ชื่องานวิจัย
การศึกษาบริบทของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย
กานต์พิชชา
งบประมาณ
170,000.00
แหล่งทุน
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)
ปี พ.ศ.
1 ม.ค. 2563
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: