ชื่องานวิจัย
นวัตกรรมกระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เชิงพาณิชย์บนอัตลักษณ์ของตำบลเจ็ดเสมียนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
อัจฉรียา
งบประมาณ
10,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2564
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: