กราฟ แสดงจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ประจำปีการศึกษา ตามคณะ
กราฟ แสดงจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ประจำปีการศึกษา
คณะ จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 543
เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ เชิงวิชาการ เชิงพาณิชย์ การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ รวม
คณะครุศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
คณะวิทยาการจัดการ 0 0 0 0 0 0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 0 0 0 1
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 0 0 0 0 0 0
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0
มหาวิทยาลัย 0 2 0 0 0 2
คณะ จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2558
เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ เชิงวิชาการ เชิงพาณิชย์ การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ รวม
คณะครุศาสตร์ 1 0 0 0 0 1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 0 0 0 0 2
คณะวิทยาการจัดการ 9 1 0 0 0 10
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 7 0 0 0 11
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 1 2 0 0 0 3
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 0 0 0 0 1
มหาวิทยาลัย 22 17 0 0 0 39
คณะ จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2559
เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ เชิงวิชาการ เชิงพาณิชย์ การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ รวม
คณะครุศาสตร์ 6 3 0 0 1 10
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 9 0 0 0 12
คณะวิทยาการจัดการ 4 0 0 0 0 4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 0 0 1 5
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 0 3 0 0 0 3
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 2 0 1 0 3
มหาวิทยาลัย 17 21 0 1 3 42
คณะ จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2560
เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ เชิงวิชาการ เชิงพาณิชย์ การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ รวม
คณะครุศาสตร์ 3 2 0 0 0 5
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 2 0 0 0 4
คณะวิทยาการจัดการ 1 1 0 0 0 2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 5 0 1 0 7
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 3 4 0 1 1 9
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0
มหาวิทยาลัย 11 19 0 3 1 34
คณะ จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2561
เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ เชิงวิชาการ เชิงพาณิชย์ การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ รวม
คณะครุศาสตร์ 3 4 0 0 0 7
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 3 0 0 0 5
คณะวิทยาการจัดการ 5 2 0 0 0 7
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 8 0 4 3 16
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 0 2 0 0 1 3
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 9 0 1 2 12
มหาวิทยาลัย 12 36 0 9 9 66
คณะ จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2562
เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ เชิงวิชาการ เชิงพาณิชย์ การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ รวม
คณะครุศาสตร์ 1 1 0 0 1 3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 3 0 0 4 8
คณะวิทยาการจัดการ 2 18 0 3 0 23
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 0 1 1 6
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 0 6 0 1 0 7
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 4 0 2 0 6
มหาวิทยาลัย 6 38 0 8 7 59
คณะ จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2563
เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ เชิงวิชาการ เชิงพาณิชย์ การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ รวม
คณะครุศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 1 0 0 0 2
คณะวิทยาการจัดการ 2 1 0 1 0 4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 6 0 2 1 9
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 0 2 0 0 1 3
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 1 0 1 0 2
มหาวิทยาลัย 3 17 0 6 3 29