ชื่องานวิจัย
การพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ วิถีไทยตามกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยด้วยภาพอินโฟกราฟิกส์
ชื่อนักวิจัย
อัญทิวา
งบประมาณ
40,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2559
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: