ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การพัฒนารูปแบบการทำอิฐผสมแกลบ สำหรับสร้างบ้านราคาประหยัดในชุมชน ชาวกะเหรี่ยงชายแดนไทยและเมียนมาร์ วีระยุทธ สุริคำ ที่ทำการปกครองอำเภอ สวนผึ้ง เชิงสาธารณะ 19 ต.ค. 2561
การศึกษาและพัฒนาดินเหนียววัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตโอ่งในจังหวัดราชบุรี เอกพล แก้วนวม โรงโอ่งเรืองศิลป์ 3 เชิงสาธารณะ 30 พ.ย. 542
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารกาบา และปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมในข้าวกล้องพันธุ์พื้นเมืองกะเหรี่ยงโพล่ง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ณิชากร ปทุมรังสรรค์ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เชิงสาธารณะ 30 ม.ค. 2559
การศึกษาอันตรกิริยาของโฟตอนต่ออัลลอยเพื่อประยุกต์ใช้ในการเป็นวัสดุป้องกันรังสี ฐนสพล ปรีชาญาณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี เชิงนโยบาย 28 ม.ค. 2559
การสำรวจข้อมูลชั้นดินบริเวณมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่องานออกแบบ ฐานรากตื้น ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนาภัณฑ์ก่อสร้าง เชิงสาธารณะ 26 พ.ค. 2559
การสร้างเครือข่ายการจัดการตลาดนัดผลิตผลทางการเกษตรปลอดสารพิษ ให้กับชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึง อำเภอบ้านคา และอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี อาคม เจริญสุข ชุติรัตน์ เจริญสุข อัจฉรียา โชติกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอ จอมบึง เชิงนโยบาย 23 มิ.ย. 2559
รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ เสรี เพิ่มชาติ นงลักษณ์ เพิ่มชาติ องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าเคย อ.สวนผึ้ง เชิงนโยบาย 19 เม.ย. 2559
การเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ในการเรียนโดยใช้หลักการบริหาร โดยวัตถุประสงค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อภิลักษณ์ ธรรมวิมุตติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี เชิงนโยบาย 23 พ.ค. 2559
ระดับความสามารถด้านการพูดในที่ชุมชนของผู้นำและผู้บริหารท้องถิ่น จิรญาน์ นิลทองคำ องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนตะโก เชิงสาธารณะ 12 ม.ค. 2559
บทบาทของผู้สูงอายุในการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา:กรณีศึกษาตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เนตรตะวัน โสมนาม วัดถ้ำสิงโตทอง เชิงนโยบาย 4 ม.ค. 2559
ภาพวาดพฤกษศาสตร์: เครื่องมือการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกและแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ทรัพยากร พันธุกรรมพืชวงศ์กล้วย (MUSACEAE) ในประเทศไทย ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ เชิงสาธารณะ 3 มี.ค. 2559
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาจีน ประไพร จันทะบัณฑิต โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) เชิงสาธารณะ 22 มี.ค. 2559
พจนานุกรมของขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์) ในฐานะเอกสารประวัติศาสตร์กฎหมายไทย เชาวลิต สมพงษ์เจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เชิงสาธารณะ 11 เม.ย. 2559
การฟื้นฟูและเผยแพร่ภูมิปัญญาห้าไหไทยทรงดำในภูมิภาคตะวันตก ปุณย์จรีย์ สรสีสม โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง และโรงเรียนบ้านวังปลา เชิงสาธารณะ 30 มี.ค. 2559
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการสอนศิลปศึกษาบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูศิลปศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดราชบุรี ปรียาพร ทองผุด โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย และโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) เชิงสาธารณะ 30 ม.ค. 2559
การเขียนตอบข้อสอบที่เป็นปัญหาอุทาหรณ์ (ปัญหาตุ๊กตา) วิชากฎหมาย สาขาวิชานิติศาสตร์ ให้มีผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงขึ้น ชดาทิพ ชูจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี เชิงสาธารณะ 18 เม.ย. 2559
การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รักตวรรณ ศิริถาพร องค์การบริหาร ส่วนตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง เชิงสาธารณะ 17 มิ.ย. 2559
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงใน การดำเนินชีวิตของนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเทศบาล ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี สุจิตตรา จันทร์ลอย โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) เชิงสาธารณะ 16 ธ.ค. 2558
การศึกษาผลการใช้รูปแบบนวัตกรรมเครือข่ายการวิจัยในชั้นเรียนของหมู่บ้าน จอมบึง (MCAR Network Model) ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม ถาวร เส้งเอียด โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (เลี่ยมชนปรียาประชาสรรค์) เชิงนโยบาย 5 เม.ย. 2559
การเปรียบเทียบความเข้าใจและความสนใจ ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์กับ การสอนแบบปกติ อินธิรา เกื้อเสนาะ โรงเรียนธรรมศาสตร์จุฬา 2 เชิงนโยบาย 21 มี.ค. 2559
การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาเวชกรรมไทย ของนักศึกษาสหวิทยาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อัญทิวา อุ่นไธสง โรงพยาบาลราชบุรี เชิงสาธารณะ 18 ก.พ. 2559
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำจัดมูลฝอยของชุมชนอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักฮอร์โมนชีวภาพจาก น้ำชะมูลฝอยทั่วไปของครัวเรือน เขตพื้นที่หมู่ 4 บ้านหนองบัว ตำบล จอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สานนท์ เลาหบุตร องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง เชิงสาธารณะ 23 พ.ค. 2559
การพัฒนาตำรับโลชันเพื่อผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดแก่นมะหาดในรูปแบบ เอโทโซม กันตา นิ่มทัศนศิริ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เชิงสาธารณะ 1 ก.ค. 2559
การพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถ ในการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วนิดา สาระติ โรงเรียนบ้านรางม่วง เชิงสาธารณะ 14 มี.ค. 2559
ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชฎาพร โพคัยสวรรค์ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 22 เม.ย. 2558
ผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการอ่านออกเสียงพยัญชนะควบกล้ำท้ายคำภาษาอังกฤษต่อความสามารถในการฟังเสียงและออกเสียงพยัญชนะควบกล้ำท้ายคำภาษาอังกฤษ ชฎาพร โพคัยสวรรค์ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 22 เม.ย. 2558
รูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารในบทบาทของผู้ส่งสารและผู้รับสารของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุราชบุรี วนิดา ตรีสวัสดิ์ องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 20 ส.ค. 2557
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนบ้านหนองน้ำใส วรลักษณ์ ทองประยูร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง เชิงนโยบาย 4 พ.ย. 2557
การศึกษาประเพณีสงกรานต์ของชาวไทยพลัดถิ่นจังหวัดราชบุรีเพื่อยกระดับสู่การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ สัจจา ไกรศรรัตน์ เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย เชิงนโยบาย 2 พ.ย. 2557
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีครัวเรือน (กรณีศึกษาหมู่บ้านทุ่งน้อย ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี) ยุพา สะรุโณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 24 ต.ค. 2557
ปัจจัยแห่งความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านหนองขนาก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี วรรณา โชคบรรดาลสุข กุลยา อนุโลก วรลักษณ์ ทองประยูร สถาบันการเงินหมู่บ้านหนองขนาก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชยุรี เชิงนโยบาย 25 พ.ย. 2557
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการจัดการด้านการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยทรงดำบ้าน หัวเขาจีน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 20 เม.ย. 2558
ความหลากหลายทางชีวภาพของผักพื้นบ้านวัฒนธรรมชาติพันธุ์และการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี ทัศนีย์ นาคเสนีย์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 21 ก.ค. 2558
การศึกษาเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมมอญจังหวัดราชบุรี สัจจา ไกรศรรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 21 ก.ค. 2558
ความหลากหลายทางชีวภาพของผักพื้นบ้านและการนำมาใช้ในการประกอบอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดราชบุรี สัจจา ไกรศรรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 21 ก.ค. 2558
ประสิทธิผลของโปรแกรมคลายเครียดด้วยการออกกำลังกายโดยการรำเซิ้งในกลุ่มวัยทอง รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ โรงเรียนวันทามารีอา เชิงสาธารณะ 16 พ.ค. 2558
การพัฒนาหลักสูตรพิเศษครูมวยไทยระดับสูงสำหรับยอดนักมวยไทย รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ โรงเรียนวันทามารีอา เชิงสาธารณะ 16 พ.ค. 2558
การใช้มวยไทยแอโรบิกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเยาวชนในเขตชุมชนเทศบาลจอมบึง จังหวัดราชบุรี สำราญ สุขแสวง กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 15 พ.ค. 2558
การศึกษาความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาคณิตศาสตร์ ภูมินทร์ สุมาลัย โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ เชิงสาธารณะ 9 ก.พ. 2558
การจัดกลุ่มหมู่บ้านโดยใช้ข้อมูลสถิติเชิงสังคมและเศรษฐกิจ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รัตติกาล ทาโบราณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมบึง เชิงนโยบาย 7 ต.ค. 2557
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้านการศึกษาสำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต ดาราวรรณ ญาณะนันท์ โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) เชิงนโยบาย 20 ส.ค. 2557
การส่งเสริมการท่องศัพท์เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพสำหรับนักศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ อภินพ จิตใจงาม โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ เชิงนโยบาย 30 ส.ค. 2557
พัฒนาระบบจัดการแอพพลิเคชั่นแบบฝึกทักษะบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สำหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต : เพื่อส่งเสริมศักยภาพของครูในท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม วิลัยพร ไชยสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เชิงสาธารณะ 2 ก.พ. 2558
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องวงจร BLC โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ : กรณีศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สุริยาวุธ เสาวคนธ์ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เชิงสาธารณะ 4 ก.ย. 2557
ฤทธิ์ด้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก 5 สายพันธุ์ในจังหวัดราชบุรี ณิชากร ปทุมรังสรรค์ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เชิงสาธารณะ 20 ต.ค. 2557
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวใน 8 ชาติพันธุ์ ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยไผ่ เชิงสาธารณะ 12 ม.ค. 2558
การพัฒนากระบวนการผลิตสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง วรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร องค์การบริหารส่วนตำบล สวนผึ้ง เชิงสาธารณะ 15 ต.ค. 2557
การพัฒนาโปรแกรมพจนานุกรม 2 ภาษาเพื่อการท่องเที่ยวในเขตอำเภอสวนผึ้ง โดยผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เมตตา คงคากูล ที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 6 ม.ค. 2558
การบูรณาการด้านการประเมินโครงสร้างพื้นฐานท้องถิ่นและระบบสารสนเทศทางวิศวกรรมสำหรับการวางแผนและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี วีรพล นามบุญเรือง สำนักการช่างเทศบาลนครปฐม เชิงนโยบาย 11 มิ.ย. 2558
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการสนทนาภาษากะเหรี่ยงสำหรับแท็บเล็ต พีซีสำหรับบุคคลทั่วไปในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี อ.สถาพร จะนุ โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง เชิงสาธารณะ 30 ส.ค. 2557
ผลของการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเพื่อป้องกัน โรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ชลธิรา กาวไธสง กองสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อมและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฆ้อง เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธารา จังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 21 พ.ย. 2559
การติดตามผลการนำหนังสือเด็กประเภท Pop up และภาพเคลื่อนไหวไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูในจังหวัดราชบุรี จรินทร์ งามแม้น โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 7 พ.ค. 2559
การบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ Jipp เพื่อส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโคกทอง จังหวัดราชบุรี พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 4 ก.ค. 2559
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง “โรคไข้เลือดออก” สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี กำธร ไพจิตร์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เชิงนโยบาย 19 พ.ย. 2558
หลักเกณฑ์การพิจารณาโทษปรับ : ศึกษากรณีกฎหมายตราสามดวง เชาวลิต สมพงษ์เจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เชิงสาธารณะ 30 มิ.ย. 2559
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เกรียงวุธ นีละคุปต์ โรงเรียนวัดโคกทอง เชิงนโยบาย 21 ส.ค. 2559
แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ตรงกับ พฤติกรรมผู้บริโภค อัจฉรียา โชติกลาง ผู้ประกอบการเครื่องเงินองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 23 ส.ค. 2559
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม เพื่อเตรียมความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัยเชื้อสายกะเหรี่ยง วิจิตรา เงินบาท องค์การบริหารส่วนตำบลสวนผึ้ง เชิงนโยบาย 1 ธ.ค. 2559
การพัฒนาแก้วระบบออกซีฟลูออไรด์ที่เติมไอออนของ Eu3+, Dy3+ และ Sm3+ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเปล่งแสงของแก้วในช่วงตามองเห็นสำหรับประยุกต์ใช้เป็นตัวเปล่งแสงของแข็ง สมิต อินทร์ศิริพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 8 ก.ค. 2559
รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ต่อโรคความดันโลหิตสูง ในชุมชนบ้านนาขุนแสน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ณิภารัตน์ บุญกุล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวนผึ้ง และสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี เชิงสาธารณะ 30 พ.ย. 2559
การพัฒนาชุดฝึกอบรมการเขียนหนังสือการคณะสงฆ์สำหรับพระสังฆาธิการ สมคิด ดวงจักร์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดถ้ำสิงโตทอง เชิงสาธารณะ 16 ก.ค. 2559
การศึกษาความหลากหลายของเส้นทางธรรมชาติของพืชสมุนไพร ในอุทยานธรรมชาติวิทยาศาสตร์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี กันตา นิ่มทัศนศิริ สำนักงานโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เชิงสาธารณะ 12 ต.ค. 2559
บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เนตรตะวัน โสมนาม วัดถ้ำสิงโตทอง ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เชิงนโยบาย 23 ธ.ค. 2559
การพัฒนากระบวนการพัฒนาความสามารถในการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของครูไม่ตรงวุฒิ สุรางค์ มันยานนท์ โรงเรียนบ้านหนองแร้ง เชิงนโยบาย 30 ธ.ค. 2558
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตร สับปะรดสวนผึ้ง-บ้านคา จังหวัดราชบุรี สุจิตตรา จันทร์ลอย องค์การบริหารส่วนตำบลสวนผึ้ง เชิงสาธารณะ 30 ธ.ค. 2559
บทบาทที่เหมาะสมของพระสงฆ์ด้านการพัฒนาเยาวชน ในปัจจุบัน จิรญาน์ นิลทองคำ วัดถ้ำสิงโตทอง ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เชิงนโยบาย 11 ม.ค. 2560
การจำลองสารมีฤทธิ์ต้านการอับเสบจากสมุนไพร ด้วยโปรแกรม Arguslab อัญทิวา อุ่นไธสง โรงเรียนวัดผาสุการาม จังหวัดนครปฐม เชิงพาณิชย์ 5 ธ.ค. 2559
การพัฒนาวัสดุฟอสฟอร์ชนิดใหม่ในระบบ Li6La(BO3):3 Eu3+ สำหรับประยุกต์ใช้ในการสร้างภาพถ่ายด้วยนิวตรอน เอกพล แก้วนวม บริษัท นิวเคลียร์ ซิสเต็ม จำกัด เชิงพาณิชย์ 11 ม.ค. 2560
ความสัมพันธ์ของความเชื่อมั่นในความสามารถแห่งตนต่อพฤติกรรมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เชิงนโยบาย 14 ก.พ. 2560
การศึกษาเพื่อพัฒนาด่านเศรษฐกิจชายแดนช่องทางตะโกบนภาคตะวันตกของประเทศไทยเชื่อมโยงกับประเทศเมียนมาร์สำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วีรพล นามบุญเรือง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ เชิงสาธารณะ 21 ก.ค. 2559
การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของคุณสมบัติล็อกดินเถ้าเตาเผาเซรามิกแคลเซียมซิลิเกตนำความร้อนต่ำสำหรับใช้เป็นวัสดุอาคารท้องถิ่น ประยูร ยงค์อำนวย โรงเรียนบ้านหนองขนาก เชิงพาณิชย์ 15 ก.ค. 2559
กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจที่พักในจังหวัดราชบุรี ยุพา สะรุโณ เดือนล้อมรีสอร์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 15 ธ.ค. 2559
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการใช้บริการของค่ายมวยไทยต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มาเรียนมวยไทยในค่ายมวยไทย ชาญชัย ยมดิษฐ์ ค่ายมวย Master Today Gym เชิงนโยบาย 22 ก.พ. 2560
ส่วนประสมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้ชมมวยไทย ต่อส่วนประสมทางการตลาดของสนามมวยราชดำเนิน สำราญ สุขแสวง ค่ายมวย Master Today Gym เชิงสาธารณะ 22 ก.พ. 2560
การเตรียมเอโทโซมของสารสกัดเปลือกผลมังคุดเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เวชสำอาง เฟื่องลดา ทบศรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เชิงสาธารณะ 25 ต.ค. 2559
การประเมินความต้องการจำเป็นด้านสมรรถนะในการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สมภัสสร บัวรอด โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง เชิงนโยบาย 8 ก.พ. 2560
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรู้เท่าทันสื่อในโลกออนไลน์ของเยาวชน โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สุธิดา ปรีชานนท์ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ เชิงสาธารณะ 1 ก.พ. 2560
ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงวันดูดเลือดในฟาร์มโคเนื้อ อำเภอจอมบึง จังหัวดราชบุรี นันทิยา แซ่เตียว สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน เชิงสาธารณะ 31 ธ.ค. 2559
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวไร่พันธ์ุพื้นเมืองในภาคตะวันตกของประเทศไทย ปริญญ์ พันธ์งาม เกษตรอำเภอวัดเพลง เชิงสาธารณะ 25 ต.ค. 2559
ผลของการประยุกต์ใช้แนวคิดการสอนน้อยแต่เรียนรู้มากต่อการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้ากระแส : กรณีศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สุริยาวุธ เสาวคนธ์ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เชิงสาธารณะ 27 ต.ค. 2559
เลิร์นนิงออปเจ็กต์ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 วิจารณ์ สงกรานต์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เชิงนโยบาย 16 ส.ค. 2559
การศึกษาภูมิปัญญท้องถิ่นและคุณค่าสารอาหารในตำรับน้ำพริกแกงของชายไทยกะเหรี่ยงในจังหวัดราชบุรี ชนกภัทร ผดุงอรรถ กลุ่มพริกแกง หมู่ 6 บ้านชุกหว้า อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เชิงสาธารณะ 26 ก.ย. 2558
ศึกษาสมบัติทางลูมิเนสเซนส์และซินทิเลชั่นของผลึกเดี่ยว (GdY)3 (Ga3Al2)O12 เจือด้วย Pr3+ ที่ปลูกด้วยเทคนิคโชคราสกี้ ณิชากร ปทุมรังสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เชิงสาธารณะ 8 ก.ย. 2559
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิธัญญา แซ่ล้อ สาธารณสุขอำเภอจอมบึง เชิงสาธารณะ 4 มิ.ย. 2560
การพัฒนาบทเรียน E-Learning รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น1 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประไพร จันทะบัณฑิต โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) เชิงสาธารณะ 16 พ.ค. 2560
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ทาม การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 18 พ.ค. 2560
การถอดบทเรียนกระบวนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี วิชาเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2535-2555 ประภาช วิวรรธมงคล โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี เชิงนโยบาย 31 ก.ค. 2559
การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันตก ชวน ภารังกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต2 เชิงนโยบาย 31 ก.ค. 2558
ศาลเจ้าจีนในเขตเทศบาลอำเภอโพธาราม : บทบาทความเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นุกูล ธรรมจง ศูนย์ดนตรีจีนแต้จิ๋วโพธารามแห่งมูลนิธิเม่งจินเซี่ยงตั๊วโพธาราม จ.ราชบุรี เชิงนโยบาย 30 พ.ย. 2558
ผลของหินยางมะตอยที่ใช้เป็นตัวเติมแต่งในยางธรรมชาติ เพื่อปรับปรุงสมบัติทางกลของกระเบื้องยางปูพื้น ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย หมู่บ้านห้วยท่าช้าง หมู่4 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 5 ส.ค. 2559
ปัจจัยของการยอมรับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประชาชนบ้านทุ่งกระถิน จังหวัดราชบุรี วินัย ชุ่มชื่น องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก เชิงนโยบาย 3 ต.ค. 2560
การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนเชิงสร้างสรรค์ผ่านศาสนวัตถุวัดถ้ำสิงโตทอง นุกูล ธรรมจง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้ง จังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 19 ก.พ. 2561
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศชายรักชายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิธัญญา แซ่ล้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจอก เชิงสาธารณะ 15 พ.ค. 2561
การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านห้วยน้ำขาว ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี วรลักษณ์ กรรณวัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จงหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 1 ก.ย. 2560
การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านห้วยน้ำขาว ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี วรลักษณ์ กรรณวัตน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านคา เชิงนโยบาย 1 ก.ย. 2560
การประเมินหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา คระครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภุมรินทร์ ชวนชม โรงเรียนวัดเจติยาราม เชิงนโยบาย 4 ธ.ค. 2560
การพัฒนารูปแบบการใช้คลาวน์คอมพิวติ้งในกระบวนการเรียนรู้เพื่อ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สุจิตตรา จันทร์ลอย โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 23 พ.ค. 2561
การพัฒนารูปแบบความรับผิดชอบของครูคณิตศาสตร์กรณีห้องเรียนกลับด้าน นพดล ทุมเชื้อ โรงเรียนเทศลาบ 3 (เทศบาลสงเคราะห์) เชิงสาธารณะ 30 เม.ย. 2561
การพัฒนาวัสดุฟอสเฟอร์ชนิดใหม่ในระบบ Gd2MoB2O9:Dy3+ สำหรับประยุกต์ใช้ในการสร้างภาพถ่ายด้วยรังสีทางการแพทย์ สมิต อินทร์ศิริพงษ์ จักรพงษ์ แก้วขาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 15 ส.ค. 2560
การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมสื่อการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนเขตพื้นที่ชายแดน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี : แบบมีส่วนร่วมของครูในท้องถิ่น วิลัยพร ไชยสิทธิ์ ดาราวรรณ ญาณะนันท์ สุจิตตรา จันทร์ลอย สุธิดา ปรีชานนท์ อ.สถาพร จะนุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เชิงสาธารณะ 4 ก.ย. 2560
พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยงในหมู่บ้านห้วยน้ำหนัก และ หมู่บ้านหนองตาตั้ง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี กรกนก ตั้งจิตมั่น โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เชิงสาธารณะ 19 ก.ย. 2560
การแยกและคัดเลือกเชื้อไธโอบาซิลลัส (Thiobacillus spp.) ที่สามารถลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในถังหมักก๊าซชีวภาพ ศุภลักษณ์ สุดขาว บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด เชิงพาณิชย์ 20 ก.ย. 2560
การศึกษาพัฒนาแก้ว LiLaB:Pr3+ สำหรับใช้เป็นวัสดุตัวกลางเลเซอร์ที่ปรับความยาวคลื่นได้ เอกพล แก้วนวม บริษัท นิวเคลียร์ ซิสเต็ม จำกัด เชิงพาณิชย์ 27 ต.ค. 2560
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาบนแท็บเล็ตโดยเน้นกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน บุรินทร์ นรินทร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 18 ธ.ค. 2560
การศึกษาอันตรกิริยาของรังสีเอ็กซ์ต่อวัสดุทันตกรรม : การคำนวณเชิงทฤษฎี ฐนสพล ปรีชาญาณ บริษัท เซิร์นเทค จำกัด เชิงพาณิชย์ 30 ต.ค. 2560
กระบวนการการสื่อสารทางการตลาดของย่านตลาดเก่าใน มิติของการอนุรักษ์เอกลักษณ์ชุมชน และพัฒนาสู่การท่องเที่ยว สัจจา ไกรศรรัตน์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 17 ส.ค. 2560
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในตลาดนัด จังหวัดราชบุรี อัจฉรียา โชติกลาง เทศบาลตำบลจอมบึง เชิงนโยบาย 12 ก.ย. 2560
ทักษะทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีที่ส่งผลต่อคุณภาพงานบัญชี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดราชบุรี ยุพา สะรุโณ กลุ่มสตรีสหกรณ์ตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 31 ต.ค. 2560
บทบาทของวัดในจังหวัดราชบุรีในฐานะสื่อชุมชนเพื่อการแบ่งผันภูมิปัญญาท้องถิ่น วนิดา ตรีสวัสดิ์ วัดดอนคลัง เชิงนโยบาย 23 ธ.ค. 2560
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วรลักษณ์ ทองประยูร กศน.อำเภอจอมบึง เชิงนโยบาย 28 มิ.ย. 2561
การศึกษาความหลากหลายและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้สมุนไพรเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทย กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี อัชฌา สมนึก กองพันทหารช่างที่ 52 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ เชิงสาธารณะ 18 ส.ค. 2560
ความพึงพอใจและสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการห้องส้วมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นัฏกร สุขเสริม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 9 พ.ค. 2561
การวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรม สังคม และเศรษฐศาสตร์ ของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมความเร็วต่ำและแสงอาทิตย์เพื่อการผลิตไฟฟ้าในชนบทพื้นที่ทางการเกษตรภาคตะวันตกของประเทศไทย วีรพล นามบุญเรือง นพดล อ่ำดี สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์ โรงเรียนบ้านหนองขนาก เชิงสาธารณะ 6 ส.ค. 2560
การศึกษาคุณสมบัติ-การประเมินวัฏจักรชีวิตของชิ้นส่วนโครงสร้างประกอบเชิงนิเวศน์เส้นใยสับปะรดและอ้อยของอุตสาหกรรมการเกษตรท้องถิ่นสำหรับบ้านอนุรักษ์พลังงานต้นทุนต่ำ วีรพล นามบุญเรือง ประยูร ยงค์อำนวย โรงเรียนบ้านหนองขนาก เชิงสาธารณะ 6 ส.ค. 2560
การศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพ การผลิต และเศรษฐศาสตร์ของระบบอุตสาหกรรมเซรามิกส์วิสาหกิจขนาดกลางของท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี วีรพล นามบุญเรือง นพดล อ่ำดี โรงโอ่งเรืองศิลป์ 4 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 18 ส.ค. 2560
การพัฒนาอัตราส่วนของสารละลายต่อเถ้าลอยและอุณหภูมิที่มีผลต่อการรับแรงอัดของซีเมนต์มอร์ตาร์ อนุชา บุญเกิด บริษัท เอส เค ที ดิเวอลอปเม้นท์ จำกัด เชิงสาธารณะ 30 ส.ค. 2560
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality เรื่องหน่วยความจำและหน่วยสำรองข้อมูล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จิรากร เฉลิมดิษฐ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เชิงนโยบาย 28 ก.ย. 2560
การศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกปฏิบัติ เรื่องพื้นฐานการวัดทางไฟฟ้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สุริยาวุธ เสาวคนธ์ โรงเรียนช่องพรานวิทยา อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 9 พ.ย. 2560
การวิจัยและพัฒนาอัลกอริทึมการรู้จำชนิดราคาของธรบัตรไทยสำหรับผู้พิการทางสายตาหรือตาบอด นฤมล ชูเมือง สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เชิงสาธารณะ 24 พ.ย. 2560
การพัฒนาระบบการปริทัศน์ตามแนวคิดการเชื่อมโยงนิยมเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 บนโมบายเลิร์นนิ่ง นาวิน คงรักษา โรงเรียนวัดบางกระ เชิงสาธารณะ 15 มิ.ย. 2561
เซนเซอร์นับจำนวนผลมะนาวแป้นอย่างง่ายโดยการใช้เครื่องชั่งมวล ภัทรกฤต คัชมาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง เชิงสาธารณะ 28 มิ.ย. 2561
การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเนื้อเยื่อแบบจมชั่วคราวโดยใช้ปั๊มสูบจ่ายแบบรีดท่อยางเพื่อลำเลียงสารอาหารเหลว สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง เชิงพาณิชย์ 26 มิ.ย. 2561
การบูรณาการศึกษาโครงข่ายโลจิสติกส์-เศรษฐศาสตร์-การปล่อยก๊าซเรือนกระจก-การพัฒนาผลิตภัณฑ์วิศวกรรมและผลกระทบด้านวิถึสังคมชุมชนของปัจจัยขยะองค์กรท้องถิ่นพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีเชื่อมโยง ประยูร ยงค์อำนวย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 ตำบลรางบัว เชิงสาธารณะ 6 ส.ค. 2561
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตก สมคิด ดวงจักร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองราชบุรี เชิงนโยบาย 20 มิ.ย. 2561
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวันตกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทย ทัศนีย์ นาคเสนีย์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 4 ก.ย. 2561
ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงวันดูดเลือดและความชุกขงเชื้อที่นำโดยแมลงวันดูดเลือดในฟาร์มโคนมภาคกลางของประเทศไทย นันทิยา แซ่เตียว สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน เชิงสาธารณะ 9 ธ.ค. 2560
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวไทยเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ กันตา นิ่มทัศนศิริ เจนคณิต สุขสัมฤทธิ์ ณัฐวดี สว่างงาม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก เชิงสาธารณะ 27 ส.ค. 2561
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวไทยเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ กันตา นิ่มทัศนศิริ เจนคณิต สุขสัมฤทธิ์ ณัฐวดี สว่างงาม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เชิงพาณิชย์ 29 ส.ค. 2561
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวไทยเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ กันตา นิ่มทัศนศิริ เจนคณิต สุขสัมฤทธิ์ ณัฐวดี สว่างงาม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เชิงสาธารณะ 29 ส.ค. 2561
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวไทยเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ กันตา นิ่มทัศนศิริ เจนคณิต สุขสัมฤทธิ์ ณัฐวดี สว่างงาม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี เชิงสาธารณะ 29 ส.ค. 2561
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวไทยเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ กันตา นิ่มทัศนศิริ เจนคณิต สุขสัมฤทธิ์ ณัฐวดี สว่างงาม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง เชิงสาธารณะ 30 ส.ค. 2561
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวไทยเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ กันตา นิ่มทัศนศิริ เจนคณิต สุขสัมฤทธิ์ ณัฐวดี สว่างงาม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 31 ส.ค. 2561
การศึกษากากตะกอนยางพาราสำหรับเป็นตัวเติมเพื่อต้านทานเสียงและความร้อนของบล็อกยางซีเมนต์เชิงประกอบร่วมกับระเบียบวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์ วีรพล นามบุญเรือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 ตำบลรางบัว เชิงสาธารณะ 6 ส.ค. 2561
การศึกษารูปแบบและแนวทางการใช้จักรยานเสือภูเขาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผจญภัย ในจังหวัดราชบุรี สัจจา ไกรศรรัตน์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 4 ก.ย. 2561
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์บนสมาร์ทโฟน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เชิงสาธารณะ 30 ก.ค. 2561
การพัฒนาศูนย์รวมแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในเขตจังหวัดราชบุรี เมตตา คงคากูล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เชิงสาธารณะ 20 ก.ย. 2561
การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านสื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มสตรีเด็กและเยาวชนปั้นดินไทยประดิษฐ์ จังหวัดราชบุรี วรรณา โชคบรรดาลสุข สุดารัตน์ เทียนน้อย กลุ่มสตรีเด็กและเยาวชนปั้นดินไทยประดิษฐ์ เชิงนโยบาย 18 ก.ค. 2561
การใช้ประโยชน์จากเถ้าลอยในจังหวัดราชบุรีเป็นสารเติมแต่งในยางธรรมชาติ เพื่อปรับปรุงสมบัติทางกลของกระเบื้องยางปูพื้น ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย บริษัท เจริญทัศน์ จำกัด เชิงพาณิชย์ 18 ก.ค. 2561
การส่งเสริมการมีงานทำเพื่อมีรายได้ของผู้สูงอายุในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี อรรถพล อุสายพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง เชิงสาธารณะ 5 ต.ค. 2561
การพัฒนาทักษะสุนทรียะทางดนตรีเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 19 ต.ค. 2561
การพัฒนาทักษะสุนทรียะทางดนตรีเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล โรงเรียนจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) ต.จอมบึง อ.จอมบึง การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 19 ต.ค. 2561
การพัฒนาทักษะสุนทรียะทางดนตรีเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล โรงเรียนวัดหุบกระทิง ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 19 ต.ค. 2561
การพัฒนาทักษะสุนทรียะทางดนตรีเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลกรับใหญ่ ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 19 ต.ค. 2561
การพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทยตามกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยด้วยภาพอินโฟกราฟิกส์ อัญทิวา อุ่นไธสง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ จ.ราชบุรี เชิงสาธารณะ 2 ก.ค. 2561
ผลของการใช้ภาพและเสียงในการจำคำศัพท์ของนักศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : กรณีศึกษาคำนามที่อธิบายด้วยภาพได้จาก NGSL พิเชฐ สัตย์วินิจ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เชิงสาธารณะ 23 ก.ค. 2561
การวิจัยและพัฒนาความเหมาะสมของการแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมของผู้กระทำความผิดกรณีเมาแล้วขับในจังหวัดราชบุรี ยุพยงค์ วิงวร สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม เชิงสาธารณะ 9 พ.ย. 2561
การวิจัยและพัฒนาความเหมาะสมของการแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมของผู้กระทำความผิดกรณีเมาแล้วขับในจังหวัดราชบุรี ยุพยงค์ วิงวร สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม เชิงสาธารณะ 9 พ.ย. 2561
การพัฒนาตัวกลางเลเซอร์ในช่วงอินฟาเรดจากแก้วบอเรตโดยใช้เทคโนโลยีในประเทศ สมิต อินทร์ศิริพงษ์ บริษัท เซิร์นเทค จำกัด เชิงนโยบาย 21 ก.ย. 2561
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 โรงเรียนบ้านหนองขนาก อินธิรา เกื้อเสนาะ โรงเรียนบ้านหนองขนาก เชิงนโยบาย 22 มี.ค. 2561
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบประสมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาพื้นที่รูปเรขาคณิตสองมิติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง โรงเรียนวัดน้ำพุฯ เชิงสาธารณะ 20 พ.ย. 2561
การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์เป็นฐานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในรูปแบบแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต สมภัสสร บัวรอด โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 29 พ.ย. 2561
การพัฒนารูปแบบการให้บริการด้านการออกกำลังกายแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สารัช ดีงาม โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม เชิงนโยบาย 23 ธ.ค. 2561
การศึกษาแก้วแคลเชียมแกโลดิเนียมซิลิกาบอเรตที่เจือด้วย Tb3+ สำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุตัวกลางเลเซอร์ และซินทิลเลเตอร์ เอกพล แก้วนวม บริษัท เซิร์นเทค จำกัด เชิงพาณิชย์ 25 ต.ค. 2561
การสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนโดยการมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี วรลักษณ์ กรรณวัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก เชิงสาธารณะ 5 มิ.ย. 2562
การศึกษาอันตรกิริยาของรังสีแกมมาต่อวัสดุอัญมณี: การศึกษาเชิงทฤษฎี ฐนสพล ปรีชาญาณ บริษัท นิวเคลียร์ ซิสเต็ม จำกัด การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 15 ส.ค. 2561
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การผสมผสานแนวปฏิบัติ 11 ประการเพื่อรูปแบบการดำเนินชีวิตแห่งสุขภาพและอานุรวัฒน์ ธนวัฒน์ จารุภัทรศิริพงษ์ ห้องสมุด โรงพยาบาลราชบุรี เชิงสาธารณะ 28 ม.ค. 2562
ชุดควบคุมอุณหภูมิ ปริมาณแก๊สและเวลา ในการนึ่งก้อนเชื้อเห็ดแบบอัตโนมัติ โกเมศ กาบแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง เชิงสาธารณะ 22 เม.ย. 2562
การศึกษาการระเหยของน้ำผลไม้โดยเทคนิคคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิค ภัทรกฤต คัชมาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง เชิงพาณิชย์ 6 ส.ค. 2561
การพัฒนาวัสดุแผ่นบางที่ทำจากวัสดุประสานซีเมนต์เสริมเส้นใยธรรมชาติจากพืช อนุชา บุญเกิด บริษัท พี.เอส.ซี.(2510) จำกัด เชิงสาธารณะ 5 ต.ค. 2561
เครือข่ายการนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่กลอง ชัชวาล แอร่มหล้า สำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ จังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 13 ก.ย. 2561
การใช้นิทานอาเซียนเป็นสื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมของประชาคมอาเซียนเพื่อการรับรู้ความเป็นพลเมืองอาเซียนของนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี วนิดา ตรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง (พิพธกิตติโสภณ) เชิงนโยบาย 15 ส.ค. 2562
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์มะพร้าวแปรรูปในจังหวัดราชบุรีด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วรรณา โชคบรรดาลสุข สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 25 ก.ย. 2562
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของวิสาหกิจชุมชนการเกษตรในจังหวัดราชบุรี ด้วยการท่องเที่ยวแบบแบ่งปัน ทัศนีย์ นาคเสนีย์ ททท. สำนักงานราชบุรี เชิงนโยบาย 26 มิ.ย. 2562
การพัฒนารูปแบบการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดราชบุรี อัจฉรียา โชติกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางโทน เชิงสาธารณะ 16 ก.ย. 2562
การพัฒนาสารสกัดพริกจินดาในรูปแบบขี้ผึ้งแก้ปวดโดยใช้เทคนิคดีเฟส เฟื่องลดา ทบศรี บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด เชิงสาธารณะ 3 มิ.ย. 2562
รูปแบบการตลาดผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมกับเครือข่ายผู้ประกอบการไทยภายใต้แนวคิดไทยแลนด์ 4.0 พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก, กาญจนบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ , ระนอง , เพชรบุรี , และราชบุรี เชิงพาณิชย์ 30 ส.ค. 2562
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของวิสาหกิจชุมชนการเกษตรในจังหวัดราชบุรี ด้วยการท่องเที่ยวแบบแบ่งปัน ทัศนีย์ นาคเสนีย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนังานราชบุรี เชิงนโยบาย 26 มิ.ย. 2562
การผลิตผงสีแดงนาโนเฮมาไทต์ด้วยวิธีเตรียมสารละลายที่อุณหภูมิและความดันสูง (Hydrothermal ) สำหรับเคลือบเซรามิกส์ไร้ตะกั่ว อรนุช จินดาสกุลยนต์ บริษัท รัตนโกสินทร์ เซรามิกค์ 4 จำกัด เชิงพาณิชย์ 4 ก.ค. 2562
การพัฒนาวัสดุแผ่นบางที่ทำจากวัสดุประสานซีเมนต์เสริมเส้นใยธรรมชาติจากพืช อนุชา บุญเกิด บริษัท พี.เอส.เอส.ซี. (2510) เชิงสาธารณะ 5 ต.ค. 2562
การศึกษาการระเหยของน้ำผลไม้โดยเทคนิคคลื่นอุลต้าโซนิค ภัทรกฤต คัชมาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง เชิงพาณิชย์ 1 ต.ค. 2562
เครือข่ายการอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่กลอง ชัชวาล แอร่มหล้า เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ จังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 13 ก.ย. 2562
การมีส่วนร่วมของประชารัฐกับการพัฒนารูปแบบกิจกรรมศิลปหัตถกรรมบนฐานวัฒนธรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณค่าและศักยภาพผู้สูงอายุตำบลคลองตาคต อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี ปรียาพร ทองผุด ชมรมผู้สูงอายุคงคา บ้านไร่ วัดไทร สามัคคี เชิงนโยบาย 13 ก.ย. 2562
การตรวจสอบพันธุกรรมเพื่อการจำแนกกุ้งก้ามกรามที่เลี้ยงในฟาร์มของเกษตรกร อ.บางแพ จ.ราชบุรี นันทพร เกตุเลขา สำนักงานประมง จังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 27 เม.ย. 2563
การปรับพฤติกรรมของขั้นตอนวิธีการแบบรวมหมู่ด้วยการผสมผสานการเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาคกับขั้นตอนวิธีการเชิงพันธุกรรมเพื่อใช้ในการปรับค่าพารามิเตอร์ของโครงข่ายใยประสาทเทียมเชิงลึกสำหรับวัดคุณภาพของสัปปะรดสวนผึ้ง อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า สำนักงานเกษตร อำเภอจอมบึง เชิงสาธารณะ 30 ส.ค. 2562
การกำจัดความกระด้างในน้ำบาดาลด้วยวิธีการรวมตะกอนด้วยไฟฟ้า สันติ รักษาวงศ์ บริษัทไอเอสโอ จีเนียส จำกัด การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 5 ต.ค. 2562
การจัดการน้ำในแปลงปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุรี แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร สันติ รักษาวงศ์ เกษตรอำเภอบ้านคา เชิงสาธารณะ 15 เม.ย. 2563
การใช้กากถั่วเขียวจากโรงงานวุ้นเส้น ในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถนะการผลิตค่าการย่อยได้ คุณภาพซาก และลักษณะจุลกายวิภาคของลำไส้ พุทธพร พุ่มโรจน์ สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เชิงพาณิชย์ 7 ก.ย. 2562
การพัฒนาแก้วและเซรามิกที่ปล่งแสงลูมิเนสเซนส์ความเข้มสูงเพื่อประยุกต์ใช้งานด้านการวัดรังสีเอกซ์และรังสีนิวเคลียร์ ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย บริษัท เวชั่นเทคโนโลยี จำกัด เชิงสาธารณะ 11 ก.ย. 2562
การศึกษาปรียบเทียบลักษณะเอกลักษณ์ของพริกกะเหรี่ยงในแปลงทดลองและพื้นที่ปลูกจริงของจังหวัดราชบุรี รพีพรรณ กองตูม นิจจังฟูดส์(Nichjanfoods) ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 30 ส.ค. 2562
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยใช้สื่อวีดีทัศน์ประกอบการสอน กรกนก ตั้งจิตมั่น โรงเรียนท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เชิงสาธารณะ 24 พ.ย. 2562
การพัฒนาวัสดุฟอสเฟอร์ชนิดใหม่ในระบบ Gd2MoB2O9: Dy3+สำหรับประยุกต์ใช้ในการสร้างภาพถ่ายด้วยรังสีทางการแพทย์ สมิต อินทร์ศิริพงษ์ บริษัทนิวเคลียร์ ซิสเต็มจำกัด เชิงพาณิชย์ 16 ต.ค. 2562
โครงการยืดอายุสับปะรดด้วย ถุงพลาสติกชีวภาพ ณิชากร ปทุมรังสรรค์ เกษตรอำเภอบ้านคา เชิงสาธารณะ 15 เม.ย. 2563
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงของประชาชน ชลธิรา กาวไธสง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแร้ง เชิงสาธารณะ 19 ก.ย. 2562
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนผึ้ง การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 15 ต.ค. 2562
การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายด้วยศิลปมวยไทยเชิงมวยเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุ สำราญ สุขแสวง อสม. เชิงสาธารณะ 21 พ.ย. 2562