ชื่องานวิจัย
ปัญหาการตีความของศาลรัฐธรรมนูญ: ศึกษากรณีสถานภาพของลูกจ้าง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ชื่อนักวิจัย
ชดาทิพ
งบประมาณ
187,000.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2558
สถานะงานวิจัย
ส่งตรวจการปรับแก้ไข
ไฟล์งานวิจัย: