ชื่องานวิจัย
กระบวนการการพัฒนาตลาดชาติพันธุ์พื้นถิ่นภาคตะวันตก เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยจากกรุงเทพมหานคร
ชื่อนักวิจัย
ทัศนีย์
งบประมาณ
10,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2564
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: