กราฟ แสดงจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ ตามคณะ
กราฟ แสดงจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่
คณะ จำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปี 2545
การประชุมระดับชาติ การประชุมระดับนานาชาติ วารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ อนุสิทธิบัตร จดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ รวม
คณะครุศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0
คณะวิทยาการจัดการ 0 0 0 0 0 0 0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 0 0 0 0 0 0 0
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0 0
มหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0
คณะ จำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปี 2557
การประชุมระดับชาติ การประชุมระดับนานาชาติ วารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ อนุสิทธิบัตร จดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ รวม
คณะครุศาสตร์ 1 0 0 0 0 0 1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 0 0 1 0 0 3
คณะวิทยาการจัดการ 2 0 1 0 0 0 3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 3 0 0 0 0 7
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 5 0 0 0 0 0 5
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 1 0 2 0 0 5
มหาวิทยาลัย 20 7 1 3 0 0 31
คณะ จำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปี 2558
การประชุมระดับชาติ การประชุมระดับนานาชาติ วารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ อนุสิทธิบัตร จดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ รวม
คณะครุศาสตร์ 14 1 0 0 0 0 15
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 0 2 0 0 0 14
คณะวิทยาการจัดการ 22 0 3 0 0 0 25
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 1 2 4 0 0 17
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 17 0 1 0 0 0 18
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 1 0 0 0 0 3
มหาวิทยาลัย 87 4 10 8 0 0 109
คณะ จำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปี 2559
การประชุมระดับชาติ การประชุมระดับนานาชาติ วารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ อนุสิทธิบัตร จดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ รวม
คณะครุศาสตร์ 10 0 0 0 0 0 10
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 21 2 2 0 0 0 25
คณะวิทยาการจัดการ 13 0 3 0 0 0 16
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 6 9 4 0 0 32
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 8 0 0 0 0 0 8
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 2 3 2 0 0 12
มหาวิทยาลัย 83 16 26 10 0 0 135
คณะ จำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปี 2560
การประชุมระดับชาติ การประชุมระดับนานาชาติ วารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ อนุสิทธิบัตร จดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ รวม
คณะครุศาสตร์ 29 0 2 0 0 0 31
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 0 4 2 0 0 23
คณะวิทยาการจัดการ 22 2 8 1 0 0 33
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 1 3 2 0 0 25
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 19 0 1 0 0 0 20
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8 9 1 2 0 0 20
มหาวิทยาลัย 133 13 22 9 0 0 177
คณะ จำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปี 2561
การประชุมระดับชาติ การประชุมระดับนานาชาติ วารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ อนุสิทธิบัตร จดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ รวม
คณะครุศาสตร์ 32 0 5 0 0 0 37
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28 0 8 0 0 0 36
คณะวิทยาการจัดการ 27 0 4 0 0 0 31
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 63 9 6 17 0 0 95
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 18 0 1 1 0 0 20
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10 3 1 6 0 0 20
มหาวิทยาลัย 241 21 31 41 0 0 334
คณะ จำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปี 2562
การประชุมระดับชาติ การประชุมระดับนานาชาติ วารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ อนุสิทธิบัตร จดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ รวม
คณะครุศาสตร์ 1 0 0 0 0 0 1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0
คณะวิทยาการจัดการ 0 0 0 0 0 0 0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 1 5 0 0 10
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 0 0 0 0 0 0 0
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 0 0 0 0 0 2
มหาวิทยาลัย 7 4 2 10 0 0 23
คณะ จำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปี 2563
การประชุมระดับชาติ การประชุมระดับนานาชาติ วารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ อนุสิทธิบัตร จดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ รวม
คณะครุศาสตร์ 0 0 0 1 0 0 1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 22 1 0 3 26
คณะวิทยาการจัดการ 0 0 9 1 0 0 10
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 0 2 2 0 0 10
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 0 0 3 0 0 0 3
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0 0
มหาวิทยาลัย 12 0 38 7 0 3 60
คณะ จำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปี 2564
การประชุมระดับชาติ การประชุมระดับนานาชาติ วารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ อนุสิทธิบัตร จดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ รวม
คณะครุศาสตร์ 3 0 0 0 0 0 3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 0 1 1 0 0 11
คณะวิทยาการจัดการ 6 0 1 2 0 0 9
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 87 0 0 1 0 0 88
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 14 0 0 0 0 0 14
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13 0 0 0 0 0 13
มหาวิทยาลัย 219 0 2 5 0 0 226