กราฟ แสดงจำนวนผลงานวิจัย ตามปีงบประมาณ
คณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 543 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ
คณะครุศาสตร์ 1
25,000.00
10
2,554,291.00
9
418,100.00
12
765,000.00
10
1,450,000.00
7
310,000.00
8
1,056,050.00
16
1,536,400.00
10
470,000.00
10
1,998,580.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2
100,000.00
6
762,630.00
9
1,335,000.00
14
909,000.00
10
1,417,200.00
11
2,330,714.00
10
1,755,000.00
3
2,135,640.00
4
1,005,640.00
19
31,408,093.00
คณะวิทยาการจัดการ 0
0.00
8
2,540,170.00
4
1,080,000.00
11
4,115,900.00
6
1,177,000.00
12
3,692,500.00
7
2,078,000.00
11
33,320,000.00
9
7,300,000.00
24
1,013,750.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
60,000.00
10
2,143,850.00
12
4,351,300.00
15
5,635,200.00
11
4,365,800.00
14
4,092,350.00
14
4,406,100.00
5
6,220,000.00
6
785,000.00
15
4,887,160.00
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 0
0.00
2
55,000.00
4
160,000.00
10
1,162,700.00
7
280,000.00
3
1,051,200.00
9
1,175,000.00
15
14,260,000.00
5
2,040,000.00
10
1,936,300.00
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0
0.00
3
2,951,990.00
1
3,503,000.00
1
60,000.00
6
9,419,200.00
8
3,795,310.00
9
5,065,760.00
5
17,400,000.00
5
2,340,000.00
12
7,134,040.00
มหาวิทยาลัย 5 245,000.00 49 13,151,781.00 51 15,198,700.00 78 18,283,000.00 61 22,475,000.00 69 19,364,424.00 71 19,942,010.00 60 81,092,040.00 45 14,725,640.00 105 53,265,083.00
กราฟ เงินอุดหนุนทุนวิจัยตามปีงบประมาณ
กราฟ เงินอุดหนุนทุนวิจัยทั้งหมด
ประเภทเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 543 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ
กกท. 0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
4
1,000,000.00
กฟฝ. และ AiAT 0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
500,000.00
0
0.00
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
360,000.00
กรมหม่อนไหม 0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
500,000.00
0
0.00
คอบช. 0
0.00
0
0.00
0
0.00
5
2,500,000.00
0
0.00
8
4,483,774.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
คุรุสภา 0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
323,200.00
0
0.00
0
0.00
งบประมาณแผ่นดิน 0
0.00
19
9,444,600.00
9
7,512,400.00
12
6,727,800.00
14
15,489,200.00
20
9,753,300.00
28
12,733,760.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
บพข. 0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
7
42,000,000.00
11
9,800,000.00
3
960,000.00
บพท. 0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
360,000.00
วช. 0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
4
1,165,640.00
5
29,884,443.00
สกสว. 0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
4
1,200,000.00
11
5,770,000.00
สกอ. 0
0.00
3
1,018,331.00
7
2,550,000.00
7
1,580,000.00
4
1,330,000.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
สดช. 0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
12
2,192,150.00
19
31,618,840.00
0
0.00
4
7,789,600.00
สป.อว. 0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
110,000.00
สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย 0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
170,000.00
0
0.00
สวทช. 0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
500,000.00
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี 0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
500,000.00
เงินรายได้ 4
185,000.00
17
545,000.00
23
785,000.00
39
1,840,000.00
32
1,290,000.00
27
1,035,000.00
17
610,000.00
28
930,000.00
17
605,000.00
57
1,143,880.00
แหล่งทุนอื่น ๆ 0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
รวม 4 185,000.00 39 11,007,931.00 39 10,847,400.00 63 12,647,800.00 50 18,109,200.00 55 15,272,074.00 57 15,535,910.00 55 74,872,040.00 39 13,940,640.00 90 48,377,923.00