ชื่องานวิจัย
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวันตก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทย
ชื่อนักวิจัย
ทัศนีย์
งบประมาณ
395,100.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2559
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download 01. บทคัดย่อภาษาไทย.pdf