ชื่องานวิจัย
การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของพหุภาคีในพื้นที่อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
อัจฉรียา
งบประมาณ
300,000.00
แหล่งทุน
สกสว.
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2563
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: