ชื่องานวิจัย
การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2561
ชื่อนักวิจัย
ทรงเกียรติ
งบประมาณ
60,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
21 ม.ค. 2563
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: