ชื่องานวิจัย
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
รุ่งนภา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ทาม
ประเภทการใช้ประโยชน์
การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์
วัน เดือน ปี
18 พ.ค. 2560
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadรุ่งนภา สิงห์สถิตย์ รายได้ 2559.pdf