ชื่อ ตำแหน่ง ตำแหน่งทางวิชาการ สถานะภาพ วุฒิการศึกษา สาขา มหาวิทยาลัย สังกัดคณะ
ผศ.ดร.ต่อศักดิ์ ซอแก้ว
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ข้าราชการ
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทย...
บริหารทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะวิทยาการจัดการ
รศ.ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์
-
รองศาสตราจารย์
ข้าราชการ
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศ...
เทคโนโลยีการผลิตพืช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
หัวหน้าศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้วเเละวัสดุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
- B.Sc. (Physics) Silpakorn...
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.โกมล ไพศาล
-
-
ข้าราชการ
- ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศึกษาศาสต...
คณิตศาสตร์สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.กาญจนา เชียงทอง
-
-
ข้าราชการ
- ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสต...
วิทยาศาสตร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รศ.ดร.โยธิน แสวงดี
-
รองศาสตราจารย์
ข้าราชการ
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศ...
วิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ
-
-
ข้าราชการบำนาญ
- การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ว...
รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะรัฐศาสตร์
รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง
คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว
รองศาสตราจารย์
พนักงานสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอ...
การจัดการการท่องเที่ยว
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะการจัดการการท่องเที่ยว
รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์
-
รองศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี ม...
เคมีอินทรีย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.พิเชษฐ์ อนุรักษ์อุดม
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
- B.Sc. (Chemistry), Ratjab...
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส...
ฟิสิกส์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี