กราฟ แสดงจำนวนผลงานวิจัย ตามปีงบประมาณ
คณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 543 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ
คณะครุศาสตร์ 1
25,000.00
10
2,554,291.00
9
418,100.00
12
765,000.00
10
1,450,000.00
7
310,000.00
8
1,056,050.00
13
1,133,200.00
0
0.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2
100,000.00
6
762,630.00
9
1,335,000.00
14
909,000.00
10
1,417,200.00
11
2,330,714.00
10
1,755,000.00
4
2,175,640.00
0
0.00
คณะวิทยาการจัดการ 0
0.00
8
2,540,170.00
4
1,080,000.00
11
4,115,900.00
6
1,177,000.00
12
3,692,500.00
7
2,078,000.00
10
33,310,000.00
0
0.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
120,000.00
10
2,143,850.00
12
4,351,300.00
15
5,635,200.00
10
4,305,800.00
14
4,092,350.00
14
4,406,100.00
5
6,220,000.00
1
40,000.00
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 0
0.00
2
55,000.00
4
160,000.00
10
1,162,700.00
7
280,000.00
3
1,051,200.00
9
1,175,000.00
10
14,150,000.00
0
0.00
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0
0.00
3
2,951,990.00
1
3,503,000.00
1
60,000.00
6
9,419,200.00
8
3,795,310.00
9
5,065,760.00
5
17,400,000.00
0
0.00
มหาวิทยาลัย 7 365,000.00 49 13,151,781.00 51 15,198,700.00 78 18,283,000.00 59 22,355,000.00 69 19,364,424.00 71 19,942,010.00 52 80,608,840.00 2 80,000.00
กราฟ เงินอุดหนุนทุนวิจัยตามปีงบประมาณ
กราฟ เงินอุดหนุนทุนวิจัยทั้งหมด
ประเภทเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 543 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ
คอบช. 0
0.00
0
0.00
0
0.00
5
2,500,000.00
0
0.00
8
4,483,774.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
งบประมาณแผ่นดิน 0
0.00
19
9,444,600.00
9
7,512,400.00
12
6,727,800.00
14
15,489,200.00
20
9,753,300.00
28
12,733,760.00
0
0.00
0
0.00
สกอ. 0
0.00
3
1,018,331.00
7
2,550,000.00
7
1,580,000.00
4
1,330,000.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
เงินรายได้ 5
245,000.00
17
545,000.00
23
785,000.00
39
1,840,000.00
31
1,230,000.00
27
1,035,000.00
17
610,000.00
21
770,000.00
1
40,000.00
แหล่งทุนอื่น ๆ 0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
12
2,192,150.00
26
73,618,840.00
0
0.00
รวม 5 245,000.00 39 11,007,931.00 39 10,847,400.00 63 12,647,800.00 49 18,049,200.00 55 15,272,074.00 57 15,535,910.00 47 74,388,840.00 1 40,000.00