ชื่องานวิจัย
การพัฒนาวัสดุฟอสฟอร์ชนิดใหม่ในระบบ Gd2MoB2O9: Dy3+ สำหรับประยุกต์ใช้ในการสร้างภาพถ่ายด้วยรังสีทางการแพทย์
ชื่อนักวิจัย
สมิต
งบประมาณ
848,100.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2559
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download 1. รศ.ดร.สมิต อินทร์ศิริพงษ์.pdf