ชื่องานวิจัย
การท่องเที่ยวเพื่อการกินดื่มอาหารปลอดภัยเชิงสร้างสรรค์ตามวิถีชุมชนเกษตรบนความหลากหลายเชิงพื้นที่ของภูมิภาคตะวันตก
ชื่อนักวิจัย
อัจฉรียา
งบประมาณ
300,000.00
แหล่งทุน
วช.
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2563
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: