ชื่องานวิจัย
การพัฒนาวัสดุปลูกสำหรับผักกินใบด้วยวัสดุเหลือทิ้งจากการเพาะเห็ด
ชื่อนักวิจัย
สุทธิรักษ์
งบประมาณ
36,700.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2564
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: