ชื่องานวิจัย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการลูกหนี้อย่างมีประสิทธิภาพของธุรกิจสินเชื่อในตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ยุพา
งบประมาณ
10,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2564
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: