ชื่อบทความ
ศึกษาผลการใช้โปรแกรม ArgusLab เพื่อจำลองการจับกันของสารมรฤทธิ์ต้านการอักเสบจากสมุนไพรกับเอนไซม์ COX-2
ชื่อนักวิจัย
อัญทิวา
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadศึกษาผลการใช้โปรแกรม ArgusLab เพื่อจำลองการจับกันของสารมรฤทธิ์ต้านการอักเสบจากสมุนไพรกับเอนไซม์ COX-2.pdf