ชื่องานวิจัย
ผลของการใช้แผนการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในวิชาจิตวิทยา พัฒนาการของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 2
ชื่อนักวิจัย
วรลักษณ์
งบประมาณ
15,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2556
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download 16. บทคัดย่อ อ.วรลักษณ์ กรรณวัฒน์ 2557.pdf