ชื่องานวิจัย
การพัฒนาเซรามิกซิลทิลเลเตอร์จากออกไซด์ของแกโดลิเนียมอิตเตรียมอะลูมิเนียมแกลเลียมสำหรับประยุกต์ใช้วัดรังสีทางการแพทย์
ชื่อนักวิจัย
ประพนธ์
งบประมาณ
991,000.00
แหล่งทุน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2564
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: