ชื่องานวิจัย
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่งในมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
เกรียงวุธ
งบประมาณ
15,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2556
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: