ชื่องานวิจัย
บทบาทที่เหมาะสมของพระสงฆ์ด้านการพัฒนาเยาวชนในปัจจุบัน
ชื่อนักวิจัย
จีรพรรณ
งบประมาณ
330,200.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2558
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download 05-บทคัดย่อไทย 26 ธค. 58.pdf