ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การพัฒนารูปแบบการทำอิฐผสมแกลบ สำหรับสร้างบ้านราคาประหยัดในชุมชน ชาวกะเหรี่ยงชายแดนไทยและเมียนมาร์ วีระยุทธ สุริคำ ที่ทำการปกครองอำเภอ สวนผึ้ง เชิงสาธารณะ 19 ต.ค. 2561
การศึกษาและพัฒนาดินเหนียววัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตโอ่งในจังหวัดราชบุรี เอกพล แก้วนวม โรงโอ่งเรืองศิลป์ 3 เชิงสาธารณะ 30 พ.ย. 542
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารกาบา และปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมในข้าวกล้องพันธุ์พื้นเมืองกะเหรี่ยงโพล่ง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ณิชากร ปทุมรังสรรค์ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เชิงสาธารณะ 30 ม.ค. 2559
การศึกษาอันตรกิริยาของโฟตอนต่ออัลลอยเพื่อประยุกต์ใช้ในการเป็นวัสดุป้องกันรังสี ฐนสพล ปรีชาญาณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี เชิงนโยบาย 28 ม.ค. 2559
การสำรวจข้อมูลชั้นดินบริเวณมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่องานออกแบบ ฐานรากตื้น ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนาภัณฑ์ก่อสร้าง เชิงสาธารณะ 26 พ.ค. 2559
การสร้างเครือข่ายการจัดการตลาดนัดผลิตผลทางการเกษตรปลอดสารพิษ ให้กับชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึง อำเภอบ้านคา และอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี อาคม เจริญสุข ชุติรัตน์ เจริญสุข อัจฉรียา โชติกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอ จอมบึง เชิงนโยบาย 23 มิ.ย. 2559
รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ เสรี เพิ่มชาติ นงลักษณ์ เพิ่มชาติ องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าเคย อ.สวนผึ้ง เชิงนโยบาย 19 เม.ย. 2559
การเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ในการเรียนโดยใช้หลักการบริหาร โดยวัตถุประสงค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อภิลักษณ์ ธรรมวิมุตติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี เชิงนโยบาย 23 พ.ค. 2559
ระดับความสามารถด้านการพูดในที่ชุมชนของผู้นำและผู้บริหารท้องถิ่น จีรพรรณ นิลทองคำ องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนตะโก เชิงสาธารณะ 12 ม.ค. 2559
บทบาทของผู้สูงอายุในการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา:กรณีศึกษาตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เนตรตะวัน โสมนาม วัดถ้ำสิงโตทอง เชิงนโยบาย 4 ม.ค. 2559
ภาพวาดพฤกษศาสตร์: เครื่องมือการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกและแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ทรัพยากร พันธุกรรมพืชวงศ์กล้วย (MUSACEAE) ในประเทศไทย ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ เชิงสาธารณะ 3 มี.ค. 2559
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาจีน ประไพร จันทะบัณฑิต โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) เชิงสาธารณะ 22 มี.ค. 2559
พจนานุกรมของขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์) ในฐานะเอกสารประวัติศาสตร์กฎหมายไทย เชาวลิต สมพงษ์เจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เชิงสาธารณะ 11 เม.ย. 2559
การฟื้นฟูและเผยแพร่ภูมิปัญญาห้าไหไทยทรงดำในภูมิภาคตะวันตก ปุณย์จรีย์ สรสีสม โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง และโรงเรียนบ้านวังปลา เชิงสาธารณะ 30 มี.ค. 2559
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการสอนศิลปศึกษาบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูศิลปศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดราชบุรี ปรียาพร ทองผุด โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย และโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) เชิงสาธารณะ 30 ม.ค. 2559
การเขียนตอบข้อสอบที่เป็นปัญหาอุทาหรณ์ (ปัญหาตุ๊กตา) วิชากฎหมาย สาขาวิชานิติศาสตร์ ให้มีผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงขึ้น ชดาทิพ ชูจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี เชิงสาธารณะ 18 เม.ย. 2559
การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รักตวรรณ ศิริถาพร องค์การบริหาร ส่วนตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง เชิงสาธารณะ 17 มิ.ย. 2559
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงใน การดำเนินชีวิตของนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเทศบาล ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี สุจิตตรา จันทร์ลอย โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) เชิงสาธารณะ 16 ธ.ค. 2558
การศึกษาผลการใช้รูปแบบนวัตกรรมเครือข่ายการวิจัยในชั้นเรียนของหมู่บ้าน จอมบึง (MCAR Network Model) ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม ถาวร เส้งเอียด โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (เลี่ยมชนปรียาประชาสรรค์) เชิงนโยบาย 5 เม.ย. 2559
การเปรียบเทียบความเข้าใจและความสนใจ ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์กับ การสอนแบบปกติ อินธิรา เกื้อเสนาะ โรงเรียนธรรมศาสตร์จุฬา 2 เชิงนโยบาย 21 มี.ค. 2559
การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาเวชกรรมไทย ของนักศึกษาสหวิทยาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อัญทิวา อุ่นไธสง โรงพยาบาลราชบุรี เชิงสาธารณะ 18 ก.พ. 2559
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำจัดมูลฝอยของชุมชนอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักฮอร์โมนชีวภาพจาก น้ำชะมูลฝอยทั่วไปของครัวเรือน เขตพื้นที่หมู่ 4 บ้านหนองบัว ตำบล จอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สานนท์ เลาหบุตร องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง เชิงสาธารณะ 23 พ.ค. 2559
การพัฒนาตำรับโลชันเพื่อผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดแก่นมะหาดในรูปแบบ เอโทโซม กันตา นิ่มทัศนศิริ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เชิงสาธารณะ 1 ก.ค. 2559
การพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถ ในการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วนิดา สาระติ โรงเรียนบ้านรางม่วง เชิงสาธารณะ 14 มี.ค. 2559
ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชฎาพร โพคัยสวรรค์ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 22 เม.ย. 2558
ผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการอ่านออกเสียงพยัญชนะควบกล้ำท้ายคำภาษาอังกฤษต่อความสามารถในการฟังเสียงและออกเสียงพยัญชนะควบกล้ำท้ายคำภาษาอังกฤษ ชฎาพร โพคัยสวรรค์ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 22 เม.ย. 2558
รูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารในบทบาทของผู้ส่งสารและผู้รับสารของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุราชบุรี วนิดา ตรีสวัสดิ์ องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 20 ส.ค. 2557
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนบ้านหนองน้ำใส วรลักษณ์ ทองประยูร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง เชิงนโยบาย 4 พ.ย. 2557
การศึกษาประเพณีสงกรานต์ของชาวไทยพลัดถิ่นจังหวัดราชบุรีเพื่อยกระดับสู่การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ สัจจา ไกรศรรัตน์ เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย เชิงนโยบาย 2 พ.ย. 2557
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีครัวเรือน (กรณีศึกษาหมู่บ้านทุ่งน้อย ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี) ยุพา สะรุโณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 24 ต.ค. 2557
ปัจจัยแห่งความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านหนองขนาก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี วรรณา โชคบรรดาลสุข กุลยา อนุโลก วรลักษณ์ ทองประยูร สถาบันการเงินหมู่บ้านหนองขนาก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชยุรี เชิงนโยบาย 25 พ.ย. 2557
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการจัดการด้านการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยทรงดำบ้าน หัวเขาจีน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 20 เม.ย. 2558
ความหลากหลายทางชีวภาพของผักพื้นบ้านวัฒนธรรมชาติพันธุ์และการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี ทัศนีย์ นาคเสนีย์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 21 ก.ค. 2558
การศึกษาเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมมอญจังหวัดราชบุรี สัจจา ไกรศรรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 21 ก.ค. 2558
ความหลากหลายทางชีวภาพของผักพื้นบ้านและการนำมาใช้ในการประกอบอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดราชบุรี สัจจา ไกรศรรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 21 ก.ค. 2558
ประสิทธิผลของโปรแกรมคลายเครียดด้วยการออกกำลังกายโดยการรำเซิ้งในกลุ่มวัยทอง รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ โรงเรียนวันทามารีอา เชิงสาธารณะ 16 พ.ค. 2558
การพัฒนาหลักสูตรพิเศษครูมวยไทยระดับสูงสำหรับยอดนักมวยไทย รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ โรงเรียนวันทามารีอา เชิงสาธารณะ 16 พ.ค. 2558
การใช้มวยไทยแอโรบิกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเยาวชนในเขตชุมชนเทศบาลจอมบึง จังหวัดราชบุรี สำราญ สุขแสวง กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 15 พ.ค. 2558
การศึกษาความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาคณิตศาสตร์ ภูมินทร์ สุมาลัย โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ เชิงสาธารณะ 9 ก.พ. 2558
การจัดกลุ่มหมู่บ้านโดยใช้ข้อมูลสถิติเชิงสังคมและเศรษฐกิจ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รัตติกาล ทาโบราณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมบึง เชิงนโยบาย 7 ต.ค. 2557
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้านการศึกษาสำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต ดาราวรรณ ญาณะนันท์ โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) เชิงนโยบาย 20 ส.ค. 2557
การส่งเสริมการท่องศัพท์เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพสำหรับนักศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ อภินพ จิตใจงาม โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ เชิงนโยบาย 30 ส.ค. 2557
พัฒนาระบบจัดการแอพพลิเคชั่นแบบฝึกทักษะบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สำหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต : เพื่อส่งเสริมศักยภาพของครูในท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม วิลัยพร ไชยสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เชิงสาธารณะ 2 ก.พ. 2558
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องวงจร BLC โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ : กรณีศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สุริยาวุธ เสาวคนธ์ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เชิงสาธารณะ 4 ก.ย. 2557
ฤทธิ์ด้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก 5 สายพันธุ์ในจังหวัดราชบุรี ณิชากร ปทุมรังสรรค์ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เชิงสาธารณะ 20 ต.ค. 2557
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวใน 8 ชาติพันธุ์ ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยไผ่ เชิงสาธารณะ 12 ม.ค. 2558
การพัฒนากระบวนการผลิตสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง วรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร องค์การบริหารส่วนตำบล สวนผึ้ง เชิงสาธารณะ 15 ต.ค. 2557
การพัฒนาโปรแกรมพจนานุกรม 2 ภาษาเพื่อการท่องเที่ยวในเขตอำเภอสวนผึ้ง โดยผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เมตตา คงคากูล ที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 6 ม.ค. 2558
การบูรณาการด้านการประเมินโครงสร้างพื้นฐานท้องถิ่นและระบบสารสนเทศทางวิศวกรรมสำหรับการวางแผนและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี วีรพล นามบุญเรือง สำนักการช่างเทศบาลนครปฐม เชิงนโยบาย 11 มิ.ย. 2558
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการสนทนาภาษากะเหรี่ยงสำหรับแท็บเล็ต พีซีสำหรับบุคคลทั่วไปในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี อ.สถาพร จะนุ โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง เชิงสาธารณะ 30 ส.ค. 2557
ผลของการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเพื่อป้องกัน โรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ชลธิรา กาวไธสง กองสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อมและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฆ้อง เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธารา จังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 21 พ.ย. 2559
การติดตามผลการนำหนังสือเด็กประเภท Pop up และภาพเคลื่อนไหวไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูในจังหวัดราชบุรี จรินทร์ งามแม้น โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 7 พ.ค. 2559
การบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ Jipp เพื่อส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโคกทอง จังหวัดราชบุรี พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 4 ก.ค. 2559
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง “โรคไข้เลือดออก” สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี กำธร ไพจิตร์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เชิงนโยบาย 19 พ.ย. 2558
หลักเกณฑ์การพิจารณาโทษปรับ : ศึกษากรณีกฎหมายตราสามดวง เชาวลิต สมพงษ์เจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เชิงสาธารณะ 30 มิ.ย. 2559
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เกรียงวุธ นีละคุปต์ โรงเรียนวัดโคกทอง เชิงนโยบาย 21 ส.ค. 2559
แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ตรงกับ พฤติกรรมผู้บริโภค อัจฉรียา โชติกลาง ผู้ประกอบการเครื่องเงินองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 23 ส.ค. 2559
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม เพื่อเตรียมความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัยเชื้อสายกะเหรี่ยง วิจิตรา เงินบาท องค์การบริหารส่วนตำบลสวนผึ้ง เชิงนโยบาย 1 ธ.ค. 2559
การพัฒนาแก้วระบบออกซีฟลูออไรด์ที่เติมไอออนของ Eu3+, Dy3+ และ Sm3+ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเปล่งแสงของแก้วในช่วงตามองเห็นสำหรับประยุกต์ใช้เป็นตัวเปล่งแสงของแข็ง สมิต อินทร์ศิริพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 8 ก.ค. 2559
รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ต่อโรคความดันโลหิตสูง ในชุมชนบ้านนาขุนแสน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ณิภารัตน์ บุญกุล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวนผึ้ง และสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี เชิงสาธารณะ 30 พ.ย. 2559
การพัฒนาชุดฝึกอบรมการเขียนหนังสือการคณะสงฆ์สำหรับพระสังฆาธิการ สมคิด ดวงจักร์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดถ้ำสิงโตทอง เชิงสาธารณะ 16 ก.ค. 2559
การศึกษาความหลากหลายของเส้นทางธรรมชาติของพืชสมุนไพร ในอุทยานธรรมชาติวิทยาศาสตร์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี กันตา นิ่มทัศนศิริ สำนักงานโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เชิงสาธารณะ 12 ต.ค. 2559
บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เนตรตะวัน โสมนาม วัดถ้ำสิงโตทอง ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เชิงนโยบาย 23 ธ.ค. 2559
การพัฒนากระบวนการพัฒนาความสามารถในการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของครูไม่ตรงวุฒิ สุรางค์ มันยานนท์ โรงเรียนบ้านหนองแร้ง เชิงนโยบาย 30 ธ.ค. 2558
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตร สับปะรดสวนผึ้ง-บ้านคา จังหวัดราชบุรี สุจิตตรา จันทร์ลอย องค์การบริหารส่วนตำบลสวนผึ้ง เชิงสาธารณะ 30 ธ.ค. 2559
บทบาทที่เหมาะสมของพระสงฆ์ด้านการพัฒนาเยาวชน ในปัจจุบัน จีรพรรณ นิลทองคำ วัดถ้ำสิงโตทอง ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เชิงนโยบาย 11 ม.ค. 2560
การจำลองสารมีฤทธิ์ต้านการอับเสบจากสมุนไพร ด้วยโปรแกรม Arguslab อัญทิวา อุ่นไธสง โรงเรียนวัดผาสุการาม จังหวัดนครปฐม เชิงพาณิชย์ 5 ธ.ค. 2559
การพัฒนาวัสดุฟอสฟอร์ชนิดใหม่ในระบบ Li6La(BO3):3 Eu3+ สำหรับประยุกต์ใช้ในการสร้างภาพถ่ายด้วยนิวตรอน เอกพล แก้วนวม บริษัท นิวเคลียร์ ซิสเต็ม จำกัด เชิงพาณิชย์ 11 ม.ค. 2560
ความสัมพันธ์ของความเชื่อมั่นในความสามารถแห่งตนต่อพฤติกรรมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เชิงนโยบาย 14 ก.พ. 2560
การศึกษาเพื่อพัฒนาด่านเศรษฐกิจชายแดนช่องทางตะโกบนภาคตะวันตกของประเทศไทยเชื่อมโยงกับประเทศเมียนมาร์สำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วีรพล นามบุญเรือง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ เชิงสาธารณะ 21 ก.ค. 2559
การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของคุณสมบัติล็อกดินเถ้าเตาเผาเซรามิกแคลเซียมซิลิเกตนำความร้อนต่ำสำหรับใช้เป็นวัสดุอาคารท้องถิ่น ประยูร ยงค์อำนวย โรงเรียนบ้านหนองขนาก เชิงพาณิชย์ 15 ก.ค. 2559
กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจที่พักในจังหวัดราชบุรี ยุพา สะรุโณ เดือนล้อมรีสอร์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 15 ธ.ค. 2559
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการใช้บริการของค่ายมวยไทยต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มาเรียนมวยไทยในค่ายมวยไทย ชาญชัย ยมดิษฐ์ ค่ายมวย Master Today Gym เชิงนโยบาย 22 ก.พ. 2560
ส่วนประสมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้ชมมวยไทย ต่อส่วนประสมทางการตลาดของสนามมวยราชดำเนิน สำราญ สุขแสวง ค่ายมวย Master Today Gym เชิงสาธารณะ 22 ก.พ. 2560
การเตรียมเอโทโซมของสารสกัดเปลือกผลมังคุดเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เวชสำอาง เฟื่องลดา ทบศรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เชิงสาธารณะ 25 ต.ค. 2559
การประเมินความต้องการจำเป็นด้านสมรรถนะในการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สมภัสสร บัวรอด โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง เชิงนโยบาย 8 ก.พ. 2560
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรู้เท่าทันสื่อในโลกออนไลน์ของเยาวชน โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สุธิดา ปรีชานนท์ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ เชิงสาธารณะ 1 ก.พ. 2560
ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงวันดูดเลือดในฟาร์มโคเนื้อ อำเภอจอมบึง จังหัวดราชบุรี นันทิยา แซ่เตียว สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน เชิงสาธารณะ 31 ธ.ค. 2559
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวไร่พันธ์ุพื้นเมืองในภาคตะวันตกของประเทศไทย ปริญญ์ พันธ์งาม เกษตรอำเภอวัดเพลง เชิงสาธารณะ 25 ต.ค. 2559
ผลของการประยุกต์ใช้แนวคิดการสอนน้อยแต่เรียนรู้มากต่อการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้ากระแส : กรณีศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สุริยาวุธ เสาวคนธ์ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เชิงสาธารณะ 27 ต.ค. 2559
เลิร์นนิงออปเจ็กต์ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 วิจารณ์ สงกรานต์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เชิงนโยบาย 16 ส.ค. 2559
การศึกษาภูมิปัญญท้องถิ่นและคุณค่าสารอาหารในตำรับน้ำพริกแกงของชายไทยกะเหรี่ยงในจังหวัดราชบุรี ชนกภัทร ผดุงอรรถ กลุ่มพริกแกง หมู่ 6 บ้านชุกหว้า อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เชิงสาธารณะ 26 ก.ย. 2558
ศึกษาสมบัติทางลูมิเนสเซนส์และซินทิเลชั่นของผลึกเดี่ยว (GdY)3 (Ga3Al2)O12 เจือด้วย Pr3+ ที่ปลูกด้วยเทคนิคโชคราสกี้ ณิชากร ปทุมรังสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เชิงสาธารณะ 8 ก.ย. 2559
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิธัญญา แซ่ล้อ สาธารณสุขอำเภอจอมบึง เชิงสาธารณะ 4 มิ.ย. 2560
การพัฒนาบทเรียน E-Learning รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น1 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประไพร จันทะบัณฑิต โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) เชิงสาธารณะ 16 พ.ค. 2560
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ทาม การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 18 พ.ค. 2560
การถอดบทเรียนกระบวนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี วิชาเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2535-2555 ประภาช วิวรรธมงคล โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี เชิงนโยบาย 31 ก.ค. 2559
การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันตก ชวน ภารังกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต2 เชิงนโยบาย 31 ก.ค. 2558
ศาลเจ้าจีนในเขตเทศบาลอำเภอโพธาราม : บทบาทความเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นุกูล ธรรมจง ศูนย์ดนตรีจีนแต้จิ๋วโพธารามแห่งมูลนิธิเม่งจินเซี่ยงตั๊วโพธาราม จ.ราชบุรี เชิงนโยบาย 30 พ.ย. 2558
ผลของหินยางมะตอยที่ใช้เป็นตัวเติมแต่งในยางธรรมชาติ เพื่อปรับปรุงสมบัติทางกลของกระเบื้องยางปูพื้น ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย หมู่บ้านห้วยท่าช้าง หมู่4 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 5 ส.ค. 2559
ปัจจัยของการยอมรับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประชาชนบ้านทุ่งกระถิน จังหวัดราชบุรี วินัย ชุ่มชื่น องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก เชิงนโยบาย 3 ต.ค. 2560
การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนเชิงสร้างสรรค์ผ่านศาสนวัตถุวัดถ้ำสิงโตทอง นุกูล ธรรมจง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้ง จังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 19 ก.พ. 2561
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศชายรักชายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิธัญญา แซ่ล้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจอก เชิงสาธารณะ 15 พ.ค. 2561
การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านห้วยน้ำขาว ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี วรลักษณ์ กรรณวัตน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านคา เชิงนโยบาย 1 ก.ย. 2560
การประเมินหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา คระครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภุมรินทร์ ชวนชม โรงเรียนวัดเจติยาราม เชิงนโยบาย 4 ธ.ค. 2560
การพัฒนารูปแบบการใช้คลาวน์คอมพิวติ้งในกระบวนการเรียนรู้เพื่อ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สุจิตตรา จันทร์ลอย โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 23 พ.ค. 2561
การพัฒนารูปแบบความรับผิดชอบของครูคณิตศาสตร์กรณีห้องเรียนกลับด้าน นพดล ทุมเชื้อ โรงเรียนเทศลาบ 3 (เทศบาลสงเคราะห์) เชิงสาธารณะ 30 เม.ย. 2561
การพัฒนาวัสดุฟอสเฟอร์ชนิดใหม่ในระบบ Gd2MoB2O9:Dy3+ สำหรับประยุกต์ใช้ในการสร้างภาพถ่ายด้วยรังสีทางการแพทย์ สมิต อินทร์ศิริพงษ์ จักรพงษ์ แก้วขาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 15 ส.ค. 2560
การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมสื่อการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนเขตพื้นที่ชายแดน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี : แบบมีส่วนร่วมของครูในท้องถิ่น วิลัยพร ไชยสิทธิ์ ดาราวรรณ ญาณะนันท์ สุจิตตรา จันทร์ลอย สุธิดา ปรีชานนท์ อ.สถาพร จะนุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เชิงสาธารณะ 4 ก.ย. 2560
พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยงในหมู่บ้านห้วยน้ำหนัก และ หมู่บ้านหนองตาตั้ง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี กรกนก ตั้งจิตมั่น โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เชิงสาธารณะ 19 ก.ย. 2560
การแยกและคัดเลือกเชื้อไธโอบาซิลลัส (Thiobacillus spp.) ที่สามารถลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในถังหมักก๊าซชีวภาพ ศุภลักษณ์ สุดขาว บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด เชิงพาณิชย์ 20 ก.ย. 2560
การศึกษาพัฒนาแก้ว LiLaB:Pr3+ สำหรับใช้เป็นวัสดุตัวกลางเลเซอร์ที่ปรับความยาวคลื่นได้ เอกพล แก้วนวม บริษัท นิวเคลียร์ ซิสเต็ม จำกัด เชิงพาณิชย์ 27 ต.ค. 2560
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาบนแท็บเล็ตโดยเน้นกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน บุรินทร์ นรินทร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 18 ธ.ค. 2560
การศึกษาอันตรกิริยาของรังสีเอ็กซ์ต่อวัสดุทันตกรรม : การคำนวณเชิงทฤษฎี ฐนสพล ปรีชาญาณ บริษัท เซิร์นเทค จำกัด เชิงพาณิชย์ 30 ต.ค. 2560
กระบวนการการสื่อสารทางการตลาดของย่านตลาดเก่าใน มิติของการอนุรักษ์เอกลักษณ์ชุมชน และพัฒนาสู่การท่องเที่ยว สัจจา ไกรศรรัตน์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 17 ส.ค. 2560
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในตลาดนัด จังหวัดราชบุรี อัจฉรียา โชติกลาง เทศบาลตำบลจอมบึง เชิงนโยบาย 12 ก.ย. 2560
ทักษะทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีที่ส่งผลต่อคุณภาพงานบัญชี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดราชบุรี ยุพา สะรุโณ กลุ่มสตรีสหกรณ์ตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 31 ต.ค. 2560
บทบาทของวัดในจังหวัดราชบุรีในฐานะสื่อชุมชนเพื่อการแบ่งผันภูมิปัญญาท้องถิ่น วนิดา ตรีสวัสดิ์ วัดดอนคลัง เชิงนโยบาย 23 ธ.ค. 2560
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วรลักษณ์ ทองประยูร กศน.อำเภอจอมบึง เชิงนโยบาย 28 มิ.ย. 2561
การศึกษาความหลากหลายและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้สมุนไพรเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทย กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี อัชฌา สมนึก กองพันทหารช่างที่ 52 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ เชิงสาธารณะ 18 ส.ค. 2560
ความพึงพอใจและสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการห้องส้วมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นัฏกร สุขเสริม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 9 พ.ค. 2561
การวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรม สังคม และเศรษฐศาสตร์ ของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมความเร็วต่ำและแสงอาทิตย์เพื่อการผลิตไฟฟ้าในชนบทพื้นที่ทางการเกษตรภาคตะวันตกของประเทศไทย วีรพล นามบุญเรือง นพดล อ่ำดี สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์ โรงเรียนบ้านหนองขนาก เชิงสาธารณะ 6 ส.ค. 2560
การศึกษาคุณสมบัติ-การประเมินวัฏจักรชีวิตของชิ้นส่วนโครงสร้างประกอบเชิงนิเวศน์เส้นใยสับปะรดและอ้อยของอุตสาหกรรมการเกษตรท้องถิ่นสำหรับบ้านอนุรักษ์พลังงานต้นทุนต่ำ วีรพล นามบุญเรือง ประยูร ยงค์อำนวย โรงเรียนบ้านหนองขนาก เชิงสาธารณะ 6 ส.ค. 2560
การศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพ การผลิต และเศรษฐศาสตร์ของระบบอุตสาหกรรมเซรามิกส์วิสาหกิจขนาดกลางของท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี วีรพล นามบุญเรือง นพดล อ่ำดี โรงโอ่งเรืองศิลป์ 4 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 18 ส.ค. 2560
การพัฒนาอัตราส่วนของสารละลายต่อเถ้าลอยและอุณหภูมิที่มีผลต่อการรับแรงอัดของซีเมนต์มอร์ตาร์ อนุชา บุญเกิด บริษัท เอส เค ที ดิเวอลอปเม้นท์ จำกัด เชิงสาธารณะ 30 ส.ค. 2560
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality เรื่องหน่วยความจำและหน่วยสำรองข้อมูล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จิรากร เฉลิมดิษฐ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เชิงนโยบาย 28 ก.ย. 2560
การศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกปฏิบัติ เรื่องพื้นฐานการวัดทางไฟฟ้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สุริยาวุธ เสาวคนธ์ โรงเรียนช่องพรานวิทยา อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 9 พ.ย. 2560
การวิจัยและพัฒนาอัลกอริทึมการรู้จำชนิดราคาของธรบัตรไทยสำหรับผู้พิการทางสายตาหรือตาบอด นฤมล ชูเมือง สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เชิงสาธารณะ 24 พ.ย. 2560
การพัฒนาระบบการปริทัศน์ตามแนวคิดการเชื่อมโยงนิยมเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 บนโมบายเลิร์นนิ่ง นาวิน คงรักษา โรงเรียนวัดบางกระ เชิงสาธารณะ 15 มิ.ย. 2561
เซนเซอร์นับจำนวนผลมะนาวแป้นอย่างง่ายโดยการใช้เครื่องชั่งมวล ภัทรกฤต คัชมาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง เชิงสาธารณะ 28 มิ.ย. 2561
การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเนื้อเยื่อแบบจมชั่วคราวโดยใช้ปั๊มสูบจ่ายแบบรีดท่อยางเพื่อลำเลียงสารอาหารเหลว สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง เชิงพาณิชย์ 26 มิ.ย. 2561
การบูรณาการศึกษาโครงข่ายโลจิสติกส์-เศรษฐศาสตร์-การปล่อยก๊าซเรือนกระจก-การพัฒนาผลิตภัณฑ์วิศวกรรมและผลกระทบด้านวิถึสังคมชุมชนของปัจจัยขยะองค์กรท้องถิ่นพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีเชื่อมโยง ประยูร ยงค์อำนวย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 ตำบลรางบัว เชิงสาธารณะ 6 ส.ค. 2561
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตก สมคิด ดวงจักร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองราชบุรี เชิงนโยบาย 20 มิ.ย. 2561
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวันตกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทย ทัศนีย์ นาคเสนีย์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 4 ก.ย. 2561
ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงวันดูดเลือดและความชุกขงเชื้อที่นำโดยแมลงวันดูดเลือดในฟาร์มโคนมภาคกลางของประเทศไทย นันทิยา แซ่เตียว สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน เชิงสาธารณะ 9 ธ.ค. 2560
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวไทยเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ กันตา นิ่มทัศนศิริ เจนคณิต สุขสัมฤทธิ์ ณัฐวดี สว่างงาม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก เชิงสาธารณะ 27 ส.ค. 2561
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวไทยเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ กันตา นิ่มทัศนศิริ เจนคณิต สุขสัมฤทธิ์ ณัฐวดี สว่างงาม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เชิงพาณิชย์ 29 ส.ค. 2561
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวไทยเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ กันตา นิ่มทัศนศิริ เจนคณิต สุขสัมฤทธิ์ ณัฐวดี สว่างงาม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เชิงสาธารณะ 29 ส.ค. 2561
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวไทยเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ กันตา นิ่มทัศนศิริ เจนคณิต สุขสัมฤทธิ์ ณัฐวดี สว่างงาม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี เชิงสาธารณะ 29 ส.ค. 2561
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวไทยเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ กันตา นิ่มทัศนศิริ เจนคณิต สุขสัมฤทธิ์ ณัฐวดี สว่างงาม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง เชิงสาธารณะ 30 ส.ค. 2561
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวไทยเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ กันตา นิ่มทัศนศิริ เจนคณิต สุขสัมฤทธิ์ ณัฐวดี สว่างงาม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 31 ส.ค. 2561
การศึกษากากตะกอนยางพาราสำหรับเป็นตัวเติมเพื่อต้านทานเสียงและความร้อนของบล็อกยางซีเมนต์เชิงประกอบร่วมกับระเบียบวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์ วีรพล นามบุญเรือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 ตำบลรางบัว เชิงสาธารณะ 6 ส.ค. 2561
การศึกษารูปแบบและแนวทางการใช้จักรยานเสือภูเขาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผจญภัย ในจังหวัดราชบุรี สัจจา ไกรศรรัตน์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 4 ก.ย. 2561
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์บนสมาร์ทโฟน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เชิงสาธารณะ 30 ก.ค. 2561
การพัฒนาศูนย์รวมแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในเขตจังหวัดราชบุรี เมตตา คงคากูล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เชิงสาธารณะ 20 ก.ย. 2561
การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านสื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มสตรีเด็กและเยาวชนปั้นดินไทยประดิษฐ์ จังหวัดราชบุรี วรรณา โชคบรรดาลสุข สุดารัตน์ เทียนน้อย กลุ่มสตรีเด็กและเยาวชนปั้นดินไทยประดิษฐ์ เชิงนโยบาย 18 ก.ค. 2561
การใช้ประโยชน์จากเถ้าลอยในจังหวัดราชบุรีเป็นสารเติมแต่งในยางธรรมชาติ เพื่อปรับปรุงสมบัติทางกลของกระเบื้องยางปูพื้น ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย บริษัท เจริญทัศน์ จำกัด เชิงพาณิชย์ 18 ก.ค. 2561
การส่งเสริมการมีงานทำเพื่อมีรายได้ของผู้สูงอายุในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี อรรถพล อุสายพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง เชิงสาธารณะ 5 ต.ค. 2561
การพัฒนาทักษะสุนทรียะทางดนตรีเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 19 ต.ค. 2561
การพัฒนาทักษะสุนทรียะทางดนตรีเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล โรงเรียนจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) ต.จอมบึง อ.จอมบึง การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 19 ต.ค. 2561
การพัฒนาทักษะสุนทรียะทางดนตรีเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล โรงเรียนวัดหุบกระทิง ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 19 ต.ค. 2561
การพัฒนาทักษะสุนทรียะทางดนตรีเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลกรับใหญ่ ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 19 ต.ค. 2561
การพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทยตามกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยด้วยภาพอินโฟกราฟิกส์ อัญทิวา อุ่นไธสง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ จ.ราชบุรี เชิงสาธารณะ 2 ก.ค. 2561
ผลของการใช้ภาพและเสียงในการจำคำศัพท์ของนักศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : กรณีศึกษาคำนามที่อธิบายด้วยภาพได้จาก NGSL พิเชฐ สัตย์วินิจ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เชิงสาธารณะ 23 ก.ค. 2561
การวิจัยและพัฒนาความเหมาะสมของการแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมของผู้กระทำความผิดกรณีเมาแล้วขับในจังหวัดราชบุรี ยุพยงค์ วิงวร สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม เชิงสาธารณะ 9 พ.ย. 2561
การวิจัยและพัฒนาความเหมาะสมของการแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมของผู้กระทำความผิดกรณีเมาแล้วขับในจังหวัดราชบุรี ยุพยงค์ วิงวร สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม เชิงสาธารณะ 9 พ.ย. 2561
การพัฒนาตัวกลางเลเซอร์ในช่วงอินฟาเรดจากแก้วบอเรตโดยใช้เทคโนโลยีในประเทศ สมิต อินทร์ศิริพงษ์ บริษัท เซิร์นเทค จำกัด เชิงนโยบาย 21 ก.ย. 2561
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 โรงเรียนบ้านหนองขนาก อินธิรา เกื้อเสนาะ โรงเรียนบ้านหนองขนาก เชิงนโยบาย 22 มี.ค. 2561
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบประสมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาพื้นที่รูปเรขาคณิตสองมิติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง โรงเรียนวัดน้ำพุฯ เชิงสาธารณะ 20 พ.ย. 2561
การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์เป็นฐานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในรูปแบบแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต สมภัสสร บัวรอด โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 29 พ.ย. 2561
การพัฒนารูปแบบการให้บริการด้านการออกกำลังกายแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สารัช ดีงาม โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม เชิงนโยบาย 23 ธ.ค. 2561
การศึกษาแก้วแคลเชียมแกโลดิเนียมซิลิกาบอเรตที่เจือด้วย Tb3+ สำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุตัวกลางเลเซอร์ และซินทิลเลเตอร์ เอกพล แก้วนวม บริษัท เซิร์นเทค จำกัด เชิงพาณิชย์ 25 ต.ค. 2561
การสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนโดยการมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี วรลักษณ์ กรรณวัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก เชิงสาธารณะ 5 มิ.ย. 2562
การศึกษาอันตรกิริยาของรังสีแกมมาต่อวัสดุอัญมณี: การศึกษาเชิงทฤษฎี ฐนสพล ปรีชาญาณ บริษัท นิวเคลียร์ ซิสเต็ม จำกัด การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 15 ส.ค. 2561
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การผสมผสานแนวปฏิบัติ 11 ประการเพื่อรูปแบบการดำเนินชีวิตแห่งสุขภาพและอานุรวัฒน์ ธนวัฒน์ จารุภัทรศิริพงษ์ ห้องสมุด โรงพยาบาลราชบุรี เชิงสาธารณะ 28 ม.ค. 2562
ชุดควบคุมอุณหภูมิ ปริมาณแก๊สและเวลา ในการนึ่งก้อนเชื้อเห็ดแบบอัตโนมัติ โกเมศ กาบแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง เชิงสาธารณะ 22 เม.ย. 2562
การศึกษาการระเหยของน้ำผลไม้โดยเทคนิคคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิค ภัทรกฤต คัชมาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง เชิงพาณิชย์ 6 ส.ค. 2561
การพัฒนาวัสดุแผ่นบางที่ทำจากวัสดุประสานซีเมนต์เสริมเส้นใยธรรมชาติจากพืช อนุชา บุญเกิด บริษัท พี.เอส.ซี.(2510) จำกัด เชิงสาธารณะ 5 ต.ค. 2561
เครือข่ายการนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่กลอง ชัชวาล แอร่มหล้า สำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ จังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 13 ก.ย. 2561
การใช้นิทานอาเซียนเป็นสื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมของประชาคมอาเซียนเพื่อการรับรู้ความเป็นพลเมืองอาเซียนของนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี วนิดา ตรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง (พิพธกิตติโสภณ) เชิงนโยบาย 15 ส.ค. 2562
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์มะพร้าวแปรรูปในจังหวัดราชบุรีด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วรรณา โชคบรรดาลสุข สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 25 ก.ย. 2562
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของวิสาหกิจชุมชนการเกษตรในจังหวัดราชบุรี ด้วยการท่องเที่ยวแบบแบ่งปัน ทัศนีย์ นาคเสนีย์ ททท. สำนักงานราชบุรี เชิงนโยบาย 26 มิ.ย. 2562
การพัฒนารูปแบบการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดราชบุรี อัจฉรียา โชติกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางโทน เชิงสาธารณะ 16 ก.ย. 2562
การพัฒนาสารสกัดพริกจินดาในรูปแบบขี้ผึ้งแก้ปวดโดยใช้เทคนิคดีเฟส เฟื่องลดา ทบศรี บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด เชิงสาธารณะ 3 มิ.ย. 2562
รูปแบบการตลาดผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมกับเครือข่ายผู้ประกอบการไทยภายใต้แนวคิดไทยแลนด์ 4.0 พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก, กาญจนบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ , ระนอง , เพชรบุรี , และราชบุรี เชิงพาณิชย์ 30 ส.ค. 2562
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของวิสาหกิจชุมชนการเกษตรในจังหวัดราชบุรี ด้วยการท่องเที่ยวแบบแบ่งปัน ทัศนีย์ นาคเสนีย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนังานราชบุรี เชิงนโยบาย 26 มิ.ย. 2562
การผลิตผงสีแดงนาโนเฮมาไทต์ด้วยวิธีเตรียมสารละลายที่อุณหภูมิและความดันสูง (Hydrothermal ) สำหรับเคลือบเซรามิกส์ไร้ตะกั่ว อรนุช จินดาสกุลยนต์ บริษัท รัตนโกสินทร์ เซรามิกค์ 4 จำกัด เชิงพาณิชย์ 4 ก.ค. 2562
การพัฒนาวัสดุแผ่นบางที่ทำจากวัสดุประสานซีเมนต์เสริมเส้นใยธรรมชาติจากพืช อนุชา บุญเกิด บริษัท พี.เอส.เอส.ซี. (2510) เชิงสาธารณะ 5 ต.ค. 2562
การศึกษาการระเหยของน้ำผลไม้โดยเทคนิคคลื่นอุลต้าโซนิค ภัทรกฤต คัชมาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง เชิงพาณิชย์ 1 ต.ค. 2562
เครือข่ายการอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่กลอง ชัชวาล แอร่มหล้า เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ จังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 13 ก.ย. 2562
การมีส่วนร่วมของประชารัฐกับการพัฒนารูปแบบกิจกรรมศิลปหัตถกรรมบนฐานวัฒนธรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณค่าและศักยภาพผู้สูงอายุตำบลคลองตาคต อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี ปรียาพร ทองผุด ชมรมผู้สูงอายุคงคา บ้านไร่ วัดไทร สามัคคี เชิงนโยบาย 13 ก.ย. 2562
การตรวจสอบพันธุกรรมเพื่อการจำแนกกุ้งก้ามกรามที่เลี้ยงในฟาร์มของเกษตรกร อ.บางแพ จ.ราชบุรี นันทพร เกตุเลขา สำนักงานประมง จังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 27 เม.ย. 2563
การปรับพฤติกรรมของขั้นตอนวิธีการแบบรวมหมู่ด้วยการผสมผสานการเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาคกับขั้นตอนวิธีการเชิงพันธุกรรมเพื่อใช้ในการปรับค่าพารามิเตอร์ของโครงข่ายใยประสาทเทียมเชิงลึกสำหรับวัดคุณภาพของสัปปะรดสวนผึ้ง อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า สำนักงานเกษตร อำเภอจอมบึง เชิงสาธารณะ 30 ส.ค. 2562
การกำจัดความกระด้างในน้ำบาดาลด้วยวิธีการรวมตะกอนด้วยไฟฟ้า สันติ รักษาวงศ์ บริษัทไอเอสโอ จีเนียส จำกัด การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 5 ต.ค. 2562
การจัดการน้ำในแปลงปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุรี แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร สันติ รักษาวงศ์ เกษตรอำเภอบ้านคา เชิงสาธารณะ 15 เม.ย. 2563
การใช้กากถั่วเขียวจากโรงงานวุ้นเส้น ในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถนะการผลิตค่าการย่อยได้ คุณภาพซาก และลักษณะจุลกายวิภาคของลำไส้ พุทธพร พุ่มโรจน์ สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เชิงพาณิชย์ 7 ก.ย. 2562
การพัฒนาแก้วและเซรามิกที่ปล่งแสงลูมิเนสเซนส์ความเข้มสูงเพื่อประยุกต์ใช้งานด้านการวัดรังสีเอกซ์และรังสีนิวเคลียร์ ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย บริษัท เวชั่นเทคโนโลยี จำกัด เชิงสาธารณะ 11 ก.ย. 2562
การศึกษาปรียบเทียบลักษณะเอกลักษณ์ของพริกกะเหรี่ยงในแปลงทดลองและพื้นที่ปลูกจริงของจังหวัดราชบุรี รพีพรรณ กองตูม นิจจังฟูดส์(Nichjanfoods) ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 30 ส.ค. 2562
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยใช้สื่อวีดีทัศน์ประกอบการสอน กรกนก ตั้งจิตมั่น โรงเรียนท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เชิงสาธารณะ 24 พ.ย. 2562
การพัฒนาวัสดุฟอสเฟอร์ชนิดใหม่ในระบบ Gd2MoB2O9: Dy3+สำหรับประยุกต์ใช้ในการสร้างภาพถ่ายด้วยรังสีทางการแพทย์ สมิต อินทร์ศิริพงษ์ บริษัทนิวเคลียร์ ซิสเต็มจำกัด เชิงพาณิชย์ 16 ต.ค. 2562
โครงการยืดอายุสับปะรดด้วย ถุงพลาสติกชีวภาพ ณิชากร ปทุมรังสรรค์ เกษตรอำเภอบ้านคา เชิงสาธารณะ 15 เม.ย. 2563
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงของประชาชน ชลธิรา กาวไธสง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแร้ง เชิงสาธารณะ 19 ก.ย. 2562
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนผึ้ง การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 15 ต.ค. 2562
การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายด้วยศิลปมวยไทยเชิงมวยเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุ สำราญ สุขแสวง อสม. เชิงสาธารณะ 21 พ.ย. 2562
ตัวแบบการพัฒนาทักษะการพูดในที่ชุมชนสำหรับผู้นำชุมชนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนตะโก ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 30 พ.ย. 542
ตัวแบบการพัฒนาทักษะการพูดในที่ชุมชนสำหรับผู้นำชุมชนท้องถิ่น จีรพรรณ นิลทองคำ องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนตะโก ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 4 ธ.ค. 2562
การใช้หุ่นมือในการพัฒนาความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ ธนวัฒน์ จารุภัทรศิริพงษ์ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เชิงสาธารณะ 11 ธ.ค. 2562
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชาการแปลภาษาจีน-ไทย สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประไพร จันทะบัณฑิต โรงเรียนบ้านจอมบึงวาปีพร้อมประชาศึกษา เชิงสาธารณะ 22 ม.ค. 2563
การจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน การผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าโอ่งมังกรราชบุรี ชฎาพร โพคัยสวรรค์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 3 เม.ย. 2563
การจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน การผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าสับปะรดบ้านคา ชฎาพร โพคัยสวรรค์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ราชบุรี เชิงสาธารณะ 3 เม.ย. 2563
การจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน การผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้ามะพร้าวน้ำหอมราชบุรี ชฎาพร โพคัยสวรรค์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 8 พ.ค. 2563
การจัดทำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าโอ่งมังกรราชบุรี ชฎาพร โพคัยสวรรค์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 25 พ.ค. 2563
การบูรณาการการพัฒนาปัจจัยการผลิตการสร้างมูลค่าเพิ่มและการบริหารจัดการการตลาด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุรี ชฎาพร โพคัยสวรรค์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 4 มิ.ย. 2563
การผลิตผงสีแดงนาโนเฮมาไทต์ด้วยวิธีเตรียมสารละลายที่อุณหภูมิและความดันสูง (Hydrothermal ) สำหรับเคลือบเซรามิกส์ไร้ตะกั่ว อรนุช จินดาสกุลยนต์ บริษัท รัตนโกสินทร์ เซรามิกค์ 4 จำกัด เชิงพาณิชย์ 30 ก.ย. 2563
การพัฒนาวัสดุแผ่นบางที่ทำจากวัสดุประสานซีเมนต์เสริมเส้นใยธรรมชาติจากพืช อนุชา บุญเกิด บริษัท พี.เอส.เอส.ซี. (2510) เชิงสาธารณะ 30 ก.ย. 2563
การศึกษาการระเหยของน้ำผลไม้โดยเทคนิคคลื่นอุลต้าโซนิค ภัทรกฤต คัชมาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง เชิงพาณิชย์ 30 ก.ย. 2563
การศึกษาและพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยตาก กลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน บ้านหัวสระพัฒนา ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี อรนุช จินดาสกุลยนต์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านหัวสระพัฒนา เชิงสาธารณะ 30 ก.ย. 2563
การประหยัดเชื้อเพลิงก๊าซแอลพีจีในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารที่ใช้สับปะรดเป็นวัตถุดิบ นพดล อ่ำดี 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพันจันทร์หวานละมุน 2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองจอก เชิงพาณิชย์ 30 ก.ย. 2563
การพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในกลุ่มกิจกรรม มวยไทย ปั่นจักรยาน และวิ่ง (Fight Ride Run) สู่การท่องเที่ยวดิจิทัลของประเทศไทย (ปีที่ 1) วสันต์ นาคเสนีย์ เสรี เพิ่มชาติ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 30 ก.ย. 2563
ศักยภาพ โอกาส และแนวทางการพัฒนาการ การท่องเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศไทย วสันต์ นาคเสนีย์ เสรี เพิ่มชาติ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 30 ก.ย. 2563
กลยุทธ์ และแนวทางการใช้กิจกรรมเชิงกีฬา (Sport event) ในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของประเทศไทย เสรี เพิ่มชาติ วสันต์ นาคเสนีย์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 30 ก.ย. 2563
การศึกษารูปแบบและแนวทางการใช้จักรยานเสือภูเขา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผจญภัยในจังหวัดราชบุรี สัจจา ไกรศรรัตน์ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 1 มิ.ย. 2563
ศักยภาพ โอกาส และแนวทางการพัฒนาการการท่องเที่ยว สัจจา ไกรศรรัตน์ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 1 มิ.ย. 2563
กลยุทธ์ และแนวทางการใช้กิจกรรมเชิงกีฬา (Sport event) ในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของประเทศไทย สัจจา ไกรศรรัตน์ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 1 มิ.ย. 2563
แผนงานวิจัย การพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในกลุ่มกิจกรรม มวยไทย ปั่นจักรยาน (Fight Ride Run) สู่การท่องเที่ยวดิจิทัลของประเทศไทย (ปีที่1) สัจจา ไกรศรรัตน์ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 1 มิ.ย. 2563
การพัฒนาต้นแบบธุรกิจการจัดกิจกรรมเชิงกีฬา (Sport event business model) และการสื่อสารการตลาดด้วยเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ในกลุ่มกิจกรรม มวยไทย ปั่นจักรยาน และวิ่ง สัจจา ไกรศรรัตน์ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 1 มิ.ย. 2563
การพัฒนาแอพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์เพื่อวัดค่าความหวานของสับปะรดด้วยเทคนิคการประมวลภาพและการประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงลึกแบบสังวัฒนาการ วัฒนพงษ์ อ่อนนุ่ม เกษตรกร อ.สวนผึ้ง เชิงสาธารณะ 11 ก.พ. 2563
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และการทำงานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง โรงเรียนวัดดอนตะโก เชิงสาธารณะ 9 มี.ค. 2563
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบประสมวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการหาพื้นที่รูปเลขาคณิตสองมิติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง โรงเรียนวัดดอนตะโก เชิงสาธารณะ 9 มี.ค. 2563
การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ในงานขึ้นรูปตัดเกือกม้าสำหรับรองเท้า วัฒนพงษ์ อ่อนนุ่ม โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ เชิงสาธารณะ 20 มี.ค. 2563
การส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมหนังสือนิทาน กำธร ไพจิตร์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน เชิงสาธารณะ 18 มี.ค. 2563
การสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนโดยการมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี วรลักษณ์ กรรณวัตน์ อบต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เชิงสาธารณะ 11 ส.ค. 2563
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้น Active Learning ร่วมกัน Google Classroom สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางแพปฐมวิทยา จังหวัดราชบุรี เกรียงวุธ นีละคุปต์ เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เชิงสาธารณะ 9 มี.ค. 2563
การศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของมหาวิทายาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จรินทร์ งามแม้น โรงเรียนบ้านพุลุ้ง เชิงสาธารณะ 30 ก.ค. 2563
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลการปฏิบัติงาน วัฒนพงษ์ อ่อนนุ่ม โรงเรียนวัดแก้วฟ้า เชิงสาธารณะ 30 มี.ค. 2563
การพัฒนาแผนและสื่อการจัดการเรียนรู้พหุวัฒนธรรมในระดับปฐมวัย ของจังหวัดราชบุรี รักตวรรณ ศิริถาพร วิจิตรา เงินบาท อุทัยวรรณ ดอกพรม ทรงเกียรติ อิงคามระธร โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ เชิงสาธารณะ 22 ก.ค. 2563
การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านห้วยน้ำขาว ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี วรลักษณ์ กรรณวัตน์ โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ เชิงสาธารณะ 22 ก.ค. 2563
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ เชิงสาธารณะ 22 ก.ค. 2563
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี กำธร ไพจิตร์ โรงเรียนวัดโคกทอง เชิงสาธารณะ 22 ก.ค. 2563
ผลของกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-พูดเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) จังหวัดราชบุรี กิตติภา หิมพานต์ โรงเรียนธรรมาธิปไตย เชิงสาธารณะ 15 ส.ค. 2563
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เกษตรกรอัจฉริยะตามแนวทางสะเต็มศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนในเขตจังหวัดราชบุรี นพดล ทุมเชื้อ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เชิงสาธารณะ 20 พ.ค. 2563
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เกษตรกรอัจฉริยะตามแนวทางสะเต็มศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนในเขตจังหวัดราชบุรี นพดล ทุมเชื้อ โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) เชิงสาธารณะ 20 พ.ค. 2563
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนผึ้ง เชิงสาธารณะ 15 ต.ค. 2562
การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายด้วยศิลปมวยไทยเชิงมวยเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุ สำราญ สุขแสวง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง เชิงสาธารณะ 21 พ.ย. 744
การพัฒนาเจลสารสกัดตำรับยาแก้เรื้อนมูลนก ระพีพร ชนะภักดิ์ โรงพยาบาลราชบุรี เชิงสาธารณะ 30 ต.ค. 2562
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยใช้ศิลปะมวยไทยแบบบูรณาการวิถีไทย ภูมิปัญญา ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ นัฏกร สุขเสริม บารมี ชูชัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 30 ต.ค. 2562
ผลการเปรียบเทียบสุขภาพของกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งออกกำลังกายและไม่ออกกำลังกายด้วยวิธีเต้นบาสโลบ สานนท์ เลาหบุตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี เชิงนโยบาย 30 ต.ค. 2562
การป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านขนุน ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลือก เชิงสาธารณะ 25 มี.ค. 2564
ปัจจัยซึ่งสัมพันธ์กับการเกิดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของชุมชนหมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สานนท์ เลาหบุตร กมลนิตย์ ขัดเพ็ชร ปัญจพาณ์ สุดตัง นูรซาฟีกะห์ ยูโช๊ะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 30 ธ.ค. 2563
ปัจจัยซึ่งสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงโรคซึมเศร้าในชุมชน หมู่ 12 และ 13 ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สานนท์ เลาหบุตร ประภัสสร เกิดศิริ เมวิกา กิจจาอิทธิศร วรรณษา ศรีสม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 20 ธ.ค. 2563
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ของประชาชนทั่วไปในจังหวัดราชบุรี ชลธิรา กาวไธสง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเกาะพลับพลา เชิงสาธารณะ 20 ธ.ค. 2563
การตรวจสอบพันธุกรรมเพื่อการจำแนกกุ้งก้ามกรามที่เลี้ยงในฟาร์มของเกษตรกร อ.บางแพ จ.ราชบุรี นันทพร เกตุเลขา สำนักงานประมง จังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 27 เม.ย. 2563
การตรวจสอบพันธุกรรมเพื่อการจำแนกกุ้งก้ามกรามที่เลี้ยงในฟาร์มของเกษตรกร อ.บางแพ จ.ราชบุรี นันทพร เกตุเลขา กลุ่มวิจัยสารพิษ ในปศุสัตว์และสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิงสาธารณะ 27 เม.ย. 2563
การกำจัดความกระด้างในน้ำบาดาลด้วยวิธีการรวมตะกอนด้วยไฟฟ้า สันติ รักษาวงศ์ บริษัทไอเอสโอ จีเนียส จำกัด การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 5 ต.ค. 2562
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยใช้สื่อวีดีทัศน์ประกอบการสอน กรกนก ตั้งจิตมั่น โรงเรียนท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เชิงสาธารณะ 24 พ.ย. 2562
การพัฒนาวัสดุฟอสเฟอร์ชนิดใหม่ในระบบ Gd2MoB2O9: Dy3+สำหรับประยุกต์ใช้ในการสร้างภาพถ่ายด้วยรังสีทางการแพทย์ สมิต อินทร์ศิริพงษ์ บริษัทนิวเคลียร์ซิสเต็มจำกัด เชิงพาณิชย์ 16 ต.ค. 2562
การจัดการน้ำในแปลงปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุรี แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร สันติ รักษาวงศ์ เกษตรอำเภอบ้านคา เชิงนโยบาย 20 มี.ค. 2563
โครงการยืดอายุสับปะรดด้วย ถุงพลาสติกชีวภาพ ณิชากร ปทุมรังสรรค์ เกษตรอำเภอบ้านคา เชิงสาธารณะ 15 เม.ย. 2563
การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ระบบเปิดสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วริยา เย็นเปิง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 15 เม.ย. 2563
การพัฒนาสนามวิ่งต้นแบบการจัดงาน วิ่งในประเทศไทย โดยใช้แนวคิด เศรษฐกิจแพลตฟอร์ม (Platform Economy) เสรี เพิ่มชาติ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 23 ก.ย. 2563
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วย การปั่นจักรยานข้ามประเทศ : การ ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยตนเองและ เส้นทางท่องเที่ยวในเขตภูมิภค ตะวันตกของประเทศไทย วสันต์ นาคเสนีย์ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 23 ก.ย. 2563
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการ ท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยจักรยาน เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค อาเชียน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวปั่น จักรยานชาวไทยและชาวต่างชาติ วสันต์ นาคเสนีย์ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 23 ก.ย. 2563
การพัฒนาศักยภาพและกระบวนการ บริหารจัดการงานวิ่งในไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เสรี เพิ่มชาติ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 23 ก.ย. 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบ การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้โรงตีมีด เหล็กลายโบราณต้นแบบ วสันต์ นาคเสนีย์ ศูนย์การเรียนรู้ บ้านมีดบิน เชิงพาณิชย์ 23 ก.ย. 2563
โครงการพัฒนากระบวนการแปรรูป มะขามป้อมด้วยนวัตกรรมแยกเม็ด และการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์และการสร้างอาชีพในชุมชน อย่างยั่งยืน สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์ ยุวชนอาสา เชิงพาณิชย์ 23 ก.ย. 2563
โดมอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบ ไฮบริด วสันต์ นาคเสนีย์ วิสาหกิจชุมชนบ้าน ช่างสกุลบายศรี เชิงพาณิชย์ 23 ก.ย. 2563
การพัฒนาศักยภาพและกระบวนการบริหารจัดการงานวิ่งในประเทศไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา นงลักษณ์ เพิ่มชาติ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 10 มิ.ย. 2564
การพัฒนาสนามวิ่งต้นแบบการจัดงานวิ่งในประเทศไทย โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม (Platform Economy) นงลักษณ์ เพิ่มชาติ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 10 มิ.ย. 2564
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยจักรยานเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวปั่นจักรยานชาวไทยและชาวต่างชาติ ทัศนีย์ นาคเสนีย์ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 10 มิ.ย. 2564
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยการปั่นจักรยานข้างประเทศ : การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยตนเองและเส้นทางท่องเที่ยวในเขตภูมิภาคตะวันตกของ ประเทศไทย ทัศนีย์ นาคเสนีย์ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 10 มิ.ย. 2564
โครงการการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการการผลิตสับปะรดของเกษตรกรตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี เพื่อการลดต้นทุน อัจฉรียา โชติกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอ บ้านคา เชิงสาธารณะ 11 มิ.ย. 2564
การพัฒนาต้นแบบธุรกิจการจัดกิจกรรมเชิงกีฬา (Sport event Business model) และการสื่อสารการตลาดด้วยเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลในกลุ่มกิจกรรม มวยไทย ปั่นจักรยานและวิ่ง สัจจา ไกรศรรัตน์ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสวนผึ้ง เชิงนโยบาย 17 มิ.ย. 2564
การพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในกลุ่มกิจกรรม มวยไทย ปั่นจักรยาน และ วิ่ง (Fight Ride Run) สู่การท่องเที่ยวดิจิทัลของประเทศไทย สัจจา ไกรศรรัตน์ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสวนผึ้ง เชิงนโยบาย 17 มิ.ย. 2564
การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายด้วยศิลปะมวยไทยเชิงมวยที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขาผึ้ง ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สำราญ สุขแสวง สาธารณสุขอำเภอบ้านค เชิงนโยบาย 18 มิ.ย. 2564
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้และไส้ตรงของประชาชนทั่วไปในจังหวัดราชบุรี ชลธิรา กาวไธสง สาธารณสุขอำเภอบ้านคา เชิงนโยบาย 18 มิ.ย. 2564
การประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้มของผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านขนุน ตำบลบ้านเลือก อำเภอบ้านเลือก จังหวัดราชบุรี รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ สาธารณสุขอำเภอบ้านคา เชิงนโยบาย 18 มิ.ย. 2564
การปรับปรุงหลักสูตรสมรรถนะครูมวยไทยอาชีพ ชาญชัย ยมดิษฐ์ รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ สำราญ สุขแสวง บารมี ชูชัย สาธารณสุขอำเภอบ้านคา เชิงนโยบาย 18 มิ.ย. 2564
การจัดทำหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพระดับ เอ บี และซี (A License B License C License ) ชาญชัย ยมดิษฐ์ รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ สำราญ สุขแสวง บารมี ชูชัย สาธารณสุขอำเภอบ้านคา เชิงนโยบาย 18 มิ.ย. 2564
สื่อการสอนการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารโดยมีปัจจัยเป็นความร้อน ณิชากร ปทุมรังสรรค์ โรงเรียนวัดชาวเหนือ จังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 7 เม.ย. 2564
Game สูตรคำนวณชวนค้นหา ณิชากร ปทุมรังสรรค์ โรงเรียนวัดชาวเหนือ จังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 7 เม.ย. 2564
เกมส์ตารางธาตุ ณิชากร ปทุมรังสรรค์ โรงเรียนวัดชาวเหนือ จังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 7 เม.ย. 2564
การพัฒนากระดาษทดสอบอย่างง่ายสำหรับการทดสอบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่ม ออร์กาโนฟอสเฟตในผัก จรรยา พรหมเฉลิม ตลาดเกษตรกรราชบุรี เครือข่ายอำเภอจอมบึง เชิงสาธารณะ 30 ก.ค. 2563
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานร่วมกับการสอนแบบโค้ชและสะเต็มศึกษา เพื่อการส่งเสริมทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู มัสยา รุ่งอรุณ โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง จ.สมุทรสาคร เชิงสาธารณะ 1 พ.ย. 2563
การพัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะด้านการสอนงานประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์ครูในสังกัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดราชบุรี พิมพา จันทาแล้ว โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง จ.ราชบุรี การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 1 พ.ย. 2563
การคัดแยกยีสต์บริสุทธิ์และผลิตยีสต์สำเร็จรูปจากตะคร้อ สวรรยา ปัญญานันท์ ไร่สุขพ่วง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เชิงสาธารณะ 30 ต.ค. 2563
การประเมินความต้องการการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและการประเมินผลการศึกษาของนักเรียนวิชาชีพครูตามการรับรู้ของอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยงโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชชีพครู หมาวิทยาราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง สมภัสสร บัวรอด โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ เชิงนโยบาย 1 มิ.ย. 2563
การประเมินความต้องการการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและการประเมินผลการศึกษาของนักเรียนวิชาชีพครูตามการรับรู้ของอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยงโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชชีพครู หมาวิทยาราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง สมภัสสร บัวรอด โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ เชิงนโยบาย 1 มิ.ย. 2563
โครงการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนห้วยน้ำขาว ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี วรลักษณ์ กรรณวัตน์ โรงเรียนธรมมศาสตร์-จุฬา 2 เชิงนโยบาย 1 มิ.ย. 2563
การสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนโดยการมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี วรลักษณ์ กรรณวัตน์ โรงเรียนบ้านโป่ง เชิงนโยบาย 30 ก.ย. 2563
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Home School และฝึกปฏิบัติการประกอบและซ๋อมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการเรียนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์การระบาดของการติดเชื้อไวรัสในอนาคต เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง โรงเรียนหมาราช 7 เชิงสาธารณะ 15 ก.ค. 2564
ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการออกเสียงพยัญชนะควบกล้ำท้ายคำภาษาอังกฤษ อินธิรา เกื้อเสนาะ โรงเรียนบ้านวังปลา เชิงนโยบาย 24 มิ.ย. 2564
พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นิตยา เรืองมาก กลุ่มนักข่าวหญิง2บ้านบ่อหวี เชิงนโยบาย 30 ก.ย. 2563
การขับเคลื่อนการศึกษาในระดับโรงเรียนด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กานต์พิชชา กชกานน โรงเรียนบ้านท่าทำขาม การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 24 มิ.ย. 2563
การพัฒนาหลักสูตฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ในการสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อินธิรา เกื้อเสนาะ โรงเรียนบ้านล่าพระ เชิงนโยบาย 30 พ.ย. 2563
ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจิตพิสัยของบลูมในการพัฒนาด้านจิตอาสาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่น 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วนิดา สาระติ โรงเรียนบ้านบึงสันติมโนประชาสวรรค์ เชิงนโยบาย 30 ก.ย. 2563
การจัดการเรียนรู้บนดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบ Active Learning ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กานต์พิชชา กชกานน โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ เชิงนโยบาย 30 ก.ย. 2563
ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการออกเสียงพยัญชนะควบกล้ำท้ายคำภาษาอังกฤษ จรินทร์ งามแม้น จริยะ วิโรจน์ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา เชิงนโยบาย 30 ก.ย. 2562
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงสร้างเป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อินธิรา เกื้อเสนาะ โรงเรียนบ้านมะขามเอน เชิงนโยบาย 8 ก.พ. 2564
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงสร้างเป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สุธิดา ปรีชานนท์ โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ เชิงนโยบาย 12 ก.ย. 2564
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะของสถานศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับต่อการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ นพดล ทุมเชื้อ โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง เชิงนโยบาย 3 มิ.ย. 2564
การประเมินกระแสหลักเพื่อการพัฒนาองค์กร สมภัสสร บัวรอด โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ เชิงนโยบาย 3 มิ.ย. 2564
ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาความสามารถของครูไม่ตรงวุฒิในการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางด้วยบทเรียนศึกษา สุรางค์ มันยานนท์ โรงเรียนบ้านชัฏหนองหมี เชิงนโยบาย 30 ก.ย. 2562
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้น Active Learning ร่วมกับ Google Classroom สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี เกรียงวุธ นีละคุปต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เชิงสาธารณะ 20 พ.ค. 2564
การพัฒนารูปแบบการใช้คลาน์คอมพิวติ้งในกระบวนการเรียนรู้เพื่อ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สุจิตตรา จันทร์ลอย วัดด่านทับตะโก เชิงสาธารณะ 30 ก.ย. 2564
การติดตามผลโครงการเตรียมความพร้อมด้านการอ่านและการเขียนตามสมรรถนะเด็กปฐมวัย Following up the Project of preparing language in reading and writing on the competencies of Early children วรลักษณ์ กรรณวัตน์ วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ เชิงสาธารณะ 8 ก.ย. 2563
การติดตามผลโครงการการเตรียมความพร้อมทางภาษาด้านการอ่านและการเขียนตามสมรรถนะเด็กปฐมวัย Following up the Project of preparing language in reading and writing on the competencies of Early children วรลักษณ์ กรรณวัตน์ โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) เชิงนโยบาย 9 ก.ย. 2563
การติดตามผลโครงการการเตรียมความพร้อมทางภาษาด้านการอ่านและการเขียนตามสมรรถนะเด็กปฐมวัย Following up the Project of preparing language in reading and writing on the competencies of Early children โรงเรียน เชิงนโยบาย 30 พ.ย. 542
การติดตามผลโครงการการเตรียมความพร้อมทางภาษาด้านการอ่านและการเขียนตามสมรรถนะเด็กปฐมวัย Following up the Project of preparing language in reading and writing on the competencies of Early children วรลักษณ์ กรรณวัตน์ โรงเรียนบ้านร่องเจริญ เชิงนโยบาย 8 ก.ย. 2563