ชื่องานวิจัย
การประยุกต์ใช้เทคนิคความจริงเสริมพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ชื่อนักวิจัย
อดิศักดิ์
งบประมาณ
40,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2558
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: