ชื่องานวิจัย
การพัฒนาแนวทางการเปิดจุดผ่านแดนถาวรไทย-พม่าบริเวณจังหวัด กาญจนบุรีภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน
ชื่อนักวิจัย
ขวัญปภัสสร
งบประมาณ
946,460.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2555
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: