กราฟ แสดงจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ประจำปีการศึกษา ตามคณะ
กราฟ แสดงจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ประจำปีการศึกษา
คณะ จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 543
เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ เชิงวิชาการ เชิงพาณิชย์ การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ รวม
คณะครุศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
คณะวิทยาการจัดการ 0 0 0 0 0 0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 0 0 0 1
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 0 0 0 0 0 0
มหาวิทยาลัย 0 1 0 0 0 1
คณะ จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2558
เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ เชิงวิชาการ เชิงพาณิชย์ การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ รวม
คณะครุศาสตร์ 1 0 0 0 0 1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 0 0 0 0 2
คณะวิทยาการจัดการ 9 1 0 0 0 10
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 7 0 0 0 12
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 1 2 0 0 0 3
มหาวิทยาลัย 18 10 0 0 0 28
คณะ จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2559
เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ เชิงวิชาการ เชิงพาณิชย์ การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ รวม
คณะครุศาสตร์ 6 3 0 0 1 10
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 9 0 0 0 12
คณะวิทยาการจัดการ 4 0 0 0 0 4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 5 0 1 1 9
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 0 3 0 0 0 3
มหาวิทยาลัย 15 20 0 1 2 38
คณะ จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2560
เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ เชิงวิชาการ เชิงพาณิชย์ การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ รวม
คณะครุศาสตร์ 3 2 0 0 0 5
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 2 0 0 0 4
คณะวิทยาการจัดการ 1 1 0 0 0 2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 5 0 1 0 7
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 3 4 0 1 1 9
มหาวิทยาลัย 10 14 0 2 1 27