ชื่องานวิจัย
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของกลุ่มเกษตร ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
นัฏกร
งบประมาณ
27,700.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2564
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: