุขแสวง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ความรู้การใช้สารกำจัดศัตรูพืชและระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในกลุ่มเกษตรกร ตำบลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นัฏกร สุขเสริม การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความตันโลหิตสูง ในชุมชนบ้านนาขุนแสน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ณิภารัตน์ บุญกุล การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การประยุกต์ใช้หมอลำกลอนเพื่อป้องกันโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาตำรับโลชั่นเพื่อผิวขาวของสาร ออกซีเรสเวอราทอลที่สกัดจากแก่นมะหาด ในรูปแบบเอโทโซม กันตา นิ่มทัศนศิริ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาตำรับเอโทโซมที่เก็บกักสารสกัดเปลือกผลมังคุด เฟื่องลดา ทบศรี การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การจำลองการจับกันของสารมีฤทธิ์ต้าน การอักเสบจากสมุนไพรกับเอนไซม์ COX – 2 ด้วยโปรแกรม ArgusLab อัญทิวา อุ่นไธสง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านจังหวัดราชบุรี อัชฌา สมนึก การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ความคาดหวังและสภาพที่เป็นจริงของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่มีต่อการจัดการวิ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเขตภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย เสรี เพิ่มชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การวิเคราะห์อัตราการล้มเหลวของสวิตซ์ตัดตอนแรงสูงระดับแรงดัน 115/230 กิโลโวลต์ และวิธีการบำรุงรักษาตามวาระ สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์ งานประชุมวิชาการ กฟภ. ปี 2559 วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ กรุงเทพฯ การประชุมระดับชาติ
การบำรุงรักษาบนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือ กรณีศึกษาโรงงานอาหารทำแห้งแบบพ่นฝอย ทองแท่ง ทองลิ่ม การประชุมวิชาการและผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 การประชุมระดับชาติ
Photoluminescence Study of Eu3+ doped lithium lanthanum borate phosphor เอกพล แก้วนวม The 4th Southeast Asia Conference on Thermoelectric 2016 ระหว่างวันที่ 15-18 ธ.ค. 2559 การประชุมระดับนานาชาติ
Particle Swarm Optimization for Integrated Production-Distribution Scheduling Problem ทองแท่ง ทองลิ่ม 2017 3rd International Conference on Control, Automation and Robotics ICCA 12, 2017 ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2560 ณ ประเทศญี่ปุ่น การประชุมระดับนานาชาติ
Effect of Proportion of Fatty Acids from Soybean Oil and Beef Tallow on Fatty Acids Accumulation in Egg Yolk พุทธพร พุ่มโรจน์ The 17th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science Congress ระหว่างวันที่ 22-25 ส.ค. 2559 ณ ประเทศญี่ปุ่น การประชุมระดับนานาชาติ
การสร้างแบบฝึกทักษะวิชาทัศนศิลป์ เรื่องการพิมพ์ภาพเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการพิมพ์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีย์ ชัชวาล อินทรปาลิต การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องวาดเส้นทิวทัศน์ของสาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทรงศักดิ์ เกษมรุจิภาคย์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ภาษา: เครื่องมือสื่อสารในสังคม ชฎาพร โพคัยสวรรค์ อินธิรา เกื้อเสนาะ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
บทบาทของศูนย์การเรียนรู้ดนตรีจีนและวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีที่มีต่อการหลอมรวมความเป็น ชาติพันธุ์จีน นุกูล ธรรมจง วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ปีที่ 11 ฉบับบพิเศษ 2559 วารสารระดับชาติ
การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี จีรพรรณ นิลทองคำ วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ปีที่ 11 ฉบับบพิเศษ 2559 วารสารระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คนของพระราชา : ตามรอยพ่อครูของแผ่นดิน ชฎาพร โพคัยสวรรค์ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับบพิเศษ 2560 วารสารระดับชาติ
ผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์ สายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชฎาพร โพคัยสวรรค์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ปีที่ 6 มกราคม - มิถุนายน 2560 วารสารระดับชาติ
การแสดงผลงานสร้างสรรค์ชื่อ Musa namensis Swangpol & Traiperm ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี The Exhibition of Botanical Art at the 19th International Botanecal Congress at china การประชุมระดับนานาชาติ
การแสดงผลงานสร้างสรรค์ชื่อ Musa acuminate Calla ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี The Exhibition of Botanical Art at the 19th International Botanecal Congress at china การประชุมระดับนานาชาติ
ตำราเรื่อง มานุษยวิทยาทางดนตรี พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 29 กันยายน 2559 การประชุมระดับชาติ
Luminescence and light yield of (Gd2 Y) (Ga3 Al2) O12 : Pr3+ single crystal scintillators ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย The 18th International Conference on Crystal Growth and Epitaxy ระหว่างวันที่ 7-12 กรกฎาคม 2559 ณ ประเทศญี่ปุ่น การประชุมระดับนานาชาติ
Failure Rate Analysis of 115 KV Circuit Breaker Using Weibull Distribution Method สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์ 2016 International Workshop on Smart Info-Media Systems in Asia ระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2559 ณ Classic Kameo Hotel & Serviced การประชุมระดับนานาชาติ
The Reliability Evaluation of Configuration of Bus Arrangement in Substations by the Variable Failure Rate of Power Circuit Breaker under Time-based Maintenance สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์ 2016 International Conference on Condition Monitoring and Diagnosis-Xi’ an-China การประชุมระดับนานาชาติ
การประยุกต์ใช้เทคนิคการพยากรณ์สำหรับการวางแผนการผลิต : กรณีศึกษา บริษัทยูเคเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด นพดล อ่ำดี วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 วารสารระดับชาติ
การจัดการวิ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเขตภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย เสรี เพิ่มชาติ วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ พฤศจิกายน 2559 วารสารระดับชาติ
Capsaicinoid, B- Carotene, Total Polyphenols and Color Attributes of Dried Capsicum Varieties Grown along Thai-Myanmar Border ชนกภัทร ผดุงอรรถ วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ พฤศจิกายน 2559 วารสารระดับชาติ
Fuzzy Logic Systems Optimized by Adaptive Hybrid Heuristic Algorithm for Classification Breast Cancer อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ พฤศจิกายน 2559 วารสารระดับชาติ
ระบบต้นแบบการผลิตน้ำเชื่อมเข้มข้นจากอ้อย ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ พฤศจิกายน 2559 วารสารระดับชาติ
Some coincidence points theorems for multi-valued F- weak contractions on complete metric space endowed with a graph เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง Thai Journal of Mathematics, 2016 Journal of Alloys and Compounds วารสารระดับชาติ
Spectroscopic investigations of Nd3+ doped gadolinium calcium silica borate glasses for the NIR emission at 1059 nm เอกพล แก้วนวม Journal of Alloys and Compounds วารสารระดับชาติ
Thermal Insulation and Strength Characteristics of Refractory Incorporating Natural Silica วีรพล นามบุญเรือง MATEC Web of Conference 67 (2016) วารสารระดับชาติ
The Concrete Testing by Ultrasonic Pulse Velocity (UPV) วีรพล นามบุญเรือง MATEC Web of Conference 61 (2016) วารสารระดับชาติ
Scintillation and luminescence characteristics of Ce3+doped in Li2 O-Go2 O3-BaO-B2 O3 Scintillating glasses เอกพล แก้วนวม Radiation Physics and Chemistry วารสารระดับชาติ
The Results of a Learning Model Using Augmented Reality Technology in a Digital Learning Playground to Develop Information and Communication Technology Skills for Primary School Students บุรินทร์ นรินทร์ Turkish Online Journal of Educational Technology ธันวาคม 2559 วารสารระดับชาติ
Pr3+ Doped Lithium Lanthanum Borate Glass for White-Emitting Photonics Application เอกพล แก้วนวม Journal of Materials Science and Applied Energy 6(1) 2017 pp.123-127 2560 วารสารระดับชาติ
ตำราเรื่อง การออกแบบและบริหารฐานข้อมูล วิลัยพร ไชยสิทธิ์ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 4/2560 30 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษากับการประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารและการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นิมิตร มั่งมีทรัพย์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการบริหารวิชาการที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 ไม่ระบุ
แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาครูที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
พฤติกรรมการบริหาร การรับรู้ประสิทธิภาพแห่งตน ที่ส่งผลต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นิมิตร มั่งมีทรัพย์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ทรงเกียรติ อิงคามระธร ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาแบบวัดเจตคติต่อการสอนวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สมภัสสร บัวรอด การประชุมวิชาการระดับชาติ: สันตพลจินตนาการสู่งานวิจัย ครั้งที่ 1 26 พฤศจิกายน 2559 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รักตวรรณ ศิริถาพร การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติประจำปี 2559 1-2 สิงหาคม 2559 การประชุมระดับชาติ
ผลการติดตามการนำหนังสือเด็กประเภท Pop up ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครู ในจังหวัดราชบุรี จรินทร์ งามแม้น การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 31 สิงหาคม 2559 การประชุมระดับชาติ
การบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ Jipp เพื่อส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโคกทอง จังหวัดราชบุรี พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 วารสารระดับชาติ
การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รักตวรรณ ศิริถาพร Academic Journal Uttaradit Rajabhat University ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ สิงหาคม – พฤศจิกายน 2016 วารสารระดับชาติ
ผลการใช้หลักสูตรการฝึกอบรมการสอนศิลปศึกษาบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนศิลปศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ปรียาพร บุษบา การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และทักษะการระบายสีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคสีน้ำ ปรียาพร บุษบา การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ผลการใช้แบบฝึกทักษะวิชาทัศนศิลป์ เรื่องการวาดเส้นเหมือนจริงเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะวาดภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปรียาพร บุษบา การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจที่พักในจังหวัดราชบุรี ยุพา สะรุโณ การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 16-17 ก.พ. 2560 การประชุมระดับชาติ
ปัจจัยอิทธิพลด้านการสื่อสารที่มีผลต่อการตระหนักรู้วิสัยทัศน์องค์กร พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ การประชุมสังคมศาสตร์ วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 20 ม.ค. 2560 การประชุมระดับชาติ
กลวิธีการขายของการประกอบอาชีพในตลาดนัด อัจฉรียา โชติกลาง การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4” 22-24 พ.ย. 2559 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์เครื่องเงินกะเหรี่ยง อัจฉรียา โชติกลาง การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4” 22-24 พ.ย. 2559 การประชุมระดับชาติ
คุณค่าของลูกค้าในยุคสังคมออนไลน์ พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ The 4th Business Management Research Conference ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 18 พฤศจิกายน 2559 การประชุมระดับชาติ
การดำรงอัตลักษณ์ไทยทรงดำ: ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหมู่บ้านหัวเขาจีน อภิลักษณ์ ธรรมวิมุตติ วารสารวิชาการ Verdian E-Journal Silapakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปี่ที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2560 วารสารระดับชาติ
การพัฒนาการจัดการวิ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเขตภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย นงลักษณ์ เพิ่มชาติ วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ พฤศจิกายน 2559 วารสารระดับชาติ
การสื่อสารอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ลาวเวียงของวัดในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วนิดา ตรีสวัสดิ์ วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับพิเศษ พฤศจิกายน2559 วารสารระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คนของพระราชา: ตามรอยพ่อครูของแผ่นดิน วนิดา ตรีสวัสดิ์ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ วารสารระดับชาติ
ตามรอยเท้าพ่อ : ถอดบทเรียนประสบการณ์ เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน จังหวัดราชบุรี อรรถพล อุสายพันธ์ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ 2560 วารสารระดับชาติ
Extraction and Phytochemical screening of the root of mulberry in local area of Ratchaburi โสรายา ไทยวานิช การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4" มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 22-24 พ.ย. 2559 การประชุมระดับชาติ
กรพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือการคณะสงฆ์สำหรับพระสังฆาธิการ สมคิด ดวงจักร์ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี 16 ก.ค.2559 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 "มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0" ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 6-7 ก.ค.2560 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติและนำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอที่มีคำบรรยายภาษาอังกฤษใต้ภาพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นภธีรา จวอรรถ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 1 มี.ค. 2560 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การแสดงผลงานสร้างสรรค์ชื่อ Musa namensis Swangpol & Traiperm ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี The Exhibition of Botanical Art at the 19th International Botanecal Congress at china 23-29 กรกฎาคม 2560 วารสารระดับนานาชาติ
การแสดงผลงานสร้างสรรค์ชื่อ Musa acuminate Calla ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี The Exhibition of Botanical Art at the 19th International Botanecal Congress at china 23-29 กรกฎาคม 2560 วารสารระดับนานาชาติ