ชื่องานวิจัย
การพัฒนาและออกแบบอิฐฉนวนมวลเบากันความร้อนโดยใช้ดินท้องถิ่นและ ยางผงรีเคลมร่วมกับระเบียบวิธีทางไฟไนต์อิลิเมนต์
ชื่อนักวิจัย
ประยูร
งบประมาณ
889,340.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2555
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: