ชื่องานวิจัย
รูปแบบการจัดการธุรกิจเพื่อสังคม บนฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ของกลุ่มตานีแบรนด์ จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ทัศนีย์
งบประมาณ
40,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2564
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: