ชื่องานวิจัย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนด้วยการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่และเศษพืชผักสำหรับครัวเรือนในตำบลจอมบึงอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
วสันต์
งบประมาณ
60,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2557
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download 2 บทคัดย่อ.pdf