ชื่องานวิจัย
การผลิตผงสีแดงนาโนเฮมาไทท์ด้วยวิธีเตรียมสารละลายที่อุณหภูมิและความดันสูง (Hydrothermal) สำหรับเคลือบเซรามิก ไร้ตะกั่ว
ชื่อนักวิจัย
อรนุช
งบประมาณ
331,900.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2560
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download บทคัดย่อ การผลิตผงศีนาโนเฮมาไทต์_ผศ.อรนุช.pdf