ชื่องานวิจัย
การพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงกีฬาด้วยการปั่นจักรยานข้ามประเทศ : การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยตนเองและเส้นทางท่องเที่ยวในเขตภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย
ทัศนีย์
งบประมาณ
674,400.00
แหล่งทุน
เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2557
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: