ชื่องานวิจัย
กลยุทธ์การพัฒนาครูเพื่อรองรับนโยบายการศึกษาฐานสมรรถนะ
ชื่อนักวิจัย
พรศักดิ์
งบประมาณ
60,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ก.พ. 2566
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: