ชื่องานวิจัย
การมีส่วนร่วมของประชารัฐกับการพัฒนารูปแบบกิจกรรมด้านศิลปหัตถกรรมบนฐานวัฒนธรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณค่าและศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ปรียาพร
งบประมาณ
278,400.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2560
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download บทคัดย่อ ผศ.ปรียาพร.pdf