avatar
 • ชื่อ-สกุล: ผศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที
 • Name: Asst. Prof. Dr. Narong Sangwaranatee
 • ตำแหน่ง/สถานภาพ: หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ / พนักงานมหาวิทยาลัย
 • ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ระดับการศึกษา: - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส์) , สถาบันราชภัฏเทพสตรีลพบุรี
  - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์) , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • สาขา/สถาบัน: ฟิสิกส์ประยุกต์ / มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 062-6149951 / narong.sa@ssru.ac.th, Narong_5@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย

- Forensic Science
- Optics
- Physics Education
- Science Education

ผลงานที่ปรากฏ

- การพัฒนาแก้วป้องกันรังสีที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อมจากวัตถุดิบในประเทศ (หัวหน้าโครงการ) งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559 [เสร็จสมบูรณ์] รหัสโครงการ: 1000891
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี