กราฟ แสดงจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ ตามคณะ
กราฟ แสดงจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่
คณะ จำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปี 2545
การประชุมระดับชาติ การประชุมระดับนานาชาติ วารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ รวม
คณะครุศาสตร์ 0 0 0 0 0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0
คณะวิทยาการจัดการ 0 0 0 0 0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 0 0 0 0 0
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0
มหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0
คณะ จำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปี 2557
การประชุมระดับชาติ การประชุมระดับนานาชาติ วารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ รวม
คณะครุศาสตร์ 1 0 0 0 1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 0 0 1 3
คณะวิทยาการจัดการ 2 0 1 0 3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 3 0 0 7
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 5 0 0 0 5
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 1 0 2 5
มหาวิทยาลัย 20 7 1 3 31
คณะ จำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปี 2558
การประชุมระดับชาติ การประชุมระดับนานาชาติ วารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ รวม
คณะครุศาสตร์ 14 1 0 0 15
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 0 2 0 14
คณะวิทยาการจัดการ 22 0 3 0 25
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 1 2 4 17
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 17 0 1 0 18
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 1 0 0 3
มหาวิทยาลัย 87 4 10 8 109
คณะ จำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปี 2559
การประชุมระดับชาติ การประชุมระดับนานาชาติ วารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ รวม
คณะครุศาสตร์ 10 0 1 0 11
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 21 2 2 0 25
คณะวิทยาการจัดการ 13 0 3 0 16
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 6 9 4 33
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 8 0 0 0 8
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 2 3 2 12
มหาวิทยาลัย 85 16 27 10 138
คณะ จำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปี 2560
การประชุมระดับชาติ การประชุมระดับนานาชาติ วารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ รวม
คณะครุศาสตร์ 29 0 2 0 31
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 0 4 2 23
คณะวิทยาการจัดการ 22 0 8 1 31
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 1 3 1 24
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 19 0 1 0 20
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8 9 1 0 18
มหาวิทยาลัย 133 11 22 5 171
คณะ จำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปี 2561
การประชุมระดับชาติ การประชุมระดับนานาชาติ วารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ รวม
คณะครุศาสตร์ 31 0 5 0 36
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28 0 8 0 36
คณะวิทยาการจัดการ 25 0 3 0 28
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 64 3 6 10 83
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 18 0 0 1 19
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10 3 1 4 18
มหาวิทยาลัย 240 9 29 25 303