ชื่องานวิจัย
บริบทการเกิดและการเปลี่ยนแปลงเพลงรำโทนบ้านตลาดควาย อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ไตรตรึงษ์
งบประมาณ
40,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2555
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: