ชื่องานวิจัย
การบูรณาการศึกษาโครงข่ายโลจิสติกส์ – เศรษฐศาสตร์ – การปล่อยก๊าซเรือนกระจก – การพัฒนาผลิตภัณฑ์วิศวกรรมและผลกระทบด้านวิถีสังคมชุมชนของปัจจัยขยะองค์กรท้องถิ่นพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีเชื่อมโยง : โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดราชบุรี (ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี)
ชื่อนักวิจัย
ประยูร
งบประมาณ
861,800.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2560
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: