ชื่องานวิจัย
ศึกษาสมบัติทางลูมิเนสเซนส์ และซินทิเลชันของผลึกเดี่ยว(LuyGd3-y)(GaxAl5-x)O12 เจือด้วย Pr3+ ที่ปลูกด้วยเทคนิคโชคราสสกี้
ชื่อนักวิจัย
ณิชากร
งบประมาณ
632,000.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2558
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: