กราฟ แสดงจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ ตามคณะ
กราฟ แสดงจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่
คณะ จำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปี 2545
การประชุมระดับชาติ การประชุมระดับนานาชาติ วารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ รวม
คณะครุศาสตร์ 0 0 0 0 0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0
คณะวิทยาการจัดการ 0 0 0 0 0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 0 0 0 0 0
มหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0
คณะ จำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปี 2557
การประชุมระดับชาติ การประชุมระดับนานาชาติ วารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ รวม
คณะครุศาสตร์ 1 0 0 0 1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 0 0 1 3
คณะวิทยาการจัดการ 2 0 1 0 3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 4 0 2 12
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 5 0 0 0 5
มหาวิทยาลัย 16 4 1 3 24
คณะ จำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปี 2558
การประชุมระดับชาติ การประชุมระดับนานาชาติ วารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ รวม
คณะครุศาสตร์ 14 1 0 0 15
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 0 2 0 14
คณะวิทยาการจัดการ 22 0 3 0 25
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 2 2 4 20
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 17 0 1 0 18
มหาวิทยาลัย 77 3 8 4 92
คณะ จำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปี 2559
การประชุมระดับชาติ การประชุมระดับนานาชาติ วารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ รวม
คณะครุศาสตร์ 10 0 1 0 11
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 21 2 2 0 25
คณะวิทยาการจัดการ 13 0 3 0 16
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 6 12 6 42
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 8 0 0 0 8
มหาวิทยาลัย 70 8 18 6 102
คณะ จำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปี 2560
การประชุมระดับชาติ การประชุมระดับนานาชาติ วารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ รวม
คณะครุศาสตร์ 27 0 2 0 29
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 18 0 2 2 22
คณะวิทยาการจัดการ 22 0 3 0 25
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 2 1 0 27
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 18 0 0 0 18
มหาวิทยาลัย 109 2 8 2 121