ชื่องานวิจัย
การสร้างเครือข่ายการจัดการตลาดนัดผลิตผลทางการเกษตร ปลอดสารพิษให้กับชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึง อำเภอบ้านคา และอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ชุติรัตน์
งบประมาณ
562,000.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2557
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download 03บทคัดย่อ.pdf