ชื่อ ตำแหน่ง ตำแหน่งทางวิชาการ สถานะภาพ วุฒิการศึกษา สาขา มหาวิทยาลัย สังกัดคณะ
กมลนิตย์ ขัดเพ็ชร
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ปัญจพาณ์ สุดตัง
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
นูรซาฟีกะห์ ยูโช๊ะ
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ประภัสสร เกิดศิริ
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
เมวิกา กิจจาอิทธิศร
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
วรรณษา ศรีสม
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
มัสยา รุ่งอรุณ
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
กนกพร แก้วใสย์
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
จริยะ วิโรจน์
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
กิตติ พูลเกษม
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ธนวัฒน์ ภมร
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
กิตติชัย กุลชัยกุล
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
นายสมชาติ เกตุพันธ์
รองคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
นายพิษณุ วรดิษฐ์
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
นายกิตติคม คาวีรัตน์
-
อาจารย์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
นายวรรณะ บุษบา
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
นางทักษิณา ชัยอิทธิพรวงศ์
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
นายเชิดชัย ธุระแพง
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
นางสาวจันทิมา ดรจันทร์ใต้
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
นายจินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
วรรณนิสา ปานพรม
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
นางสาวกิตติภา หิมพานต์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
อ.ดร.ภคมินทร์ เศวตพัฒนโยธิน
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาการจัดการ
อ.ภาคภูมิ พันธุ์พิมานมาศ
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาการจัดการ
กอบกุล วิศิษฎ์สรศักดิ์
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะวิทยาการจัดการ
ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะวิทยาการจัดการ
ศุภฤกษ์ สายแก้ว
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะวิทยาการจัดการ
อ.ดร.ธีร์วรา สุตัณฑวิบูลย์
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะวิทยาการจัดการ
ดร.วนิดา ตรีสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการ
อาจารย์
ข้าราชการ
Ph.D. Social Sciences
Social Sciences
Magodh, India
คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวสัจจา ไกรศรรัตน์
-
อาจารย์
ข้าราชการ
ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค...
การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาการจัดการ
นางทัศนีย์ นาคเสนีย์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
การท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะวิทยาการจัดการ
ดร.วรรณา โชคบรรดาลสุข
-
อาจารย์
ข้าราชการ
การจัดการดุษฎีบัณฑิต (กจ.ด.)
การจัดการธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ
นางนงลักษณ์ เพิ่มชาติ
-
อาจารย์
ข้าราชการ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (...
ธุรกิจอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวยุพา สะรุโณ
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
การบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวิทยาการจัดการ
นางชุติรัตน์ เจริญสุข
-
อาจารย์
ข้าราชการ
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
การเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
คณะวิทยาการจัดการ
นางอัจฉรียา โชติกลาง
-
อาจารย์
ข้าราชการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
มหาวิทยาลัยสยาม
คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวลำใย มีเสน่ห์
-
อาจารย์
ข้าราชการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
การเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยสยาม
คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวกุลยา อนุโลก
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ข้าราชการ
ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
ดร.พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด...
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
ไม่ระบุ
คณะวิทยาการจัดการ
ดร.ขวัญปภัสสร จานทอง
-
รองศาสตราจารย์
ข้าราชการ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
การบริหารการพัฒนา (การบริการธุรกิจ (การตลาด))
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวปัญจรัศมิ์ สามนเสน
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศม.)
การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาการจัดการ
ดร.กนกวรรณ แสนเมือง
-
รองศาสตราจารย์
ข้าราชการ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
พัฒนาการท่องเที่ยว (การจัดการนันทนาการและท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยแม้โจ้
คณะวิทยาการจัดการ
นางวรลักษณ์ ทองประยูร
-
รองศาสตราจารย์
ข้าราชการ
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
นายอภิลักษณ์ ธรรมวิมุตติ
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
คณะวิทยาการจัดการ
นายอรรถพล อุสายพันธ์
รองอธิการบดี
อาจารย์
ข้าราชการ
เศรษฐศาสตร์ (ศศ.ม.)
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
นางสุนีย์ หนูสง
-
อาจารย์
ข้าราชการ
นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (นท.ม.)
นิเทศศาสตร์พัฒนาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวบุญงอกงาม เอี่ยมศรีปลั่ง
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวสุดารัตน์ เทียนน้อย
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (...
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวพนารัตน์ แสงวิจิตร
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
(ปร.ด.)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวชลธิชา พันธ์สว่าง
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ไม่ระบุ
คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวเจนคณิต สุขสัมฤทธิ์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
การสอนเคมี
ไม่ระบุ
คณะวิทยาการจัดการ
นาง ณัฐวดี สว่างงาม
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาการจัดการ
นายปิรันธ์ ชิณโชติ
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ไม่ระบุ
(ปร.ด.ฉ การจัดการ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาการจัดการ
อ.ปาริฉัตร วิมูลชาติ
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาการจัดการ
อ.ดร.ธีว์วรา สุตัณฑวิบูลย์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาการจัดการ
อ.ดร.รัชนิดา รอดอิ้ว
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาการจัดการ
ดร.สมิต อินทร์ศิริพงษ์
-
อาจารย์ ดร.
ข้าราชการ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รองอธิการบดี
อาจารย์
ข้าราชการ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
การสอนเคมี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายฐนสพล ปรีชาญาณ
-
รองศาสตราจารย์
ข้าราชการ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววิลัยพร ไชยสิทธิ์
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (...
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย
-
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม....
เทคโนโลยีวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายเอกพล แก้วนวม
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)...
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสุริยาวุธ เสาวคนธ์
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ....
วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวณิชากร ปทุมรังสรรค์
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.ชนกภัทร ผดุงอรรถ
-
รองศาสตราจารย์
ข้าราชการ
Ph.D. (Food Science)
Food Science
University of Minnesota - Twin Cities
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อนุวัฒน์ แววศรี
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นัครินทร์ สุวรรณหงษ์
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฐิติมา สิริย่างสกุล
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปิยะดา บุตรหงษ์
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุรศักดิ์ คุ้มภัย
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชญานนท์ เกตุมณี
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พรณัฏฐา ตันศรีวงศ์
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เยาวเรศ ขนเข็ม
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปรางทิพย์ พุทธโคตร
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.เสรี เพิ่มชาติ
-
รองศาสตราจารย์
ข้าราชการ
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด. )...
ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศุภากาญจน์ สระสม
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สรวิทย์ หวานนุ่น
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวศุภลักษณ์ สุดขาว
-
รองศาสตราจารย์
ข้าราชการ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
จุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุณัฐธิดา นันทรัตน์
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วัชรินทร์ ปรีดาภิรมย์
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.นันทิยา แซ่เตียว
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เกียรติศักดิ์ กับปิยะ
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศรุตา ปลดกระโทก
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศศินิภา แก้วบัง
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ธนธิป แช่มช้อย
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุมารี ดอกไม้แย้ม
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ธีรศักดิ์ โพธิ์ทอง
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายบุรินทร์ นรินทร์
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัญฑิต (...
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นนทวัฒน์ เพชร์ไทย
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุรีรัตน์ อนุเพ็ญ
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิมลดา พุฒเอก
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เกษกนก สุพรรณราช
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชลธิชา นาวิรัตน์
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มุทิตา ทองใบ
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิเชฐ โค้วสกุล
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เสาวนีย์ นามติง
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อรวรรณ บุญทูล
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
รองคณบดี
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
Ph.D. (Biochemical Technology)...
Biochemical Technology
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อนุสรา กิจพงศ์พาณิชย์
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรณิการ์ ทองลิ่ม
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุภาพิมล พรหมจินดา
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายปริญญ์ พันธ์งาม
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
พันธุศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อรอุมา สหสมบูรณ์
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จรรยา โพธิ์จันทร์
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิยะดา ลิ่มเถาว์
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุรัตน์ เปรมเกิด
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการ
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (...
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภานุ สังขสูตร์
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางดาราวรรณ ญาณะนันท์
-
อาจารย์
ข้าราชการ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อิทธิกร มิถุรากร
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางวรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร
-
รองศาสตราจารย์
ข้าราชการ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
วิทยาศาสตร์การอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฐิติมา สิริย่างสกุล
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวีระยุทธ สุริคำ
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (...
วิศวรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พรชัย อนุวัน
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายภูมินทร์ สุมาลัย
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวรัตติกาล ทาโบราณ
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สถิติประยุกต์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ธรวรรธน์ รู้สุข
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวเมตตา คงคากูล
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บูรณ์พิภพ ท้าววรรณชาติ
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศศิธร สายแก้ว
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา คามีศักดิ์
-
อาจารย์
ข้าราชการ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
การสอนเคมี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันทนา นาคีสินธุ์
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.กรกนก ตั้งจิตมั่น
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.)
ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กมลวรรณ จินดาเพ็ง
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อรญา ไชยรัตน์
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมิต ยิ้มมงคล
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุขสันต์ ขำคง
-
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายอดิศักดิ์ โฮนอก
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (...
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายอภินพ จิตใจงาม
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายอ.สถาพร จะนุ
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (...
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า
ผู้ช่วยอธิการบดี
รองศาสตราจารย์
ข้าราชการ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.รัศมี สิทธิขันแก้ว
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
เทคโนโลยีพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ) บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางประภา เหล่าสมบูรณ์
ข้าราขการบำนาญ
อาจารย์
ข้าราชการบำนาญ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม).
เกษตรศาสตร์
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวรพีพรรณ กองตูม
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวิจารณ์ สงกรานต์
ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ข้าราชการบำนาญ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายนพดล ทุมเชื้อ
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
การสอนคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววริยา เย็นเปิง
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์พิเศษ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (...
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายจิรากร เฉลิมดิษฐ
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์พิเศษ
วิศวกรรมมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายเชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.)
สถิติประยุกต์
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวพุทธพร พุ่มโรจน์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ไม่ระบุ
Ph.D. (Animal Science) Khon K...
สัตวศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวณัชนันท์ ชูเกิด
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ไม่ระบุ
สัตวศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สันติรักษาวงศ์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ปร.ด สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสง...
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสันติ รักษาวงศ์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ประวัติการศึกษา ปร.ด สาขาฟิสิ...
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวเสาวณีย์ ชูจิต
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
2007-2015: Doctor of Philosop...
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายอนุชา สมานมิตร
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตสาสตร์)...
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาณัติ หน่อทองคำ
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ไม่ระบุ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาณัติ หน่อทองคำ
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์พิเศษ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายอาณัติ หน่อทองคำ
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์พิเศษ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุทธิรักษ์ อ้วนศิริ
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นนางสาวจรรยา พรหมเฉลิม
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวนันทพร เกตุเลขา
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ปรัชญาดุษดีบัณฑิต (ชีววิทยา)
ชีววิทยา
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวนิชนันท์ ชูเกิด
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
M.Sc. (Animal Production Techn...
สัตวศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวัชระ นิลเพชร
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสวรรยา ปัญญานันท์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางเรืองอุไร ตัณฑ์เจริญรัตน์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวพิมพา จันทาแล้ว
-
ไม่ระบุ
พนักงานมหาวิทยาลัย
(ปร.ด.)บริหารการศึกษา
คณิตศาสตร์
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายอุเทน จันละบุตร
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
(ปร.ด.) ชีววิทยา
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ.ดร.วราภรณ์ บุญยรัตน์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ.ดร.สิทธิเชนทร์ พราหมณ์ชู
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ.ดร.วิชิตา ตุงคัษฐาน
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวรักตวรรณ ศิริถาพร
-
อาจารย์
ข้าราชการ
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
คณะครุศาสตร์
นางอรุณี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
-
อาจารย์
ข้าราชการ
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
คณะครุศาสตร์
นางวิจิตรา เงินบาท
-
อาจารย์
ข้าราชการ
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
คณะครุศาสตร์
นางเสารส ชูศรี
-
อาจารย์
ข้าราชการ
การศึกษาปฐมวัย (กศ.ม.)
การศึกษาปฐมวัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
นางอุทัยวรรณ ดอกพรม
-
อาจารย์
ข้าราชการ
การศึกษาปฐมวัย (กศ.ม.)
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
คณะครุศาสตร์
ลีมาร์ท พาดัว ดูมลาว
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะครุศาสตร์
นายทรงเกียรติ อิงคามระธร
รองผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะครุศาสตร์
การญ์พิชชา กชกานน
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะครุศาสตร์
นางสาวสมภัสสร บัวรอด
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะครุศาสตร์
นางสาวปุญญาพัฒน์ จันทร์เพชร
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะครุศาสตร์
นายแชล่ม บุญล่ม
-
อาจารย์
ข้าราชการ
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
พลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
คณะครุศาสตร์
นายยศอนันต์ จันทรมาศ
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะครุศาสตร์
นางสาวนิตยา เรืองมาก
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
พลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
คณะครุศาสตร์
นายสารัช ดีงาม
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
พลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
คณะครุศาสตร์
นายวัฒนพงษ์ อ่อนนุ่ม
รองผู้อำนวยการ
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
วิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
คณะครุศาสตร์
นางสุรางค์ มันยานนท์
-
อาจารย์
ข้าราชการ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
จิตวิทยาการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะครุศาสตร์
จิระวัฒน์ หวังประกอบกุล
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะครุศาสตร์
นางวรลักษณ์ กรรณวัฒน์
-
อาจารย์
ข้าราชการ
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
จิตวิทยาและการแนะแนว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
คณะครุศาสตร์
ดร.วนิดา สาระติ
รองคณบดี
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)
หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะครุศาสตร์
นางสาวจรินทร์ งามแม้น
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
การศึกษาปริญญามหาบัณฑิต (ศศ.ม....
หลักสูตรและการนิเทศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะครุศาสตร์
นายกฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะครุศาสตร์
ดร. ชวน ภารังกูล
-
รองศาสตราจารย์
ข้าราชการ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะครุศาสตร์
ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์
-
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะครุศาสตร์
ดร.ถาวร เส้งเอียด
-
รองศาสตราจารย์
ข้าราชการ
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)
การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
คณะครุศาสตร์
นายกำธร ไพจิตร์
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
หลักสูตรและการนิเทศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะครุศาสตร์
นางสาวสุจิตตรา จันทร์ลอย
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
เทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะครุศาสตร์
นางสุธิดา ปรีชานนท์
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
การศึกษาปริญญามหาบัณฑิต (กศ.ม...
เทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
คณะครุศาสตร์
นางอินธิรา เกื้อเสนาะ
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
วิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะครุศาสตร์
ดร.พัชราวลัย สังข์ศรี
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะครุศาสตร์
นายเกรียงวุธ นีละคุปต์
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
MM. Matter of Multimedia
Matter of Multimedia
SWINBURNE UNIVERSITY of TECHNOLOGY
คณะครุศาสตร์
นายเทวเดช ห้วยหงษ์ทอง
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะครุศาสตร์
นางสาวชญานี ชุนฟ้ง
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะครุศาสตร์
นางสาวภุมรินทร์ ชวนชม
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค...
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะครุศาสตร์
นางเสาวรส ชูศรี
-
อาจารย์
ข้าราชการ
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
การศึกษาปฐมวัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
นายวิวรรธน์ จันทร์เทพย์
ข้าราขการบำนาญ
อาจารย์
ข้าราชการบำนาญ
ปริญญาเอก
หลักสูตรและการสอน
มหทวิทยาลัยศิลปากร
คณะครุศาสตร์
นายจิระชัย ปัญญาฤทธิ์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ข้าราชการบำนาญ
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
เทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
คณะครุศาสตร์
นายประภาช วิวรรธมงคล
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
เทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะครุศาสตร์
นายนิมิตร มั่งมีทรัพย์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ไม่ระบุ
บริหารงานยุติธรรมทางอาญา
ไม่ระบุ
คณะครุศาสตร์
นายชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
อธิการบดี
อาจารย์
ข้าราชการ
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
คณะครุศาสตร์
นางเกศินี โสขุมา
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะครุศาสตร์
นางสงวนศรี โทรอค
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
Ph.D.
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะครุศาสตร์
นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ข้าราชการ
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.บ.)...
ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะครุศาสตร์
อนงค์ สระบัว
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะครุศาสตร์
นางสาวกานต์พิชชา กชกานน
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
คอ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส...
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะครุศาสตร์
วาสิฏฐี สายสุดใจ
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ไม่ระบุ
พลศึกษา
ไม่ระบุ
คณะครุศาสตร์
ปุญญาพัฒน์ จันทร์เพชร
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ไม่ระบุ
เทคโนโลยีการศึกษา
ไม่ระบุ
คณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.วนิดา สาระติ
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะครุศาสตร์
นางสุวรรนีย์ ธุระแพง
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
พลศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะครุศาสตร์
อ.ดร.ยุทธจักร งามขจิต
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อ.ดร.ธนภูมิ ชาติดี
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อ.วชิรวัชร งามละม่อม
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อ.วัลภา รัศมีโชติ
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาณิกานต์ คงนันทะ
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อ.ธิติ นวพันธ์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชดาทิพ ศุภสุวรรณ
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประสิทธิ์ โสมนัส
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดร.กันต์กนิษฐ ธนัชพรพงศ์
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อนุรักษ์ ธัญญเจริญ
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์
-
อาจารย์
ข้าราชการ
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป...
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า
รองอธิการบดี
อาจารย์
ข้าราชการ
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป...
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวอุรารัตน์ วงศ์ศิลป์
รองผู้อำนวยการ
อาจารย์
ข้าราชการ
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.)
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวไตรตรึงษ์ พลอยม่วง
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.ฝ)
วัฒนธรรม (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายนุกูล ธรรมจง
รองคณบดี
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
สาขาภาษาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายภานุกรณ์ จันทร์สว่าง
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)...
การสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ
มหาวิทยาลัยชนชาติกวางซี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายอาทิตธเนศ อุไรกุล
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
Master of Teaching Chinese (...
MTCSOL
มหาวิทยาลัยครูกวางซี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายนิติพัฒน์ แก้วประสิทธิ์
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม. )
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดร.อาคม เจริญสุข
รองอธิการบดี
รองศาสตราจารย์
ข้าราชการ
ปริญญาเอก สาขา / สถาบัน...
Education Policy and Management
The University of Melbourne, Australia
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดร.จีรพรรณ นิลทองคำ
คณบดี
อาจารย์
ข้าราชการ
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป...
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดร.สมคิด ดวงจักร์
-
อาจารย์
ข้าราชการ
รัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต (รป...
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดร.วินัย ชุ่มชื่น
รองอธิการบดี
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
การบริหารการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางปรียาพร ทองผุด
-
อาจารย์
ข้าราชการ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
ศิลปศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
ศิลปศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายเนตรตะวัน โสมนาม
รองคณบดี
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวปุณย์จรีย์ สรสีสม
รองผู้อำนวยการ
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์...
ภาษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายประไพร จันทะบัณฑิต
ผู้ช่วยอธิการบดี
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
Teaching Chinese to Speakers of Other Languages
Xiamen University
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวยุพยงค์ วิงวร
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)...
นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายเชาวลิต สมพงษ์เจริญ
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นิภาวรรณ เจริญลักษณ์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางชดาทิพ ชูจิตร
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายโอภาส หรสิทธิ์
รองคณบดี
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
ภาษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนาคปูร์ ประเทศอินเดีย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาววิธัญญา แซ่ล้อ
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รศ.พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล
-
อาจารย์ ดร.
ข้าราชการ
วัฒนธรรมศึกษา (ศศ.ม)
วัฒนธรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายฐิติพงศ์ เนาวรัตน์
รองผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ป.โท
รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายพิเชฐ สัตย์วินิจ
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายชัชวาล อินทรปาลิต
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ไม่ระบุ
ศิลปศึกษา
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายทรงศักดิ์ เกษมรุจิภาคย์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ไม่ระบุ
ศิลปศึกษา
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวปรียาพร บุษบา
-
อาจารย์
ข้าราชการ
ศิลปศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อ.นภธีรา จวอรรถ
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หม่อมหลวงปริญญา จรูญโรจน์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายเทอดพงศ์ วรรณวงค์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายสุธี อังศุชัยกิจ
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวกษริน วงศ์กิตติชวลิต
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.ธนวัฒน์ จารุภัทรศิริพงษ์
-
อาจารย์
ข้าราชการ
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์
ภาษาศาสตร์
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ณัฐปภัสร์ พงษ์โพนเพ็ก
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายวัชระ แสนเดช
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ปริญญาโท (ศศ.ม.) ดนตรีปฏิบัติ...
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ณัชญากัญจน์ รัตนวรกานต์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ไม่ระบุ
นิติศาสตร์
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อ.ดร.ประภัสสร มีน้อย
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อ.จิตคุปต์ ละอองปลิว
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อ.ว่าที่ร้อยโท ดร.กฤษดา กฤตเมธกุล
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์
-
อาจารย์
ข้าราชการ
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)
พัฒนศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
นางสาวกันตา นิ่มทัศนศิริ
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
แพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)
แพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
นางณิภารัตน์ บุญกุล
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
ดร.โสรายา ไทยวานิช
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
ชีวเวชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
นางสาวรุ่งนภา สิงห์สถิตย์
รองคณบดี
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
นางสาวนัฏกร สุขเสริม
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)...
อนามัยสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
ดร.รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.)
มวยไทยศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
นางสาวอัญทิวา อุ่นไธสง
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (...
แพทย์แผนไทยประยุกต์
ไม่ระบุ
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
นายรวย ตั้งมุททาภัทรกุล
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ม.)
มวยไทยศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
นายสำราญ สุขแสวง
-
อาจารย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ปร...
มวยไทยศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
นางสาวอัชฌา สมนึก
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.)
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
นายสานนท์ เลาหบุตร
-
ไม่ระบุ
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
อนามัยสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
นางสาวเฟื่องลดา ทบศรี
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (...
แพทย์แผนไทยประยุกต์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
นางสาวชลธิรา กาวไธสง
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม....
สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
นางอรพิชา เกตุพันธ์
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.)
บริการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
นางสาวระพีพร ชนะภักดิ์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์พิเศษ
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม).
วิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
นางสาวภรัณยา ใจยงค์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
สาธารณสุขศาสตร์
ไม่ระบุ
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
นางสาววิภาวี จันทศรี
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
นางสาวรัชดาพร ฐานมั่น
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
(ส.ม.) สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ไม่ระบุ
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
ภณิชชา จงสุภางค์กุล
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
นางสาวรินรำไพ พุทธิพันธ์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ไม่ระบุ
สาธารณสุขศาสตร์
ไม่ระบุ
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
อณิชมา ไทยวานิช
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
(วท.ด.) วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ไม่ระบุ
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
นางสาวบารมี ชูชัย
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
มวยไทยศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
ญษมณ ละทัยนิล
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
ดร.วีรพล นามบุญเรือง
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
Ph.D. (Doctorate degree)
Sustainable Energy and Environment
Rajamangala University of Technology
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดร.นพดล อ่ำดี
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
Ph.D. (Doctor of Philosophy)
วิศกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางสาวนวรัตน์ วิทยาคม
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ
รองผู้อำนวยการ
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ปรด.
นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ นาคเสนีย์
-
อาจารย์
ข้าราชการ
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม. )
อุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
คณบดี
อาจารย์
ข้าราชการ
การจัดการเทคโนโลยี
การจัดการเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นายนาวิน คงรักษา
รองคณบดี
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
โครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นายประยูร ยงค์อำนวย
-
อาจารย์
ข้าราชการ
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
อุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นายอนุชา บุญเกิด
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วศ.ม....
วิศวกรรมและการบริหารงานก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางสาวนฤมล ชูเมือง
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (...
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นายภัทรกฤต คัชมาตย์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์พิเศษ
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นายสุเมธ ลิปิโรจนพงศ์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นายโกเมศ กาบแก้ว
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ปวช. (อิเล็กทรอนิกส์) วิทยาลั...
เทคโนโลยีไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งประเทศฟิลิปปินส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางอรนุช จินดาสกุลยนต์
-
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
วศ.ม.เทคโนโลยีวัสดุ วท.บ.เทคโ...
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อ.ไพฑูรย์ เหมือนเพ็ชร
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อ.ขณัฏฐาพรรณ ปานณรงค์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อ.อมลรดา รงค์ทอง
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กันยาพร สกุลกิจบรรจง
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อ.ว่าที่ร้อยโทศุภกฤษ สุขเจริญ
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปกรณ์ แสนจิตต์
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พลอยไพลิน น้อยบาท
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วัฒนพงศ์ อ่อนนุ่ม
-
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นายโชติ อินทวงศ์
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม