ชื่องานวิจัย
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูมิภาคตะวันตก
ชื่อนักวิจัย
สมคิด
งบประมาณ
292,960.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2559
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: