กราฟ แสดงจำนวนผลงานวิจัย ตามปีงบประมาณ
คณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 543 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ
คณะครุศาสตร์ 1
25,000.00
10
2,554,291.00
9
418,100.00
11
740,000.00
9
1,410,000.00
7
310,000.00
8
1,056,050.00
18
1,556,400.00
10
470,000.00
10
1,998,580.00
6
210,000.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0
0.00
6
762,630.00
10
1,385,000.00
12
809,000.00
10
1,417,200.00
10
1,862,514.00
10
1,755,000.00
3
2,135,640.00
4
1,005,640.00
19
31,408,093.00
1
60,000.00
คณะวิทยาการจัดการ 0
0.00
8
2,540,170.00
4
1,080,000.00
11
4,115,900.00
6
1,177,000.00
12
3,692,500.00
7
2,078,000.00
11
33,320,000.00
9
7,300,000.00
24
1,013,750.00
1
40,000.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
0.00
10
2,143,850.00
12
4,351,300.00
15
5,635,200.00
11
4,365,800.00
14
4,092,350.00
15
4,466,100.00
5
6,220,000.00
6
785,000.00
16
4,921,120.00
6
270,000.00
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0
0.00
2
1,453,090.00
0
0.00
1
60,000.00
4
1,921,400.00
7
2,351,560.00
8
4,091,960.00
5
17,400,000.00
5
2,340,000.00
12
7,134,040.00
0
0.00
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 0
0.00
2
55,000.00
4
160,000.00
9
1,112,700.00
7
280,000.00
3
1,051,200.00
8
1,075,000.00
14
13,760,000.00
4
1,540,000.00
9
1,897,700.00
1
80,000.00
มหาวิทยาลัย 1 25,000.00 48 11,652,881.00 51 11,745,700.00 74 18,108,000.00 58 14,937,200.00 67 17,452,474.00 71 18,988,210.00 61 80,612,040.00 44 14,225,640.00 106 53,294,403.00 21 930,000.00
กราฟ เงินอุดหนุนทุนวิจัยตามปีงบประมาณ
กราฟ เงินอุดหนุนทุนวิจัยทั้งหมด
ประเภทเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 543 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ ผลงานวิจัยงบประมาณ
กกท. 0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
4
1,000,000.00
0
0.00
กฟฝ. และ AiAT 0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
500,000.00
0
0.00
0
0.00
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
360,000.00
0
0.00
กรมหม่อนไหม 0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
คุรุสภา 0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
323,200.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
งบประมาณแผ่นดิน 0
0.00
18
7,945,700.00
8
4,009,400.00
12
6,727,800.00
12
7,991,400.00
18
7,841,350.00
27
11,759,960.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
บพข. 0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
7
42,000,000.00
11
9,800,000.00
3
960,000.00
0
0.00
บพท. 0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
360,000.00
0
0.00
วช. 0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
4
1,165,640.00
5
29,884,443.00
0
0.00
สป.อว. 0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
110,000.00
0
0.00
สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย 0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
170,000.00
0
0.00
0
0.00
สวทช. 0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
500,000.00
0
0.00
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 0
0.00
3
1,018,331.00
7
2,550,000.00
7
1,580,000.00
4
1,330,000.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) 0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
11
2,092,150.00
18
31,118,840.00
0
0.00
4
7,789,600.00
0
0.00
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
4
1,200,000.00
11
5,770,000.00
0
0.00
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี 0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
500,000.00
0
0.00
เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) 0
0.00
0
0.00
0
0.00
5
2,500,000.00
0
0.00
8
4,483,774.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
เงินรายได้ 1
25,000.00
17
545,000.00
24
835,000.00
35
1,665,000.00
31
1,250,000.00
27
1,035,000.00
18
670,000.00
30
950,000.00
17
605,000.00
57
1,139,240.00
15
660,000.00
แหล่งทุนอื่น ๆ 0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
รวม 1 25,000.00 38 9,509,031.00 39 7,394,400.00 59 12,472,800.00 47 10,571,400.00 53 13,360,124.00 56 14,522,110.00 56 74,392,040.00 38 13,440,640.00 90 48,373,283.00 15 660,000.00