ชื่องานวิจัย
การศึกษาพัฒนาผงฟอสเฟอร์จากออกไซด์ของแกโดลิเนียมอิตเตรียมอะลูมิเนียมแกลเลียม สำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุตรวจวัดรังสี
ชื่อนักวิจัย
เอกพล
งบประมาณ
739,000.00
แหล่งทุน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2564
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: