ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การบูรณาการด้านการประเมินโครงสร้างพื้นฐานท้องถิ่นและระบบสารสนเทศทางวิศวกรรมสำหรับการวางแผนและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี วีรพล นามบุญเรือง 3,503,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การพัฒนาแก้วที่มีพื้นของ Gd2O3 เป็นส่วนประกอบเพื่อเป็นวัสดุซิลทิลเลเตอร์สำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุตรวจวัดรังสีเอ็กซ์ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ สมิต อินทร์ศิริพงษ์ 1,053,800.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การผลิตและการรักษากลิ่นรสตามธรรมชาติของน้ำเชื่อมเข้มข้นจากอ้อย ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ 500,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การศึกษาอันตรกิริยาของโฟตอนต่อวัสดุก่อสร้างในประเทศไทยเพื่อประยุกต์ใช้ในการเป็นวัสดุกำบังรังสี ฐนสพล ปรีชาญาณ 297,500.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การศึกษาอันตรกิริยาของโฟตอนต่ออัลลอยเพื่อประยุกต์ใช้ในการเป็นวัสดุป้องกันรังสี ฐนสพล ปรีชาญาณ 425,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การพัฒนาแก้วกำบังนิวตรอน สมิต อินทร์ศิริพงษ์ 980,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
โครงสร้างลากรางเจียนของชโรดิงเจอร์แบบไม่เชิงเส้น ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย 870,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ เพื่อยับยั้งการเกิดแบคทีเรียด้วยวิธีการพ่นเคลือบโดยเทคนิคพ่นละอองสารเคมี ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย 336,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
ผลของโครงสร้างและการแพร่กระจายของอะตอมที่มีต่ออันตรกิริยาคู่ควบแม่เหล็กแบบแอนติเฟอร์โรในฟิล์มบางFePd/Ru/CoFe เอกพล แก้วนวม 404,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การพัฒนารูปแบบการทำอิฐผสมแกลบสำหรับสร้างบ้านราคาประหยัดในชุมชนชาวกะเหรี่ยงชายแดนไทยและเมียนมาร์ วีระยุทธ สุริคำ 600,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การพััฒนาผลิตภัณฑ์กรีกโยเกิร์ตและการประยุกต์ใช้กรีกโยเกิร์ตเพื่อทดแทนครีมชีสในผลิตภัณฑ์ชีสเค้ก ชนกภัทร ผดุงอรรถ 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก 5 สายพันธุ์ ในจังหวัดราชบุรี ณิชากร ปทุมรังสรรค์ 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การพัฒนาระบบจัดการแอพพลิเคชั่นแบบฝึกทักษะบน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สำหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต: เพื่อส่งเสริมศักยภาพของครูในท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม วิลัยพร ไชยสิทธิ์ 650,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการออกเสียงพินอินโดยใช้ชุดฝึกทักษะการออกเสียงพินอิน ประไพร จันทะบัณฑิต 15,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา LW 54630 กฎหมายลักษณะ ล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของนักศึกษาน.บ.3นิติศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem–Based Instruction : PBI) เชาวลิต สมพงษ์เจริญ 15,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การศึกษาและพัฒนาดินเหนียววัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตโอ่งในจังหวัดราชบุรี เอกพล แก้วนวม 60,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
ระดับความสามารถด้านการพูดในที่ชุมชนของผู้นำและผู้บริหารท้องถิ่น จีรพรรณ นิลทองคำ 50,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
บทบาทของผู้สูงอายุในการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษา ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรึ เนตรตะวัน โสมนาม 25,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตพื้นที่อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รักตวรรณ ศิริถาพร 168,100.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การฟื้นฟูและเผยแพร่ภูมิปัญญาห้าไหไทยทรงดำในภูมิภาคตะวันตก ปุณย์จรีย์ สรสีสม 500,000.00 สกอ. ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
ภาพวาดพฤกษศาสตร์: เครื่องมือการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกและแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชวงศ์กล้วย (MUSACEAE) ในประเทศไทย ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี 400,000.00 สกอ. ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การประเมินโครงการบริหารวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2556 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อรุณี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การศึกษาแนวการปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี วิจิตรา เงินบาท 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารกาบาและปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมในข้าวกล้องพันธุ์พื้นเมืองกะเหรี่ยงโพล่งอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ณิชากร ปทุมรังสรรค์ 200,000.00 สกอ. ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง “โรคไข้เลือดออก” สำหรับ อาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี กำธร ไพจิตร์ 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาเทคนิคและวิทยาการ การจัดการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จรินทร์ งามแม้น 15,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
ผลของการใช้แผนการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในวิชาจิตวิทยา พัฒนาการของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 2 วรลักษณ์ กรรณวัตน์ 15,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การเปรียบเทียบความเข้าใจและความสนใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์กับการสอนแบบปกติ อินธิรา เกื้อเสนาะ 15,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องวงจร RLC โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์: กรณีศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สุริยาวุธ เสาวคนธ์ 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา LW 54613 กฎหมายลักษณะ ประกันภัยด้วยการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ยุพยงค์ วิงวร 15,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
พจนานุกรมของขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์) ในฐานะเอกสารประวัติศาสตร์กฎหมายไทย เชาวลิต สมพงษ์เจริญ 187,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ ภาษาจีน ประไพร จันทะบัณฑิต 50,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การติตามผลการนำหนังสือเด็กประเภท Pop up และภาพเคลื่อนไหวไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูในจังหวัดราชบุรี จรินทร์ งามแม้น 50,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ JiPP เพื่อส่งเสริมทักษะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโคกทอง จังหวัดราชบุรี พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ 50,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
ความหลากหลายทางชีวภาพของผักพื้นบ้านและการนำมาใช้ในการประกอบอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดราชบุรี ทัศนีย์ นาคเสนีย์ 500,000.00 สกอ. ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การศึกษาเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมมอญจังหวัดราชบุรี สัจจา ไกรศรรัตน์ 500,000.00 สกอ. ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีครัวเรือน (กรณีศึกษาหมู่บ้านทุ่งน้อย ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ยุพา สะรุโณ 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
ปัจจัยแห่งความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านหนองขนาก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี วรรณา โชคบรรดาลสุข 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การพัฒนาตำรับโลชั่นเพื่อผิวขาวของสารสกัดแก่นมะหาดในรูปแบบเอโทโซม กันตา นิ่มทัศนศิริ 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การประยุกต์รูปแบบพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการออกกำลังกายแบบฤๅษีดัดตนของผู้สูงอายุในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ณิภารัตน์ บุญกุล 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
กระบวนการสื่อสารทางการตลาดของย่านตลาดเก่าในมิติของการอนุรักษ์เอกลักษณ์ชุมชนและพัฒนาสู่การท่องเที่ยว สัจจา ไกรศรรัตน์ 617,400.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การศึกษาลักษณะโปรตีนและกรดอะมิโนของพืชบริโภคในชุมชนไทยกะเหรี่ยงสวนผึ้ง ครองศักดา ภัคธนกนก 180,000.00 สกอ. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2557
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณค่าสารอาหารในตำรับน้ำพริกของชาวไทยกะเหรี่ยงในจังหวัดราชบุรี ชนกภัทร ผดุงอรรถ 250,000.00 สกอ. ส่งตรวจการปรับแก้ไข 1 ต.ค. 2557
ความหลากหลายของรากหม่อนต่อสารองค์ประกอบทางเคมีในเขตท้องที่จังหวัดราชบุรี โสรายา ไทยวานิช 150,000.00 สกอ. ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองไทยในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย ปริญญ์ พันธ์งาม 200,000.00 สกอ. ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าตีนจกไท-ยวนในจังหวัดราชบุรี วรรณา โชคบรรดาลสุข 300,000.00 สกอ. ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
ชุดโครงการการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเขตภูมิภาคตะวันตก สัจจา ไกรศรรัตน์ 341,800.00 คอบช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2557
กลยุทธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยในการใช้มวยไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ชาญชัย ยมดิษฐ์ 572,700.00 คอบช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2557
แนวทางการพัฒนา การจัดการวิ่งเพื่อสุขภาพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเขตภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย เสรี เพิ่มชาติ 570,200.00 คอบช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2557
การพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงกีฬาด้วยการปั่นจักรยานข้ามประเทศ : การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยตนเองและเส้นทางท่องเที่ยวในเขตภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย ทัศนีย์ นาคเสนีย์ 674,400.00 คอบช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2557
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นการเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเชิงกีฬา : กรณีศึกษาชุมชนจอมบึง จังหวัด ราชบุรี สัจจา ไกรศรรัตน์ 340,900.00 คอบช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2557
การแยกและคัดเลือกเชื้อแบคทีเรีย ไธโอบาซิลลัสที่สามารถลดก๊าซไฮโดรเจนซีลไฟด์ในถังหมักก๊าซชีวภาพ ศุภลักษณ์ สุดขาว 60,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2557
ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงวันดูดเลือดในฟาร์มปศุสัตว์ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี นันทิยา แซ่เตียว 60,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนด้วยการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่และเศษพืชผักสำหรับครัวเรือนในตำบลจอมบึงอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี วสันต์ นาคเสนีย์ 60,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็กโดยเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน บุรินทร์ นรินทร์ 60,000.00 เงินรายได้ ส่งตรวจการปรับแก้ไข 1 ต.ค. 2557
ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงของประชาชนในตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นัฏกร สุขเสริม 60,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ต่อโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนบ้านนาขุนแสน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ณิภารัตน์ บุญกุล 60,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการสร้างเสริมสุขภาพ ในตำบลสวนผึ้ง อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ 60,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
รูปแบบการจัดทำโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอ จอมบึง จังหวัดราชบุรี รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ 60,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ตรงกับพฤติกรรมผู้บริโภค อัจฉรียา โชติกลาง 50,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การจัดการความรู้ในการถ่ายทอดดนตรีไทย จังหวัดราชบุรี ไตรตรึงษ์ พลอยม่วง 50,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การศึกษา และประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมในตำบลจอมบึง นิติพัฒน์ แก้วประสิทธิ์ 50,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2557
การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะการเขียนหนังสือการคณะสงฆ์สำหรับพระสังฆาธิราช สมคิด ดวงจักร์ 50,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำกลางเขาบิน จังหวัดราชบุรี 50,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2557
ปัจจัยของการยอมรับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประชาชนบ้านทุ่งกระถิน จังหวัดราชบุรี วินัย ชุ่มชื่น 50,000.00 เงินรายได้ ส่งตรวจการปรับแก้ไข 1 ต.ค. 2557
ศาลเจ้าจีนในเขตเทศบาลอำเภอ โพธาราม : บทบาทความเชื่อ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นุกูล ธรรมจง 50,000.00 เงินรายได้ ส่งตรวจการปรับแก้ไข 1 ต.ค. 2557
การจำลองสารมีฤทธิ์ต้านการอับเสบจากสมุนไพร ด้วยโปรแกรม Arguslab อัญทิวา อุ่นไธสง 50,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การศึกษาความหลากหลายและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้สมุนไพร เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทย กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี อัชฌา สมนึก 50,000.00 เงินรายได้ ส่งตรวจการปรับแก้ไข 1 ต.ค. 2557
การศึกษาความหลากหลายของเส้นทางธรรมชาติของพืชสมุนไพร ในอุทยานธรรมชาติวิทยาศาสตร์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี กันตา นิ่มทัศนศิริ 50,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
พฤติกรรมและความต้องการการออกกำลังกายด้วยศิลปะมวยไทยของเยาวชนในจังหวัดราชบุรี รวย ตั้งมุททาภัทรกุล 50,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2557
การพัฒนากระบวนการพัฒนาความสามารถในการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของครูไม่ตรงวุฒิ สุรางค์ มันยานนท์ 50,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การพัฒนาความรู้ ทักษะและเจตคติที่มีต่อการใช้จักรยานโดยผ่านโครงการค่ายจักรยานเยาวชนในจังหวัดราชบุรี แชล่ม บุญล่ม 50,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2557
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมเพื่อเตรียมความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัยเชื้อสายกะเหรี่ยง วิจิตรา เงินบาท 50,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
ปัจจัยอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าปลีกผ่านระบบออนไลน์ พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ 25,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงพินอินเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนกลางสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.) ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภานุกรณ์ จันทร์สว่าง 25,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรศิลป ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน อาทิตธเนศ อุไรกุล 25,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2557
พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาภาคเรียนที่ 1/2558 นิตยา เรืองมาก 25,000.00 เงินรายได้ ส่งตรวจการปรับแก้ไข 1 ต.ค. 2557
การศึกษาเพื่อพัฒนาด่านเศรษฐกิจชายแดนช่องทางตะโกบนภาคตะวันตกของประเทศไทยเชื่อมโยงกับประเทศเมียนมาร์สำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วีรพล นามบุญเรือง 3,748,900.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของคุณสมบัติบล็อกดินเถ้าเผาเซรามิกแคลเซียมซิลิเกตนำความร้อนต่ำสำหรับใช้เป็นวัสดุอาคารท้องถิ่น ประยูร ยงค์อำนวย 920,700.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การพัฒนาแก้วระบบออกซีฟลูออไรด์ที่เติมไอออนของ Eu3+, Dy3+ เเละ Sm3+ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเปล่งเเสงของแก้วในช่วงตามองเห็นสำหรับประยุกต์ใช้เป็นตัวเปล่งเเสงของแข็ง สมิต อินทร์ศิริพงษ์ 1,194,200.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
ศึกษาสมบัติทางลูมิเนสเซนส์ และซินทิเลชันของผลึกเดี่ยว(LuyGd3-y)(GaxAl5-x)O12 เจือด้วย Pr3+ ที่ปลูกด้วยเทคนิคโชคราสสกี้ ณิชากร ปทุมรังสรรค์ 632,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
ผลของหินยางมะตอยที่ใช้เป็นตัวเติมแต่งในยางธรรมชาติ เพื่อปรับปรุงสมบัติทางกลของกระเบื้องยางปูพื้น ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย 1,300,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การพัฒนาวัสดุฟอสฟอร์ชนิดใหม่ในระบบ Li6La(BO3)3: Eu3+ สำหรับประยุกต์ใช้ในการสร้างภาพถ่ายด้วยนิวตรอน เอกพล แก้วนวม 649,600.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไท-ยวน ชุมชนบ้านนา ขุนแสน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ชุติรัตน์ เจริญสุข 382,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
บทบาทที่เหมาะสมของพระสงฆ์ด้านการพัฒนาเยาวชนในปัจจุบัน จีรพรรณ นิลทองคำ 330,200.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ 900,000.00 งบประมาณแผ่นดิน อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2558
หนังสือภาพวาดพฤกษศาสตร์พืชวงศ์กล้วยป่า(Musaceae) ในประเทศไทย ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี 500,000.00 สกอ. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2558
การสื่อความหมายด้านอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของวัดในจังหวัดราชบุรี วนิดา ตรีสวัสดิ์ 300,000.00 สกอ. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2558
พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยงในหมู่บ้านห้วยน้ำหนักและหมู่บ้านหนองตาดั้ง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี กรกนก ตั้งจิตมั่น 330,000.00 สกอ. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2558
การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านห้วยน้ำขาว ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี วรลักษณ์ กรรณวัตน์ 200,000.00 สกอ. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2558
บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เนตรตะวัน โสมนาม 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นครื่องปั้นดินเผา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ปรียาพร ทองผุด 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2558
การพัฒนาบทเรียน E-Learning รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น1 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประไพร จันทะบัณฑิต 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การพัฒนารูปแบบการให้บริการด้านการออกกำลังกายแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สารัช ดีงาม 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2558
การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม (สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ชวน ภารังกูล 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2558
หลักเกณฑ์การพิจารณาโทษปรับ : ศึกษากรณีกฎหมายตราสามดวง เชาวลิต สมพงษ์เจริญ 200,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สมภัสสร บัวรอด 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตรสับปะรดสวนผึ้ง-บ้านคา จังหวัดราชบุรี สุจิตตรา จันทร์ลอย 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาอนามัยการเจริญพันธ์เพื่อสุขภาวะชุมชนอำเภอจอมบึง โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กำธร ไพจิตร์ 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2558
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรู้เท่าทันสื่อในโลกออนไลน์ของเยาวชน โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบล จอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สุธิดา ปรีชานนท์ 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การพัฒนาระบบการปริทัศน์ความรู้ตามแนวคิดการเชื่อมโยงนิยมเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บนโมบาย เลิร์นนิง นาวิน คงรักษา 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2558
การสำรวจข้อมูลชั้นดินบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่องานออกแบบฐานรากตื้น ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
ผลของการประยุกต์ใช้แนวคิดการสอนน้อยแต่เรียนรู้มากต่อการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้ากระแส : กรณีศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สุริยาวุธ เสาวคนธ์ 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์บนสมาร์ทโฟน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2558
การประยุกต์ใช้เทคนิคความจริงเสริมพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อดิศักดิ์ โฮนอก 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2558
ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในตลาดนัด จังหวัดราชบุรี อัจฉรียา โชติกลาง 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2558
กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจที่พักสำหรับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี ยุพา สะรุโณ 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
ความสัมพันธ์ของความเชื่อมั่นในความสามารถแห่งตนต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
ประสิทธิผลของสมุนไพรสกัดเสริมฤทธิ์จากตะไคร้หอมบอระเพ็ด, สะเดา, มหาหงส์ และเปลือกส้มโอ ในการป้องกันยุงกัด สานนท์ เลาหบุตร 40,000.00 เงินรายได้ ส่งตรวจการปรับแก้ไข 1 ต.ค. 2558
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
สภาพการปนเปื้อนเชื้อกลุ่มโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และสุขลักษณะของห้องสุขาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นัฏกร สุขเสริม 40,000.00 เงินรายได้ ส่งตรวจการปรับแก้ไข 1 ต.ค. 2558
ส่วนประสมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้ชมมวยไทยต่อส่วนประสมทางการตลาดของสนามมวยราชดำเนิน สำราญ สุขแสวง 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของค่ายมวยไทยต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มาเรียนมวยไทยในค่ายมวยไทย ชาญชัย ยมดิษฐ์ 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชฎาพร โพคัยสวรรค์ 200,000.00 สกอ. ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
ชีววิทยาเชิงประชากรของแมลงวันผลไม้และแมลงเบียนในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย อภินพ จิตใจงาม 350,000.00 สกอ. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2556
การสังเคราะห์และวัดคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ metal doped-zinc oxide และ ZnO เพื่อใช้เป็นตัวดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์ออกจากก๊าซเชื้อเพลิง รัศมี สิทธิขันแก้ว 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การเตรียมเอโทโซมของสารสกัดเปลือกผลมังคุดเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เวชสำอาง เฟื่องลดา ทบศรี 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
ผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ชลธิรา กาวไธสง 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่งในมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เกรียงวุธ นีละคุปต์ 15,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนโดยใช้หลักการบริหารโดยวัตถุประสงค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อภิลักษณ์ ธรรมวิมุตติ 25,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับครู ชญานี ชุนฟ้ง 25,000.00 เงินรายได้ ส่งตรวจการปรับแก้ไข 1 ต.ค. 2557
ศึกษาสภาพความต้องการในการทำวิจัยชั้นเรียนของนักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต เทวเดช ห้วยหงษ์ทอง 25,000.00 เงินรายได้ ส่งตรวจการปรับแก้ไข 1 ต.ค. 2557
การประเมินหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภุมรินทร์ ชวนชม 25,000.00 เงินรายได้ ส่งตรวจคุณภาพ 1 ต.ค. 2557
ปัญหาการตีความของศาลรัฐธรรมนูญ: ศึกษากรณีสถานภาพของลูกจ้าง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ชดาทิพ ชูจิตร 187,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ส่งตรวจการปรับแก้ไข 1 ต.ค. 2558
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี กับศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แบบการมีส่วนร่วมของชุมชน ปัญจรัศมิ์ สามนเสน 375,000.00 งบประมาณแผ่นดิน อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2558
การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของระบบตรรกศาสตร์แบบคลุมเครือด้วยการปรับปรุงขั้นตอนวิธีการปัญญารวมหมู่เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการพยากรณ์โรคใบไหม้ในข้าว อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2558
การจัดเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชนของจังหวัดราชบุรี กรณีศึกษา หมู่บ้านนาขุนแสน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี กนกวรรณ แสนเมือง 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2558
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิธัญญา แซ่ล้อ 15,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
ผลของการใช้สื่อ ICT เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดสื่อภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โอภาส หรสิทธิ์ 15,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2558
รูปแบบการบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันตก พัชราวลัย สังข์ศรี 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2558
ผลลัพธ์ของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุจังหวัดราชบุรี อรพิชา เกตุพันธ์ 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2558
การจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผล การทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลปี 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ทรงเกียรติ อิงคามระธร 300,000.00 สกอ. ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการสนทนาภาษาในกลุ่มอาเซียนบนแท็บเล็ต สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี อ.สถาพร จะนุ 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2558
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานด้านอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ คุณภาพบัณฑิต และการพัฒนาสุนทรียภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทรงเกียรติ อิงคามระธร 70,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การติดตามบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2555 ชฎาพร โพคัยสวรรค์ 50,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การติดตามบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2556 ชฎาพร โพคัยสวรรค์ 60,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ คุณภาพบัณฑิตและการพัฒนาสุนทรียภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทรงเกียรติ อิงคามระธร 90,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2557 ชฎาพร โพคัยสวรรค์ 50,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูัมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานด้านอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ คุณภาพบัณฑิต และการพัฒนาสุนทรียภาพ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทรงเกียรติ อิงคามระธร 70,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การพัฒนารูปแบบการสอนแบบ 5W1H เพื่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วนิดา สาระติ 25,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรม สังคม และเศรษฐศาสตร์ของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมความเร็วต่ำและแสงอาทิตย์เพื่อการผลิตไฟฟ้าในชนบทพื้นที่ทางการเกษตรภาคตะวันตกของประเทศไทย วีรพล นามบุญเรือง 1,443,750.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2559
การพัฒนาวัสดุฟอสฟอร์ชนิดใหม่ในระบบ Gd2MoB2O9: Dy3+ สำหรับประยุกต์ใช้ในการสร้างภาพถ่ายด้วยรังสีทางการแพทย์ สมิต อินทร์ศิริพงษ์ 848,100.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2559
การบูรณาการระบบเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากเพื่อเพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อระบบเตือนภัยล่วงหน้าของนักเรียนในพื้นที่หมู่บ้านเสี่ยงภัยจังหวัดราชบุรี ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ 818,400.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2559
การศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพ การผลิต และเศรษฐศาสตร์ของระบบอุตสาหกรรมเซรามิกส์วิสาหกิจขนาดกลางท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี นพดล อ่ำดี 741,840.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2559
การศึกษาคุณสมบัติ-การประเมินวัฏจักรชีวิตของชิ้นส่วนโครงสร้างประกอบเชิงนิเวศน์เส้นใยสับปะรดและอ้อยของอุตสาหกรรมการเกษตรท้องถิ่นสำหรับบ้านอนุรักษ์พลังงานต้นทุนต่ำ ประยูร ยงค์อำนวย 631,320.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2559
การศึกษาพัฒนาแก้ว LiLaB:Pr3+ สำหรับใช้เป็นวัสดุตัวกลางเลเซอร์ที่ปรับความยาวคลื่นได้ เอกพล แก้วนวม 554,400.00 งบประมาณแผ่นดิน อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงวันดูดเลือดและความชุกของเชื้อที่นำโดยแมลงวันดูดเลือดในฟาร์มโคนมภาคกลางของประเทศไทย นันทิยา แซ่เตียว 517,880.00 งบประมาณแผ่นดิน อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมสื่อการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนเขตพื้นที่ชายแดน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี : แบบมีส่วนร่วมของครูในท้องถิ่น วิลัยพร ไชยสิทธิ์ 377,200.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2559
การศึกษาการใช้โปรติเอสช่วยในการสกัดอะฟลาทอกซินสำหรับการตรวจวัดด้วยอิไลซา ครองศักดา ภัคธนกนก 343,760.00 งบประมาณแผ่นดิน อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
การพัฒนาศูนย์รวมแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในเขตจังหวัดราชบุรี เมตตา คงคากูล 281,050.00 งบประมาณแผ่นดิน อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
การศึกษาอันตรกิริยาของรังสีเอ็กซ์ต่อวัสดุทันตกรรม: การคำนวณเชิงทฤษฎี ฐนสพล ปรีชาญาณ 229,960.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2559
แนวทางการจัดการความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรน้ำของประชาชน ในจังหวัดราชบุรี 468,200.00 งบประมาณแผ่นดิน อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูมิภาคตะวันตก สมคิด ดวงจักร์ 292,960.00 งบประมาณแผ่นดิน อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนเชิงสร้างสรรค์ผ่านศาสนวัตถุวัดถ้ำสิงโตทอง นุกูล ธรรมจง 218,000.00 งบประมาณแผ่นดิน อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ดนตรีมอญโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของจังหวัดราชบุรี ไตรตรึงษ์ พลอยม่วง 145,480.00 งบประมาณแผ่นดิน อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
การให้เหตุผลทางกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 เชาวลิต สมพงษ์เจริญ 136,400.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2559
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวไทยเชิงสุขภาพ : กรณีศึกษาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ 727,270.00 งบประมาณแผ่นดิน อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวันตก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทย ทัศนีย์ นาคเสนีย์ 395,100.00 งบประมาณแผ่นดิน อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
การศึกษารูปแบบและแนวทางการใช้จักรยานเสือภูเขาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผจญภัยในจังหวัดราชบุรี สัจจา ไกรศรรัตน์ 319,330.00 งบประมาณแผ่นดิน อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
บทบาทของวัดในจังหวัดราชบุรีในฐานะสื่อชุมชนเพื่อการแบ่งปันภูมิปัญญาท้องถิ่น วนิดา ตรีสวัสดิ์ 262,900.00 งบประมาณแผ่นดิน อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
การสร้างเครือข่ายการจัดการตลาดนัดผลิตผลทางการเกษตร ปลอดสารพิษให้กับชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึง อำเภอบ้านคา และอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ชุติรัตน์ เจริญสุข 562,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
แนวทางการจัดการความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรน้ำของประชาชนในจังหวัดราชบุรี ฐิติพงศ์ เนาวรัตน์ 468,200.00 งบประมาณแผ่นดิน อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทรงเกียรติ อิงคามระธร 247,761.00 สกอ. ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การศึกษาความหลากหลายของพันธุ์ไหมและลักษณะทางกายภาพ-ทางเคมีของเส้นไหมจากกลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อน เลี้ยงไหมในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ณิชากร ปทุมรังสรรค์ 200,000.00 สกอ. ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพืชผักพื้นบ้านของชุมชน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ประภา เหล่าสมบูรณ์ 570,570.00 สกอ. ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
โครงการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชฎาพร โพคัยสวรรค์ 100,000.00 สกอ. ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
ชุดโครงการศักยภาพ โอกาส และแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศไทย สัจจา ไกรศรรัตน์ 402,900.00 คอบช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
กลยุทธ์และแนวทางการใช้กิจกรรมเชิงกีฬา (sport event) ในการพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของประเทศไทย สัจจา ไกรศรรัตน์ 480,000.00 คอบช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
แนวทางการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน โดยใช้วัฒนธรรมท้องถิ่น มวยสุวรรณภูมิ (มวยไทย มวยพม่า มวยเขมร และมวยลาว) สู่การเป็นหนึ่งจุดหมายหลายประสบการณ์ขยายฐานการท่องเที่ยวในภูมิภาค ชาญชัย ยมดิษฐ์ 971,200.00 คอบช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
การพัฒนาศักยภาพและกระบวนการบริหารจัดการงานวิ่งในประเทศไทย เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เสรี เพิ่มชาติ 700,000.00 คอบช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยจักรยานเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวปั่นจักรยานชาวไทยและชาวต่างชาติ ทัศนีย์ นาคเสนีย์ 930,000.00 คอบช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
ชุดโครงการการจัดประสบการณ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยบนฐานวัฒนธรรมชุมชนลุ่มน้ำแม่กลองจังหวัดราชบุรี ปรียาพร ทองผุด 119,020.00 คอบช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
รูปแบบการพัฒนาประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ศิลปะท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยบนฐานวัฒนธรรมชุมชนลุ่มน้ำแม่กลองจังหวัดราชบุรี ปรียาพร ทองผุด 507,474.00 คอบช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
รูปแบบการพัฒนาและการจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยววิถีไทยบนฐานวัฒนธรรมชุมชนลุ่มน้ำแม่กลองจังหวัดราชบุรี นิติพัฒน์ แก้วประสิทธิ์ 373,180.00 คอบช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำกลางเขาบิน จังหวัดราชบุรี ฐิติพงศ์ เนาวรัตน์ 50,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2557
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตพื้นที่ภาคกลาง อุรารัตน์ วงศ์ศิลป์ 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2556
การวิจัยเชิงพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันตก ชวน ภารังกูล 634,510.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
ารสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงวิชาการด้านเศรษฐกิจ พอเพียงแบบยั่งยืนในสถานศึกษา (ชุดโครงการ) วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ 681,900.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัย สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รักตวรรณ ศิริถาพร 331,800.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การจัดกลุ่มหมู่บ้านโดยใช้ข้อมูลสถิติเชิงสังคมและเศรษฐกิจ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รัตติกาล ทาโบราณ 491,460.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การศึกษาปัจจัยของวัสดุซิลิก้าเพื่อพัฒนาร่วมเป็นวัสดุทนไฟสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมภาคการเกษตรพลังงานความร้อน อนุชา บุญเกิด 563,750.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การพัฒนาและออกแบบอิฐฉนวนมวลเบากันความร้อนโดยใช้ดินท้องถิ่นและ ยางผงรีเคลมร่วมกับระเบียบวิธีทางไฟไนต์อิลิเมนต์ ประยูร ยงค์อำนวย 889,340.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การพัฒนาเครื่องย่อยเส้นใยคาร์โบไฮเดรตเพื่อบูรณาการร่วมเป็นอิฐดินรับแรง นำพลังงานความร้อนต่ำเสริมเส้นใยธรรมชาติชนิดเบาเพื่อการพลิกฟื้นด้านสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับบ้านต้นทุนต่ำเชิงนิเวศน์สิ่งแวดล้อม วีรพล นามบุญเรือง 1,498,900.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การศึกษาผลการใช้รูปแบบนวัตกรรมเครือข่ายการวิจัยในชั้นเรียนของหมู่บ้านจอมบึง (MCAR NETWORK MODEL) ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม ถาวร เส้งเอียด 453,320.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผ้าทอพื้นเมืองในจังหวัดราชบุรี วรรณา โชคบรรดาลสุข 243,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ นงลักษณ์ เพิ่มชาติ 360,150.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการสอนศิลปศึกษาบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะเพื่อพัฒนาศักยภาพครูศิลปศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดราชบุรี ปรียาพร ทองผุด 387,630.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยวเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ การจัดการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดลุ่มน้ำแม่กลอง ทัศนีย์ นาคเสนีย์ 386,900.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การพัฒนาระบบสารสนเทศมัลติมีเดียออนไลน์ด้านวัฒนธรรมประเพณี ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดราชบุรี วิลัยพร ไชยสิทธิ์ 454,920.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้านการศึกษาสำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บนคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต ดาราวรรณ ญาณะนันท์ 301,900.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในภูมิภาคตะวันตก อุรารัตน์ วงศ์ศิลป์ 180,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การพัฒนาแนวทางการเปิดจุดผ่านแดนถาวรไทย-พม่าบริเวณจังหวัด กาญจนบุรีภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ขวัญปภัสสร จานทอง 946,460.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
สภาพบังคับทางกฎหมายอาญาในกฎหมายตราสามดวง เชาวลิต สมพงษ์เจริญ 90,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การวิจัยปฏิบัติการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการตลาด แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี ชุติรัตน์ เจริญสุข 268,290.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การศึกษาประเพณีสงกรานต์ของชาวไทยพลัดถิ่นจังหวัดราชบุรีเพื่อยกระดับสู่การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ สัจจา ไกรศรรัตน์ 280,370.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การศึกษาความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภูมินทร์ สุมาลัย 15,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 เรียนทฤษฎีเทวินินและนอร์ตันขิงผู้เรียนด้วยจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดสื่อประสม สุริยาวุธ เสาวคนธ์ 15,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาเวชกรรมไทยของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อัญทิวา อุ่นไธสง 15,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การใช้มวยไทยแอโรบิกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเยาวชนในเขตชุมชนเทศบาลตำบลจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี สำราญ สุขแสวง 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การเขียนตอบข้อเสนอที่เป็นปัญหาอุทาหรณ์ (ปัญหาตุ๊กตา) วิชากฎหมาย สาขานิติศาสตร์และสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ให้มีผลสัมฤทธิ์ ชดาทิพ ชูจิตร 15,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วนิดา สาระติ 15,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การพัฒนากระบวนการผลิตสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง วรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี สุจิตตรา จันทร์ลอย 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การถอดบทเรียนกระบวนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี วิชาเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2535 - 2555 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
บริบทการเกิดและการเปลี่ยนแปลงเพลงรำโทนบ้านตลาดควาย อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ไตรตรึงษ์ พลอยม่วง 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
ผลการบริหารและคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานและจุดเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทรงเกียรติ อิงคามระธร 70,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การติดตามผลบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน จอมบึง ปีการศึกษา 2554 ชฎาพร โพคัยสวรรค์ 50,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยใช้สัญญาการเข้าชั้นเรียนสำหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาวิทยุชุมชนและสื่อชุมชนเพื่อการพัฒนา สุนีย์ หนูสง 15,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การสำรวจประเมินศักยภาพท่องเที่ยวเพื่อสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวจากวิถีชีวิตและทรัพยากรท่องเที่ยวในท้องถิ่น : ชุมชนจอมบึง บุญงอกงาม เอี่ยมศรีปลั่ง 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การศึกษาด้านเทคโนโลยี-เศรษฐศาสตร์ของน้ำมัน ไบโอดีเซลจากกากกาแฟ รพีพรรณ กองตูม 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
เลิร์นนิงออปเจ็ต เรื่องการเขียนโปรกรรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 วิจารณ์ สงกรานต์ 15,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การติดตามผลบัณฑิตระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี วิชาเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2539 - 2555 จิระชัย ปัญญาฤทธิ์ 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2555
ผลการบริหารและคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานและจุดเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทรงเกียรติ อิงคามระธร 70,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
การใช้ประโยชน์จากเส้นใยธรรมชาติเป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติ เพื่อปรับปรุงสมบัติทางกลของแผ่นกระเบื้องยางปูพื้น ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
การพัฒนาอัตราส่วนของสารละลายต่อเถ้าลอยและอุณหภูมิที่มีผลต่อการรับแรงอัดของซีเมนต์มอร์ตาร์ อนุชา บุญเกิด 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
การพัฒนาสมรรถภาพการสร้างสื่อการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดราชบุรี จรินทร์ งามแม้น 40,000.00 เงินรายได้ ส่งตรวจการปรับแก้ไข 1 ต.ค. 2559
การพัฒนารูปแบบการใช้คลาวน์คอมพิวติ้งในกระบวนการเรียนรู้เพื่อ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สุจิตตรา จันทร์ลอย 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์เป็นฐานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาในรูปแบบบทเรียนออนไลน์ สมภัสสร บัวรอด 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
ผลของกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษที่มีต่อทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) โรงเรียนบ้านหนองบัวค่าย อินธิรา เกื้อเสนาะ 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
ทักษะทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีที่ส่งผลต่อคุณภาพงานบัญชีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดราชบุรี ยุพา สะรุโณ 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาการแปลภาษาจีน-ไทย สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประไพร จันทะบัณฑิต 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2559
การพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ วิถีไทยตามกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยด้วยภาพอินโฟกราฟิกส์ อัญทิวา อุ่นไธสง 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศชายรักชายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิธัญญา แซ่ล้อ 15,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกซื้อสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วรลักษณ์ ทองประยูร 15,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
การศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกปฏิบัติ เรื่องพื้นฐานการวัดทางไฟฟ้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพืื้นที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สุริยาวุธ เสาวคนธ์ 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
การพัฒนารูปแบบความรับผิดชอบของครูคณิตศาสตร์กรณีห้องเรียนกลับด้าน นพดล ทุมเชื้อ 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality เรื่องหน่วยความจำและหน่วยสำรองข้อมูล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จิรากร เฉลิมดิษฐ 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
การวิจัยและพัฒนาอัลกอริทึมการรู้จำชนิดราคาของธนบัตรไทยสำหรับผู้พิการทางสายตาหรือตาบอด นฤมล ชูเมือง 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบประสมวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการหาพื้นที่รูปเรขาคณิตสองมิติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
เซนเซอร์นับจำนวนผลมะนาวแป้นอย่างง่ายโดยการใช้เครื่องน้ำหนัก ภัทรกฤต คัชมาตย์ 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนในโรงเรียน สำหรับการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประภาช วิวรรธมงคล 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่วยผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านสื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของกลุ่มสตรีเด็กและเยาวชนปั้นดินไทยประดิษฐ์ จังหวัดราชบุรี สุดารัตน์ เทียนน้อย 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
ความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดราชบุรี พนารัตน์ แสงวิจิตร 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
การพัฒนาตัวชี้วัดความพร้อมของชุมชนสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชลธิชา พันธ์สว่าง 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
การพัฒนาเจลสารสกัดตำรับยาแก้เรื้อนมูลนก ระพีพร ชนะภักดิ์ 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินภาระงาน กรณีศึกษา : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร วิทยาเขตเทเวศ วริยา เย็นเปิง 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเนื้อเยื่อแบบจมชั่วคราวโดยใช้ปั๊มสูบจ่ายแบบรีดท่อยางเพื่อลำเลียงสารอาหารเหลว สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์ 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
ผลของการใช้ภาพและเสียงในการจดจำคำศัพท์ของนักศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : กรณีศึกษา คำนามที่อธิบายด้วยภาพได้จาก NGSL พิเชฐ สัตย์วินิจ 15,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
การถอดบทเรียนกระบวนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี วิชาเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2535 - 2555 ประภาช วิวรรธมงคล 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
โครงสร้างลากรางเจียนของสมการชโรดิงเจอร์แบบไม่เชิงเส้น ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย 870,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 30 ก.ย. 2558
การศึกษาอันตรกิริยาของโฟตอนต่ออัลลอยเพื่อประยุกต์ใช้ในการเป็นวัสดุป้องกันรังสี ฐนสพล ปรีชาญาณ 425,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 30 ก.ย. 2558
พจนานุกรมของขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์) ในฐานะเอกสาร ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย เชาวลิต สมพงษ์เจริญ 187,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การศึกษาอันตรกิริยาของโฟตอนต่ออัลลอยเพื่อประยุกต์ใช้ในการเป็นวัสดุ ป้องกันรังสี ฐนสพล ปรีชาญาณ 425,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การสร้างเครือข่ายการพัฒนาตลาดนัดผลิตผลทางการเกษตรปลอดสารพิษ ให้กับชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึง อำเภอบ้านคา และอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ชุติรัตน์ เจริญสุข 562,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
กระบวนการสื่อสารทางการตลาดของย่านตลาดเก่าในมิติของการอนุรักษ์เอกลักษณ์ชุมชนและพัฒนาสู่การท่องเที่ยว สัจจา ไกรศรรัตน์ 617,400.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การศึกษาเพื่อพัฒนาด่านเศรษฐกิจชายแดนช่องทางตะโกบนภาคตะวันตก ของประเทศไทยเชื่อมโยงกับประเทศเมียนมาร์สำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วีรพล นามบุญเรือง 3,748,900.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของคุณสมบัติบล็อกดินเถ้าเผา เซรามิกแคลเซียมซิลิเกตนำความร้อนต่ำสำหรับใช้เป็นวัสดุอาคารท้องถิ่น ประยูร ยงค์อำนวย 920,700.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมสื่อการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะ การอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนประถมศึกษา ในโรงเรียนเขตพื้นที่ชายแดน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี : แบบมีส่วนร่วมของครูในท้องถิ่น วิลัยพร ไชยสิทธิ์ 377,200.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2559
การแยกและคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียไธโอบาซิลลัสที่สามารถลดก๊าซไฮโดรเจนซีลไฟด์ในถังหมักก๊าซชีวภาพ ศุภลักษณ์ สุดขาว 60,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 30 พ.ย. 542
การศึกษาและพัฒนาดินเหนียววัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตโอ่งในจังหวัดราชบุรี เอกพล แก้วนวม 60,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 30 พ.ย. 542
การจัดการความรู้ในการถ่ายทอดดนตรีไทย จังหวัดราชบุรี ไตรตรึงษ์ พลอยม่วง 50,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 30 พ.ย. 542
ปัจจัยของการยอมรับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประชาชนบ้านทุ่งกระถิน จังหวัดราชบุรี วินัย ชุ่มชื่น 50,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 30 พ.ย. 542
ศาลเจ้าจีนในเขตเทศบาลอำเภอโพธาราม : บทบาทความเชื่อ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นุกูล ธรรมจง 50,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 30 พ.ย. 542
การพัฒนาสมรรถภาพการสร้างสื่อการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดราชบุรี จรินทร์ งามแม้น 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 30 พ.ย. 542
การประเมินหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภุมรินทร์ ชวนชม 25,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 30 พ.ย. 542
การบูรณาการระบบเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากเพื่อเพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อระบบเตือนภัยล่วงหน้าของนักเรียนในพื้นที่หมู่บ้านเสี่ยงภัยจังหวัดราชบุรี ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ 818,400.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 30 พ.ย. 542
การวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรม สังคม และเศรษฐศาสตร์ของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมความเร็วต่ำและแสงอาทิตย์เพื่อการผลิตไฟฟ้าในชนบทพื้นที่ทางการเกษตรภาคตะวันตกของประเทศไทย วีรพล นามบุญเรือง 1,443,750.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 30 พ.ย. 542
การพัฒนาวัสดุฟอสฟอร์ชนิดใหม่ในระบบ Gd2MoB2O9: Dy3+ สำหรับประยุกต์ใช้ในการสร้างภาพถ่ายด้วยรังสีทางการแพทย์ สมิต อินทร์ศิริพงษ์ 848,100.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 30 พ.ย. 542
การศึกษาคุณสมบัติ-การประเมินวัฏจักรชีวิตของชิ้นส่วนโครงสร้างประกอบเชิงนิเวศน์เส้นใยสับปะรดและอ้อยของอุตสาหกรรมการเกษตรท้องถิ่นสำหรับบ้านอนุรักษ์พลังงานต้นทุนต่ำ ประยูร ยงค์อำนวย 631,320.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 30 พ.ย. 542
การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมสื่อการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนเขตพื้นที่ชายแดน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี : แบบมีส่วนร่วมของครูในท้องถิ่น วิลัยพร ไชยสิทธิ์ 377,200.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 30 พ.ย. 542
การศึกษาอันตรกิริยาของรังสีเอ็กซ์ต่อวัสดุ ทันตกรรม : การคำนวณเชิงทฤษฎี ฐนสพล ปรีชาญาณ 229,960.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 30 พ.ย. 542
การให้เหตุผลทางกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีประชุมประกาศรัชกาล ที่ 4 เชาวลิต สมพงษ์เจริญ 136,400.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 30 พ.ย. 542
การศึกษาพัฒนาแก้ว LiLaB:Pr3+ สำหรับใช้เป็นวัสดุตัวกลางเลเซอร์ที่ปรับความยาวคลื่นได้ เอกพล แก้วนวม 554,400.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 30 พ.ย. 542
การศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพ การผลิต และเศรษฐศาสตร์ของระบบอุตสาหกรรมเซรามิกส์วิสาหกิจขนาดกลางท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี นพดล อ่ำดี 741,840.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 30 พ.ย. 542