ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การบูรณาการด้านการประเมินโครงสร้างพื้นฐานท้องถิ่นและระบบสารสนเทศทางวิศวกรรมสำหรับการวางแผนและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี วีรพล นามบุญเรือง 3,503,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การพัฒนาแก้วที่มีพื้นของ Gd2O3 เป็นส่วนประกอบเพื่อเป็นวัสดุซิลทิลเลเตอร์สำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุตรวจวัดรังสีเอ็กซ์ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ สมิต อินทร์ศิริพงษ์ 1,053,800.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การผลิตและการรักษากลิ่นรสตามธรรมชาติของน้ำเชื่อมเข้มข้นจากอ้อย ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ 500,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การศึกษาอันตรกิริยาของโฟตอนต่อวัสดุก่อสร้างในประเทศไทยเพื่อประยุกต์ใช้ในการเป็นวัสดุกำบังรังสี ฐนสพล ปรีชาญาณ 297,500.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การศึกษาอันตรกิริยาของโฟตอนต่ออัลลอยเพื่อประยุกต์ใช้ในการเป็นวัสดุป้องกันรังสี ฐนสพล ปรีชาญาณ 425,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การพัฒนาแก้วกำบังนิวตรอน สมิต อินทร์ศิริพงษ์ 980,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
โครงสร้างลากรางเจียนของชโรดิงเจอร์แบบไม่เชิงเส้น ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย 870,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ เพื่อยับยั้งการเกิดแบคทีเรียด้วยวิธีการพ่นเคลือบโดยเทคนิคพ่นละอองสารเคมี ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย 336,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
ผลของโครงสร้างและการแพร่กระจายของอะตอมที่มีต่ออันตรกิริยาคู่ควบแม่เหล็กแบบแอนติเฟอร์โรในฟิล์มบางFePd/Ru/CoFe เอกพล แก้วนวม 404,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การพัฒนารูปแบบการทำอิฐผสมแกลบสำหรับสร้างบ้านราคาประหยัดในชุมชนชาวกะเหรี่ยงชายแดนไทยและเมียนมาร์ วีระยุทธ สุริคำ 600,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การพััฒนาผลิตภัณฑ์กรีกโยเกิร์ตและการประยุกต์ใช้กรีกโยเกิร์ตเพื่อทดแทนครีมชีสในผลิตภัณฑ์ชีสเค้ก ชนกภัทร ผดุงอรรถ 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก 5 สายพันธุ์ ในจังหวัดราชบุรี ณิชากร ปทุมรังสรรค์ 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การพัฒนาระบบจัดการแอพพลิเคชั่นแบบฝึกทักษะบน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สำหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต: เพื่อส่งเสริมศักยภาพของครูในท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม วิลัยพร ไชยสิทธิ์ 650,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการออกเสียงพินอินโดยใช้ชุดฝึกทักษะการออกเสียงพินอิน ประไพร จันทะบัณฑิต 15,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา LW 54630 กฎหมายลักษณะ ล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของนักศึกษาน.บ.3นิติศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem–Based Instruction : PBI) เชาวลิต สมพงษ์เจริญ 15,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การศึกษาและพัฒนาดินเหนียววัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตโอ่งในจังหวัดราชบุรี เอกพล แก้วนวม 60,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
ระดับความสามารถด้านการพูดในที่ชุมชนของผู้นำและผู้บริหารท้องถิ่น จิรญาน์ นิลทองคำ 50,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
บทบาทของผู้สูงอายุในการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษา ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรึ เนตรตะวัน โสมนาม 25,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตพื้นที่อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รักตวรรณ ศิริถาพร 168,100.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การฟื้นฟูและเผยแพร่ภูมิปัญญาห้าไหไทยทรงดำในภูมิภาคตะวันตก ปุณย์จรีย์ สรสีสม 500,000.00 สกอ. ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
ภาพวาดพฤกษศาสตร์: เครื่องมือการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกและแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชวงศ์กล้วย (MUSACEAE) ในประเทศไทย ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี 400,000.00 สกอ. ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การประเมินโครงการบริหารวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2556 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อรุณี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การศึกษาแนวการปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี วิจิตรา เงินบาท 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารกาบาและปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมในข้าวกล้องพันธุ์พื้นเมืองกะเหรี่ยงโพล่งอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ณิชากร ปทุมรังสรรค์ 200,000.00 สกอ. ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง “โรคไข้เลือดออก” สำหรับ อาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี กำธร ไพจิตร์ 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาเทคนิคและวิทยาการ การจัดการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จรินทร์ งามแม้น 15,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
ผลของการใช้แผนการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในวิชาจิตวิทยา พัฒนาการของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 2 วรลักษณ์ กรรณวัตน์ 15,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การเปรียบเทียบความเข้าใจและความสนใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์กับการสอนแบบปกติ อินธิรา เกื้อเสนาะ 15,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องวงจร RLC โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์: กรณีศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สุริยาวุธ เสาวคนธ์ 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา LW 54613 กฎหมายลักษณะ ประกันภัยด้วยการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ยุพยงค์ วิงวร 15,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
พจนานุกรมของขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์) ในฐานะเอกสารประวัติศาสตร์กฎหมายไทย เชาวลิต สมพงษ์เจริญ 187,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ ภาษาจีน ประไพร จันทะบัณฑิต 50,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การติตามผลการนำหนังสือเด็กประเภท Pop up และภาพเคลื่อนไหวไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูในจังหวัดราชบุรี จรินทร์ งามแม้น 50,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ JiPP เพื่อส่งเสริมทักษะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโคกทอง จังหวัดราชบุรี พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ 50,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
ความหลากหลายทางชีวภาพของผักพื้นบ้านและการนำมาใช้ในการประกอบอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดราชบุรี ทัศนีย์ นาคเสนีย์ 500,000.00 สกอ. ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การศึกษาเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมมอญจังหวัดราชบุรี สัจจา ไกรศรรัตน์ 500,000.00 สกอ. ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีครัวเรือน (กรณีศึกษาหมู่บ้านทุ่งน้อย ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ยุพา สะรุโณ 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
ปัจจัยแห่งความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านหนองขนาก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี วรรณา โชคบรรดาลสุข 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การพัฒนาตำรับโลชั่นเพื่อผิวขาวของสารสกัดแก่นมะหาดในรูปแบบเอโทโซม กันตา นิ่มทัศนศิริ 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การประยุกต์รูปแบบพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการออกกำลังกายแบบฤๅษีดัดตนของผู้สูงอายุในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ณิภารัตน์ บุญกุล 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
กระบวนการสื่อสารทางการตลาดของย่านตลาดเก่าในมิติของการอนุรักษ์เอกลักษณ์ชุมชนและพัฒนาสู่การท่องเที่ยว สัจจา ไกรศรรัตน์ 617,400.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การศึกษาลักษณะโปรตีนและกรดอะมิโนของพืชบริโภคในชุมชนไทยกะเหรี่ยงสวนผึ้ง ครองศักดา ภัคธนกนก 180,000.00 สกอ. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2557
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณค่าสารอาหารในตำรับน้ำพริกของชาวไทยกะเหรี่ยงในจังหวัดราชบุรี ชนกภัทร ผดุงอรรถ 250,000.00 สกอ. ส่งตรวจการปรับแก้ไข 1 ต.ค. 2557
ความหลากหลายของรากหม่อนต่อสารองค์ประกอบทางเคมีในเขตท้องที่จังหวัดราชบุรี โสรายา ไทยวานิช 150,000.00 สกอ. ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองไทยในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย ปริญญ์ พันธ์งาม 200,000.00 สกอ. ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าตีนจกไท-ยวนในจังหวัดราชบุรี วรรณา โชคบรรดาลสุข 300,000.00 สกอ. ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
ชุดโครงการการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเขตภูมิภาคตะวันตก สัจจา ไกรศรรัตน์ 341,800.00 คอบช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2557
กลยุทธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยในการใช้มวยไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ชาญชัย ยมดิษฐ์ 572,700.00 คอบช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2557
แนวทางการพัฒนา การจัดการวิ่งเพื่อสุขภาพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเขตภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย เสรี เพิ่มชาติ 570,200.00 คอบช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2557
การพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงกีฬาด้วยการปั่นจักรยานข้ามประเทศ : การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยตนเองและเส้นทางท่องเที่ยวในเขตภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย ทัศนีย์ นาคเสนีย์ 674,400.00 คอบช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2557
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นการเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเชิงกีฬา : กรณีศึกษาชุมชนจอมบึง จังหวัด ราชบุรี สัจจา ไกรศรรัตน์ 340,900.00 คอบช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2557
การแยกและคัดเลือกเชื้อแบคทีเรีย ไธโอบาซิลลัสที่สามารถลดก๊าซไฮโดรเจนซีลไฟด์ในถังหมักก๊าซชีวภาพ ศุภลักษณ์ สุดขาว 60,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2557
ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงวันดูดเลือดในฟาร์มปศุสัตว์ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี นันทิยา แซ่เตียว 60,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนด้วยการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่และเศษพืชผักสำหรับครัวเรือนในตำบลจอมบึงอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี วสันต์ นาคเสนีย์ 60,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็กโดยเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน บุรินทร์ นรินทร์ 60,000.00 เงินรายได้ ส่งตรวจการปรับแก้ไข 1 ต.ค. 2557
ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงของประชาชนในตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นัฏกร สุขเสริม 60,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ต่อโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนบ้านนาขุนแสน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ณิภารัตน์ บุญกุล 60,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการสร้างเสริมสุขภาพ ในตำบลสวนผึ้ง อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ 60,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
รูปแบบการจัดทำโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอ จอมบึง จังหวัดราชบุรี รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ 60,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ตรงกับพฤติกรรมผู้บริโภค อัจฉรียา โชติกลาง 50,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การจัดการความรู้ในการถ่ายทอดดนตรีไทย จังหวัดราชบุรี ไตรตรึงษ์ พลอยม่วง 50,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การศึกษา และประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมในตำบลจอมบึง นิติพัฒน์ แก้วประสิทธิ์ 50,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2557
การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะการเขียนหนังสือการคณะสงฆ์สำหรับพระสังฆาธิราช สมคิด ดวงจักร์ 50,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำกลางเขาบิน จังหวัดราชบุรี 50,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2557
ปัจจัยของการยอมรับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประชาชนบ้านทุ่งกระถิน จังหวัดราชบุรี วินัย ชุ่มชื่น 50,000.00 เงินรายได้ ส่งตรวจการปรับแก้ไข 1 ต.ค. 2557
ศาลเจ้าจีนในเขตเทศบาลอำเภอ โพธาราม : บทบาทความเชื่อ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นุกูล ธรรมจง 50,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การจำลองสารมีฤทธิ์ต้านการอับเสบจากสมุนไพร ด้วยโปรแกรม Arguslab อัญทิวา อุ่นไธสง 50,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การศึกษาความหลากหลายและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้สมุนไพร เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทย กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี อัชฌา สมนึก 50,000.00 เงินรายได้ ส่งตรวจการปรับแก้ไข 1 ต.ค. 2557
การศึกษาความหลากหลายของเส้นทางธรรมชาติของพืชสมุนไพร ในอุทยานธรรมชาติวิทยาศาสตร์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี กันตา นิ่มทัศนศิริ 50,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
พฤติกรรมและความต้องการการออกกำลังกายด้วยศิลปะมวยไทยของเยาวชนในจังหวัดราชบุรี รวย ตั้งมุททาภัทรกุล 50,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2557
การพัฒนากระบวนการพัฒนาความสามารถในการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของครูไม่ตรงวุฒิ สุรางค์ มันยานนท์ 50,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การพัฒนาความรู้ ทักษะและเจตคติที่มีต่อการใช้จักรยานโดยผ่านโครงการค่ายจักรยานเยาวชนในจังหวัดราชบุรี แชล่ม บุญล่ม 50,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2557
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมเพื่อเตรียมความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัยเชื้อสายกะเหรี่ยง วิจิตรา เงินบาท 50,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
ปัจจัยอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าปลีกผ่านระบบออนไลน์ พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ 25,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงพินอินเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนกลางสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.) ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภานุกรณ์ จันทร์สว่าง 25,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรศิลป ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน อาทิตธเนศ อุไรกุล 25,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2557
พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาภาคเรียนที่ 1/2558 นิตยา เรืองมาก 25,000.00 เงินรายได้ ส่งตรวจการปรับแก้ไข 1 ต.ค. 2557
การศึกษาเพื่อพัฒนาด่านเศรษฐกิจชายแดนช่องทางตะโกบนภาคตะวันตกของประเทศไทยเชื่อมโยงกับประเทศเมียนมาร์สำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วีรพล นามบุญเรือง 3,748,900.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของคุณสมบัติบล็อกดินเถ้าเผาเซรามิกแคลเซียมซิลิเกตนำความร้อนต่ำสำหรับใช้เป็นวัสดุอาคารท้องถิ่น ประยูร ยงค์อำนวย 920,700.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การพัฒนาแก้วระบบออกซีฟลูออไรด์ที่เติมไอออนของ Eu3+, Dy3+ เเละ Sm3+ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเปล่งเเสงของแก้วในช่วงตามองเห็นสำหรับประยุกต์ใช้เป็นตัวเปล่งเเสงของแข็ง สมิต อินทร์ศิริพงษ์ 1,194,200.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
ศึกษาสมบัติทางลูมิเนสเซนส์ และซินทิเลชันของผลึกเดี่ยว(LuyGd3-y)(GaxAl5-x)O12 เจือด้วย Pr3+ ที่ปลูกด้วยเทคนิคโชคราสสกี้ ณิชากร ปทุมรังสรรค์ 632,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
ผลของหินยางมะตอยที่ใช้เป็นตัวเติมแต่งในยางธรรมชาติ เพื่อปรับปรุงสมบัติทางกลของกระเบื้องยางปูพื้น ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย 1,300,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การพัฒนาวัสดุฟอสฟอร์ชนิดใหม่ในระบบ Li6La(BO3)3: Eu3+ สำหรับประยุกต์ใช้ในการสร้างภาพถ่ายด้วยนิวตรอน เอกพล แก้วนวม 649,600.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไท-ยวน ชุมชนบ้านนา ขุนแสน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ชุติรัตน์ เจริญสุข 382,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
บทบาทที่เหมาะสมของพระสงฆ์ด้านการพัฒนาเยาวชนในปัจจุบัน จิรญาน์ นิลทองคำ 330,200.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ 900,000.00 งบประมาณแผ่นดิน อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2558
หนังสือภาพวาดพฤกษศาสตร์พืชวงศ์กล้วยป่า(Musaceae) ในประเทศไทย ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี 500,000.00 สกอ. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2558
การสื่อความหมายด้านอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของวัดในจังหวัดราชบุรี วนิดา ตรีสวัสดิ์ 300,000.00 สกอ. ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยงในหมู่บ้านห้วยน้ำหนักและหมู่บ้านหนองตาดั้ง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี กรกนก ตั้งจิตมั่น 330,000.00 สกอ. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2558
การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านห้วยน้ำขาว ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี วรลักษณ์ กรรณวัตน์ 200,000.00 สกอ. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2558
บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เนตรตะวัน โสมนาม 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นครื่องปั้นดินเผา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ปรียาพร ทองผุด 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2558
การพัฒนาบทเรียน E-Learning รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น1 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประไพร จันทะบัณฑิต 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การพัฒนารูปแบบการให้บริการด้านการออกกำลังกายแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สารัช ดีงาม 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2558
การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม (สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ชวน ภารังกูล 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2558
หลักเกณฑ์การพิจารณาโทษปรับ : ศึกษากรณีกฎหมายตราสามดวง เชาวลิต สมพงษ์เจริญ 200,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สมภัสสร บัวรอด 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตรสับปะรดสวนผึ้ง-บ้านคา จังหวัดราชบุรี สุจิตตรา จันทร์ลอย 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาอนามัยการเจริญพันธ์เพื่อสุขภาวะชุมชนอำเภอจอมบึง โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กำธร ไพจิตร์ 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2558
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรู้เท่าทันสื่อในโลกออนไลน์ของเยาวชน โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบล จอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สุธิดา ปรีชานนท์ 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การพัฒนาระบบการปริทัศน์ความรู้ตามแนวคิดการเชื่อมโยงนิยมเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บนโมบาย เลิร์นนิง นาวิน คงรักษา 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การสำรวจข้อมูลชั้นดินบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่องานออกแบบฐานรากตื้น ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
ผลของการประยุกต์ใช้แนวคิดการสอนน้อยแต่เรียนรู้มากต่อการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้ากระแส : กรณีศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สุริยาวุธ เสาวคนธ์ 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์บนสมาร์ทโฟน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การประยุกต์ใช้เทคนิคความจริงเสริมพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อดิศักดิ์ โฮนอก 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2558
ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในตลาดนัด จังหวัดราชบุรี อัจฉรียา โชติกลาง 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจที่พักสำหรับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี ยุพา สะรุโณ 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
ความสัมพันธ์ของความเชื่อมั่นในความสามารถแห่งตนต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
ประสิทธิผลของสมุนไพรสกัดเสริมฤทธิ์จากตะไคร้หอมบอระเพ็ด, สะเดา, มหาหงส์ และเปลือกส้มโอ ในการป้องกันยุงกัด สานนท์ เลาหบุตร 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
สภาพการปนเปื้อนเชื้อกลุ่มโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และสุขลักษณะของห้องสุขาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นัฏกร สุขเสริม 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
ส่วนประสมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้ชมมวยไทยต่อส่วนประสมทางการตลาดของสนามมวยราชดำเนิน สำราญ สุขแสวง 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของค่ายมวยไทยต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มาเรียนมวยไทยในค่ายมวยไทย ชาญชัย ยมดิษฐ์ 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง