ชื่องานวิจัย
การศึกษาแบบเฟิร์สพรินซิเพิลของเสถียรภาพเชิงโครงสร้าง โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ และความบกพร่องของโครงผลึก ของสาร(GdxY1-x)3(GayAl1-y)5O12และ(GdxLu1-x)3 (GayAl1-y)5O12 ที่เจือด้วยธาตุแรร์เอิร์ทบางชนิด สำหรับใช้เป็นวัสดุตรวจวัดรังสีที่มีประสิทธิภาพ
ชื่อนักวิจัย
สิทธิเชนทร์
งบประมาณ
379,000.00
แหล่งทุน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2564
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: