ชื่องานวิจัย
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาเทคนิคและวิทยาการ การจัดการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
จรินทร์
งบประมาณ
15,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2556
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download 15 บทคัดย่อ อ.จรินทร์ งามแม้น 2557.pdf