ชื่องานวิจัย
การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะและเอกลักษณ์ของพริกกะเหรี่ยงในแปลงทดลองและพื้นที่ปลูกจริงของจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
รพีพรรณ
งบประมาณ
266,200.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2560
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download บทคัดย่อ-Rapeepan.pdf