ชื่องานวิจัย
การพัฒนารูปแบบการสื่อสารผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
อัจฉรียา
งบประมาณ
223,100.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2560
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: