ชื่องานวิจัย
การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัย สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
รักตวรรณ
งบประมาณ
331,800.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2555
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: