ชื่องานวิจัย
วัฒนธรรมดนตรีและเพลง กลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง ในจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ไตรตรึงษ์
งบประมาณ
35,500.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2564
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: