avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางดาราวรรณ ญาณะนันท์
  • Name: Mrs.Darawan Yananan
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ข้าราชการ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ระดับการศึกษา: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ / มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 09-18199041 / darawan.ya@gmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

เทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้านการศึกษาสำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บนคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต ดาราวรรณ ญาณะนันท์ 301,900.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
สื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง เมาไม่ขับ ดาราวรรณ ญาณะนันท์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นเรื่องจับอารมณ์ สยบวิวาทชัยชนะบนท้องถนนที่ทุกคนทำได้ ดาราวรรณ ญาณะนันท์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นเรื่อง งดใช้โทรศัพท์ช่วยระงับอุบัติเหตุ ดาราวรรณ ญาณะนันท์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
Development of the Management System of the Instructional Innovation Enhancing Thai Language Literacy for Students in Primary Schools Located in the Border Area, in Ratchaburi, Thailand Participatory Project Collaborated with Local Teachers วิลัยพร ไชยสิทธิ์ ดาราวรรณ ญาณะนันท์ อ.สถาพร จะนุ International Journal of The Computer, The Internet and Management Vol.26 Number 1 วารสารระดับนานาชาติ
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับวางแผนการผลิต และการตลาดเพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุรีสู่การเป็น Smart Farmer ดาราวรรณ ญาณะนันท์ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีที่ 9 ฉ.2 (ก.ค. - ธ.ค. 63) TCI ฐาน 2 ธันวาคม 2563 วารสารระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้านการศึกษาสำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต ดาราวรรณ ญาณะนันท์ โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) เชิงนโยบาย 20 ส.ค. 2557
การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมสื่อการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนเขตพื้นที่ชายแดน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี : แบบมีส่วนร่วมของครูในท้องถิ่น วิลัยพร ไชยสิทธิ์ ดาราวรรณ ญาณะนันท์ สุจิตตรา จันทร์ลอย สุธิดา ปรีชานนท์ อ.สถาพร จะนุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เชิงสาธารณะ 4 ก.ย. 2560