ชื่อ ตำแหน่ง ตำแหน่งทางวิชาการ สถานะภาพ วุฒิการศึกษา สาขา มหาวิทยาลัย สังกัดคณะ
กมลนิตย์ ขัดเพ็ชร
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ปัญจพาณ์ สุดตัง
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
นูรซาฟีกะห์ ยูโช๊ะ
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ประภัสสร เกิดศิริ
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
เมวิกา กิจจาอิทธิศร
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
วรรณษา ศรีสม
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
กนกพร แก้วใสย์
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
นายจริยะ วิโรจน์
-
อาจารย์ ดร.
ข้าราชการบำนาญ
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
กิตติ พูลเกษม
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ธนวัฒน์ ภมร
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
กิตติชัย กุลชัยกุล
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
นายพิษณุ วรดิษฐ์
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
นายกิตติคม คาวีรัตน์
-
อาจารย์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
นายวรรณะ บุษบา
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
นางทักษิณา ชัยอิทธิพรวงศ์
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
นางสาวจันทิมา ดรจันทร์ใต้
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
นายภคมินทร์ เศวตพัฒนโยธิน
-
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาการจัดการ
นายภาคภูมิ พันธุ์พิมานมาศ
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาการจัดการ
กอบกุล วิศิษฎ์สรศักดิ์
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะวิทยาการจัดการ
ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะวิทยาการจัดการ
ศุภฤกษ์ สายแก้ว
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะวิทยาการจัดการ
อ.ดร.ธีร์วรา สุตัณฑวิบูลย์
-
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก
การบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะวิทยาการจัดการ
ดร.วนิดา ตรีสวัสดิ์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ข้าราชการบำนาญ
Ph.D. Social Sciences
Social Sciences
Magodh, India
คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวสัจจา ไกรศรรัตน์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ข้าราชการ
ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค...
การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาการจัดการ
นางทัศนีย์ นาคเสนีย์
-
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)...
การท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะวิทยาการจัดการ
ดร.วรรณา โชคบรรดาลสุข
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ข้าราชการ
การจัดการดุษฎีบัณฑิต (กจ.ด.)
การจัดการธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ
นางนงลักษณ์ เพิ่มชาติ
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ข้าราชการ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (...
ธุรกิจอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวยุพา สะรุโณ
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)...
การบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวิทยาการจัดการ
นางชุติรัตน์ เจริญสุข
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ข้าราชการ
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
การเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
คณะวิทยาการจัดการ
นางอัจฉรียา โชติกลาง
รองคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ข้าราชการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
มหาวิทยาลัยสยาม
คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวลำใย มีเสน่ห์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ข้าราชการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
การเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยสยาม
คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวกุลยา อนุโลก
คณบดี
อาจารย์ ดร.
ข้าราชการ
ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
ดร.พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์
-
อาจารย์ ดร.
ไม่ระบุ
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด...
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
ไม่ระบุ
คณะวิทยาการจัดการ
ดร.ขวัญปภัสสร จานทอง
-
อาจารย์ ดร.
ข้าราชการบำนาญ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
การบริหารการพัฒนา (การบริการธุรกิจ (การตลาด))
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวปัญจรัศมิ์ สามนเสน
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศม.)
การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาการจัดการ
ดร.กนกวรรณ แสนเมือง
รองคณบดี
อาจารย์ ดร.
ข้าราชการ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
พัฒนาการท่องเที่ยว (การจัดการนันทนาการและท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยแม้โจ้
คณะวิทยาการจัดการ
นางวรลักษณ์ ทองประยูร
-
อาจารย์
ข้าราชการ
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
นายอภิลักษณ์ ธรรมวิมุตติ
-
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
คณะวิทยาการจัดการ
นายอรรถพล อุสายพันธ์
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ข้าราชการบำนาญ
เศรษฐศาสตร์ (ศศ.ม.)
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
นางสุนีย์ หนูสง
-
อาจารย์
ข้าราชการ
นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (นท.ม.)
นิเทศศาสตร์พัฒนาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวบุญงอกงาม เอี่ยมศรีปลั่ง
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวสุดารัตน์ เทียนน้อย
รองผู้อำนวยการ
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (...
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวพนารัตน์ แสงวิจิตร
-
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
(ปร.ด.)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวชลธิชา พันธ์สว่าง
-
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ไม่ระบุ
คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวเจนคณิต สุขสัมฤทธิ์
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
ไม่ระบุ
คณะวิทยาการจัดการ
นาง ณัฐวดี สว่างงาม
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาการจัดการ
นายปิรันธ์ ชิณโชติ
-
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
(ปร.ด.ฉ การจัดการ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวปาริฉัตร วิมูลชาติ
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาการจัดการ
อ.ดร.ธีว์วรา สุตัณฑวิบูลย์
-
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวรัชนิดา รอดอิ้ว
รองผู้อำนวยการ
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาการจัดการ
ดร.สมิต อินทร์ศิริพงษ์
-
รองศาสตราจารย์ ดร.
ข้าราชการ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ข้าราชการ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
การสอนเคมี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายฐนสพล ปรีชาญาณ
-
อาจารย์
ข้าราชการบำนาญ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววิลัยพร ไชยสิทธิ์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (...
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย
-
รองศาสตราจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม....
เทคโนโลยีวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายเอกพล แก้วนวม
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)...
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสุริยาวุธ เสาวคนธ์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ....
วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวณิชากร ปทุมรังสรรค์
รองผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.ชนกภัทร ผดุงอรรถ
รองคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ข้าราชการ
Ph.D. (Food Science)
Food Science
University of Minnesota - Twin Cities
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อนุวัฒน์ แววศรี
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นัครินทร์ สุวรรณหงษ์
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางมัสยา รุ่งอรุณ
-
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฐิติมา สิริย่างสกุล
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปิยะดา บุตรหงษ์
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุรศักดิ์ คุ้มภัย
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชญานนท์ เกตุมณี
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พรณัฏฐา ตันศรีวงศ์
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวเยาวเรศ ขนเข็ม
-
อาจารย์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปรางทิพย์ พุทธโคตร
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.เสรี เพิ่มชาติ
-
อาจารย์ ดร.
ข้าราชการบำนาญ
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด. )...
ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศุภากาญจน์ สระสม
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สรวิทย์ หวานนุ่น
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวศุภลักษณ์ สุดขาว
รองคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ข้าราชการ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
จุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุณัฐธิดา นันทรัตน์
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วัชรินทร์ ปรีดาภิรมย์
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.นันทิยา แซ่เตียว
-
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เกียรติศักดิ์ กับปิยะ
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศรุตา ปลดกระโทก
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศศินิภา แก้วบัง
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ธนธิป แช่มช้อย
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุมารี ดอกไม้แย้ม
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ธีรศักดิ์ โพธิ์ทอง
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายบุรินทร์ นรินทร์
-
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัญฑิต (...
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นนทวัฒน์ เพชร์ไทย
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุรีรัตน์ อนุเพ็ญ
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิมลดา พุฒเอก
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เกษกนก สุพรรณราช
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชลธิชา นาวิรัตน์
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวมุทิตา ทองใบ
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิเชฐ โค้วสกุล
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เสาวนีย์ นามติง
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อรวรรณ บุญทูล
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
-
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
Ph.D. (Biochemical Technology)...
Biochemical Technology
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวอนุสรา กิจพงศ์พาณิชย์
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรณิการ์ ทองลิ่ม
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุภาพิมล พรหมจินดา
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายปริญญ์ พันธ์งาม
-
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
พันธุศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อรอุมา สหสมบูรณ์
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จรรยา โพธิ์จันทร์
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิยะดา ลิ่มเถาว์
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุรัตน์ เปรมเกิด
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์
-
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (...
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภานุ สังขสูตร์
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางดาราวรรณ ญาณะนันท์
รองผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ข้าราชการ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อิทธิกร มิถุรากร
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางวรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร
-
อาจารย์
ข้าราชการ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
วิทยาศาสตร์การอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฐิติมา สิริย่างสกุล
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวีระยุทธ สุริคำ
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (...
วิศวรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พรชัย อนุวัน
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายภูมินทร์ สุมาลัย
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวรัตติกาล ทาโบราณ
-
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สถิติประยุกต์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ธรวรรธน์ รู้สุข
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวเมตตา คงคากูล
-
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บูรณ์พิภพ ท้าววรรณชาติ
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศศิธร สายแก้ว
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา คามีศักดิ์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ข้าราชการบำนาญ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
การสอนเคมี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันทนา นาคีสินธุ์
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.กรกนก ตั้งจิตมั่น
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.)
ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กมลวรรณ จินดาเพ็ง
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อรญา ไชยรัตน์
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมิต ยิ้มมงคล
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสุขสันต์ ขำคง
-
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายอดิศักดิ์ โฮนอก
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (...
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายอภินพ จิตใจงาม
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสถาพร จะนุ
-
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (...
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า
ผู้อำนวยการ
อาจารย์ ดร.
ข้าราชการ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.รัศมี สิทธิขันแก้ว
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
เทคโนโลยีพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ) บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางประภา เหล่าสมบูรณ์
ข้าราขการบำนาญ
อาจารย์
ข้าราชการบำนาญ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม).
เกษตรศาสตร์
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวรพีพรรณ กองตูม
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวิจารณ์ สงกรานต์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ข้าราชการบำนาญ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายนพดล ทุมเชื้อ
ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
การสอนคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววริยา เย็นเปิง
-
อาจารย์ ดร.
อาจารย์พิเศษ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (...
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายจิรากร เฉลิมดิษฐ
รองผู้อำนวยการ
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิศวกรรมมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายเชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง
รองคณบดี
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.)
สถิติประยุกต์
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวพุทธพร พุ่มโรจน์
-
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
Ph.D. (Animal Science) Khon K...
สัตวศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวณัชนันท์ ชูเกิด
-
อาจารย์
อาจารย์พิเศษ
สัตวศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสันติ รักษาวงศ์
คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ประวัติการศึกษา ปร.ด สาขาฟิสิ...
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวเสาวณีย์ ชูจิต
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
2007-2015: Doctor of Philosop...
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายอนุชา สมานมิตร
-
อาจารย์
อาจารย์พิเศษ
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตสาสตร์)...
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายอาณัติ หน่อทองคำ
-
อาจารย์
อาจารย์พิเศษ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุทธิรักษ์ อ้วนศิริ
รองคณบดี
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวจรรยา พรหมเฉลิม
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ข้าราชการ
ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวนันทพร เกตุเลขา
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ปรัชญาดุษดีบัณฑิต (ชีววิทยา)
ชีววิทยา
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวนิชนันท์ ชูเกิด
-
อาจารย์
ไม่ระบุ
M.Sc. (Animal Production Techn...
สัตวศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวัชระ นิลเพชร
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสวรรยา ปัญญานันท์
-
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวเรืองอุไร ตัณฑ์เจริญรัตน์
-
อาจารย์ ดร.
ข้าราชการบำนาญ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวพิมพา จันทาแล้ว
-
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
(ปร.ด.)บริหารการศึกษา
คณิตศาสตร์
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายอุเทน จันละบุตร
-
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
(ปร.ด.) ชีววิทยา
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววราภรณ์ บุญยรัตน์
-
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ.ดร.สิทธิเชนทร์ พราหมณ์ชู
-
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววิชิตา ตุงคัษฐาน
-
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวรักตวรรณ ศิริถาพร
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ข้าราชการบำนาญ
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
คณะครุศาสตร์
นางอรุณี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ข้าราชการบำนาญ
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
คณะครุศาสตร์
นางวิจิตรา เงินบาท
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ข้าราชการ
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
คณะครุศาสตร์
นางเสารส ชูศรี
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ข้าราชการ
การศึกษาปฐมวัย (กศ.ม.)
การศึกษาปฐมวัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
นางอุทัยวรรณ ดอกพรม
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ข้าราชการ
การศึกษาปฐมวัย (กศ.ม.)
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
คณะครุศาสตร์
ลีมาร์ท พาดัว ดูมลาว
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะครุศาสตร์
นายทรงเกียรติ อิงคามระธร
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะครุศาสตร์
นางสาวการญ์พิชชา กชกานน
-
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะครุศาสตร์
นางสาวสมภัสสร บัวรอด
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะครุศาสตร์
นางสาวปุญญาพัฒน์ จันทร์เพชร
รองผู้อำนวยการ
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะครุศาสตร์
นายแชล่ม บุญล่ม
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ข้าราชการบำนาญ
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
พลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
คณะครุศาสตร์
นายยศอนันต์ จันทรมาศ
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะครุศาสตร์
นางสาวนิตยา เรืองมาก
รองคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
พลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
คณะครุศาสตร์
นายสารัช ดีงาม
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
พลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
คณะครุศาสตร์
นายวัฒนพงษ์ อ่อนนุ่ม
รองผู้อำนวยการ
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
วิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
คณะครุศาสตร์
นางสุรางค์ มันยานนท์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ข้าราชการบำนาญ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
จิตวิทยาการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะครุศาสตร์
จิระวัฒน์ หวังประกอบกุล
-
อาจารย์
อาจารย์พิเศษ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะครุศาสตร์
นางวรลักษณ์ กรรณวัฒน์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ข้าราชการ
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
จิตวิทยาและการแนะแนว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
คณะครุศาสตร์
ดร.วนิดา สาระติ
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)
หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะครุศาสตร์
นางสาวจรินทร์ งามแม้น
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
การศึกษาปริญญามหาบัณฑิต (ศศ.ม....
หลักสูตรและการนิเทศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะครุศาสตร์
นายกฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา
ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะครุศาสตร์
ดร. ชวน ภารังกูล
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ข้าราชการบำนาญ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะครุศาสตร์
ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์
-
รองศาสตราจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะครุศาสตร์
ดร.ถาวร เส้งเอียด
-
อาจารย์ ดร.
ข้าราชการ
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)
การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
คณะครุศาสตร์
นายกำธร ไพจิตร์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
หลักสูตรและการนิเทศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะครุศาสตร์
นางสาวสุจิตตรา จันทร์ลอย
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
เทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะครุศาสตร์
นางสุธิดา ปรีชานนท์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
การศึกษาปริญญามหาบัณฑิต (กศ.ม...
เทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
คณะครุศาสตร์
นางอินธิรา เกื้อเสนาะ
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
วิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะครุศาสตร์
ดร.พัชราวลัย สังข์ศรี
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะครุศาสตร์
นายเกรียงวุธ นีละคุปต์
คณบดี
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
MM. Matter of Multimedia
Matter of Multimedia
SWINBURNE UNIVERSITY of TECHNOLOGY
คณะครุศาสตร์
นายเทวเดช ห้วยหงษ์ทอง
-
อาจารย์
อาจารย์พิเศษ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะครุศาสตร์
นางสาวภุมรินทร์ ชวนชม
-
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค...
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะครุศาสตร์
นางเสาวรส ชูศรี
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ข้าราชการ
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
การศึกษาปฐมวัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
นายวิวรรธน์ จันทร์เทพย์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ข้าราชการบำนาญ
ปริญญาเอก
หลักสูตรและการสอน
มหทวิทยาลัยศิลปากร
คณะครุศาสตร์
นายจิระชัย ปัญญาฤทธิ์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ข้าราชการบำนาญ
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
เทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
คณะครุศาสตร์
นายประภาช วิวรรธมงคล
รองคณบดี
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
เทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะครุศาสตร์
นายนิมิตร มั่งมีทรัพย์
-
อาจารย์ ดร.
ข้าราชการบำนาญ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะครุศาสตร์
นายชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
อธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ข้าราชการบำนาญ
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
คณะครุศาสตร์
นางเกศินี โสขุมา
-
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะครุศาสตร์
นางสงวนศรี โทรอค
-
อาจารย์ ดร.
ข้าราชการบำนาญ
Ph.D.
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะครุศาสตร์
นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ข้าราชการบำนาญ
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.บ.)...
ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะครุศาสตร์
นางอนงค์ สระบัว
-
อาจารย์ ดร.
ข้าราชการ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะครุศาสตร์
นางสาวกานต์พิชชา กชกานน
-
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
คอ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส...
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะครุศาสตร์
นางสาวกิตติภา หิมพานต์
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะครุศาสตร์
นางวาสิฏฐี สายสุดใจ
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
พลศึกษา
ไม่ระบุ
คณะครุศาสตร์
นางสาวปุญญาพัฒน์ จันทร์เพชร
รองผู้อำนวยการ
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีการศึกษา
ไม่ระบุ
คณะครุศาสตร์
นางสาววนิดา สาระติ
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะครุศาสตร์
นางสุวรรนีย์ ธุระแพง
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
พลศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะครุศาสตร์
นายยุทธจักร งามขจิต
-
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายธนภูมิ ชาติดี
คณบดี
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายวชิรวัชร งามละม่อม
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาววัลภา รัศมีโชติ
รองคณบดี
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาณิกานต์ คงนันทะ
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายธิติ นวพันธ์
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชดาทิพ ศุภสุวรรณ
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประสิทธิ์ โสมนัส
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวกันต์กนิษฐ ธนัชพรพงศ์
-
อาจารย์ ดร.
ข้าราชการ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายอนุรักษ์ ธัญญเจริญ
รองคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางชฎาพร โพคัยสวรรค์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ข้าราชการ
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป...
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ข้าราชการ
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป...
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวอุรารัตน์ วงศ์ศิลป์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ข้าราชการบำนาญ
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.)
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวไตรตรึงษ์ พลอยม่วง
-
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.ฝ)
วัฒนธรรม (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายนุกูล ธรรมจง
-
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
สาขาภาษาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายภานุกรณ์ จันทร์สว่าง
-
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)...
การสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ
มหาวิทยาลัยชนชาติกวางซี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายอาทิตธเนศ อุไรกุล
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
Master of Teaching Chinese (...
MTCSOL
มหาวิทยาลัยครูกวางซี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายนิติพัฒน์ แก้วประสิทธิ์
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม. )
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดร.อาคม เจริญสุข
-
อาจารย์ ดร.
ข้าราชการบำนาญ
ปริญญาเอก สาขา / สถาบัน...
Education Policy and Management
The University of Melbourne, Australia
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดร.จีรพรรณ นิลทองคำ
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ข้าราชการบำนาญ
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป...
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดร.สมคิด ดวงจักร์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ข้าราชการ
รัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต (รป...
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดร.วินัย ชุ่มชื่น
-
อาจารย์ ดร.
ไม่ระบุ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
การบริหารการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางปรียาพร ทองผุด
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ข้าราชการ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
ศิลปศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
ศิลปศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายเนตรตะวัน โสมนาม
รองคณบดี
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวปุณย์จรีย์ สรสีสม
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์...
ภาษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายประไพร จันทะบัณฑิต
ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก
Teaching Chinese to Speakers of Other Languages
Xiamen University
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวยุพยงค์ วิงวร
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)...
นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายเชาวลิต สมพงษ์เจริญ
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางนิภาวรรณ เจริญลักษณ์
-
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางชดาทิพ ชูจิตร
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายโอภาส หรสิทธิ์
-
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
ภาษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนาคปูร์ ประเทศอินเดีย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาววิธัญญา แซ่ล้อ
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายพีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล
-
รองศาสตราจารย์
ข้าราชการ
วัฒนธรรมศึกษา (ศศ.ม)
วัฒนธรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายพิเชฐ สัตย์วินิจ
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายชัชวาล อินทรปาลิต
-
อาจารย์
ไม่ระบุ
ศิลปศึกษา
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายทรงศักดิ์ เกษมรุจิภาคย์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ข้าราชการ
ศิลปศึกษา
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวปรียาพร บุษบา
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ข้าราชการ
ศิลปศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อ.นภธีรา จวอรรถ
-
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หม่อมหลวงปริญญา จรูญโรจน์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายเทอดพงศ์ วรรณวงค์
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายสุธี อังศุชัยกิจ
-
อาจารย์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวกษริน วงศ์กิตติชวลิต
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายสมชาติ เกตุพันธ์
รองคณบดี
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.ธนวัฒน์ จารุภัทรศิริพงษ์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ข้าราชการบำนาญ
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์
ภาษาศาสตร์
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาววรรณนิสา ปานพรม
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายณัฐปภัสร์ พงษ์โพนเพ็ก
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายวัชระ แสนเดช
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ปริญญาโท (ศศ.ม.) ดนตรีปฏิบัติ...
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวณัชญากัญจน์ รัตนวรกานต์
-
อาจารย์ ดร.
ไม่ระบุ
นิติศาสตร์
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวประภัสสร มีน้อย
ผู้อำนวยการ
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวจิตคุปต์ ละอองปลิว
รองผู้อำนวยการ
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ว่าที่ร้อยโท กฤษดา กฤตเมธกุล
-
อาจารย์ ดร.
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายชาญชัย ยมดิษฐ์
-
รองศาสตราจารย์ ดร.
ข้าราชการ
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)
พัฒนศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
นางสาวกันตา นิ่มทัศนศิริ
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
แพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)
แพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
นางณิภารัตน์ บุญกุล
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
ดร.โสรายา ไทยวานิช
-
อาจารย์ ดร.
ไม่ระบุ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
ชีวเวชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
นางสาวรุ่งนภา สิงห์สถิตย์
รองคณบดี
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
นางสาวนัฏกร สุขเสริม
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)...
อนามัยสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
ดร.รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.)
มวยไทยศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
นางสาวอัญทิวา อุ่นไธสง
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (...
แพทย์แผนไทยประยุกต์
ไม่ระบุ
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
นายรวย ตั้งมุททาภัทรกุล
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ม.)
มวยไทยศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
นายสำราญ สุขแสวง
คณบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ปร...
มวยไทยศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
นางสาวอัชฌา สมนึก
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.)
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
นายสานนท์ เลาหบุตร
-
ไม่ระบุ
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
อนามัยสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
นางสาวเฟื่องลดา ทบศรี
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (...
แพทย์แผนไทยประยุกต์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
นางสาวชลธิรา กาวไธสง
รองคณบดี
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม....
สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
นางอรพิชา เกตุพันธ์
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.)
บริการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
นางสาวระพีพร ชนะภักดิ์
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม).
วิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
นางสาวภรัณยา ใจยงค์
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
สาธารณสุขศาสตร์
ไม่ระบุ
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
นางสาววิภาวี จันทศรี
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
นางสาวรัชดาพร ฐานมั่น
-
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
(ส.ม.) สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ไม่ระบุ
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
นางสาวภณิชชา จงสุภางค์กุล
รองคณบดี
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
นางสาวรินรำไพ พุทธิพันธ์
-
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
สาธารณสุขศาสตร์
ไม่ระบุ
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
นางสาวบารมี ชูชัย
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
มวยไทยศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
นางสาวญษมณ ละทัยนิล
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
ดร.วีรพล นามบุญเรือง
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
Ph.D. (Doctorate degree)
Sustainable Energy and Environment
Rajamangala University of Technology
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดร.นพดล อ่ำดี
รองผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
Ph.D. (Doctor of Philosophy)
วิศกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางสาวนวรัตน์ วิทยาคม
-
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นายราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ
ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ปรด.
นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ นาคเสนีย์
คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ข้าราชการ
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม. )
อุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ข้าราชการ
การจัดการเทคโนโลยี
การจัดการเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นายนาวิน คงรักษา
คณบดี
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
โครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นายประยูร ยงค์อำนวย
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ข้าราชการ
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
อุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นายอนุชา บุญเกิด
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วศ.ม....
วิศวกรรมและการบริหารงานก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางสาวนฤมล ชูเมือง
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (...
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นายภัทรกฤต คัชมาตย์
รองคณบดี
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นายสุเมธ ลิปิโรจนพงศ์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นายโกเมศ กาบแก้ว
-
อาจารย์ ดร.
ข้าราชการ
ปวช. (อิเล็กทรอนิกส์) วิทยาลั...
เทคโนโลยีไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งประเทศฟิลิปปินส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางอรนุช จินดาสกุลยนต์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ข้าราชการ
วศ.ม.เทคโนโลยีวัสดุ วท.บ.เทคโ...
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นายเชิดชัย ธุระแพง
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นายจินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ข้าราชการ
ปริญญาโท
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ว่าที่ร้อยเอกไพฑูรย์ เหมือนเพ็ชร
รองคณบดี
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางสาวขณัฏฐาพรรณ ปานณรงค์
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางสาวอมลรดา รงค์ทอง
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางสาวกันยาพร สกุลกิจบรรจง
-
อาจารย์
อาจารย์พิเศษ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ว่าที่ร้อยโทศุภกฤษ สุขเจริญ
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปกรณ์ แสนจิตต์
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางสาวพลอยไพลิน น้อยบาท
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นายวัฒนพงศ์ อ่อนนุ่ม
รองผู้อำนวยการ
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นายโชติ อินทวงศ์
-
อาจารย์ ดร.
อาจารย์พิเศษ
ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม